9 0   L A T
P O L S K I E G O    T O W A R Z Y S T W A    F I Z Y C Z N E G O

Listy gratulacyjne i okolicznościowy Medal Marii Skłodowskiej-Curie

Listy gratulacyjne nadesłali:

Polskie Towarzystwo Chemiczne przyznało naszemu Towarzystwu okolicznościowy Medal Marii Skłodowskiej-Curie