Rola i zadania
Polskiego Towarzystwa Fizycznego

Fizyka i nauczanie fizyki charakteryzuje się trzema wyróżniającymi od innych nauk cechami:

Podstawą naszej cywilizacji jest fizyka, obok matematyki z informatyką i techniką.

Polskie Towarzystwo Fizyczne powstało w 1920 roku, jako ogólnokrajowe rozwinięcie Towarzystwa Warszawskiego. Towarzystwo powstało w celu jednoznacznie zapisanym w statucie, czyli:

  1. upowszechniania fizyki oraz nauk pokrewnych, podnoszenie ogólnego poziomu wiedzy fizycznej i popieranie rozwoju fizyki w Polsce;
  2. umacniania więzi między fizykami zatrudnionymi w oświacie, nauce, przemyśle i innych działach gospodarki;
  3. reprezentowania środowiska fizyków w społeczeństwie.

Dziś wiele instytucji profesjonalnie zajmuje się fizyką, upowszechnianiem jej zdobyczy, nauczaniem - pierwotne zadania Towarzystwa stają się mniej precyzyjnie zdefiniowane. Gromadzi się więc wiele pytań związanych z istnieniem i zadaniami Towarzystwa. Spróbujmy wymienić najważniejsze.

Jednocześnie szybko zmieniające się warunki zewnętrzne przynoszą bardzo poważne nowe zadania, w których rozwiązywaniu PTF powinien brać udział. Są to między innymi:

Wobec ogromu zadań i problemów wyraźnie rysuje się konieczność odnowienia i umocnienie towarzystwa. Cel ten jest trudny i wydaje się, że powinien być osiągany stopniowo.

Proponowana strategia, cel długofalowy, to umocnienie PTF jako:

Centrum informacji i ośrodka opiniodawczego i opiniotwórczego, integrującego
środowisko fizyków i środowiska związane charakterem pracy z szeroko rozumianą fizyką.
Na forum międzynarodowym konieczna jest żywa współpraca
integrująca środowisko towarzystw narodowych Europy Centralnej
a jednocześnie umocnienie działań i obecności reprezentantów PTF-u w EPS,
co wydaje się szczególnie ważne wobec zbliżającej się integracji z Unią Europejską.

Aby osiągnąć cele strategiczne potrzebna jest stosowna taktyka. Bardzo ważnymi jej elementami wydają się być:

Taktyka w sposób oczywisty powinna być dopasowywana do zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych.

Maciej Kolwas
Kraków, 22 lutego 2002 r.