REGULAMIN
Zebrania Delegatów Polskiego Towarzystwa Fizycznego

(uchwalony przez Zebranie Delegatów PTF 14 września 2005 r.)

§ 1.

Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Fizycznego, zwanego dalej PTF, działa na zasadach określonych ustawą Prawo o stowarzyszeniach, postanowieniami rozdziału V Statutu PTF oraz niniejszym Regulaminem.

§ 2.

W Zebraniu Delegatów, zwanym dalej Zebraniem, z głosem stanowiącym biorą udział delegaci oddziałów PTF w liczbie ustalonej przez Zarząd Główny zgodnie z zasadą proporcjonalności, delegaci sekcji (po jednym z każdej sekcji) i członkowie honorowi PTF. Z głosem doradczym w Zebraniu może uczestniczyć każdy członek PTF i zaproszeni goście. Każdy delegat ma jeden głos. Delegaci są obowiązani do osobistego udziału w Zebraniu.

§ 3.

1. Do ważności uchwał podejmowanych przez Zebranie wymagana jest obecność ponad połowy uprawnionych do głosowania.
2. Zebranie Delegatów otwiera Prezes PTF, stwierdzając prawidłowość zwołania Zebrania i na podstawie listy obecności uprawnionych do głosowania ogłasza jego prawomocność, tj. zdolność do podejmowania uchwał.
3. Otwierający Zebranie zarządza wybór Przewodniczącego Zebrania spośród delegatów w głosowaniu jawnym. Przewodniczący przejmuje prowadzenie obrad i zarządza wybór Prezydium Zebrania. W skład Prezydium mogą być powołani dwaj asesorzy, pomagający przewodniczącemu w prowadzeniu Zebrania.

§ 4.

Porządek obrad zwyczajnego Zebrania obejmuje m.in.:
1. Wybór spośród delegatów w głosowaniu jawnym Komisji Wnioskowej (3-5 osób) i Komisji Skrutacyjnej (3-5 osób) oraz dwóch protokolantów.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania.
4. Sprawozdania Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego PTF.
5. Dyskusję nad sprawozdaniami i ich przyjęcie.
6. Interpelacje i wyjaśnienia.
7. Uchwalanie wniosków i podejmowanie uchwał.
8. Wolne wnioski.

§ 5.

Porządek obrad może ponadto zawierać:
1. Uczczenie pamięci członków PTF zmarłych w czasie ubiegłej kadencji.
2. Wręczanie nagród i odznaczeń PTF.
3. Zatwierdzanie regulaminów organów PTF, jeżeli zgłoszone zostały wnioski w sprawie ich zmiany.
4. Uchwalanie zmian w Statucie PTF większością 2/3 głosów obecnych uprawnionych do głosowania.

§ 6.

1. Proponowany porządek obrad jest podawany do wiadomości uczestników Zebrania przez Zarząd Główny wraz z zawiadomieniem o Zebraniu, co najmniej na sześć tygodni przed Zebraniem.
2. Zwykłą większością głosów porządek obrad może być uzupełniony przez Zebranie o dodatkowe punkty, jeżeli ich treść leży w kompetencji Zebrania.
3. Do zamknięcia Zebrania przyjęty porządek obrad nie ulega zmianie.

§ 7.

Komisja Wnioskowa wybiera spośród siebie przewodniczącego. Komisja gromadzi napływające w czasie dyskusji oraz zgłaszane pisemnie wnioski, porządkuje je i przedstawia Przewodniczącemu Zebrania celem poddania ich pod głosowanie w odpowiednim punkcie porządku obrad.

§ 8.

1. Komisja Skrutacyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego. Komisja sprawdza listy obecności delegatów na Zebraniu i ogłasza liczbę obecnych delegatów oraz oblicza wyniki głosowań i przedstawia je Zebraniu.
2. W głosowaniach jawnych Komisja oblicza głosy "za" i "przeciw". Przy równych liczbach głosów decyduje głos Przewodniczącego Zebrania. Głosów wstrzymujących się nie oblicza i nie notuje.
3. Z głosowań tajnych Komisja sporządza protokół podpisany przez wszystkich członków Komisji. Po przedstawieniu tego protokołu Zebraniu i przekazaniu go Przewodniczącemu Zebrania, Komisja niszczy karty do głosowania.

§ 9.

1. Przewodniczący Zebrania udziela głosu uczestnikom dyskusji w kolejności zgłoszeń.
2. Poza kolejnością przewodniczący może udzielać głosu:
a) członkom Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,
b) w sprawach formalnych.
3. Za sprawy formalne uważa się sprawy dotyczące:
a) głosowania bez dyskusji,
b) przerwania lub zakończenia dyskusji,
c) zamknięcia listy mówców,
d) ograniczania czasu wypowiedzi jednego mówcy,
e) kolejności i sposobu uchwalania wniosków,
f) sprostowania błędów rzeczowych i proceduralnych,
g) zarządzania przerw w obradach.
W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych głos mogą zabrać tylko dwaj mówcy - jeden "za" i jeden "przeciw".
4. Przewodniczący ma prawo zwracać uwagę mówcom nie przestrzegającym ustalonych przez Zebranie zasad dyskusji, a nie stosującym się do uwag ma prawo odebrać głos. Pozbawiony głosu może się odwołać od decyzji Przewodniczącego do Zebrania.
5. Przewodniczący może odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już przemawiała. Nie dotyczy to referentów uchwał, którzy mają prawo wyjaśniać treści proponowanych uchwał, aż do wyczerpania wszystkich pytań i wątpliwości zgłaszanych przez delegatów.

§ 10.

1. Głosowanie w czasie Zebrania odbywa się jawnie.
2. Na żądanie jednej dziesiątej obecnych delegatów Przewodniczący zarządza głosowanie tajne.
3. Delegat nie uczestniczy w głosowaniach nad uchwałami w sprawach indywidualnych, osobiście go dotyczących.

§ 11.

1. Odwołanie się członka PTF od decyzji, uchwał oraz orzeczeń organów PTF i jego oddziałów, na podstawie § 17 pkt. 4 Statutu PTF, powinno być skierowane na piśmie do Zarządu Głównego najpóźniej na 2 miesiące przed terminem Zebrania. Obowiązkiem Zarządu Głównego jest wprowadzenie odpowiedniego punktu do porządku obrad Zebrania.
2. Odwołujący się ma prawo być obecny na Zebraniu podczas rozpatrywania jego sprawy i swoje odwołanie popierać; opuszcza salę na czas głosowania.

§ 12.

Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący ogłasza zamknięcie Zebrania. Jeśli z jakichkolwiek przyczyn porządek obrad nie został wyczerpany, Zebranie może być przerwane, ale nie zamknięte.

§ 13.

Z przebiegu obrad Zebrania prowadzi się protokół, za który odpowiedzialny jest urzędujący Sekretarz Generalny PTF. Protokół podpisują Przewodniczący Zebrania i protokolanci. Protokół winien zawierać datę Zebrania, liczbę wybranych delegatów, liczbę obecnych uprawnionych do głosowania według listy obecności, porządek obrad, opis przebiegu obrad zgodnie z ich porządkiem oraz:
a) treść uchwalonych wniosków;
b) teksty powziętych uchwał (przy uchwałach należy podać liczby głosów "za" i "przeciw");
c) protokoły Komisji Skrutacyjnej.

§ 14.

Sprawy nie uregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Przewodniczący Zebrania zgodnie z przepisami prawa i Statutem PTF oraz z wolą Zebrania wyrażoną według przyjętych uprzednio zasad prowadzenia obrad.

§ 15.

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia przez Zebranie.