REGULAMIN

nagród Polskiego Towarzystwa Fizycznego

dla wyróżniających się nauczycieli fizyki

§ 1.

Nagrody Polskiego Towarzystwa Fizycznego dla wyróżniających się nauczycieli fizyki są przyznawane corocznie. Celem tych nagród jest podnoszenie poziomu nauczania fizyki w szkołach różnych typów.

§ 2.

Nagrody PTF dla wyróżniających się nauczycieli fizyki mogą być stopniowane. Nagroda PTF I stopnia dla wyróżniających się nauczycieli fizyki nosi imię Grzegorza Białkowskiego.

§ 3.

Nagrody PTF dla nauczycieli fizyki mogą mieć formę nagród pieniężnych i wyróżnień. Nauczyciele wyróżnieni otrzymują dyplomy. Nauczyciele nagrodzeni otrzymują dyplomy i nagrody pieniężne, a laureat nagrody PTF I stopnia - dodatkowo Medal im. Grzegorza Białkowskiego (od 2005 r.). Wysokość poszczególnych nagród ustala Komisja Nagród Dydaktycznych PTF. Wysokość funduszu nagród dla nauczycieli fizyki ustala Zarząd Główny PTF w swoich preliminarzach na kolejne lata.

§ 4.

Komisję Nagród Dydaktycznych PTF powołuje Zarząd Główny PTF na okres kadencji tego Zarządu. Decyzje Komisji zatwierdza prezydium Zarządu Głównego PTF.

§ 5.

Kandydatów do nagród PTF dla wyróżniających się nauczycieli fizyki mogą zgłaszać wszyscy członkowie PTF, a ponadto Oddziały PTF i Komitet Główny Olimpiady Fizycznej w porozumieniu z Komitetami Okręgowymi. Członkowie PTF zgłaszają kandydatów z wyczerpującym uzasadnieniem i wskazaniem osiągnięć w pracy dydaktycznej (wybitne wyniki nauczania fizyki w szkole, autorstwo podręczników i opracowań metodycznych i in.) do Zarządów Oddziałów PTF. Zarządy Oddziałów przesyłają zgłoszone wnioski wraz z opinią własną do Zarządu Głównego PTF. Inni uprawnieni kierują wnioski wraz z uzasadnieniami wprost do Zarządu Głównego PTF.

§ 6.

Nagrody PTF dla nauczycieli fizyki będą wręczane w sposób uroczysty. W latach, w których odbywają się Zjazdy Fizyków Polskich, wręczanie będzie się odbywać w czasie Zjazdu, a w pozostałych latach - na posiedzeniu plenarnym Zarządu Głównego PTF.

§ 7.

Lista laureatów nagród PTF będzie corocznie publikowana w "Postępach Fizyki" i w "Fizyce w Szkole".

§ 8.

Wnioski o nagrody PTF dla nauczycieli mogą być nadsyłane w każdym czasie do Zarządu Głównego PTF, który przekazuje je Komisji Nagród Dydaktycznych PTF do rozpatrzenia. Ostateczny termin nadsyłania wniosków na dany rok kalendarzowy upływa z dniem 30 czerwca tego roku.

§ 9.

Zarząd Oddziału PTF, z którego terenu działalności wywodzi się nagrodzony lub wyróżniony nauczyciel fizyki, obowiązany jest powiadomić o tym organ przyznający nauczycielom z tego terenu stopnie kwalifikacyjne, z prośbą o uwzględnienie faktu przyznania nagrody PTF dla wyróżniających się nauczycieli fizyki w postępowaniu kwalifikacyjnym.

§ 10.

Regulamin niniejszy wchodzi w życie uchwałą Zarządu Głównego PTF z dnia 22 marca 1993 r. (ze zmianami z 5 lipca 2005 r.).