REGULAMIN

nagrody naukowej Polskiego Towarzystwa Fizycznego

§ 1.

1. Celem przyznawania nagrody naukowej Polskiego Towarzystwa Fizycznego jest popieranie rozwoju poszczególnych gałęzi fizyki i podnoszenie kwalifikacji kadry naukowej.

2. Nagrodę naukową PTF przyznaje się za wybitne i twórcze prace badawcze z zakresu fizyki.

3. Nagroda naukowa PTF może być przyznawana bądź za jedną z prac ogłoszonych drukiem w okresie trzech lat poprzedzających datę przyznania nagrody, bądź za całokształt działalności naukowej.

§ 2.

Nagroda naukowa PTF nosi imię Wojciecha Rubinowicza.

§ 3.

1. Nagroda naukowa PTF będzie przyznawana osobom pracującym naukowo bez względu na stopień naukowy oraz miejsce pracy.

2. Nagroda naukowa PTF będzie przyznawana corocznie. W latach, w których odbywają się Zjazdy Fizyków Polskich, nagroda będzie wręczana w sposób uroczysty w czasie Zjazdu. W pozostałych latach - na posiedzeniu plenarnym Zarządu Głównego PTF.

§ 4.

1. Laureaci nagrody naukowej PTF otrzymują dyplom i nagrodę pieniężną.

2. Wysokość nagrody naukowej PTF ustala Zarząd Główny PTF w swoich preliminarzach na kolejne lata.

§ 5.

1. Nagroda będzie przyznawana przez Komisję Nagród i Odznaczeń PTF powołaną przez Zarząd Główny PTF na okres kadencji tego Zarządu. Komisja ta składa się z przewodniczącego i co najmniej czterech członków. Decyzje Komisji zatwierdza prezydium Zarządu Głównego PTF.

2. Komisja Nagród i Odznaczeń PTF może powoływać ekspertów w celu uzyskania opinii o pracy kandydującej do nagrody naukowej PTF.

3. Zebrania Komisji Nagród i Odznaczeń PTF zwołuje jej przewodniczący.

§ 6.

1. Terminy nadsyłania wniosków o nagrody naukowe PTF, które muszą być zaopatrzone w egzemplarze kandydujących prac, ustala się następująco:

- wnioski mogą być nadsyłane w każdym czasie;

- ostateczny termin nadsyłania wniosków na dany rok kalendarzowy upływa z dniem 30 czerwca tego roku.

2. Wnioski są zgłaszane przez Zarządy Oddziałów PTF, które winny starać się o to, aby uwzględniane były wyróżniające się prace z całego terenu działalności Oddziału.

§ 7.

Lista laureatów nagród PTF będzie corocznie publikowana w "Postępach Fizyki".

§ 8.

Regulamin niniejszy wchodzi w życie uchwałą Zarządu Głównego PTF z dnia 22 marca 1993 r.