REGULAMIN SEKCJI .........................

POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Sekcja .................. Polskiego Towarzystwa Fizycznego, zwana dalej Sekcją, powstaje na podstawie uchwały Zarządu Głównego PTF podjętej z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 10 członków PTF.

§ 2.

Siedzibą władz Sekcji jest siedziba jej przewodniczącego.

§ 3.

Terenem działalności Sekcji jest cały kraj.

§ 4.

Sekcja może za zgodą Zarządu Głównego PTF przystępować do krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o podobnym profilu zainteresowań i działania.

§ 5.

Zarząd Sekcji ma prawo używać pieczęci podłużnej z napisem Polskie Towarzystwo Fizyczne oraz nazwą Sekcji i adresem.

§ 6.

Zadaniem Sekcji jest realizowanie celów PTF w zakresie spraw objętych wspólnymi zainteresowaniami naukowymi lub wspólnym charakterem pracy zawodowej jej uczestników.

Rozdział II

Uczestnicy Sekcji, ich prawa i obowiązki

§ 7.

1. Uczestnikiem Sekcji może zostać członek zwyczajny PTF.

2. Uczestnika Sekcji przyjmuje Zarząd Sekcji na podstawie pisemnej deklaracji.

3. Od negatywnej decyzji Zarządu Sekcji w sprawie uczestnictwa w Sekcji, przysługuje odwołanie do Zarządu Głównego PTF.

§ 8.

Uczestnik Sekcji ma prawo do:

1) czynnego i biernego wyboru do władz Sekcji,

2) ubiegania się o opinię Sekcji w sprawach zawodowych.

§ 9.

Uczestnik Sekcji jest zobowiązany do przestrzegania postanowień regulaminu Sekcji i uchwał władz Sekcji.

§ 10.

1. Uczestnictwo ustaje na skutek:

1) wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Sekcji,

2) wykluczenia na mocy uchwały Zarządu Sekcji za działalność na szkodę Sekcji,

3) ustania członkostwa PTF.

2. Od postanowienia Zarządu Sekcji o którym mowa w ust.1 p.2, przysługuje odwołanie do Zarządu Głównego PTF.

§ 11.

1. Sekcja może przyjmować członków wspierających PTF.

2. Członkiem wspierającym może być instytucja naukowa lub oświatowa, a także inna instytucja lub przedsiębiorstwo zainteresowane merytoryczną działalnością Sekcji, które zadeklaruje poparcie finansowe lub poparcie materialne na rzecz Sekcji i zostanie przyjęte przez Zarząd Sekcji na podstawie pisemnej deklaracji.

3. Prawa i obowiązki członka wspierającego określają §§ 16, 17 i 18 Statutu PTF.

Rozdział III

Władze Sekcji

§ 12.

1. Władzami Sekcji są:

a) Zarząd Sekcji,

b) Komisja Rewizyjna Sekcji.

2. Kadencja władz Sekcji trwa dwa lata. .

3. Uchwały władz Sekcji podejmowne są zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy osób uprawnionych do głosowania.

§ 13.

l. Zarząd Sekcji składa się z przewodniczącego i co najmniej dwóch członków Zarządu.

2. Na pierwszą kadencję Zarząd nowopowstałej sekcji jest powoływany przez Zarząd Główny PTF, który określa dokładną liczbę członków Zarządu Sekcji.

§ 14.

Do kompetencji Zarządu Sekcji należy:

1) reprezentowanie Sekcji na zewnątrz i działanie w jej imieniu, z zastrzeżeniem § 4,

2) kierowanie działalnością Sekcji zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami władz PTF,

3) współdziałanie z Zarządami Oddziałów PTF,

4) podejmowanie decyzji w sprawie uczestnictwa w Sekcji członków zwyczajnych PTF,

5) przyjmowanie i skreślanie członków wspierających, zgodnie z § 15 i § 18 Statutu PTF,

6) przyjmowanie świadczeń od członków wspierających,

7) opracowywanie preliminarzy budżetowych i przedkładanie ich Zarządowi Głównemu do zatwierdzenia,

8) zarządzanie majątkiem Sekcji w ramach uprawnień przyznawanych przez Zarząd Główny,

9) prowadzenie ewidencji uczestników Sekcji.

§ 15.

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykła większością głosów przy obecności ponad połowy członków, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

2. Posiedzenia Zarządu Sekcji zwołuje przewodniczący w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

3. Zarząd Sekcji składa przynajmniej raz w roku Zarządowi Głównemu PTF sprawozdanie ze swej działalności, zaopiniowane przez Komisję Rewizyjną Sekcji.

§ 16.

l. Komisja Rewizyjna Sekcji składa się z co najmniej 3 osób, które wybierają spośród siebie przewodniczącego. Członkiem Komisji Rewizyjnej Sekcji nie może być osoba będąca członkiem innych władz PTF (poza Zebraniem Delegatów).

2. Do prawomocności uchwał Komisji Rewizyjnej Sekcji wymagana jest obecność co najmniej trzech członków, z których jednym musi być przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

3.Do zadań Komisji Rewizyjnej Sekcji należy kontrola całokształtu działalności Sekcji, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej. Kontrola winna być przeprowadzana co najmniej raz w roku.

4.Komisja Rewizyjna Sekcji ma prawo występowania do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej Sekcji mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Sekcji z głosem doradczym. ·

6. Funkcje kontrolne podczas pierwszej kadencji władz Sekcji sprawuje Komisja Rewizyjna PTF.

§ 17.

l. Na wniosek co najmniej 10 uczestników Sekcji lub z własnej inicjatywy Zarząd Sekcji zwołuje Walne Zebranie Sekcji, które obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

2. Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Sekcji wraz z proponowanym porządkiem obrad winno być wysłane do wszystkich uczestników Sekcji co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zebrania.

Rozdział IV

Wybory władz Sekcji

§ 18.

1. Wybory władz Sekcji mogą odbywać się podczas Walnego Zebrania Sekcji lub korespondencyjnie.

2. Wybory przeprowadzane są przez Komisję Wyborczą, powołaną przez Walne Zebranie Sekcji lub w przypadku wyborów korespondencyjnych przez Zarząd Główny - na co najmniej 6 miesięcy przed upływem kadencji władz Sekcji.

3. Do władz Sekcji nie mogą kandydować uczestnicy Sekcji będący członkami innych władz PTF, oprócz Zebrania Delegatów PTF.

§ 19.

l.W przypadku wyborów korespondencyjnych Komisja Wyborcza, na co najmniej 3 miesiące przed upływem kadencji władz Sekcji, rozsyła do wszystkich uczestników Sekcji prosbę o zgłaszanie kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej Sekcji. Termin przyjmowania zgłoszeń mija po trzech tygodniach od daty wysłania próśb.

2. W przypadku zgłoszenia kandydatury członka Komisji Wyborczej Zarząd Główny powołuje w to miejsce inną osobę.

3. Komisja Wyborcza po uzyskaniu pisemnej zgody zgłoszonych kandydatów ustala listy kandydatów do Zarządu Sekcji i Komisji Rewizyjnej Sekcji, ze wskazaniem liczby nominacji uzyskanych przez każdego kandydata i rozsyła te listy do wszystkich uczestników Sekcji wraz z podaniem sposobu głosowania i prośbą o dokonanie wyboru w terminie trzech tygodni od daty wysłania list, chyba że wybory mają się odbyć na Walnym Zebraniu.

4. Głos jest ważny, jeżeli głosujący wybierze z danej listy nie więcej osób, niż wynosi liczba członków organu wybieranego z tej listy.

5. W terminie ośmiu tygodni od rozpoczęcia korespondecyjnej procedury wyborczej Komisja Wyborcza ustala wyniki głosowania. Wybory są ważne, jeżeli weźmie w nich udział co najmniej 10 uczestników Sekcji.

6. Po przeprowadzeniu wyborów Komisja Wyborcza zwołuje zebranie konstytucyjne nowowybranych władz Sekcji.

7. Po ukonstytuowaniu się nowych władz Sekcji ustępujące władze przekazują następcom kierowanie Sekcją oraz dotychczasową dokumentację Sekcji.

8.W razie ustąpienia w czasie trwania kadencji członków władz wybieralnych Sekcji, władzom tym przysługuje przysługuje prawo kooptacji członków w liczbie niewiększej niż 1 /3 członków pochodzących z wyboru. W przypadku ustąpienia przewodniczącego Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Sekcji członek dokooptowany nie może pełnić pełnić funkcji dotychczasowego przewodniczącego.

Rozdział V

Majątek Sekcji

§ 20.

Majątek Sekcji stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 21.

Na majątek Sekcji składają się:

a) wpływy ze świadczeń członków wspierających PTF przyjętych przez Zarząd Sekcji, w wysokości uchwalonej przez Zebranie Delegatów PTF,

b) dotacje, subwencje i darowizny,

c) dochody z działalności statutowej Sekcji.

Rozdział VI

Zmiana regulaminu i rozwiązanie Sekcji

§ 22.

Uchwałę w sprawie zmian regulaminu Sekcji podejmuje Zarząd Główny.

§ 23.

l.Uchwałę o rozwiązaniu Sekcji podejmuje Zarząd Główny większością 2/3 głosów przy obecności ponad połowy osób uprawnionych do głosowania.

2. Wraz z uchwałą o rozwiązaniu Sekcji Zarząd Główny podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Sekcji.

§ 24.

Do spraw nie ujętych w niniejszym regulaminie stosują się postanowienia Statutu PTF.