Regulamin wyborczy do organów PTF

(uchwalony na posiedzeniu Zarządu Głównego PTF 18 grudnia 2008 r.)

§ 1

1. Zarząd Główny podejmuje uchwałę wyborczą inicjującą wybory nie później niż w pierwszym tygodniu marca roku wyborczego. Uchwała powinna zawierać:
a) dokładny kalendarz wyborczy,
b) zasady zgłaszania kandydatów,
c) wzór formularza zgłoszeniowego,
d) spis wymaganych dodatkowych dokumentów potrzebnych do prawomocnego zgłoszenia kandydata (zdjęcie, krótka biografia kandydata, jego program działania),
e) opis sposobu udostępniania materiałów wyborczych o kandydatach.
2. Zbieranie kandydatur trwa do 31 marca roku wyborczego.

§ 2

1. Listy kandydatów na podstawie przesłanych prawomocnych zgłoszeń na poszczególne funkcje sporządza Komisja Wyborcza PTF, kierując się zasadami:
a) nie można kandydować jednocześnie do Zarządu Głównego PTF, Głównej Komisji Rewizyjnej PTF lub Sądu Koleżeńskiego PTF;
b) kandydowanie na Prezesa PTF, Sekretarza Generalnego PTF i Skarbnika PTF można łączyć z kandydowaniem na członka Zarządu PTF.
2. Listy kandydatów, nie później niż 15 kwietnia roku wyborczego, są publikowane na stronie WWW Polskiego Towarzystwa Fizycznego oraz w postaci obwieszczeń rozsyłane pocztą elektroniczną do zarządów oddziałów w celu ich ogłoszenia.

§ 3

Listę uprawnionych do głosowania ustala Komisja Wyborcza PTF na podstawie zaktualizowanej przez oddziały elektronicznej bazy członków PTF według stanu z 31 marca roku wyborczego.

§ 4

1. Komisja Wyborcza ustala treść karty wyborczej w postaci elektronicznej.
2. Dane umożliwiające dostęp do karty wyborczej w postaci bezpiecznej strony WWW zostają udostępnione każdemu uprawnionemu pocztą elektroniczną lub zwykłą najpóźniej do 30 kwietnia roku wyborczego.

§ 5

1. Głos może być oddany tylko w systemie głosowania elektronicznego.
2. Rejestracja oddanych głosów w systemie elektronicznym odbywa się z zachowaniem tajności i bezpośredniości głosowania na bezpiecznym serwerze mającym certyfikat Komisji Wyborczej.
3. Głos jest ważnie oddany, jeśli poprawnie wypełniona karta do głosowania zostanie zarejestrowana w okresie głosowania.
4. Komisja Wyborcza PTF może publikować na stronie WWW PTF informacje o bieżącej frekwencji wyborczej.

§ 6

1. I tura wyborów odbywa się na początku maju, a ewentualna II tura - pod koniec maja roku wyborczego. Okres głosowania w każdej turze wyborów trwa tydzień.
2. W każdej turze w ciągu tygodnia po zakończeniu głosowania Komisja Wyborcza na swym posiedzeniu ustala wyniki i ogłasza je na stronie WWW PTF oraz w postaci obwieszczenia rozsyłanego pocztą elektroniczną do zarządów oddziałów PTF w celu ich ogłoszenia.
3. W każdej turze protesty wyborcze mogą być zgłaszane do Komisji Wyborczej w ciągu 6 dni od daty ogłoszenia wyników wyborów na stronie WWW PTF.
4. Komisja Wyborcza rozpatruje protesty w ciągu tygodnia. Decyzje Komisji w tej sprawie są ostateczne.

§ 7

1. Wybór w I turze dokonywany jest bezwzględną większością głosów, a w II turze - zwykłą większością głosów.
2. W przypadku kandydowania na funkcję Prezesa PTF, Sekretarza Generalnego PTF oraz Skarbnika PTF łączonego z kandydowaniem na członka Zarządu PTF i uzyskania wymaganej większości w obu przypadkach uznaje się za dokonany wybór na funkcję.

§ 8

1. Posiedzenie Komisji Wyborczej ustalające ostateczne wyniki głosowania oraz sprawozdanie w przebiegu wyborów winno odbyć się do 20 czerwca roku wyborczego.
2. Lista osób wybranych do władz PTF jest publikowana na stronie WWW Polskiego Towarzystwa Fizycznego oraz w postaci obwieszczenia zostaje rozesłana pocztą elektroniczną do zarządów oddziałów PTF w celu jej ogłoszenia.

§ 9

Protokół Komisji Wyborczej ustalający wyniki wyborów oraz sprawozdanie z przebiegu wyborów przewodniczący Komisji Wyborczej PTF przedstawia na Zebraniu Delegatów PTF do akceptacji.

§ 10

W razie zwolnienia miejsca w organach PTF, jeśli czas pozostały do końca kadencji jest dłuższy niż jeden rok, dokonuje się uzupełnienia składu z wykorzystaniem wyników przeprowadzonych wyborów lub w razie konieczności przeprowadzając wybory uzupełniające według powyższych zasad i kalendarza wyborczego określonego w uchwale wyborczej Zarządu Głównego PTF.

Regulamin wyborczy z 2005 r.