Tabela 1. Podstawowe stałe fizyczne -- często używane.
Zalecane przez CODATA [1,2,3] wartości podstawowych stałych fizyki i chemii oparte na wyrównaniu 1998 r.
W nawiasach po wartości podano odchylenie standardowe ostatnich cyfr.


Wielkość Symbol Wartość Jednostka Względna
niepewność
standardowa

Prędkość światła w próżni   c, c0    299 792 458   m s-1   (dokładnie)
Stała magnetyczna   $ \mu_{0}^{}$    4$ \pi$×10-7   N A-2    
       = 12, 566 370 614...×10-7   N A-2   (dokładnie)
Stała elektryczna 1/$ \mu_{0}^{}$c2   $ \epsilon_{0}^{}$    8, 854 187 817...×10-12   F m-1   (dokładnie)
Stała grawitacji Newtona   G    6, 673(10)×10-11   m3 kg-1 s-2    1, 5×10-3
Stała Plancka   h    6, 626 068 76(52)×10-34   J s    7, 8×10-8
    h/2$ \pi$   $ \hbar$    1, 054 571 596(82)×10-34   J s    7, 8×10-8
Ładunek elementarny   e    1, 602 176 462(63)×10-19   C    3, 9×10-8
Kwant strumienia magnetycznego h/2e   $ \Phi_{0}^{}$    2, 067 833 636(81)×10-15   Wb    3, 9×10-8
Kwant przewodności 2e2/h   G0    7, 748 091 696(28)×10-5   S    3, 7×10-9
Masa elektronu   me    9, 109 381 88(72)×10-31   kg    7, 9×10-8
Masa protonu   mp    1, 672 621 58(13)×10-27   kg    7, 9×10-8
Stosunek masy protonu            
do masy elektronu   mp/me    1 836, 152 6675(39)      2, 1×10-9
Stała struktury subtelnej e2/4$ \pi$$ \epsilon_{0}^{}$$ \hbar$c   $ \alpha$    7, 297 352 533(27)×10-3      3, 7×10-9
    odwrotność stałej struktury subtelnej   $ \alpha^{-1}_{}$    137, 035 999 76(50)      3, 7×10-9
Stała Rydberga $ \alpha^{2}_{}$mec/2h   R$\scriptstyle \infty$    10 973 731, 568 549(83)   m-1    7, 6×10-12
Promień Bohra $ \alpha$/4$ \pi$R$\scriptstyle \infty$   a0    0, 529 177 2083(19)×10-10   m    3, 7×10-9
Energia Hartree e2/4$ \pi$$ \epsilon_{0}^{}$a0 = 2R$\scriptstyle \infty$hc   Eh    4, 359 743 81(34)×10-18   J    7, 8×10-8
    w eV     27,211 3834(11)   eV    3, 9×10-8
Stała Avogadra   NA    6, 022 141 99(47)×1023   mol-1    7, 9×10-8
Stała Faradaya NAe   F    96 485, 3415(39)   C mol-1    4, 0×10-8
Molowa stała gazowa   R    8, 314 472(15)   J mol-1 K-1    1, 7×10-6
Stała Boltzmanna R/NA   k    1, 380 6503(24)×10-23   J K-1    1, 7×10-6
Stała Stefana-Boltzmanna            
     ($ \pi^{2}_{}$/60)k4/$ \hbar^{3}_{}$c2   $ \sigma$    5, 670 400(40)×10-8   W m-2 K-4    7, 0×10-6
 
Jednostki pozaukładowe używane w układzie SI
 
elektronowolt: (e/C)J   eV    1, 602 176 462(63)×10-19   J    3, 9×10-8
atomowa jednostka masy            
1u = m u = $ {\frac{1}{12}}$m(12C)   u    1, 660 538 73(13)×10-27   kg    7, 9×10-8
= 10-3 kg mol -1/NA            

Dr P.J. Mohr i B.N. Taylor przysłali nam publikację [1] ze zgodą na przedrukowanie Tablic. Zgodę dało także Amerykańskie Towarzystwo Fizyczne. Wyrażamy im podziękowanie.

M. Suffczyński i P. Janiszewski
Instytut Fizyki PAN, Warszawa

Bibliografia

1
P.J. Mohr and B.N. Taylor, J. Phys. Chem. Ref. Data 28 (6), 1713 (1999).

2
P.J. Mohr and B.N. Taylor, Rev. Mod. Phys. 72 (2), 351 (2000).

3
P.J. Mohr and B.N. Taylor, Phys. Today 53 (8), BG6 (2000).


This document was generated using the LaTeX2HTML translator Version 2K.1beta (1.47); Copyright © 1993, 1994, 1995, 1996, Nikos Drakos, Computer Based Learning Unit, University of Leeds. Copyright © 1997, 1998,1999,Ross Moore, Mathematics Department, Macquarie University, Sydney.