Tabela 3. Uzgodnione międzynarodowo wartości stałych fizycznych.


Wielkość Symbol Wartość Jednostka Względna
niepewność
standardowa

 
Masa molowa 12C   M(12C)    12×10-3   kg mol-1   (dokładnie)
Stała molowa masy a M(12C)/12   Mu    1×10-3   kg mol-1   (dokładnie)
Umowna wartość stałej Josephsonab   KJ - 90   483 597,9   GHz V-1   (dokładnie)
Umowna wartość stałej von Klitzinga c   RK - 90   25 812,807   $ \Omega$   (dokładnie)
Standardowa atmosfera   atm   101 325   Pa   (dokładnie)
Standardowe przyspieszenie grawitacji   gn   9,806 65   m s-2   (dokładnie)

a Względna masa atomowa Ar(X) cząstki X o masie m(X) jest zdefiniowana przez Ar(X) = m(X)/mu, gdzie mu = m(12C)/12 = Mu/NA = 1u jest atomową stałą masy, NA stałą Avogadra, i u jest zunifikowaną atomową jednostką masy. Masa cząstki X jest m(X) = Ar(X)u, a masa molowa cząstki X jest M(X) = Ar(X)Mu.
b Uzgodniona międzynarodowo wartość dla realizacji reprezentacji wolta przy użyciu efektu Josephsona.
c Uzgodniona międzynarodowo wartość dla realizacji reprezentacji oma przy użyciu kwantowego efektu Halla.

Dr P.J. Mohr i B.N. Taylor przysłali nam publikację [1] ze zgodą na przedrukowanie Tablic. Zgodę dało także Amerykańskie Towarzystwo Fizyczne. Wyrażamy im podziękowanie.

M. Suffczyński i P. Janiszewski
Instytut Fizyki PAN, Warszawa

Bibliografia

1
P.J. Mohr and B.N. Taylor, J. Phys. Chem. Ref. Data 28 (6), 1713 (1999).


This document was generated using the LaTeX2HTML translator Version 2K.1beta (1.47); Copyright © 1993, 1994, 1995, 1996, Nikos Drakos, Computer Based Learning Unit, University of Leeds. Copyright © 1997, 1998,1999,Ross Moore, Mathematics Department, Macquarie University, Sydney.