STATUT
POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO

uchwalony przez Zebranie Delegatów w dniu 17 września 2003 r. w Gdańsku

I. Postanowienia ogólne
§ 1
Polskie Towarzystwo Fizyczne, zwane PTF w dalszej części Statutu, jest zarejestrowanym stowarzyszeniem działającym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i posiadającym z tego tytułu osobowość prawną.
§ 2
PTF działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 3
Siedzibą Zarządu Głównego PTF jest miasto stołeczne Warszawa.
§ 4
PTF może przystępować do krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym profilu działania.
§ 5
PTF używa pieczęci i odznak według wzorów ustalonych przez Zarząd Główny PTF.

II. Cele PTF
§ 6
Celami działania PTF są:
1) upowszechnianie fizyki i nauk pokrewnych, podnoszenie ogólnego poziomu wiedzy fizycznej w społeczeństwie oraz popieranie rozwoju fizyki w Polsce,
2) rozwijanie więzi między fizykami zatrudnionymi w oświacie, w nauce oraz w różnych gałęziach gospodarki,
3) reprezentowanie środowiska fizyków w społeczeństwie, wobec organów państwowych, samorządowych, a także innych organizacji publicznych i prywatnych w kraju oraz za granicą.
§ 7
PTF realizuje swoje cele w szczególności przez:
1) wspieranie lub organizowanie badań w dziedzinie fizyki, ich nagradzanie oraz upowszechnianie,
2) działalność wydawniczą z dziedziny fizyki i jej zastosowań,
3) popieranie i nagradzanie działalności dydaktycznej związanej z nauczaniem fizyki na wszystkich poziomach,
4) wspieranie popularyzacji fizyki i jej osiągnięć,
5) organizowanie i rozwijanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i towarzystwami naukowymi.

III. Członkowie PTF
§ 8
PTF tworzą członkowie zwyczajni, członkowie honorowi i członkowie wspierający.
§ 9
1. Członkiem zwyczajnym może być pełnoletni obywatel polski lub cudzoziemiec.
2. Decyzję o przyjęciu podejmuje Zarząd Oddziału PTF wskazany przez kandydata w pisemnej deklaracji przystąpienia do PTF, zawierającej poparcie dwu członków zwyczajnych PTF.
3. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
1) pisemnej deklaracji zrzeczenia się członkostwa,
2) skreślenia przez Zarząd Oddziału z powodu zalegania z opłatą składek przez okres dłuższy niż jeden rok pomimo pisemnego upomnienia,
3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych.
§ 10
Członkostwo honorowe nadaje dożywotnio Zebranie Delegatów PTF osobie, która położyła szczególne zasługi dla PTF lub ma wybitne osiągnięcia w dziedzinie fizyki albo nauk pokrewnych.
§ 11
1. Status członka wspierającego nadaje Zarząd Główny PTF lub Zarząd Oddziału PTF na okres jednego roku osobie fizycznej lub prawnej, a także innej organizacji zainteresowanej merytoryczną działalnością PTF, po wniesieniu ustalonej kwoty pieniężnej lub innej korzyści majątkowej.
2. Członkowi wspierającemu nie przysługuje ani czynne ani bierne prawo wyborcze.
§ 12
1. Obowiązkiem członka PTF jest przyczynianie się do rozwoju PTF oraz aktywny udział w realizacji jego celów statutowych. W swojej działalności członek PTF kieruje się własną inicjatywą i poczuciem odpowiedzialności za rozkwit PTF. W szczególności jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Statutu PTF, regulaminów i uchwał organów PTF oraz zasad etyki zawodowej.
2. Członek PTF ma prawo do korzystania ze wszelkich form aktywności Towarzystwa, udziału w nich oraz do wspierania przez organy PTF swoich inicjatyw zgodnych z celami statutowymi. W szczególności korzysta z biernego i czynnego prawa wyborczego, z ulg w kosztach udziału w konferencjach organizowanych przez PTF oraz ulg przy nabywaniu wydawnictw PTF.

IV. Struktura organów PTF
§ 13
1. Najwyższą władzą PTF jest Zebranie Delegatów PTF.
2. Pracami PTF kieruje Zarząd Główny PTF.
3. Organem kontroli wewnętrznej PTF jest Główna Komisja Rewizyjna PTF.
4. Organem orzekającym w sprawach określonych przez Statut PTF jest Sąd Koleżeński PTF.
§ 14
1. Kadencja organów PTF wymienionych w § 13 ust. 2-4 trwa cztery lata.
2. Funkcję Prezesa PTF można pełnić tylko przez jedną kadencję.
3. Wybrani członkowie organów PTF obejmują funkcje 1 stycznia roku rozpoczynającego kadencję.
§ 15
Uchwały organów PTF podejmowane są bezwzględną większością głosów przy uczestnictwie ponad połowy osób uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem tych przypadków, w których przepisy prawa lub niniejszy Statut stanowią inaczej.

V. Zebranie Delegatów PTF
§ 16
1. Zwyczajne Zebranie Delegatów PTF jest zwoływane przez Zarząd Główny PTF co dwa lata.
2. Zarząd Główny PTF zawiadamia członków PTF o terminie, miejscu i porządku obrad zwyczajnego Zebrania Delegatów PTF co najmniej na sześć tygodni przed datą jego odbycia.
§ 17
Do kompetencji zwyczajnego Zebrania Delegatów PTF należy w szczególności:
1) uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej PTF oraz zasad gospodarowania jego majątkiem,
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego PTF, Głównej Komisji Rewizyjnej PTF i Sądu Koleżeńskiego PTF,
3) określanie zasad ustalania wysokości składek członkowskich przez Zarząd Główny PTF,
4) rozpatrywanie odwołań od decyzji, uchwał oraz orzeczeń organów PTF i jego oddziałów.
§ 18
1. Nadzwyczajne Zebranie Delegatów PTF jest zwoływane przez Zarząd Główny PTF z własnej inicjatywy, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej PTF lub na wniosek co najmniej 1/5 liczby członków zwyczajnych PTF.
2. Nadzwyczajne Zebranie Delegatów PTF odbywa się w terminie nie późniejszym niż osiem tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. Przepis § 16 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§ 19
Przebieg Zebrania Delegatów PTF określa regulamin obrad uchwalony przez Zebranie i uwzględniający w szczególności następujące zasady:
1) do ważności obrad konieczne jest uczestnictwo co najmniej połowy delegatów wybranych: w oddziałach PTF zgodnie z zasadą proporcjonalności, natomiast w sekcjach PTF po jednym z każdej sekcji,
2) w Zebraniu Delegatów PTF może uczestniczyć z głosem doradczym każdy członek PTF,
3) Zebranie Delegatów PTF może powoływać stałe lub doraźne komisje w celu przygotowania w imieniu Zebrania opinii, dokumentów i innych materiałów.

VI. Zarząd Główny PTF
§ 20
Zarząd Główny PTF w szczególności:
1) kieruje działalnością PTF zgodnie z postanowieniami Statutu oraz wytycznymi i uchwałami Zebrania Delegatów PTF,
2) nadzoruje działalność oddziałów i sekcji PTF,
3) uchwala budżet PTF oraz przyjmuje bilans PTF za dany rok kalendarzowy,
4) przyjmuje darowizny i zapisy ruchomości, nieruchomości i innych praw majątkowych,
5) gospodaruje majątkiem PTF, w tym podejmuje uchwały w sprawie obciążenia majątku nieruchomego,
6) powołuje stałe i doraźne komisje problemowe,
7) występuje do Zebrania Delegatów PTF z wnioskami o nadanie członkostwa honorowego,
8) ustanawia nagrody i stypendia,
9) podejmuje uchwały dotyczące umów o współpracy z innymi krajowymi i zagranicznymi towarzystwami i stowarzyszeniami.
§ 21
1. Zarząd Główny PTF składa się z osób pełniących funkcje Prezesa PTF, Sekretarza Generalnego PTF, Skarbnika PTF oraz dwunastu członków.
2. W posiedzeniach Zarządu Głównego PTF uczestniczą z głosem doradczym Prezes PTF-elekt, Sekretarz Generalny PTF-elekt i Skarbnik PTF-elekt.
3. Zarząd Główny PTF działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zebranie Delegatów PTF.
§ 22
1. Prezes PTF reprezentuje PTF i Zarząd Główny PTF na zewnątrz oraz składa w jego imieniu oświadczenia woli. Swoje uprawnienia może jednorazowo lub na czas oznaczony przekazać innemu członkowi Zarządu Głównego PTF w zakresie określonym w pełnomocnictwie.
2. Sekretarz Generalny PTF organizuje prace Zarządu Głównego PTF oraz nadzoruje jego biuro.
3. Skarbnik PTF prowadzi gospodarkę finansową oraz podpisuje dokumenty PTF w obrocie gospodarczym i cywilno-prawnym. Jego podpis jest konieczny do ważności oświadczeń woli w sprawach dotyczących praw i zobowiązań majątkowych, składanych przez Prezesa PTF lub innego upoważnionego członka Zarządu Głównego PTF.
4. Zarząd Główny PTF może przydzielić inne stałe obowiązki pozostałym swoim członkom.
§ 23
Prezes PTF, Sekretarz Generalny PTF, Skarbnik PTF oraz czterech członków wykonawczych wybranych spośród członków Zarządu Głównego PTF tworzą Prezydium Zarządu Głównego PTF, kierujące bieżącą działalnością ZG PTF. W posiedzeniach Prezydium uczestniczą z głosem doradczym elekci.

VII. Główna Komisja Rewizyjna PTF
§ 24
1. Główna Komisja Rewizyjna PTF kontroluje finanse Towarzystwa oraz zgodność działań Zarządu Głównego PTF ze Statutem.
2. Zatwierdza roczny bilans PTF oraz rachunek zysków i strat.
§ 25
1. W skład Głównej Komisji Rewizyjnej PTF wchodzi pięciu członków, w tym przewodniczący i sekretarz.
2. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej PTF mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Głównego PTF z głosem doradczym.
§ 26
Główna Komisja Rewizyjna PTF działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zebranie Delegatów PTF.

VIII. Sąd Koleżeński PTF
§ 27
1. Sąd Koleżeński PTF rozstrzyga wszelkie spory wynikłe między członkami PTF w związku z ich działalnością w organach PTF i jego oddziałów lub przy realizacji zadań PTF.
2. Sąd Koleżeński PTF również orzeka w sprawach odpowiedzialności członków PTF za naruszenie uchwał organów PTF, działanie na szkodę PTF lub za czyny niegodne członka PTF.
§ 28
W skład Sądu Koleżeńskiego PTF wchodzi przewodniczący, sekretarz oraz pięciu członków.
§ 29
Sąd Koleżeński PTF działa na podstawie uchwalonego przez Zebranie Delegatów PTF regulaminu określającego szczegółowo postępowanie przed Sądem, sposoby wykonania orzeczeń oraz katalog kar organizacyjnych za czyny określone w § 27 ust. 2.

IX. Wybory
§ 30
1. W marcu roku, w którym upływa kadencja organów PTF określonych w §13 pkt 2-4, Zarząd Główny PTF inicjuje zbieranie kandydatur na nową kadencję.
2. Kandydata, po uzyskaniu jego pisemnej zgody, może zgłosić trzech członków PTF.
3. Listy uprawnionych do głosowania ustala oraz wszystkie czynności wyborcze nadzoruje lub przeprowadza powołana przez Zebranie Delegatów PTF stała Komisja Wyborcza PTF składająca się z przewodniczącego i sześciu członków.
§ 31
Regulamin wyborczy uchwala Zarząd Główny PTF uwzględniając w szczególności następujące zasady:
1) procedury wyborcze muszą zapewniać tajność i bezpośredniość wyborów,
2) nie można kandydować jednocześnie do Zarządu Głównego PTF, Głównej Komisji Rewizyjnej PTF lub Sądu Koleżeńskiego PTF,
3) kandydowanie na Prezesa PTF, Sekretarza Generalnego PTF i Skarbnika PTF można łączyć z kandydowaniem na członka Zarządu PTF. W razie uzyskania wymaganej większości w obu przypadkach uznaje się za dokonany wybór na funkcję,
4) wybór dokonywany jest bezwzględną większością głosów,
5) głosowanie na poszczególne kandydatury odbywa się na kartach wyborczych rozsyłanych do wszystkich członków PTF listownie lub w postaci elektronicznej najpóźniej do 30 kwietnia roku wyborczego,
6) głos jest ważny, jeśli poprawnie wypełniona karta wyborcza zostanie wysłana, pocztą albo w systemie elektronicznym, na adres Komisji Wyborczej PTF nie później niż do 31 maja roku wyborczego,
7) ustalenie wyników wyborów następuje do 20 czerwca roku wyborczego,
8) jeżeli w wyniku przeprowadzonych wyborów pozostają nieobsadzone funkcje Prezesa PTF, Sekretarza Generalnego PTF, Skarbnika PTF lub członków Zarządu PTF, Głównej Komisji Rewizyjnej PTF oraz Sądu Koleżeńskiego PTF przeprowadza się w terminie jednego miesiąca II turę wyborów. W takim przypadku wybór następuje zwykłą większością głosów,
9) w razie zwolnienia miejsca w organach PTF przeprowadza się wybory uzupełniające, o ile czas pozostały do końca kadencji jest dłuższy niż jeden rok. Gdy czas ten jest krótszy, Zarząd Główny PTF może powierzyć pełnienie funkcji jednemu ze swoich członków.

X. Oddziały PTF
§ 32
Przynajmniej piętnastu członków zwyczajnych PTF zainteresowanych w szerzeniu idei i realizowaniu programu PTF może utworzyć oddział PTF.
§ 33
1. Oddział PTF powstaje na podstawie uchwały Zarządu Głównego PTF.
2. W uchwale tej ustalany jest teren działania Oddziału PTF, siedziba władz oraz jego regulamin.
§ 34
1. Organy Oddziału PTF stanowią:
1) Zebranie Członków Oddziału PTF,
2) Zarząd Oddziału PTF,
3) Komisja Rewizyjna Oddziału PTF.
2. Kadencja Zarządu Oddziału PTF i Komisji Rewizyjnej Oddziału PTF trwa dwa lata.
3. Regulamin, o którym mowa w § 33 ust. 2 określa szczegółowe właściwości organów Oddziału PTF uwzględniając w szczególności następujące zasady:
1) Zarząd Oddziału PTF może liczyć 5-9 członków,
2) Komisja Rewizyjna Oddziału może liczyć 3-5 członków,
3) organom Oddziału PTF przysługuje prawo uzupełnienia składu w razie ustąpienia w trakcie kadencji ich członka w liczbie nie większej niż 2/5 członków pochodzących z wyboru,
4) Zarząd Oddziału PTF reprezentuje Oddział PTF na zewnątrz i działa w jego imieniu na swoim terenie kierując się postanowieniami Statutu PTF i uchwałami organów PTF,
5) Komisja Rewizyjna Oddziału PTF kontroluje całokształt działalności Oddziału PTF, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej,
6) uchwały organów Oddziału PTF zapadają bezwzględną większością głosów przy uczestnictwie co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, przy czym do podejmowania uchwał przez Zebranie Członków Oddziału PTF konieczne jest uczestnictwo w I terminie co najmniej 1/5, zaś w II terminie co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania.
§ 35
1. Zebranie Członków Oddziału PTF w szczególności:
1) wyznacza kierunki działalności merytorycznej i finansowej Oddziału PTF,
2) rozpatruje i przyjmuje sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału PTF i Komisji Rewizyjnej Oddziału PTF,
3) wybiera Zarząd i Komisję Rewizyjną Oddziału PTF; na wniosek Zarządu Oddziału PTF wybory mogą być przeprowadzone w formie elektroniczno-pocztowej zgodnie z regulaminem takich wyborów uchwalonym przez Zarząd Główny PTF.
4) wybiera delegatów na Zebranie Delegatów PTF; przepis pkt 3 stosuje się odpowiednio.
2. Zwyczajne Zebranie Członków Oddziału odbywa się nie rzadziej niż raz na rok. Zarząd Oddziału PTF zawiadamia członków Oddziału PTF o terminie, miejscu i porządku obrad nie później niż na 7 dni przed terminem zebrania.
3. Nadzwyczajne Zebranie Członków Oddziału PTF zwołuje Zarząd Oddziału PTF z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału PTF lub wniosek poparty przez 1/5 liczby członków Oddziału PTF. Zebranie odbywa się nie później niż w ciągu 3 tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.
§ 36
Uchwała Zarządu Głównego PTF o likwidacji Oddziału PTF wymaga zatwierdzenia przez Zebranie Delegatów PTF.

XI. Sekcje PTF
§ 37
1. Członkowie PTF o wspólnych zainteresowaniach naukowych lub wspólnym charakterze pracy zawodowej mogą tworzyć sekcje PTF.
2. Sekcja PTF powstaje na podstawie uchwały Zarządu Głównego PTF podjętej z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej dziesięciu członków PTF.
3. W uchwale tej ustalany jest zakres działania sekcji i siedziba jej władz.
§ 38
1. Zarząd Główny PTF tworząc sekcję nadaje jej regulamin działania określający w szczególności strukturę władz sekcji, sposób ich wyboru oraz ich kompetencje.
2. Sekcje nieczynne znosi uchwałą Zarząd Główny PTF.

XII. Działalność gospodarcza i majątek PTF
§ 39
1. PTF może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.
2. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji statutowych celów PTF.
§ 40
1. Na majątek PTF składają się ruchomości, nieruchomości, fundusze oraz wszelkie prawa majątkowe.
2. Fundusze Towarzystwa tworzą w szczególności:
1) wpływy ze składek członkowskich oraz ze świadczeń członków wspierających,
2) dotacje, darowizny, subwencje, spadki i zapisy,
3) dochody z prowadzonej działalności gospodarczej,
4) dochody z działalności statutowej,
5) dochody z majątku PTF.

XIII. Przepisy końcowe
§ 41
1. Zmiany Statutu PTF są uchwalane większością 2/3 głosów przez Zebranie Delegatów PTF.
2. Projekt zmian może być zgłoszony przez Zarząd Główny PTF, Główną Komisję Rewizyjną PTF lub grupę pięćdziesięciu członków PTF nie później niż na 9 miesięcy przed terminem zwyczajnego Zebrania Delegatów PTF i powinien być rozesłany do wszystkich członków PTF.
§ 42
1. Rozwiązanie się PTF następuje uchwałą Zebrania Delegatów PTF na wniosek Zarządu Głównego PTF lub na pisemny wniosek co najmniej 1/10 członków zwyczajnych PTF w trybie właściwym dla uchwalania zmian Statutu.
2. Wraz z uchwałą o rozwiązaniu się PTF Zebranie Delegatów PTF podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku PTF. XIV Przepisy przejściowe
§ 43
1. Pierwsze wybory na podstawie tego Statutu inicjuje Zarząd Główny PTF w roku kończącym kadencję organów PTF zgodnie z terminem określonym w § 30 ust. 1.
2. Do czasu uchwalenia wymaganych Statutem PTF regulaminów obowiązują dotychczasowe regulacje, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy od daty zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy niniejszego Statutu.
§ 44
1. Dotychczasowi członkowie nadzwyczajni stają się członkami zwyczajnymi, jeżeli w ciągu 6 miesięcy od zarejestrowania niniejszego Statutu nie zgłoszą pisemnej rezygnacji z członkostwa PTF.
2. Dotychczasowi członkowie wspierający pozostają nimi przez 6 miesięcy od daty zarejestrowania niniejszego Statutu.