Wyniki TMF 2012
Sponsorzy

TURNIEJ MŁODYCH FIZYKÓW 2012

Turniej Młodych Fizyków to drużynowe zawody uczniów szkół ponadgimnazjalnych organizowane pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Fizycznego jako impreza komplementarna do Olimpiady Fizycznej.

Turniej polega na opracowaniu rozwiązań zadań - problemów i ich przedstawieniu najpierw w formie pisemnej, a następnie w formie referatów i publicznej dyskusji nad przedstawionymi rozwiązaniami. W zawodach turniejowych uczestniczą pięcioosobowe drużyny; praca w szkole może być prowadzona przez liczniejsze zespoły.

zadania - problemy (wersja w języku polskim) >>>

Etap korespondencyjny (pisemny)

Drużyny opracowują rozwiązania dowolnych dziesięciu zadań Turnieju Młodych Fizyków 2012 i przesyłają je do wybranego przez siebie jednego z dwóch regionalnych komitetów organizacyjnych w terminie do 31 stycznia 2012 r. W przypadku, gdy z danej szkoły uczestniczy w Turnieju kilka drużyn, muszą one wszystkie wybrać ten sam komitet regionalny.

Rozwiązanie każdego zadania powinno być napisane oddzielnie na papierze formatu A4 i nie może przekraczać 6 stron, wliczając w to rysunki i wykresy. Każda praca powinna zawierać imię i nazwisko autora (autorów). Prace powinny być przygotowane zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie internetowej i przysyłane w wersji papierowej - w dwóch egzemplarzach - bądź elektronicznej (jest to nowość, szczegóły we wspomnianej instrukcji). Prace, które nie spełniają powyższych wymagań, mogą zostać odrzucone.

Do rozwiązań należy dołączyć informację o drużynie z pełną nazwą i adresem szkoły, spisem wszystkich członków drużyny (z podaniem ich klas) oraz imieniem i nazwiskiem nauczyciela - opiekuna drużyny, powinna ona ponadto zawierać dane umożliwiające szybkie przekazanie informacji o ewentualnym zakwalifikowaniu się do dalszych rozgrywek - najlepiej adres poczty elektronicznej, dodatkowo nr telefonu.

instrukcja przygotowywania prac w etapie korespondencyjnym >>>
informacja o drużynie >>>

Turniej właściwy

Turniej ma charakter publiczny i polega na prezentacji rozwiązań oraz dyskusji nad nimi, zgodnie z regulaminem rozgrywek turniejowych. Każda drużyna, a ściślej - jej przedstawiciel, występuje kolejno w roli referenta (przedstawia skrótowo własne rozwiązanie - jego główne idee i konkluzje, ewentualnie demonstruje doświadczenie, czas - 10 min.), oponenta (analizuje krytycznie referat innej drużyny wytykając wszystkie słabe punkty, czas - 5 min.) oraz recenzenta (podkreśla, co było najważniejsze w referacie oraz najcelniejsze w krytyce oponenta, czas - 3 min.). Wystąpienia podlegają ocenie przez jury, w którym zasiadają m.in. pracownicy naukowi.

Tematy zadań do referowania są każdorazowo określane przez oponentów. Drużyna referująca może poprosić o nowy temat najwyżej trzykrotnie podczas zawodów, dalsze odmowy pociągają za sobą obniżenie punktacji (z tego względu drużyna startująca w turnieju właściwym powinna być przygotowana do przedstawienia rozwiązań więcej niż dziesięciu problemów).

Półfinałowe zawody turniejowe odbędą się 15 marca 2012 r. w Katowicach (Pałac Młodzieży) oraz 17 marca 2012 r. w Warszawie (Instytut Fizyki PAN).

Finał Turnieju, z udziałem najlepszych drużyn półfinałowych, zostanie rozegrany 26 maja 2012 r. w Instytucie Fizyki PAN w Warszawie. Językiem obowiązującym w zawodach finałowych jest język angielski. Zwycięska drużyna (wraz ze swym nauczycielem) reprezentuje Polskę w Turnieju Międzynarodowym.

informacje techniczne dotyczące rozgrywek turniejowych >>>
regulamin rozgrywek turniejowych >>>

Turniej Międzynarodowy

XXV Międzynarodowy Turniej Młodych Fizyków odbędzie się w lipcu 2012 r. w Bad Saulgau (Niemcy, Badenia-Wirtembergia).

Zadania (wersja w języku angielskim) dla tegorocznego Turnieju Międzynarodowego zostały opublikowane przez Międzynarodowy Komitet Organizacyjny na stronie http://www.iypt.org.

Tam też można znaleźć wskazówkidotyczace m. in. źródeł literaturowych, także internetowych, które mogą być pomocne przy rozwiązywaniu problemów turniejowych.

Adresy regionalnych komitetów organizacyjnych Turnieju Młodych Fizyków

KATOWICEWARSZAWA
Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego    Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
ul. Mikołowska 26, 40-066 KatowiceAl. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
E-mail: ula@pm.katowice.pl E­mail: tmf@ifpan.edu.pl

 

Sponsorzy
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Fundacja PZU
Fundacja BRE Banku
Instytut Fizyki PAN