Uchwała wyborcza Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizycznego

W związku z rezygnacją Sekretarz Generalnej PTF zgłoszoną 1 października 2008 r. Zarząd Główny PTF na posiedzeniu w dniu 25 października 2008 roku, działając na mocy § 31 p. 9 Statutu Polskiego Towarzystwa Fizycznego oraz na podstawie § 1 ust. 1 Regulaminu wyborczego do organów PTF, postanawia przeprowadzić wybory uzupełniające Sekretarza Generalnego PTF na okres do końca kadencji, czyli do 31 grudnia 2009 r.

 1. Zbieranie kandydatur na Sekretarza Generalnego PTF rozpoczyna się 27 października 2008 r.
 2. Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom PTF, którzy nabyli prawa członka PTF nie później niż do 14 listopada 2008 r. według elektronicznej bazy danych członków PTF.
 3. Kandydata wysunąć może co najmniej 3 członków PTF stwierdzając to własnoręcznymi podpisami. Jeden członek może zgłaszać co najwyżej jednego kandydata.
 4. Zgodnie z § 31 pkt. 2 i 3 Statutu PTF kandydatami nie mogą być członkowie Zarządu Głównego PTF, Głównej Komisji Rewizyjnej PTF lub Sądu Koleżeńskiego PTF.
 5. Zgłoszenie, zgodne z wzorcowym formularzem zgłoszenia, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, musi wpłynąć do Zarządu Głównego PTF (ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa e-mail: ptf@fuw.edu.pl, fax: 022-6212668) nie później niż do 14 listopada 2008 r. do godziny 15:00.
 6. Zgłoszeniu powinny dodatkowo towarzyszyć dokumenty przesłane przez kandydata w postaci elektronicznej (jako załączniki listu poczty elektronicznej) lub wydrukowanej:
  a. zdjęcie kandydata,
  b. krótka informacja biograficzna,
  c. zgoda kandydata na kandydowanie i udostępnienie powyższych materiałów na stronie WWW Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Zgłoszenie bez dokumentów wymienionych pod lit. a, b oraz c nie jest prawomocne.
 7. Wszystkie procedury wyborcze przeprowadzi lub będzie nadzorować Komisja Wyborcza PTF zgodnie z Regulaminem Wyborczym PTF w następujących terminach:
  - opublikowanie listy kandydatów oraz listy uprawnionych do głosowania do 21 listopada 2008 r.,
  - rozesłanie do 28 listopada 2008 r. (na adres poczty elektronicznej lub listownie) danych umożliwiających głosowanie,
  - wybory drogą tylko elektroniczną odbędą się w okresie od 8 do 12 grudnia 2008 r.,
  - ostateczne wyniki wyborów po rozpatrzeniu ewentualnych protestów wyborczych zostaną ogłoszone 20 grudnia 2008 r.
 8. W przypadku braku kandydatów lub nie uzyskaniu w wyborach przez żadnego z nich bezwzględnej większości głosów Zarząd Główny PTF na pierwszym posiedzeniu w 2009 r. powierzy pełnienie funkcji Sekretarza Generalnego PTF jednemu ze swoich członków.
Warszawa, 25 października 2008 r.


Wzorcowy formularz zgłoszenia kandydata na Sekretarza Generalnego PTF
Miejscowość data
My niżej podpisani członkowie PTF
1. imię i nazwisko, nazwa oddziału PTF, którego członkiem jest zgłaszający
2. imię i nazwisko, nazwa oddziału PTF, którego członkiem jest zgłaszający
3. imię i nazwisko, nazwa oddziału PTF, którego członkiem jest zgłaszający
4. ewentualne dalsze imiona i nazwiska, nazwy oddziałów PTF, których członkami są zgłaszający
zgłaszamy
imię i nazwisko kandydata, nazwa oddziału, którego członkiem jest kandydat
jako kandydata na Sekretarza Generalnego PTF
Własnoręczny podpis I zgłaszającego
Własnoręczny podpis II zgłaszającego
Własnoręczny podpis III zgłaszającego
itd.
Krótka informacja biograficzna
Przykładowo:
Tytuł (stopień) naukowy, imię i nazwisko
Rok urodzenia
Miejsce pracy, stanowisko
Osiągnięcia w pracy zawodowej: naukowej, dydaktycznej, ...
Osiągnięcia w pracy organizacyjnej, w tym w PTF
.......