Uchwała wyborcza Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizycznego

Zarząd Główny PTF na posiedzeniu 18 grudnia 2008 roku działając na mocy § 30 Statutu Polskiego Towarzystwa Fizycznego oraz na podstawie § 1 ust. 1 Regulaminu wyborczego do organów PTF ogłasza wybory do organów PTF na kadencję 2010 - 2013 dla obsadzenia 27 funkcji:
a. Prezesa Polskiego Towarzystwa Fizycznego,
b. Sekretarza Generalnego Polskiego Towarzystwa Fizycznego,
c. Skarbnika Polskiego Towarzystwa Fizycznego,
d. 12 członków Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizycznego,
e. 5 członków Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Fizycznego,
f. 7 członków Sądu Koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

1. Terminarz wyborów:
1 - 31 marca 2009 - zbieranie kandydatur (przedłużone do 15 kwietnia do godz. 15:00 dla kandydatów do I tury i do 20 maja do godz. 15:00 dla brakujących kandydatów do II tury),
15 kwietnia 2009 - publikacja listy kandydatów i listy uprawnionych do głosowania (przesunięta na 18 kwietnia),
16 - 30 kwietnia 2009 - rozsyłanie członkom PTF danych umożliwiających głosowanie,
4 - 10 maja 2009 - głosowanie w I turze wyborów,
16 maja 2009 - ogłoszenie wyników głosowania w I turze i ewentualne ogłoszenie II tury wyborów,
23 maja 2009 - rozpatrzenie ewentualnych protestów dotyczących wyborów w I turze i publikacja listy kandydatów w II turze wyborów,
25 - 31 maja 2009 - głosowanie w II turze wyborów,
6 czerwca 2009 - ogłoszenie wyników głosowania w II turze,
20 czerwca 2009 - rozpatrzenie ewentualnych protestów dotyczących wyborów w II turze, ogłoszenie ostatecznych wyników wyborów i opracowanie sprawozdania.
2. Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom PTF, którzy nabyli prawa członka PTF nie później niż do 28 lutego 2009 r. Czynne prawo wyborcze przysługuje członkom PTF wpisanym przez oddziały do elektronicznej bazy członków PTF do dnia 31 marca 2009 r.
3. Kandydata, z określeniem na jaką funkcję jest zgłaszany, wysunąć może co najmniej 3 członków PTF stwierdzając to własnoręcznymi podpisami. Jeden członek może zgłaszać na określoną funkcję co najwyżej jednego kandydata.
4. Zgodnie z § 31 pkt. 2 i 3 Statutu PTF nie można kandydować jednocześnie do Zarządu Głównego PTF, Głównej Komisji Rewizyjnej PTF lub Sądu Koleżeńskiego PTF. Kandydowanie na Prezesa PTF, Sekretarza Generalnego PTF i Skarbnika PTF można natomiast łączyć z kandydowaniem na członka Zarządu PTF.
5. Zgłoszenie, zgodne z wzorcowym formularzem zgłoszenia kandydata do władz PTF, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, musi wpłynąć do Zarządu Głównego PTF nie później niż do 31 marca 2009 r. do godziny 15:00. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Fizycznego, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa, e-mail: ptf@fuw.edu.pl, fax: 022-6212668.
6. Zgłoszeniu powinny dodatkowo towarzyszyć dokumenty przesłane przez kandydata listownie lub w postaci elektronicznej (jako załączniki listu poczty elektronicznej lub na płycie CD):
a. zdjęcie kandydata,
b. krótka informacja biograficzna oraz w wypadku kandydatów na Prezesa PTF - program działania (do 1800 znaków drukarskich w każdym z tych dokumentów),
c. zgoda kandydata na kandydowanie i udostępnienie powyższych materiałów na stronie WWW Polskiego Towarzystwa Fizycznego.
Zgłoszenie bez dokumentów wymienionych pod lit. a, b oraz c nie jest prawomocne.
7. Oddziały PTF mogą organizować spotkania wyborcze z kandydatami do władz PTF.
8. Wszystkie procedury wyborcze przeprowadza lub nadzoruje Komisja Wyborcza PTF działając zgodnie z Regulaminem Wyborczym PTF.


Wzorcowy formularz zgłoszenia kandydata do organów PTF

Miejscowość      data
My niżej podpisani członkowie PTF
1. imię i nazwisko, nazwa oddziału PTF, którego członkiem jest zgłaszający
2. imię i nazwisko, nazwa oddziału PTF, którego członkiem jest zgłaszający
3. imię i nazwisko, nazwa oddziału PTF, którego członkiem jest zgłaszający
4. ewentualne dalsze imiona i nazwiska, nazwy oddziałów PTF, których członkami są zgłaszający
zgłaszamy
imię i nazwisko kandydata, nazwa oddziału, którego członkiem jest kandydat
jako kandydata na
określenie funkcji, na którą kandydat jest zgłaszany (Prezes PTF, Sekretarz Generalny PTF, Skarbnik PTF, członek Zarządu PTF, członek Głównej Komisji Rewizyjnej PTF, członek Sądu Koleżeńskiego PTF)
Własnoręczny podpis I zgłaszającego
Własnoręczny podpis II zgłaszającego
Własnoręczny podpis III zgłaszającego
itd.


Krótka informacja biograficzna
Przykładowo:
Tytuł (stopień) naukowy, imię i nazwisko
Rok urodzenia
Miejsce pracy, stanowisko
Osiągnięcia w pracy zawodowej: naukowej, dydaktycznej, ...
Osiągnięcia w pracy organizacyjnej, w tym w PTF
.......