Uchwała wyborcza Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizycznego

W związku z niewybraniem Prezesa PTF, Sekretarza Generalnego PTF i Skarbnika PTF w wyborach przeprowadzonych w maju 2009 r. Zarząd Główny PTF na posiedzeniu w dniu 6 czerwca 2009 roku, działając na podstawie §§ 30 i 31 Statutu Polskiego Towarzystwa Fizycznego oraz Regulaminu wyborczego do organów PTF, postanawia przeprowadzić dodatkową turę wyborów Prezesa PTF, Sekretarza Generalnego PTF i Skarbnika PTF na kadencję 2010 - 2013 według następujących zasad:
1. Bierne i czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom PTF, którzy nabyli prawa członka PTF nie później niż do 31 marca 2009 r. według elektronicznej bazy danych członków PTF. W wyborach uzupełniających, podobnie jak w II turze wyborów, wybór dokonywany jest zwykłą większością głosów.
2. Kandydatami na Prezesa PTF pozostają dotychczasowi kandydaci. Zgłaszanie kandydatów na Sekretarza Generalnego PTF i Skarbnika PTF rozpoczyna się 6 czerwca 2009 r.
3. Kandydata, z określeniem na jaką funkcję jest zgłaszany, wysunąć może co najmniej 3 członków PTF stwierdzając to własnoręcznymi podpisami. Jeden członek może zgłaszać na określoną funkcję co najwyżej jednego kandydata.
4. Zgłoszenie, zgodne z wzorcowym formularzem zgłoszenia kandydata do władz PTF, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, musi wpłynąć do Zarządu Głównego PTF (ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa e-mail: ptf@fuw.edu.pl, fax: 022-6212668) nie później niż do 15 czerwca 2009 r. do godziny 15:00.
5. Zgłoszeniu powinny dodatkowo towarzyszyć dokumenty przesłane przez kandydata w postaci elektronicznej (jako załączniki listu poczty elektronicznej) lub wydrukowanej:
a. zdjęcie kandydata,
b. krótka informacja biograficzna (do 1800 znaków drukarskich),
c. zgoda kandydata na kandydowanie i udostępnienie powyższych materiałów na stronie WWW Polskiego Towarzystwa Fizycznego.
Zgłoszenie bez dokumentów wymienionych pod lit. a, b oraz c nie jest prawomocne.
6. Wszystkie procedury wyborcze przeprowadza lub nadzoruje Komisja Wyborcza PTF działając zgodnie z Regulaminem Wyborczym PTF w następujących terminach:
- opublikowanie listy kandydatów do 16 czerwca 2009 r.,
- wybory drogą elektroniczną odbędą się w okresie od 18 do 25 czerwca 2009 r.,
- wyniki wyborów zostaną ogłoszone 27 czerwca 2009 r.

Warszawa, 6 czerwca 2009 r.


Wzorcowy formularz zgłoszenia kandydata do organów PTF

Miejscowość      data
My niżej podpisani członkowie PTF
1. imię i nazwisko, nazwa oddziału PTF, którego członkiem jest zgłaszający
2. imię i nazwisko, nazwa oddziału PTF, którego członkiem jest zgłaszający
3. imię i nazwisko, nazwa oddziału PTF, którego członkiem jest zgłaszający
4. ewentualne dalsze imiona i nazwiska, nazwy oddziałów PTF, których członkami są zgłaszający
zgłaszamy
imię i nazwisko kandydata, nazwa oddziału, którego członkiem jest kandydat
jako kandydata na
określenie funkcji, na którą kandydat jest zgłaszany (Prezes PTF, Sekretarz Generalny PTF, Skarbnik PTF, członek Zarządu PTF, członek Głównej Komisji Rewizyjnej PTF, członek Sądu Koleżeńskiego PTF)
Własnoręczny podpis I zgłaszającego
Własnoręczny podpis II zgłaszającego
Własnoręczny podpis III zgłaszającego
itd.


Krótka informacja biograficzna
Przykładowo:
Tytuł (stopień) naukowy, imię i nazwisko
Rok urodzenia
Miejsce pracy, stanowisko
Osiągnięcia w pracy zawodowej: naukowej, dydaktycznej, ...
Osiągnięcia w pracy organizacyjnej, w tym w PTF
.......