Protokół
z Zebrania Delegatów Polskiego Towarzystwa Fizycznego
odbytego w dniu 18 września 2001 r w Toruniu

W Zebraniu Delegatów udział wzięło 87 delegatów na wybranych 104 oraz zaproszeni goście.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
2. Uczczenie pamięci Członków PTF zmarłych w czasie ubiegłej kadencji.
3. Powołanie prezydium Zebrania.
4. Wybór dwóch protokolantów, Komisji Wnioskowej i Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania.
7. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego upoważnienia Zarządu Głównego do zmian wysokości składek członkowskich w czasie pomiędzy Zebraniami Delegatów.
8. Zatwierdzenie uchwały Zarządu Głównego o powołaniu nowego oddziału PTF w Zielonej Górze.
9. Sprawozdania Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej z ubiegłej kadencji.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami i udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
11. Wystąpienie Komisji Legislacyjnej PTF z projektem zmiany Statutu PTF, dyskusja i podjęcie uchwały o zmianie statutu PTF.
12. Wybory prezesa PTF, członków Zarządu Głównego PTF, Komisji Rewizyjnej PTF i Sądu Koleżeńskiego.
13. Interpelacje i wyjaśnienia.
14. Uchwalenie wniosków przedłożonych Komisji Wnioskowej w trakcie Zebrania.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie Zebrania.

Ad. 1.
Otwierając Zebranie prezes PTF Ireneusz Strzałkowski powitał zebranych i stwierdził, że Zebranie Delegatów zostało zwołane prawidłowo i posiada zdolność podejmowania uchwał.

Ad. 2.
Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć Członków PTF zmarłych w czasie kadencji 1999 - 2001: prof. dr. hab. Ignacego Adamczewskiego (Gdańsk), dr. Władysława Nowaka (Łódź), dr. Stanisława Kapiszewskiego (Lublin), mgr. Stanisława Marka (Poznań), prof. dr. hab. Romana Wyrzykowskiego (Rzeszów), prof. dr. hab. Stanisława Kwiatkowskiego (Toruń), prof. dr. hab. Tomasza Hofmokla (Warszawa).

Ad. 3.
Przewodniczącą Zebrania Delegatów została wybrana jednogłośnie pani Danuta Bauman.

Ad. 4.
Na protokolantów wybrano Grażynę Jackowicz-Korczyńską i Józefinę Turło. Wybrano Komisję Wnioskową w składzie: Henryk Wrembel - przewodniczący, Mirosław Trociuk, Barbara Sagnowska oraz Komisję Wyborczo-Skrutacyjną w składzie: Józef Cebulski, Jerzy Zacharowski, Jacek Mazur.

Ad.5.
Na wniosek L Strzałkowskiego do porządku obrad dodano punkt 8' w brzmieniu: "Akt powołania Olimpiady Fizycznej" oraz w pkt. 11 słowa "dyskusja i podjęcie uchwały o zmianie Statutu PTF" zastąpiono słowami "założenia Statutu PTF". Następnie jednogłośnie przyjęto uzupełniony porządek obrad.

Ad. 6.
Protokół z poprzedniego Zebrania Delegatów w Białymstoku odczytała prowadząca Zebranie Danuta Bauman. Protokół ten został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 7.
Witold Dobrowolski - skarbnik PTF postawił wniosek o przedłużenie upoważnienia Zarządu Głównego do zmian wysokości składek członkowskich w czasie pomiędzy Zebraniami Delegatów. W odpowiedzi na zapytanie Andrzeja Hrynkiewicza przypomniał aktualne wysokości składek (60/35/20 zł/rok) i wyraził opinię, że wysokość tej składki oraz wysokość opłaty za prenumeratę Postępów Fizyki nie powinny ulec zmianie w najbliższym roku. Uchwałę o przedłużenie ww. upoważnienia Zebranie Delegatów przyjęło przy 85 głosach za, l przeciw i l głosie wstrzymującym.

Ad. 8.
Karol Wysokiński postawił i uzasadnił wniosek o zatwierdzenie uchwały Zarządu Głównego o powołaniu nowego Oddziału PTF w Zielonej Górze. Wniosek ten przyjęto jednogłośnie.

Ad. 8'.
Jan Mostowski zreferował i uzasadnił potrzebę uchwalenia nowego "Aktu powołania Olimpiady Fizycznej" w związku z odpowiednimi zarządzeniami MEN, mimo 50 lat istnienia tej Olimpiady w Polsce.
Wanda Doborzyńska-Głazek do odczytanej przez Jana Mostowskiego propozycji "Aktu powołania Olimpiady Fizycznej" wniosła poprawkę, aby stwierdzenie "Walne Zebranie Delegatów" zamienić na "Zebranie Delegatów", po czym uchwałę o powołaniu Olimpiady Fizycznej Zebranie Delegatów przyjęło jednogłośnie.

Ad. 9.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego PTF za okres dwuletniej kadencji (1999 - 2001) przedstawił Sekretarz Generalny PTF Maciej Kolwas. Sprawozdanie to stanowi załącznik do protokołu. Przy okazji podziękował on dotychczasowemu Skarbnikowi PTF - Witoldowi Dobrowolskiemu za wzorowe zarządzanie finansami PTF w ubiegłej kadencji. Sprawozdanie z pracy poszczególnych Komisji oraz Sekcji PTF przedstawił Krzysztof Ernst. Krzysztof Ernst zwrócił uwagę, iż w tej kadencji Zarząd nie powołał Komisji Ochrony Środowiska, mimo iż istniała ona poprzednio.
Zbiorcze sprawozdanie z działalności wszystkich (aktualnie 19) Oddziałów PTF przedstawił Karol Izydor Wysokiński. Podał on informację, że PTK liczy 1877 członków, a główne formy jego działalności to: organizacja Zjazdów, odczyty naukowe i popularnonaukowe, konkursy i turnieje wiedzy fizycznej dla uczniów, pokazy doświadczalne z fizyki oraz upowszechnienie Internetu w kształceniu nauczycieli i nauczaniu fizyki.
Poinformował, że na stronie internetowej PTF pod adresem: http://www.fuw.edu.pl/~ptf/ można znaleźć informacje o Towarzystwie.
Podziękował on za owocną współpracę przedstawicielom wszystkich Komisji oraz członkom Zarządu Głównego i Prezydium.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący Mirosław Drozdowski. Sprawozdanie to stanowi załącznik do protokołu. Poinformował, że na wpływy finansowe PTF składały się: składki członków PTF, dotacja celowa KBN, 1F PAN i IF UW. Największą pozycję wydatków stanowi składka udziału PTF w EPS (40 tys. zł). Wyraził obawę, czy dotacja celowa KBN pozostanie w najbliższym roku na dotychczasowym poziomie. Na koniec podziękował ustępującemu Zarządowi Głównemu oraz członkom Komisji Rewizyjnej za aktywną działalność. Stwierdził, że działalność finansowa PTF zgodna była z założeniami statutowymi PTF i postawił wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Ad. 10.
W dyskusji nad sprawozdaniami udział wzięli:
- Paweł Tomaszewski skierował do Komisji Rewizyjnej pytanie: na jakiej podstawie poinformowano o stanie finansów PTF na dzień dzisiejszy, skoro szczegółowe dane dotyczyły tylko I półrocza. W odpowiedzi M. Drozdowski odpowiedział, że na podstawie planowanych i przewidywanych wydatków do końca roku.
- Stanisław Tkaczyk zauważył, że w końcowym sprawozdaniu z pracy Oddziałów nie w pełni przedstawiono działalność Oddziału Częstochowskiego: zabrakło np. informacji o pokazach doświadczeń dla ok. 5000 uczniów szkół średnich.
- Bogdan Cichocki zapytał jakie było przeznaczenie dotacji celowej KBN. Wyjaśniono, że z tej puli planuje się m.in. dofinansowanie XXXVI Zjazdu Fizyków Polskich w Toruniu.
- Krzysztof Fiałkowski zaproponował, aby w przyszłości Komisja Rewizyjna podawała w sprawozdaniu finansowym stan konta PTF na początku kadencji oraz w odstępach półrocznych przez całą kadencję.
- Andrzej Zięba zapytał, czy w 2000 roku Komisja Nagród PTF przyznała nagrodę naukową, ponieważ Oddział Krakowski zgłosił jednego kandydata. W odpowiedzi Maciej Kolwas powiedział, że kandydat ten nie spełnił warunków do przyznania nagrody.
- Wanda Doborzyńska-Glazek zgłosiła poprawkę formalną do Sprawozdania przedstawionego przez Macieja Kolwasa, w którym napisano, że "Prezes podlega Zarządowi Głównemu". Wyjaśniła, że funkcja Prezesa jest niezależna.
- Ewa Dębowska zwróciła uwagę, że w Sprawozdaniu nie ujęto pokazów organizowanych dla uczniów przez Oddział Wrocławski.
- Podobnie, na brak wzmianki o wykładach popularnonaukowych i pokazach organizowanych przez Oddział Gdański wskazał Stanisław Zachara.
- Karol Izydor Wysokiński w odpowiedzi na uwagi do Sprawozdania odpowiedział, że w wystąpieniu przedstawił jedynie skrót wybranych działań z poszczególnych Oddziałów PTF. Całość działań została przedstawiona w zbiorowym wydaniu pt.: "Sprawozdanie z działalności Oddziałów PTF w okresie od l września 1999 do l września 2001."
- Paweł Tomaszewski zapytał o aktualną liczbę członków PTF.
- Ireneusz Strzałkowski w odpowiedzi poinformował, że w latach 1980 - 1982 PTF liczyło ok. 2000 członków, po czym liczba ta spadła do 1800, a obecnie wynosi 1930.
- Przewodniczący Komisji ds. Historii Fizyki, Andrzej Bielski wyjaśnił, że w ubiegłej kadencji Komisja ta nie działała, ponieważ akces do pracy w tej Komisji zgłosiły tylko 3 osoby. Stwierdził, że "o istnieniu osoby w Zarządzie Oddziału Historii Fizyki EPS dowiedziałem się z dzisiejszego sprawozdania". Wystąpił z apelem, aby wszyscy zainteresowani historią fizyki spotkali się w czasie obrad Zjazdu.
- Wojciech Gawlik zaproponował, aby uaktywnić działalność Komisji ds. Nauczania Fizyki w Szkołach Wyższych opierając się na pracy osób zaangażowanych w poszczególnych Oddziałach.
- Jan Stankowski poparł inicjatywę Karola Izydora Wysokinskiego o utrwalaniu historii PTF i osób związanych i zasłużonych dla PTF.
Postawiony przez Komisję Rewizyjną wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu przeszedł jednogłośnie. Prezes Zarządu Głównego PTF Ireneusz Strzałkowski podziękował wszystkim Delegatom za jednomyślne uznanie dla działalności PTF.

Ad. 11.
W imieniu Komisji Legislacyjnej PTF założenia projektu zmiany Statutu przedstawił przewodniczący komisji Wiesław Kamiński. W swym wystąpieniu wypowiedział się na temat konieczności zmian dotyczących: struktury PTF, form członkostwa, sposobu przeprowadzania wyborów, pozycji osób funkcyjnych PTF, procedury przekazywania władzy, komunikacji między Zarządem Głównym a Oddziałami, Komisjami i sekcjami.
W dyskusji na ten temat udział wzięli: Krzysztof Fiałkowski, Bogdan Cichocki, Paweł Tomaszewski, Wojciech Gawlik i Szymon Bauch.
W wyniku dyskusji prowadząca Zebranie Danuta Bauman postawiła wniosek o powołanie Komisji Nadzwyczajnej Zebrania Delegatów ds. Nowego Statutu PTF przy jednoczesnym zaznaczeniu, że Oddziały PTF wydelegują dodatkowo kompetentne osoby do współpracy z tą Komisją. Wniosek ten przyjęto przy 10 głosach wstrzymujących. Komisję Nadzwyczajną ds. Nowego Statutu PTF powołano w składzie: Bogdan Cichocki, Wiesław Kamiński, Krzysztof Fiałkowski przy 7 głosach wstrzymujących.

Ad. 12.
Na stanowisko nowego prezesa PTF Ireneusz Strzalkowski zaproponował kandydaturę Macieja Kolwasa. Rainhard Kulessa zgłosił kandydaturę Józefa Szudego. Józef Szudy nie wyraził zgody na kandydowanie. Wobec braku innych kandydatur przystąpiono do tajnego głosowania, w którym Maciej Kolwas uzyskał następujące ilości głosów: tak: 65; nie: 9; wstrzymujących: 8; nieważne: 4. W wyniku głosowania prezesem PTF na kadencję 1.01.2002 - 1.01.2004 został Maciej Kolwas. Podziękował Delegatom za wybór oraz poprosił, aby dalszy ciąg Zebrania Delegatów prowadziła Danuta Bauman.
Następnie przystąpiono do zgłaszania kandydatur do Zarządu Głównego PTF, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
Na wniosek Danuty Bauman większością głosów przyjęto propozycje zgłaszania interpelacji w czasie prac Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej.
W wyniku tajnego głosowania zgodnie z protokołem Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej następujący kandydaci zostali członkami Zarządu Głównego PTF. Andrzej Bielski, Katarzyna Chałasińska-Macukow, Stanisław Chwirot, Jan Gaj, Bernard Jancewicz, Aleksandra Leliwa-Kopystyńska, Marek Kowalski, Reinhard Kulessa, Mirosław Trociuk, Jerzy Warczewski.
W wyniku tajnego głosowania zgodnie z protokołem Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej do Komisji Rewizyjnej PTF zostali wybrani: Wacław Bała,Witold Dobrowolski, Marian Kuźma, Jan Rutkowski, Henryk Wrembel.
W podobnej procedurze, po uprzednim przegłosowaniu wniosku prowadzącej Zebranie Danuty Bauman o powołaniu Sądu Koleżeńskiego PTF, przy 5 głosach przeciwnych i 3 wstrzymujących się, do Sądu Koleżeńskiego zostali wybrani: Jerzy Czerwonko, Ewa Dębowska, Wojciech Gawlik, Franciszek Krok, Jan Stankowski, Józef Szudy, Karol Wysokiński.
Wanda Doborzyńska-Głazek zwróciła uwagę, ze Sąd Koleżeński powinien się ukonstytuować i przygotować Regulamin działania.

Ad. 13.
- W interpelacjach Zofia Gołąb-Meyer powiedziała, że Wiktor Nidzicki zaproponował TYP wznowienie emisji programów edukacyjnych z fizyki. Otrzymał odpowiedź odmowną, z wyjaśnieniem, że TYP emituje już bardzo dużo takich programów.
- Wojciech Gawlik zaapelował do nowego Zarządu Głównego, aby nadal występował o zwiększenie godzin z fizyki w szkołach.
- Barbara Sagnowska poinformowała zebranych, że wysiała pismo do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie nauczania fizyki w szkołach. Kopię listu oraz odpowiedź Dyrektora Departamentu Kształcenia i Wychowania MEN załączono.
- Andrzej Bielski w swej wypowiedzi mocno zaakcentował konieczność podjęcia przez Zebranie Delegatów uchwały dotyczącej zwiększenia rangi nauczania fizyki w szkole. Uznał, że stanowisko Zebrania delegatów winno być stanowiskiem Zjazdu PTF. Tekst projektu uchwały w załączeniu. Stwierdził, że dyskusja nad zakresem nauczania przedmiotów przyrodniczych trwa już od 130 lat. Przy okazji nadmienił, ze minio iż MEN było patronem XXXVI Zjazdu Fizyków Polskich niestety nie odpowiedziało na zaproszenie Organizatorów.
- Bogdan Cichocki stwierdził, że działania PTF dotyczące edukacji fizyki są nieskuteczne. Zauważył, że istniejące przy PTF Forum Edukacyjne, Sekcja Nauczycielska, Komisja ds. Nauczania Fizyki w Szkołach Wyższych, Komisja ds. Nauczania Fizyki w Szkołach nie były skoordynowane we wspólnym działaniu na rzecz edukacji fizyki.
- Wypowiedzi Barbary Sagnowskiej i Andrzeja Bielskiego zostały poparte głosem Henryka Szydłowskiego, który jednocześnie zaapelował o zwrócenie uwagi na poziom nauczania wszystkich przedmiotów przyrodniczych w szkole z uwagi na ich miejsce w ogólnym wykształceniu młodzieży.
- O podniesienie rangi nauczania fizyki w szkołach zaapelował również Henryk Wrembel.

Ad. 14.
Przegłosowano wnioski przedłożone przez przewodniczącego Komisji Wnioskowej Henryka Wrembla (protokół Komisji w załączeniu):
- Wniosek Anny Szemberg dotyczący stworzenia mechanizmów procedur wydawania certyfikatów PTF dla szkolnych podręczników do fizyki został przyjęty przy 2 głosach wstrzymujących.
- Wniosek Wiesława Kamińskiego dotyczący zobowiązania powołanej Komisji Nadzwyczajnej Zebrania Delegatów ds. Nowego Statutu do przygotowania nowego statutu, przeprowadzenia dyskusji nad założeniami i rozwiązaniami prawnymi oraz przygotowanie tekstu do 30 kwietnia 2002 r. Wniosek przyjęto przy l głosie przeciwnym i l głosie wstrzymującym się.
- Wniosek Jana Stankowskiego o konieczności napisania "Historii nowoczesnej fizyki w Polsce" przyjęto przy l głosie sprzeciwu.
- Głosowanie nad wnioskiem Krzysztofa Fiałkowskiego o podawaniu przez Komisję rewizyjną nie tylko aktualnego stanu konta PTF ale stanu na początku kadencji i w odstępach półrocznych dało następujący rezultat: za: 40, przeciw: 7, wstrzymujących się: 17.
- Wniosek Zofii Gołąb-Meyer i Barbary Sagnowskiej dotyczący nieustannych działań PTF u wobec MEN, mający na celu:
1. zapewnienie udziału treści fizycznych w podstawie programowej przedmiotu "Przyroda" w ilości odpowiadającej min. 75 godzin lekcyjnych (1/4),
2. zwiększenie liczby godzin nauczania fizyki w gimnazjum do 6 godzin/3 lata nauki
3. zapewnienia korelacji treści nauczania miedzy podstawami programowymi przyrody (treści fizyczne) dla gimnazjum i liceum
przeszedł przy l głosie wstrzymującym.
Przewodnicząca Zebrania Delegatów stwierdziła, że wnioski należy przekazać nowemu Zarządowi Głównemu do realizacji.

Ad. 15.
Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Ad. 16.
Nowo wybrany Prezes PTF Maciej Koiwas podziękował zebranym za przybycie i aktywny udział w dyskusji i zamknął obrady Zebrania Delegatów PTF.

Protokolanci: Przewodnicząca Zebrania Delegatów
Grażyna Jackowicz-Korczyńska     Danuta Bauman
Józefina Turło