Zadanie zaoczne turnieju
''Fizyka Komputerowa''

ATOM w silnym polu świetlnym

Postęp we współczesnej technice laserowej doprowadził do tego, że zaistniała możliwość generowania impulsów świetlnych o skrajnie wysokim natężeniu i małej długości czasowej. W takich impulsach natężenie pola elektrycznego osiąga wartości porównywalne z natężeniami pola wewnątrz atomów, E =5*109V/cm. Oddziaływanie takich impulsów z atomami i układami molekularnymi daje możliwość badania substancji w warunkach ekstremalnych.

Klasyczny model atomu. Atom jest układem kwantowym i dlatego jego oddziaływanie z polem świetlnym powinno być rozpatrywane z punktu widzenia mechaniki kwantowej. Jednak wiele szczególnych cech zachowania się takiego układu można przeanalizować posługując się przybliżeniem klasycznym.

Dajemy pod rozwagę jednowymiarowy model atomu z jednym elektronem, w którym oddziaływanie elektronu z jądrem jest określone potencjałem
V(x) = - Voexp{- [(x/ao)2 + b2]1/2}/[(x/ao)2 + a2]1/2,
gdzie Vo = 676 eV, ao = 0,529 A (angstrem), a = 6,27, b = 4.

W tych warunkach elektron może wykonywać drgania, których amplituda jest określona przez jego energię. Schemat takiego układu przedstawia jakościowo rys. 1, na którym zaznaczono poziom energii W elektronu w atomie. Dla dalszej analizy zakłada się, że energia początkowa elektronu jest równa W = 0,75 eV.

Należy zauważyć, że stanowi związanemu w atomie odpowiada ujemna energia całkowita, natomiast stan o energii całkowitej W > 0 odpowiada sytuacji, gdy elektron oddala się z obszaru występowania potencjału (zob. rys. 1). Proces przechodzenia w takie stany ze stanów związanych nosi nazwę fotojonizacji.

Pole świetlne. W optycznym zakresie częstotliwości ruch elektronu w atomie jest nierelatywistyczny, dlatego można zaniedbać składową magnetyczną siły Lorentza, a natężenie pola elektrycznego fali można uznać za przestrzennie jednorodne E = Eo(t)*cos (omega t), gdzie Eo(t) jest obwiednią impulsu świetlnego, omega jest częstością kołową pola laserowego. Kształt impulsu przedstawiono na rys. 2 i jest on opisany wyrażeniem
Eo(t)= Eo*sin2 (pi t/(2 tauf)),
Eo,
Eo*sin2(pi/(2 tauf)(t - taupl -2 tauf)),
0 < t < tauf
tauf < t < taupl + tauf
taupl+tauf < t < taupl+2 tauf,

gdzie tauf jest długością czasową frontu, taupl - długością czasową plateau impulsu.

Należy zwrócić uwagę, że w zależności od warunków początkowych (współrzędnej elektronu i jego prędkości) przy jednych i tych samych parametrach impulsu laserowego ruch elektronu może się odbywać w różny sposób. W szczególności przy jednej i tej samej wartości natężenia pola jonizacja może zachodzić lub nie zachodzić. W tym sensie mówi się o prawdopodobieństwie jonizacji atomu.

Zadanie:
1) Zbadać zależność prawdopodobieństwa jonizacji od natężenia promieniowania P = cEo2/(8 pi) w zakresie natężeń do 1016 W/cm2, zakładając, że częstość kołowa pola laserowego omegaKF = 7,62*1015 s-1. Taka wartość częstości odpowiada częstości promieniowania ekscymerowego lasera KrF. Przyjąć, że tauf = 5T, taupl = 10T, gdzie T = 2 pi/omegaKF.
2) Zbadać zależność prawdopodobieństwa jonizacji od częstości promieniowania w zakresie od 0,1 omegaKF do omegaKF dla P = 1013, 1014, 1015 W/cm2. Przyjąć, że tauf = 5T, taupl = 10T, gdzie czas T jest określony przez wartość minimalnej częstości 0,1 omegaKF.
3) W warunkach zadania 1 zbadać rozkład energii fotoelektronów (tych elektronów, które oderwały się od atomu).
Uwaga. We wzorach zastosowano absolutny układ jednostek Gaussa. 1 eV = 1,6*10-12 erg = 1,6*10-19 J.


Uwagi dodatkowe:

Warszawa, 11.12.2000.