BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO


Nr 1 grudzień 1993 r.
ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa
tel./fax: 6212668
e-mail: ptf@fuw.edu.pl


XXXII Zjazd Fizyków Polskich

XXXII Zjazd Fizyków Polskich odbył się w Krakowie w dniach 20-23 września 1993 r. Organizatorami Zjazdu byli: Polskie Towarzystwo Fizyczne - Oddział Krakowski oraz Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był prof. dr hab. inż. Jerzy Niewodniczański, wiceprzewodniczącym - prof. dr hab. Andrzej Kisiel, sekretarzem - dr hab. Janusz Wolny. Program obejmujący 14 wykładów opracował prof. dr hab. Kazimierz Grotowski, a program sesji dydaktycznej - dr Zofia Gołąb-Meyer. Odbyła się również sesja plakatowa, na której przedstawiono 61 plakatów. Uczestników Zjazdu było 500, w tym 110 nauczycieli fizyki, 51 uczniów szkół średnich i 9 studentów. Wielu nauczycieli, pracowników naukowych, studentów, uczniów i sympatyków fizyki (około 100 osób) brało udział w Zjeździe bez rejestracji, w tym szczególnie w spotkaniu Sekcji Nauczycielskiej. Z okazji Zjazdu odbyła się wystawa i targi aparatury naukowej, w których wzięli udział przedstawiciele 20 firm polskich i zagranicznych. Zorganizowano również kiermasze książek PWN, Postępów Fizyki, biuletynu FOTON i podręczników szkolnych. Z okazji Zjazdu wydano 4 numery Biuletynu Sekcji Nauczycielskiej PTF FOTON, o numerach 21, 22 i symbolach * i **. Oprócz wielu imprez kulturalnych i wycieczek zorganizowano także zwiedzanie Instytutu Fizyki Jądrowej w Bronowicach. Zjazd został sfinansowany głównie z dotacji KBN i MEN, przekazanej za pośrednictwem Zarządu Głównego PTF. Należy podkreślić, że uczestnicy byli bardzo zadowoleni z formuły i przebiegu Zjazdu.

Zarząd Główny PTF na posiedzeniu w dniu 30 listopada br. rozpatrzył i zaakceptował sprawozdanie finansowe z organizacji XXXII Zjazdu Fizyków Polskich.


Walne Zebranie Delegatów PTF

22 września 1993 r. na Zebraniu Delegatów PTF podczas XXXII Zjazdu Fizyków Polskich wybrano nowe władze PTF: prezesem został prof. dr hab. Henryk Szymczak z Instytutu Fizyki PAN, członkami Zarządu Głównego prof. dr hab. Jerzy Niewodniczański z WFiTJ AGH, prof. dr hab. Stanisław Hoffmann z IFM PAN z Poznania, prof. dr hab. Ireneusz Strzałkowski z PW, dr Lucjan Zemło z UW, prof. dr hab. Ewa Dobierzewska-Mozrzymas z PWr, dr Zofia Gołąb-Meyer z UJ, prof. dr hab. Stefan Pokorski z UW, dr Edmund Śniadek z XVII LO w Poznaniu, doc. dr hab. Andrzej Więckowski z IFM PAN i mgr Maria Zaborowska-Kuśmierek z XXVII LO w Warszawie. Na zebraniu konstytucyjnym nowego ZG PTF 4 października 1993 r. wiceprezesami zostali wybrani Stanisław Hoffmann i Jerzy Niewodniczański, sekretarzem generalnym Ireneusz Strzałkowski, a skarbnikiem Lucjan Zemło. Kierownikiem biura ZG jest nadal mgr W. Głazkowa.

Na Zebraniu Delegatów PTF uchwalono nowy Statut Towarzystwa. Jest on teraz w Sądzie Rejestrowym i po zatwierdzeniu zostanie przesłany do Oddziałów Towarzystwa, tak żeby wszyscy członkowie PTF mogli się zapoznać z jego aktualnym brzmieniem.


Informacja o źródłach finansowania PTF

Działalność Towarzystwa w roku 1993 opierała się na dotacjach przedmiotowych, których udzielili nam: Komitet Badań Naukowych, Państwowa Agencja Atomistyki, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wydział Fizyki UW i Polska Akademia Nauk - Wydział III. Otrzymaliśmy również wpłaty składek od części członków wspierających, których mamy 56.

Członkowie zwyczajni PTF wpłacili w roku 1993 kwotę około 84 milionów zł w postaci składek. Nie znaczy to niestety, że większość członków opłaca składki na bieżąco, dużą część tej kwoty stanowią składki zaległe za poprzednie lata. Wobec faktu, że od kilku lat wysokość składek nie ulega zmianie, apelujemy o terminowe wpłacanie składek członkowskich w Oddziałach PTF, gdyż 80% zebranych składek to majątek własny każdego Oddziału. Brak wpłat odbija się silnie na zdolności Oddziału do wykonywania zadań statutowych, a deklaracja członkowska oznacza przecież zobowiązanie do przestrzegania postanowień naszego Statutu.

Lista członków wspierających, którzy opłacili składkę za 1993 r.:
1. Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej AGH,
2. Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej,
3. Instytut Optyki Stosowanej,
4. Instytut Fizyki Jądrowej,
5. Instytut Technologii Elektronowej,
6. Przemysłowy Instytut Elektroniki,
7. Instytut Fizyki PSz,
8. Instytut Fizyki PŚl,
9. Instytut Fizyki PW,
10. Instytut Fizyki PWr,
11. Instytut Chemii Fizycznej PAN,
12. Instytut Fizyki PAN,
13. Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN,
14. Instytut Fizyki UG,
15. Instytut Fizyki UJ,
16. Instytut Fizyki UMCS,
17. Instytut Fizyki UAM,
18. Instytut Fizyki UŚl,
19. Instytut Fizyki UMK,
20. Uniwersytet Szczeciński,
21. Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. S. Kaliskiego,
22. Instytut Problemów Jądrowych,
23. Instytut Chemii i Techniki Jądrowej,
24. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie,
25. Zakład Wysokich Ciśnień PAN.


Składki członkowskie PTF w 1994 roku

Wysokość składek członkowskich w 1994 r. nie ulega zmianie i wynosi dla:
- profesorów i docentów 80 000 zł,
- studentów i osób o stażu pracy do 3 lat 20 000 zł,
- pozostałych osób 40 000 zł.
Emeryci i renciści są zwolnieni z obowiązku płacenia składek.


Miesięcznik Delta

W dniu 6 listopada 1993 r. odbyło się rozszerzone posiedzenie Komitetu Redakcyjnego miesięcznika Delta z udziałem przedstawicieli PTM, PTF i PTA. Polskie Towarzystwo Fizyczne reprezentowali: prezes prof. H. Szymczak i sekretarz generalny prof. I. Strzałkowski. Zebranie poświęcone było sprawozdaniu z działalności Redakcji w roku 1992/93 (6 czerwca br. upłynęło 20 lat działalności Komitetu Redakcyjnego) oraz omówieniu aktualnych problemów i perspektyw wydawania miesięcznika. W ramach dyskusji stwierdzono, ze czasopismo posiadając ostatnio ,,właściciela'' (jest nim Uniwersytet Warszawski) powinno utrzymać elitarny charakter (jednak inaczej niż dotychczas rozkładając akcenty w doborze tematyki i formy artykułów, celując przede wszystkim na młodzież interesującą się naukami ścisłymi, a dopiero w drugiej kolejności na młodzież wybitnie uzdolnioną) oraz ze względu na nieduży nakład powinno być kolportowane środkami nie masowymi (formy kolportażu do ustalenia). Otwartymi sprawami pozostającymi do rozstrzygnięcia są: przyszły profil i kształt czasopisma, a także jego strona graficzna. Powinny się one przyczynić do zwiększenia zainteresowania pismem nauczycieli, uzdolnionych uczniów oraz wszelkich entuzjastów i miłośników nauk ścisłych. Komitet Redakcyjny oczekuje pilnie opinii w wymienionych wyżej sprawach od towarzystw naukowych. W związku z tym zwracamy się do wszystkich członków i sympatyków Polskiego Towarzystwa Fizycznego o zgłaszanie do Zarządu Głównego PTF wszelkich uwag dotyczących wydawania czasopisma Delta. Nowe ustalenia programowe i organizacyjne wraz z wyborem nowych członków Redakcji oraz Komitetu Redakcyjnego będą przedmiotem najbliższego zebrania, które odbędzie się w końcu lutego 1994 r. Do tego czasu obowiązki przewodniczącego Komitetu Redakcyjnego będzie pełnił dotychczasowy wiceprzewodniczący prof. T. Hofmokl.

Cena 1 egzemplarza Delty wynosi 8000 zł. Prenumeratę Delty prowadzą Ruch S.A. (jednostki kolportażowe właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora) i AMOS (01-506 Warszawa, ul. Szenwalda 1, tel. 391752.)


Konferencje Oddziału Fizyki Materii Skondensowanej EPS

Zarząd Główny PTF na prośbę Komitetu Oddziału Materii Skondensowanej EPS (the Condensed Matter Division of the EPS) w osobach M. Cardona, J. Devreese, L.J. Challis i R. Pick opracował opinię na temat organizowanych przez ten Oddział corocznie, od 1980 roku konferencji. Przesłana Komitetowi opinia została opracowana pod kątem pytań sformułowanych przez inicjatorów, uwzględniających napływające do EPS krytyczne uwagi dotyczące wymienionych konferencji. Ujmując w skrócie, w opinii uznano za celowe i potrzebne dla europejskiego środowiska fizyków organizowanie tego typu konferencji. Zasugerowano jednocześnie pewne zmiany programowe i organizacyjne w stosunku do dotychczasowych konferencji.


Informacja o EMSPS

EMSPS (European Mobility Scheme for Physics Students), czyli Europejski Program Wymiany Studentów Fizyki, rozpoczął swoją działalność w roku akademickim 1993/94. Program działa w ramach Europejskiego TowarzystwaFizycznego. Obecnie w programie EMSPS uczestniczy 138 uczelni z 28 krajów. Z Polski zgłosiło swój udział 12 uczelni. Warunkiem udziału instytucji w programie EMSPS jest nadawanie przez nią stopni i tytułów naukowych w dziedzinie fizyki oraz oficjalne zgłoszenie podpisane przez rektora uczelni. Program wymiany studentów finansowany jest przez granty otrzymywane z programów ERASMUS i TEMPUS przeznaczonych na ten cel. W 1993/94 z tej formy wymiany studenckiej skorzysta 101 studentów. Program przewiduje 1-2 semestralny udział w zajęciach w wybranej przez studenta uczelni. Wymagane jest uzasadnienie podjęcia studiów na wybranej uczelni oraz znajomość języka kraju, do którego zgłasza się chęć wyjazdu. Istotne są również wyniki dotychczasowych studiów. Szczegółowe informacje na temat programu EMSPS można uzyskać od prof. dr hab. Izabeli Sosnowskiej, tel. (02)6287252, e-mail: izabela@fuw.edu.pl.


Umowa między PTF i APS

Zarząd Główny PTF przypomina, że w 1992 roku Polskie Towarzystwo Fizyczne zawarło umowę z Amerykańskim Towarzystwem Fizycznym zapewniającą, na zasadzie wzajemności, członkom PTF korzystanie z praw przysługujących członkom APS. Szersze informacje na temat tej umowy znajdują się w zeszytach numer 1 i 6 tomu 44 Postępów Fizyki. W przypadku wątpliwości związanych z tą umową prosimy się zwracać do Zarządów Oddziałów lub Zarządu Głównego.


Postępy Fizyki

W 1994 r. zeszyt Postępów Fizyki - dwumiesięcznika poświęconego upowszechnianiu wiedzy fizycznej, wydawanego przez PTF - będzie kosztował 20 tys. zł. Koszt prenumeraty rocznej wyniesie 120 tys. zł. Prenumeratę można opłacić:
1. w jednostkach kolportażowych RUCH S.A. - dostawa następuje wówczas w sposób uzgodniony z zamawiającym;
2. w Zarządzie Głównym PTF (ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa, konto bankowe 300009-6695-132, Bank Gdański IV O/Warszawa) - dostawa drogą pocztową;
3. Członkowie PTF, którzy opłacają prenumeratę w Oddziałach PTF na cały rok, otrzymują 20\% zniżki - dystrybucją czasopisma zajmują się w tym przypadku Zarządy Oddziałów.
Redakcja PF udziela wszelkich informacji na temat prenumeraty, zakupu numerów bieżących i archiwalnych itp. Adres redakcji: ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa, adres elektroniczny: postepy@fuw.edu.pl.


Zarząd Główny PTF życzy wszystkim Koleżankom i Kolegom Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

Biuletyn został wydany przy finansowym wsparciu Instytutu Fizyki PAN.

Zarząd Główny PTF uprzejmie prosi o wypełnienie poniższej mini-ankiety:
- imię nazwisko, adres, telefon (oddział):
- korzystam z poczty elektronicznej: TAK/NIE
- e-mail:
- biuletyn ZG PTF chcę otrzymywać w postaci drukowanej: TAK/NIE
- biuletyn ZG PTF chcę otrzymywać pocztą elektroniczną: TAK/NIE
Mile widziane będą także wypowiedzi na temat charakteru i sposobu działania Towarzystwa.