Dofinansowanie udziału w konferencjach
sponsorowanych przez Europejskie Towarzystwo Fizyczne

East West Task Force dofinansowuje udział w konferencjach naukowych sponsorowanych przez Europejskie Towarzystwo Fizyczne.
Lista tych konferencji umieszczana jest raz na rok na stronie domowej EWTF.
O dofinansowanie mogą starać się TYLKO członkowie PTF, których wiek nie przekracza 35 lat (w wyjątkowych przypadkach 40 lat). Istotne są terminy, zgłoszenie prośby o dofinansowanie powinno nastąpić przed określoną datą, na ogół 3 miesiące przed konferencją. EWTF przyznaje dofinansowanie danej osobie nie częściej niz raz w roku. Na jedną konferencję przyznaje się dofinansowanie nie więcej niż dwu osobom z danego kraju, czasem liczba ta zostaje nieco zwiększona. Osoby, które dostały dofinansowanie z EPS w innej formie, są z reguły wykluczane z dofinansowania z omawianej puli.
Wysokość dofinansowania wynosi około 300 - 400 Euro.

Aby starać się poprzez PTF o wsparcie w ramach EWTF należy przesłać do Zarządu Głównego PTF list, adresowany do Prezesa PTF, zawierający:
- prośbę o poparcie udziału w konferencji z podaniem swego imienia i nazwiska, daty urodzenia, miejsca pracy, ewentualnie miejsca studiowania
- dokładną kalkulację kosztów udziału w Euro
- zaproszenie na konferencję, bądź uwiarygodnione potwierdzenie udziału, z tytułem referatu lub posteru
- życiorys naukowy
- opinię Zarządu Oddziału PTF.
Podania są rozpatrywane przez prezydium PTF i koordynatora polskiego do spraw EWTF, prof. Witolda Dobrowolskiego.

Adres do korespondencji: Zarząd Główny PTF, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa
tel. /fax.:(022) 6212668, e-mail: ptf@fuw.edu.pl

Warszawa, 10.01.2001