Protokół z Zebrania Plenarnego
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizycznego
w dniu 23 listopada 2002 r. w Warszawie

1. Otwarcie Zebrania Plenarnego.
W sali obrad, Nowej Auli Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, uczestnicy zebrania mogli obejrzeć ciekawą wystawę Fizyka w fotografii przygotowaną w Zespole Szkół Integracyjnych nr 2 w Warszawie i pokazywaną w polskim stoisku podczas festiwalu Fizyka na Scenie 2 w Holandii w kwietniu 2002 r. Zebranie Plenarne Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizycznego rozpoczęło się o godz. 10:30. Zebranych powitał Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizycznego prof. Maciej Kolwas.

2. Wręczenie nagród i odznaczeń PTF za rok 2002.
3. Wykład Laureata Medalu Mariana Smoluchowskiego prof. dra Davida Shugara: Fizyk w biologii molekularnej.

Medal Mariana Smoluchowskiego za rok 2002 za wybitne osiągnięcia w biofizyce i biologii molekularnej oraz decydujący wkład w rozwój tej dziedziny w Polsce otrzymał prof. dr David Shugar. Prof. David Shugar podziękował za otrzymane odznaczenie i wygłosił wykład Fizyk w biologii molekularnej, w którym omówił znaczenie metod fizycznych w biologii molekularnej: badanie DNA za pomocą dyfrakcji rentgenowskiej (odkrycie Watsona i Cricka), struktura hemoglobiny w kryształach, rezonans jądrowy białek w roztworach (nagroda Nobla za 2002 rok), mechanizm reakcji enzymatycznych, zjawiska fotochemiczne w kwasach nukleinowych, oddziaływanie promieniowania na bakterie i rola enzymów, zastosowania hydrodynamiki do określania wielkości i kształtu cząsteczek białek, mechanizm replikacji DNA, rola enzymów reperujących.
Prof. Maciej Kolwas podziękował za wspaniały wykład, a następnie wspólnie z prof. Janem Bartelskim (dziekanem Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego) i dr Mirosławem Łukaszewskim (prodziekanem Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego) wręczył pozostałe nagrody PTF za rok 2002:
1. Nagrodę PTF pierwszego stopnia im. Arkadiusz Piekary za wyróżniającą się pracę magisterską Medyczne zastosowania promieniowania laserowego w niskoenergetycznej terapii laserowej wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. Wojciecha Gawlika w Zakładzie Optyki Atomowej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego otrzymała mgr Agnieszka Płachta.
2. Nagrodę PTF drugiego stopnia za wyróżniającą się pracę magisterską Metoda silnego wiązania wizualizacji nanostruktur i rozkładów gęstości wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. Włodzimierza Jaskólskiego w Zespole Teorii Struktur Niskowymiarowych Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu otrzymał mgr inż. Michał Zieliński.
3. Nagrodę PTF trzeciego stopnia za wyróżniającą się pracę magisterską Badanie własności fizycznych kinetyny wykonaną pod kierunkiem dr hab. Genowefy Ślósarek w Zakładzie Biofizyki Molekularnej Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu otrzymała mgr Justyna Krzaczkowska.
4. Nagrodę PTF za wybitne osiągnięcia w dziedzinie popularyzacji fizyki otrzymał prof. dr hab. Krzysztof Ernst.
5. Nagrodę PTF im. Grzegorza Białkowskiego dla wyróżniających się nauczycieli za wieloletnią, twórczą pracę z uzdolnioną młodzieżą odnoszącą sukcesy na forum międzynarodowym otrzymał mgr Stanisław Lipiński nauczyciel w XVI Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie.
6. Nagrodę PTF II stopnia dla wyróżniających się nauczycieli za oryginalne formy pracy pozalekcyjnej i ich popularyzację otrzymała mgr Maria Rut-Marcinkowska nauczycielka w Zespole Szkół Zawodowych nr 5 w Poznaniu.
7. Nagrodę PTF III stopnia dla wyróżniających się nauczycieli za niestandardowe metody pracy z uczniami klas humanistycznych otrzymała mgr Barbara Orchel nauczycielka XXXI Liceum Ogólnokształcącego im. Romana Ingardena w Krakowie.
8. Wyróżnienia dla nauczycieli za wyzwalanie zainteresowania fizyką u młodszych uczniów otrzymały mgr Maria Dobkowska nauczycielka w Zespole Szkół nr 101 w Warszawie i mgr Krystyna Raczkowska-Tomczak nauczycielka w Publicznym Gimnazjum nr 2 im. Władysława Stanisława Reymonta w Opolu.

4. Powołanie Prezydium Zebrania.
5. Wybór dwóch protokolantów.
6. Przyjęcie porządku obrad.

Do Prezydium Zebrania zostali zaproszeni prezes, wiceprezesi i były prezes PTF.
Na protokolantów Zebrania wybrano dra Zygmunta Ajduka i mgr Aleksandrę Miłosz.
Przedstawiony porządek Zebrania przyjęto bez zmian.

7. Sprawozdanie ZG PTF i Komisji Rewizyjnej z działalności za okres od października 2001 do 23 listopada 2002 roku.
Sprawozdanie z działalności Oddziałów za okres od 01.10.2001r. do 30.09. 2002r. przedstawił prof. Reinhard Kulessa
(sprawozdanie z działalności Oddziałów oraz sprawozdania Oddziałów stanowią załączniki do protokołu). Sprawozdanie zostało opracowane na podstawie sprawozdań dostarczonych przez Oddziały PTF. Obecnie istnieje 19 Oddziałów PTF i łącznie liczba członków wynosi 2041. Tylko 1/5 członków prenumeruje Postępy Fizyki, należy zadbać o zwiększenie liczby prenumeratorów tego czasopisma. Minutą ciszy uczczono pamięć członków PTF, którzy zmarli w okresie od października 2001 roku do 23 listopada 2002 roku: dra Henryka Orwata z Oddziału Gliwickiego, prof. PŁ Jana Karniewicza z Oddziału Łódzkiego, dra Władysława Nowaka z Oddziału Łódzkiego, dra Telesfora Sokołowskiego z Oddziału Łódzkiego, mgra Stanisława Marka z Oddziału Poznańskiego, prof. dr hab. Jana Blinowskiego, prof. dr hab. Edmunda Gierlika i prof. dr hab. Maksymiliana Pluty z Oddziału Warszawskiego oraz dra Karola Mazura z Oddziału Zielonogórskiego.
Działalność Oddziałów PTF grupowała się głównie wokół następujących spraw:
1. Upowszechnianie wyników badań naukowych.
2. Popularyzacja fizyki w społeczeństwie, wśród uczniów i nauczycieli.
3. Organizacja konkursów i pokazów fizycznych.
4. Inne formy działalności.
We wszystkich ośrodkach odbywają się regularnie wykłady o tematyce dotyczącej różnych dziedzin fizyki. W trzech ośrodkach prowadzone są konwersatoria: w Oddziale Krakowskim - co tydzień w czasie roku akademickiego, w Oddziale Katowickim - co dwa tygodnie, w Oddziale Warszawskim - raz w miesiącu.
Wiele Oddziałów prowadzi cykliczne przedsięwzięcia, mające na celu popularyzację fizyki w społeczeństwie, wśród uczniów i nauczycieli. Organizowane są cykle wykładów, Festiwale Nauki i Jarmarki Fizyczne. Należy podkreślić szczególne zaangażowanie Oddziałów w organizację konkursów i pokazów doświadczeń fizycznych. W konkursach i pokazach doświadczeń fizycznych wzięło udział tysiące osób. Szczegółowe informacje zawarte są w załączonym sprawozdaniu.
W wielu Oddziałach organizowane są wykłady związane z rocznicami upamiętniającymi fizyków lub z odkryciami fizycznymi.
Trzynaście Oddziałów ma strony internetowe, należy zadbać o założenie takich stron w pozostałych Oddziałach.
Wiele Oddziałów współpracuje z lokalnym uczelniami, oddziałami kształcenia nauczycieli i pokrewnymi towarzystwami naukowymi, jak np. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Polskie Towarzystwo Astronomiczne. W Oddziale Gdańskim PTF trwają intensywne prace związane z organizacją Zjazdu Fizyków Polskich w 2003 roku.
Wszystkie sprawozdania były analizowane przez Komisje Rewizyjne Oddziałów i uzyskały pełną akceptację sprawozdawanej działalności. Poszczególne Oddziały powinny podjąć prace związane z odtworzeniem i spisaniem własnej historii. Powinna pojawić się lista wykładowców PTF. Kończąc swoje wystąpienie prof. Reinhard Kulessa podziękował Oddziałom za przesłanie sprawozdań dotyczących ich działalności.
Prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji i Sekcji PTF (sprawozdania z komisji i sekcji stanowią załącznik do protokołu).
W PTF działa 10 komisji i 2 sekcje: Sekcji Nauczycielskiej i Sekcji Optyki.
Komisje ds. Nagród oceniły zgłoszone wnioski o nagrody i wybrały tegorocznych laureatów nagród PTF.
Komisja ds. Nauczania Fizyki w Szkołach Wyższych osłabiła swoją działalność ze względu na śmierć dwóch jej członków: prof. Jana Blinowskiego i prof. Edmunda Gierlika. Członkowie tej Komisji prowadzą działalność na forum międzynarodowym i w Sekcji Dydaktyki w EPS.
Komisja ds. Nauczania Fizyki w Szkołach nawiązała kontakt z kuratoriami w celu podjęcia uzgodnień dotyczących liczby godzin nauczania fizyki w gimnazjach i liceach ogólnokształcących. Nawiązano kontakty z Centralną Komisją Egzaminacyjną w sprawie włączenia się do prac nad przygotowaniem Standardów egzaminacyjnych z fizyki do egzaminów w liceach ogólnokształcących. Przygotowano projekt Standardów egzaminacyjnych z fizyki do egzaminów gimnazjalnych. W przygotowaniu jest aneks do Podstawy programowej nauczania przyrody w szkole podstawowej. Wystosowano pismo do rzeczoznawców MENiS z apelem o dokładniejszą analizę poziomu podręczników szkolnych.
Komisja Legislacyjna odbyła wiele spotkań poświęconych opracowywaniu projektu nowego statutu PTF. Projekt statutu został zamieszczony na stronie internetowej http://neuron.umcs.lublin.pl/ptf/.
Komisja ds. Współpracy z Zagranicą aktywnie uczestniczyła w kampanii wyborczej i wyborach prezesa EPS wiosną 2002 roku. Jednym z kandydatów był prof. A. K. Wróblewski. Maksymalna aktywność Komisji przypada na czas Zjazdów Fizyków Polskich (co dwa lata), gdy organizowane są nieformalne spotkania przedstawicieli towarzystw fizycznych (IPSEC). W spotkaniu w Toruniu wzięli udział przedstawiciele dziesięciu towarzystw fizycznych.
Komisja Promocji i Popularyzacji Fizyki prowadziła bardzo ożywioną działalność. W szesnastu wykładach uczestniczyło około 900 uczniów i 40 nauczycieli. Około 2000 osób uczestniczyło w pokazach doświadczeń dla uczniów gimnazjum. 250 nauczycieli uczestniczyło w wyjazdowych sesjach popularno-naukowych.
Komisja ds. Nazewnictwa Fizycznego przygotowała dla Polskiego Komitetu Normalizacyjnego opinię na piśmie w sprawie zmian projektów Norm ISO 31 0/A1, ISO 31-1/A1 oraz ISO 1000/A1, dotyczących jednostek radian i steradian. Prowadzono dyskusję nad możliwym rozróżnieniem znaczenia terminów prędkość i szybkość.
Sekcja Nauczycielska pracowała z ogromnym zaangażowaniem, realizując wiele przedsięwzięć:
- organizacja wykładów z pokazami dla młodzieży i nauczycieli,
- współuczestnictwo w organizacji konkursu z fizyki dla młodzieży gimnazjów,
- pomoc w organizacji wyjazdu grupy polskiej na Physics on Stage 2000 do Genewy i Life in the Universe 2001,
- przegląd nowych podręczników do nauczania przyrody (wspólnie z redakcją Fotonu),
- utworzono stronę internetową poświęconą omówieniom podręczników,
- interweniowano w MENiS odnośnie doboru rzeczoznawców podręczników,
- opiniowano zadania i testy na egzaminy maturalne i egzaminy w gimnazjum,
- wydawano kwartalnik Foton, jest około 500 prenumeratorów krajowych i około 40 stałych czytelników zagranicznych.
Sekcja Optyki kontynuuje intensywną działalność z pokrewnymi międzynarodowymi towarzystwami: EOS, QEOD EPS i ICO. Przewodniczący sekcji prof. Wojciech Gawlik uczestniczył w lutym w nieformalnym spotkaniu z komisarzami Unii Europejskiej w Brukseli. Prowadzona jest współpraca pomiędzy różnymi środowiskami w kraju, zacieśniane są kontakty ze środowiskiem optyków z uczelni technicznych.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego PTF za okres od 18.09.2001r. do 23.11.2002 r. przedstawiła prof. Aleksandra Leliwa-Kopystyńska (sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu), a uzupełnił je prof. Maciej Kolwas.
Odbyło się 5 zebrań Zarządu Głównego PTF (sprawozdania na stronach internetowych ZG PTF) i 10 posiedzeń Prezydium Zarządu Głównego. Na trzecim zebraniu wybrano przewodniczących Komisji PTF. Dodatkowo na przewodniczącą Krajowego Komitetu Światowego Roku Fizyki 2005 powołano prof. Martę Kicińską-Habior, na członka Komitetu Sterującego Światowego Roku Fizyki 2005 powołano prof. Reinharda Kulessę, na przewodniczącego Komitetu Doradczego Zjazdu Fizyków Polskich - prof. Macieja Kolwasa, na przewodniczącego Komitetu Programowego Zjazdu Fizyków Polskich - prof. Reinharda Kulessę.
Polskie Towarzystwo Fizyczne zostało przyjęte, jako pierwsze w historii, na członka stowarzyszonego Brytyjskiego Towarzystwa Fizycznego (Institute of Physics). W Institute of Physics jest obecnie 3 polskich członków indywidualnych. Przyznano 10 stypendiów Heraeusów na wyjazdy do Niemiec.
Po długich dyskusjach powstała ostateczna wersja statutu, którą przekazano do oceny prawnikowi (zastrzeżenia prawnika dotyczą głównie procedury wyborczej). Uruchomiono serwer PTF i bazę danych o członkach PTF, zaktywizowano działania mające na celu pozyskanie nowych członków wspierających. Zarząd Główny otrzymał istotne wsparcie finansowe z Oddziałów Lubelskiego i Toruńskiego.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił dr hab. Witold Dobrowolski (sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu). W spotkaniu Komisji Rewizyjnej brał udział skarbnik ZG PTF. Komisja Rewizyjna wysoko ocenia pracę Zarządu Głównego PTF. Wysoko zostały ocenione:
- bogata informacja na stronach internetowych,
- trzy zebrania wyjazdowe,
- działalność międzynarodowa,
- dobra gospodarka finansowa mimo ciągłych braków dotacji,
- przygotowanie projektu statutu PTF,
- praca nad nowym statutem i założenie bazy danych.
Członkowie za mało wykorzystują oferty PTF (niewykorzystane stypendia i możliwość zakupu tanich czasopism). Należy podjąć działania w celu pozyskania funduszy na działalność ZG PTF. Postępy Fizyki nie są dotowane przez KBN, co powoduje kłopoty z utrzymaniem ich wydawania i zaniżanie honorariów za publikacje. W związku z trudną sytuacją finansową należy szukać współwydawców lub zwiększyć liczbę prenumeratorów. Warto wystąpić o stypendium na rzecz napisania Historii fizyki polskiej.

8. Sprawy finansowe.
Sprawy finansowe przedstawił skarbnik ZG PTF dr Marek Kowalski wyrażając na wstępie podziękowanie za pomoc w ich prowadzeniu byłemu skarbnikowi ZG PTF dr hab. Witoldowi Dobrowolskiemu. PTF był współorganizatorem wielu konferencji naukowych, ale często organizatorzy nie uwzględniali tego w informacjach i sprawozdaniach. Z niektórych konferencji naukowych nie nadeszły sprawozdania. Wszystko to utrudnia rozliczenie dotacji otrzymanych na te cele.
Główne dochody ZG PTF to:
- dochody z dotacji - około 60%,
- składki z Oddziałów i odsetki bankowe - 20%,
- sprzedaż i prenumerata Postępów Fizyki - 16 %,
- inne - 4%.
Wydatki:
- wydatki administracyjne, płace - 48%,
- przygotowywanie materiałów - 33%,
- działalność organizacyjna - 13%,
inne - 6%.
Nie ma jeszcze preliminarza na rok następny. Na Zebraniu w Katowicach podjęto uchwałę o zmianie wysokości składek: z 60 zł na 72 zł, z 35 zł na 42 zł, z 20 zł na 24 zł oraz ceny prenumeraty Postępów Fizyki: z 10 zł na 12 zł za zeszyt i ulgowa prenumerata (dla członków PTF) z 6 zł na 8 zł za zeszyt. Z ulgowej prenumeraty (do końca stycznia roku prenumeraty) mogą korzystać tylko członkowie opłacający składki. Jeżeli zmianie ulega wysokość składki to składki zaległe należy opłacić według nowej wysokości składki.
Obecnie wpłynęło do ZG PTF około połowy 20-procentowej części składek z Oddziałów.

9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
Prof. Maciej Kolwas podziękował wiceprezesom, sekretarzowi i skarbnikowi za współpracę w zakresie rozwiązywania trudnych i często różnej wagi spraw. Istnieje możliwość wprowadzenia do brytyjskiego Institute of Physics jeszcze 13 członków - od kandydatów wymagane jest udokumentowanie dużego dorobku naukowego i organizacyjnego oraz załączenie do zgłoszenia spisu publikacji. PTF prowadzi wzorcową współpracę z Niemieckim Towarzystwem Fizycznym (DPG), otrzymujemy 20 000 euro na dofinansowanie wyjazdów do Niemiec (przyznajemy 600 euro na osobę). Pieniądze te nie są w pełni wykorzystywane. Wszystkie działania Zarządu Głównego w zakresie współpracy międzynarodowej wymagają dużych nakładów, ale koszty tej działalności nie obciążyły PTF, bo wszyscy uczestnicy sami zdobywali fundusze na tę działalność. Doskonałym miejscem do informowania o działalności PTF i EPS jest Forum Dziekanów.
Prof. Aleksander B. Szymański uznał, że sprawozdania należało opublikować wcześniej w internecie lub rozesłać pocztą elektroniczną, a na zebraniu zamiast werbalnego przekazu informacji należało więcej czasu poświęcić na dyskusję. Przydatne byłyby plakietki dla uczestników, co ułatwiłoby kontakty. Należy na przyszłość rozważyć zorganizowanie dłuższej przerwy w obradach.
Dr Szymon Bauch przypomniał, że została podpisana nowa umowa o współpracy z Towarzystwem Rosyjskim. Należy podkreślić szeroką działalność PTF na forum międzynarodowym. Wiele wydawnictw towarzystw zagranicznych można kupić za symboliczną cenę.
Prof. Jacek Baranowski poparł wniosek prof. Szymańskiego, by na Zebraniu więcej czasu przeznaczyć na rozmowy, dyskusje i kontakty osobiste. Sprawozdanie można ograniczyć do przedstawienia tylko spraw finansowych. Nie jest dobrym sposobem pozyskiwanie funduszy na działalność statutową poprzez podnoszenie wysokości składek, gdyż prowadzi to do obciążenia członków, nie dając widocznych wpływów do kasy Zarządu Głównego i kas Oddziałów. Lepiej jest pozyskiwać fundusze na działalność statutową z innych źródeł np. poprzez poszukiwanie członków wspierających.
Prof. Aleksandra Leliwa-Kopystyńska zwróciła uwagę, że nowa składka nie stanowi nadmiernego obciążenia, bo jest to zaledwie od 2 do 6 zł miesięcznie. W statucie istnieje zapis o możliwości prowadzenia przez Oddziały działalności gospodarczej.
Dr Szymon Bauch zauważył, że składka jest bardzo niska i stanowi mały procent wpływów niezbędnych do prowadzenia działalności ZG PTF. Lepiej jest zwiększyć z 20% do 35% wysokość składki przesyłanej do ZG PTF przez Oddziały, pomogłoby to utrzymać wydawanie Postępów Fizyki. Należy zdyscyplinować Oddziały do ściągania składek i odprowadzania do ZG PTF 20% ze składek wynikających z liczby członków, a nie 20% rzeczywistych wpływów ze składek.
Prof. Stanisław Chwirot zwrócił uwagę, że Zarząd Główny jest strukturą wybieraną przez wszystkich członków, ma służyć wszystkim członkom i należy patrzeć na jego problemy z punktu widzenia poprawienia działalności PTF. Wszystkie pozyskane pieniądze pozostają w Towarzystwie, musimy się umówić, jak najlepiej je wykorzystać.
Prof. Maciej Kolwas podkreślił, że sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego na Zebraniu jest przewidziane w statucie i służy przedstawianiu działalności komisji, sekcji i oddziałów. Podjęliśmy wiele skutecznych działań i chcemy się tymi sprawami podzielić z uczestnikami. Celem przestawiania sprawozdania z działalności Zarządu Głównego na Zebraniu jest reanimacja wiedzy o działalności PTF (raz w roku).
Według prof. Mariana Kuźmy na uwagę zasługuje szeroka działalność Sekcji Nauczycielskiej i spytał, jakie są wyniki działań podjętych na rzecz zwiększenia liczby godzin przeznaczonych na nauczanie fizyki w szkołach.
Prof. Maciej Kolwas odpowiedział, że tylko dwa kuratoria nie odpowiedziały na pisma wysłane w tej sprawie przez Zarząd Główny PTF, pozostałe przekazały informacje, że odpowiednie zarządzenia wydano dyrektorom szkół. Zarząd Główny PTF prowadzi również rozmowy z MENiS dotyczące właściwego doboru recenzentów i rzetelnego opiniowania podręczników szkolnych. Pertraktacje z MENiS dają rezultaty, gdy przedstawia się pozytywne wyniki własnej działalności.
Mgr Jolanta Niemiec dodała, że kuratorzy wyrazili zgodę na nauczanie fizyki w wymiarze 2 godzin w 2 i 3 klasie gimnazjum i dodanie jednej godziny (z puli dyrektora) na nauczanie fizyki w liceum ogólnokształcącym. Podstawy programowe mają uwzględnić przeniesienie pewnego materiału nauczania z liceum do gimnazjum.
Prof. Jerzy Warczewski ocenił, że cenną rzeczą jest pozyskiwanie z różnych źródeł finansów na podróże służbowe członków ZG PTF. Wykłady prowadzone przez PTF to idea sprzed kilku lat. Na stronach internetowych oddziałów winna być dostępna lista wykładowców, których można zapraszać na konferencje naukowe w Oddziałach. Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego może być członkiem wspierającym, ponieważ często opłaca delegacje i pokrywa koszty podróży na zebrania ZG PTF.
Prof. Aleksander B. Szymański poinformował, że Oddział Rzeszowski PTF prowadzi ciekawe warsztaty dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów z zakresu Energia odnawialna - działalność ta może zainteresować inne Oddziały.
Prof. Maciej Kolwas zaapelował o stałe zgłaszanie propozycji i uwag, które zapewnią i ułatwią podjęcie ważnych i dobrych decyzji istotnych dla przyszłości PTF.
Sprawy związane z XXXVII Zjazdem Fizyków Polskich w Gdańsku przedstawił zebranym prof. Eugeniusz Czuchaj. Zjazd odbędzie się w dniach 15-18 września 2003 r. Przez pierwsze trzy dni obrady będą odbywać się na Uniwersytecie Gdańskim, w czwartym dniu na Politechnice Gdańskiej. Zaplanowano imprezy towarzyszące: koncert w katedrze w Oliwie, spektakl Kopenhaga w Teatrze Kameralnym w Sopocie, wycieczkę statkiem po Zatoce Gdańskiej i spotkanie towarzyskie w Operze Sopockiej. Nie ma jeszcze dokładnego programu Zjazdu. Wyeksponowana będzie problematyka związana z edukacją i popularyzacją fizyki. Organizatorzy zamierzają zaprosić na obrady młodzież szkolną. Ze względu na miejsce są zaplanowane dwa wykłady z fizyki morza. Koszt uczestnictwa jest porównywalny z kosztem uczestnictwa w Zjeździe w Toruniu. Istnieje propozycja obniżenia kosztów dla nauczycieli i studentów. Został opracowany folder i druki zgłoszeniowe, które zostaną rozesłane od Oddziałów. Dostępna jest już strona internetowa: http://iftia9.univ.gda.pl/~zjazdptf/.
Prof. Maciej Kolwas dodał, że w czasie Zjazdu odbędzie się spotkanie przedstawicieli towarzystw naukowych państw sąsiadujących i że wykłady w pierwszym dniu Zjazdu będą w języku angielskim. Sesje popołudniowe powinny być tak zorganizowane, aby przyciągnąć młodzież.
Prof. Jacek Baranowski zasugerował, by zaplanować w czasie Zjazdu spotkania związane z integracją europejską.

10. Baza danych członków PTF.
Z inicjatywy Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizycznego powstała komputerowa baza danych jego członków. Informacje o założeniu bazy i sposobach wprowadzania do niej danych zostały rozesłane do Zarządów Oddziałów w czerwcu br. Dr Zygmunt Ajduk poinformował, że dotąd tylko sześć Oddziałów wprowadziło dane. Ze względu na przewidziane w nowym statucie bezpośrednie wybory władz PTF przez wszystkich członków konieczne jest, aby Oddziały uzupełniły i zaktualizowały dane o członkach, przynajmniej w następującym zakresie: imię i nazwisko, adres miejsca pracy lub domowy, adres poczty elektronicznej.

11. Nowy statut PTF.
Informacje o stanie prac nad nowym Statutem PTF przedstawiła zebranym prof. Aleksandra Leliwa-Kopystyńska. Faza, w której znajdują się prace nad statutem, jest końcową fazą uzgodnień z prawnikiem. Przyjęcie statutu jest planowane na Nadzwyczajnym Zebraniu Delegatów w styczniu 2003 r. Prof. Maciej Kolwas dodał, że nie możemy obecnie przewidzieć, czy wybór nowych władz PTF odbędzie się według nowych zasad, czy też statut zostanie zatwierdzony dopiero na Zjeździe w Gdańsku i wybory odbędą się według starych zasad. W pierwszym przypadku Zebranie Delegatów byłoby poświęcone dyskusji nad sprawozdaniami i omawianiu ważnych spraw PTF (wybory odbyłyby się wcześniej).

12. Wolne wnioski.
Prof. Jan Gaj poinformował, że dziekani Wydziału Matematyki, Mechaniki i Informatyki oraz Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego ufundowali nagrodę za najlepszy artykuł w Delcie w danym roku. Nagroda za rok 2002 zostanie wręczona na sympozjum Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 13 grudnia 2002 r.
Prof. Bernard Jancewicz spytał, czy są zgodne z prawem opłaty za prowadzenie konta pobierane przez banki.
Prof. Aleksandra Leliwa-Kopystyńska odpowiedziała, że wysokość opłat zależy od banku, należy przeprowadzić w tej sprawie rozeznanie i dokonać właściwego wyboru.

13. Zamknięcie Zebrania.
Kończąc Zebranie prof. M. Kolwas podziękował wszystkim uczestnikom za aktywny udział w obradach. Następne Zebranie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizycznego odbędzie się w Lublinie razem z Zebraniem Zarządu Oddziału Lubelskiego PTF.

Protokołowali : Zygmunt Ajduk, Aleksandra Miłosz