POLSKIE TOWARZYSTWO FIZYCZNE

Regulamin Medalu Mariana Smoluchowskiego


§ 1
1. Zgodnie ze Statutem Polskiego Towarzystwa Fizycznego ustanawia się najwyższe odznaczenie PTF w postaci Medalu Mariana Smoluchowskiego.

2. Medal będzie przyznawany osobom, których prace przyczyniły się w sposób wybitny do rozwoju co najmniej jednej z dziedzin fizyki. Medal może być przyznawany bądź to za jedną z prac ogłoszonych drukiem, bądź za całokształt dorobku naukowego.

3. Przyznawanie Medalu odbywać się będzie nie częściej niż raz do roku.

4. Wręczanie Medalu odbywać się będzie podczas otwarcia Zjazdów Fizyków Polskich. W latach, w których zjazdy się nie odbywają, wręczanie będzie nastepować na specjalnych posiedzeniach organizowanych bądź to przez Zarząd Główny PTF, bądź przez zarząd jednego z oddziałów PTF. Na uroczystości wręczania Medalu laureaci wygłaszają wykłady.

§ 2
Medal Mariana Smoluchowskiego będzie przyznawany osobom pracującym naukowo bez względu na stopień, tytuł naukowy, miejsce pracy i przynależność państwową. W przypadku uczonych zagranicznych, pierwszeństwo mają osoby utrzymujące kontakt z nauką w Polsce.

§ 3
Kandydatury do odznaczenia Medalem Mariana Smoluchowskiego mogą być zgłaszane przez:

a) każdego członka PTF za pośrednictwem Zarządu Oddziału PTF,

b) osoby zaproszone przez Komisje Nagród i Odznaczeń PTF (w szczególności dotychczasowych laureatów Medalu oraz seniorów fizyki w Polsce).

§ 4
Wniosek o odznaczenie Medalem Mariana Smoluchowskiego winien zawierać:

a) omówienie całokształtu działalności naukowej kandydata oraz wskazanie, za jakie osiągnięcia proponuje się to odznaczenie,

b) charakterystykę kandydata jako człowieka,

c) omówienie zwiazków kandydata z fizyką w Polsce,

d) wszelkie inne informacje, ktore mogą mieć znaczenie przy rozpatrywaniu kandydatury.

§ 5
1. Medal Mariana Smoluchowskiego przyznawany będzie przez Komisję Nagród i Odznaczeń PTF powołaną przez Zarząd Główny Towarzystwa.

2. Komisja, jeśli uzna to za celowe, może powoływać ekspertów do oceny wniosków.

3. Decyzje Komisji podlegają zatwierdzeniu przez Prezydium Zarządu Głównego PTF.

§ 6
Nazwiska laureatów Medalu Mariana Smoluchowskiego ogłaszane będą w "Postępach Fizyki".

§ 7
Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem powzięcia uchwały w tej sprawie przez Posiedzenie Plenarne ZG PTF 11 grudnia 1982 r.