REGULAMIN

nagrody Polskiego Towarzystwa Fizycznego

za wyróżniającą się pracę magisterską

§ 1.

Nagroda Polskiego Towarzystwa Fizycznego za wyróżniającą się pracę magisterską z fizyki jest przyznawana corocznie absolwentom szkół wyższych. Celem tej nagrody jest podnoszenie poziomu prac magisterskich w procesie kształcenia nowych pokoleń fizyków.

§ 2.

Nagroda PTF za wyróżniającą się pracę magisterską z fizyki nosi imię Arkadiusza Piekary.

§ 3.

Kandydatów do nagrody zgłaszają kierownicy katedr i zakładów lub dyrektorzy instytutów, w których dana praca magisterska została wykonana i obroniona w ciągu ostatniego roku. Wniosek o nagrodę winien być poparty wyczerpującą opinią i wraz z pracą magisterską, za pośrednictwem Zarządu Oddziału złożony w Zarządzie Głównym PTF. Ostateczny termin składania wniosków o nagrodę PTF za wyróżniającą się pracę magisterską z fizyki na dany rok kalendarzowy upływa z dniem 30 czerwca tego roku.

§ 4.

1. Nagroda będzie przyznawana przez Komisję Nagród i Odznaczeń PTF powołaną przez Zarząd Główny PTF na okres kadencji tego Zarządu. Decyzje Komisji zatwierdza prezydium Zarządu Głównego PTF.

2. Nagroda będzie wręczana w sposób uroczysty. W latach, w których odbywają się Zjazdy Fizyków Polskich, wręczanie będzie się odbywać w czasie Zjazdu, a w pozostałych latach - na posiedzeniu plenarnym Zarządu Głównego PTF.

§ 5.

1. Laureat nagrody PTF za wyróżniającą się pracę magisterską otrzymuje dyplom i nagrodę pieniężną.

2. Wysokość nagrody za pracę magisterską ustala Zarząd Główny PTF w swoich preliminarzach na kolejne lata.

§ 6.

Lista laureatów nagród PTF będzie corocznie publikowana w "Postępach Fizyki". Laureaci będą mieli możność prezentowania swych prac na Zjazdach Fizyków Polskich.

§ 7.

Regulamin niniejszy wchodzi w życie uchwałą Zarządu Głównego PTF z dnia 22 marca 1993 r.