REGULAMIN

nagrody Polskiego Towarzystwa Fizycznego

za popularyzację fizyki

§ 1.

1. Celem przyznawania nagrody Polskiego Towarzystwa Fizycznego za popularyzację fizyki jest popieranie upowszechniania wiedzy fizycznej w szerokich kręgach społeczeństwa.

2. Nagroda PTF za popularyzację fizyki może być przyznana za opublikowany artykuł lub książkę popularnonaukową, nadaną audycję radiową lub telewizyjną, lub za całokształt działalności popularnonaukowej.

3. Nagroda PTF za popularyzację fizyki może być także przyznana za cykl wykładów lub pokazów z fizyki, zrealizowanych w okresie dwóch lat poprzedzających datę przyznania nagrody.

§ 2.

Nagroda PTF za popularyzację fizyki może być nazwana imieniem wielkiego fizyka polskiego.

§ 3.

1. Nagroda PTF za popularyzację fizyki będzie przyznawana osobom bez względu na stopień naukowy oraz miejsce pracy.

2. Nagroda PTF za popularyzację fizyki będzie przyznawana corocznie. W latach, w których odbywają się Zjazdy Fizyków Polskich, nagroda będzie wręczana w sposób uroczysty w czasie Zjazdu. W pozostałych latach - na posiedzeniu plenarnym Zarządu Głównego PTF.

§ 4.

1. Laureaci nagrody PTF za popularyzację fizyki otrzymują dyplom i nagrodę pieniężną.

2. Wysokość nagrody PTF za popularyzację fizyki ustala Zarząd Główny PTF w swoich preliminarzach na kolejne lata.

§ 5.

1. Nagroda będzie przyznawana przez Komisję Nagród i Odznaczeń PTF powołaną przez Zarząd Główny PTF na okres kadencji tego Zarządu. Decyzje Komisji zatwierdza prezydium Zarządu Głównego PTF.

2. Komisja Nagród i Odznaczeń PTF może powoływać ekspertów w celu uzyskania opinii o pracy kandydującej do nagrody.

§ 6.

1. Terminy nadsyłania wniosków o nagrodę PTF za popularyzację fizyki, które muszą być zaopatrzone w egzemplarze kandydujących prac, nagrania audycji lub szczegółowe konspekty wykładów czy pokazów, ustala się następująco:

- wnioski mogą być nadsyłane w każdym czasie;

- ostateczny termin nadsyłania wniosków na dany rok kalendarzowy upływa z dniem 30 czerwca tego roku.

3. Wnioski mogą zgłaszać wszyscy członkowie PTF za pośrednictwem Zarządów Oddziałów PTF, które przesyłają wnioski do Zarządu Głównego PTF. Zarządy Oddziałów winny starać się o to, aby uwzględniane były wyróżniające się prace z całego terenu działalności Oddziału.

§ 7.

Lista laureatów nagród PTF będzie corocznie publikowana w "Postępach Fizyki".

§ 8.

Regulamin niniejszy wchodzi w życie uchwałą Zarządu Głównego PTF z dnia 22 marca 1993 r.