TURNIEJ MŁODYCH FIZYKÓW
Instrukcja przygotowania prac - etap korespondencyjny

  • Prace turniejowe powinny być pisane zgodnie z regułami obowiązującymi dla publikacji naukowych (m.in. analiza teoretyczna problemu, opis przeprowadzonego eksperymentu (ew. fotografie, rysunki), opis otrzymanych wyników (ew. tabele, wykresy), analiza wyników (ew. porównanie z danymi literaturowymi), wnioski końcowe).
  • W trakcie opracowywania rozwiązań można korzystać z wszystkich dostępnych źródeł - książek, czasopism, informacji dostępnych na stronach internetowych. Należy przytoczyć wykorzystane źródła, podając dane umożliwiające dotarcie do nich (autor/autorzy, ewentualnie tytuł publikacji oraz np. tytuł pisma, tom, rocznik, strona, a w przypadku Internetu - pełny adres strony).
  • Przepisanie częściowo lub w całości opracowania zaczerpniętego z jakiegokolwiek źródła bez podania tego źródła będzie traktowane jako plagiat i odpowiednio nisko oceniane.
  • Prace, które będą zawierać jedynie tłumaczenie lub streszczenie pracy źródłowej, nie będą oceniane. Praca oceniana musi zawierać pracę własną autora.
  • Prace powinny być napisane na maszynie lub komputerowo. Dopuszczone jest ręczne wpisywanie wzorów lub np. objaśnień rysunków, a także ręczne sporządzanie samych rysunków. Prace pisane w całości ręcznie nie będą sprawdzane!
  • Do prac nie należy dołączać żadnych zapisów na nośnikach magnetycznych lub optycznych (CD, DVD), jak np. filmów z zarejestrowanym doświadczeniem (prezentacja filmów może mieć miejsce w trakcie rozgrywek turniejowych - półfinałowych i finałowych).

Należy przysyłać po dwa egzemplarze każdego rozwiązywanego zadania-problemu.