Regulamin rozgrywek Turnieju Młodych Fizyków

(obowiązujący od marca 2001 roku)

 1. Zasady rozgrywek-potyczek
  W potyczce turniejowej uczestniczy od trzech do pięciu drużyn (zależy to od ogólnej liczby drużyn). Każdej drużynie przewodniczy kapitan, który jest jej oficjalnym przedstawicielem podczas zawodów. W trakcie potyczki zawodnicy mogą się kontaktować tylko w obrębie własnej drużyny. Przed rozpoczęciem zawodów zastępuje przedstawienie Jury oraz składu poszczególnych drużyn. Potyczka składa się z kilku starć, których liczba jest równa liczbie startujących w potyczce drużyn. W każdym starciu drużyna występuje w roli Referenta, Oponenta, Recenzenta oraz ewentualnie Obserwatora. W kolejnych starciach następuje zmiana ról według jednego z poniższych schematów. Symbole literowe zostają przydzielone drużynom w drodze losowania.

  Potyczka z udziałem trzech drużyn      Potyczka z udziałem czterech drużyn
  Starcie 1 2 3 Starcie 1 2 3 4
  Drużyna Drużyna
  A Ref. Rec. Op. A Ref. Obs. Rec. Op.
  B Op. Ref. Rec. B Op. Ref. Obs. Rec.
  C Rec. Op. Ref. C Rec. Op. Ref. Obs.
  D Obs. Rec. Op. Ref.

  Potyczka z udziałem pięciu drużyn      
  Starcie 1 2 3 4 5
  Drużyna
  A Ref. Obs. Obs. Rec. Op.
  B Op. Ref. Obs. Obs. Rec.
  C Rec. Op. Ref. Obs. Obs.
  D Obs. Rec. Op. Ref. Obs.
  E Obs. Obs. Rec. Op. Ref.

  W wyjątkowym przypadku uczestnictwa tylko dwóch drużyn występują one w roli Referenta i Oponenta (rola Recenzenta zostaje pominięta).

 2. Regulamin Starcia
  Starcie turniejowe odbywa się według poniższej kolejności działań z zachowaniem podanych limitów czasowych.
  Oponent rzuca wyzwanie Referentowi podając problem (numer zadania) 1 min.
  Referent przyjmuje lub odrzuca wyzwanie 1 min.
  Przygotowanie się Referenta do wystąpienia 4 min.
  Wygłoszenie referatu 10 min.
  Pytania Oponenta do Referenta i odpowiedzi tegoż 2 min.
  Przygotowanie się Oponenta 2 min.
  Wystąpienie Oponenta 5 min.
  Dyskusja pomiędzy Referentem a Oponentem 5 min.
  Pytania Recenzenta do Referenta i Oponenta oraz ich odpowiedzi 2 min.
  Przygotowanie się Recenzenta 1 min.
  Wystąpienie Recenzenta 3 min.
  Podsumowujące uwagi Referenta 2 min.
  Pytania Jury i ocena 2 min.

 3. Wystąpienia drużyn podczas rozgrywek
  W imieniu drużyny jako Referent, Oponent lub Recenzent występuje jeden z zawodników (który przed wystąpieniem podaje swoje nazwisko). Pozostali członkowie drużyny mogą wypowiadać krótkie uwagi, brać udział w demonstracji doświadczenia itp. W dyskusji oraz pytaniach i odpowiedziach może brać udział cała drużyna.
  Referent przedstawia istotę rozwiązania problemu (zadania), skupiając uwagę słuchaczy na głównych ideach fizycznych oraz wnioskach. W przypadku problemu doświadczalnego pożądane jest demonstrowanie doświadczeń. Standardowym wyposażeniem będącym do dyspozycji Referenta jest tablica, rzutnik pisma oraz rzutnik przezroczy. W sprawie dodatkowych urządzeń drużyna powinna się zwrócić wcześniej do organizatorów zawodów.
  Oponent "rzuca wyzwanie" Referentowi, czyli wyznacza problem do referowania, zadaje pytania Referentowi i krytykuje referat, skupiając się na ewentualnych nieścisłościach i błędach w rozumieniu problemu oraz w jego rozwiązaniu. Oponent analizuje zarówno zalety, jak i wady rozwiązania oraz jego prezentacji przez Referenta. Wystąpienie Oponenta nie może stać się prezentacją własnego rozwiązania. W dyskusji omawia się rozwiązanie przedstawione przez Referenta.
  Recenzent dokonuje krótkiej oceny wystąpień Referenta oraz Oponenta.
  Podczas zawodów turniejowych (jednego etapu Turnieju) każdy z zawodników może wystąpić jako Reporter, Oponent lub Recenzent łącznie najwyżej dwa razy, w tym tylko raz jako Referent.

 4. Reguły wyzwania i odmowy
  1. Podczas jednej potyczki nie może być prezentowany dwukrotnie ten sam problem.
  2. Wyzwanie, jakie Oponent rzuca Referentowi, może dotyczyć dowolnego problemu z ustalonego zestawu (obejmującego wszystkie zadania lub ich część), z wyjątkiem tych, które w danych zawodach turniejowych:
   a) były wcześniej przedstawiane przez drużynę Referenta,
   b) były wcześniej "oponowane" przez drużynę Oponenta,
   c) były wcześniej referowane przez drużynę Oponenta.
  Jeżeli liczba pozostałych do "oponowania" problemów (według Regulaminu) jest mniejsza od trzech, powyższe warunki są unieważniane następująco:
  c     - przy dwóch pozostałych problemach,
  b, c - przy jednym pozostałym problemie.
  Podczas zawodów turniejowych drużynie przysługuje prawo odmowy referowania (odrzucenia wyzwania) trzech różnych problemów bez podlegania karze. Przy odrzuceniu każdego następnego zadania następuje obniżenie współczynnika Referenta o 0,2 (patrz punkt 5).

 5. Ocenianie
  Po każdym starciu Jury ocenia drużyny, biorąc pod uwagę wszystkie wystąpienia zawodników, zadawane pytania i odpowiedzi oraz uczestnictwo w dyskusji. Każdy członek Jury pokazuje swoją ocenę w postaci punktów od 1 do 10 (najwyższa ocena). Na podstawie tych ocen oblicza się ocenę średnią . Przy obliczaniu oceny średniej odrzuca się ocenę najniższą, gdy Jury składa się co najmniej z pięciu osób oraz dodatkowo ocenę najwyższą, gdy Jury liczy co najmniej siedem osób. Po pomnożeniu ocen średnich przez odpowiednie współczynniki - 3,0 lub mniej (patrz punkt 4) dla Referenta, 2,0 dla Oponenta i 1,0 dla Recenzenta - uzyskuje się punkty.

 6. Punktacja
  Suma punktów (SP) jest sumą średnich ocen pomnożonych przez odpowiednie współczynniki i zaokrąglonych do jednej dziesiątej.
  O miejscu zajętym przez drużynę w potyczce decyduje suma punktów uzyskanych w danej potyczce (w kolejności od najwyższej do najniższej wartości SP).
  O miejscu zajętym w zawodach decyduje suma punktów SP uzyskanych w danych zawodach.
  W przypadku, gdy zachodzi konieczność ustalenia kolejności drużyn, które uzyskały jednakowe wartości SP (np. przy kwalifikacji do wyższego etapu Turnieju) bierze się pod uwagę wyniki uzyskane w poprzednim etapie Turnieju; w ostateczności dokonuje się rozstrzygnięcia za pomocą losowania.

 7. Zawody finałowe
  Drużyny zakwalifikowane do finału sporządzają listy preferencji problemów według schematu
  Numer zadania     Liczba całkowita z przedziału 1-100
  tak, aby suma liczb przyporządkowanych poszczególnym zadaniom była równa 100.
  Przedmiotem zawodów finałowych jest dziesięć problemów (zadań), którym odpowiadają najwyższe liczby na sumarycznej liście preferencji drużyn finałowych.
  We wszystkich wystąpieniach podczas zawodów finałowych obowiązuje język angielski.