Nadzwyczajne Zebranie Delegatów PTF w dniu 22 lutego 2003 r.

Nadzwyczajne Zebranie Delegatów PTF zostało zwołane w celu ostatecznego uchwalenia uprzednio szeroko dyskutowanego nowego Statutu Polskiego Towarzystwa Fizycznego.
 1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał
  Zebranie otworzył Prezes PTF prof. Maciej Kolwas. Na wstępie stwierdzono kompetencję zebrania do podejmowania uchwał, gdyż na sali obecna była większość delegatów (71 obecnych, 1 nieobecna usprawiedliwiona, 2 delegaci zmarli).
 2. Wybór prezydium i protokolantów
  Na przewodniczącą zebrania powołano prof. D. Bauman. Wybrano prezydium zebrania w składzie: M. Kolwas i A. Kopystyńska. Protokolantami zostali: T. Stacewicz i M. Łukaszewski.
 3. Powołanie Komisji Wnioskowej i Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej
  Powołano Komisję Wnioskową w składzie: A. Dobek, J. Warczewski, A. Szymański oraz Komisję Wyborczo-Skrutacyjną w składzie: J. Goc, M. Trociuk, A. Wronkowska.
 4. Przyjęcie porządku obrad
  Zebranie przyjęło (przy jednym głosie przeciwnym) następujący porządek obrad zaproponowany przez ZG PTF:
  1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
  2. Powołanie prezydium Zebrania.
  3. Wybór dwóch protokolantów, Komisji Wnioskowej i Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Dyskusja i podjęcie uchwały o przyjęciu nowego statutu PTF.
  6. Wybór Komisji Wyborczej, która przygotuje wybory władz PTF zgodnie z nowym statutem.
  7. Wolne wnioski.
  8. Uchwalenie wniosków przedłożonych Komisji Wnioskowej w trakcie Zebrania.
  9. Zamknięcie Zebrania.
  Na wniosek A. Kopystyńskiej porządek Zebrania uzupełniono o pkt. 6a: Wybór Komisji Regulaminowej ZG PTF, której zadaniem ma być przygotowanie regulaminów zgodnych z nowym statutem, do zatwierdzenia na nadchodzącym Zjeździe Fizyków Polskich.
 5. Dyskusja i podjęcie uchwały o przyjęciu nowego statutu PTF
  A. Kopystyńska przedstawiła projekt nowego statutu PTF, którego kopie dostarczono wcześniej delegatom. Następnie W. A. Kamiński, przewodniczący Nadzwyczajnej Komisji Legislacyjnej powołanej do spraw zmian statutu Towarzystwa, przedstawił historię prac nad nowym statutem oraz wyjaśnił motywy wprowadzonych zmian. Opracowanie nowego statutu PTF było niezbędne w związku z nowymi zasadami działania Państwa Polskiego. Konieczne było usunięcie przeregulowań prawnych. Postanowiono, że statut będzie zawierał tylko niezbędne uregulowania, a przepisy szczegółowe zostaną zawarte w odpowiednich regulaminach. Zaproponowano wprowadzenie bezpośrednich wyborów władz i organów PTF, przy wykorzystaniu nowych możliwości technicznych (internet). Niezbędne było również dostosowanie statutu do zmian w prawie o stowarzyszeniach oraz w prawie gospodarczym.
  A. Kopystyńska poinformowała zebranych, że projekt statutu nie budzi zastrzeżeń prawnika, do którego ZG zwrócił się o jego ocenę.
  Przedstawiony delegatom projekt statutu zawierał w wielu punktach warianty rozwiązań do rozstrzygnięcia przez głosowanie podczas Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów. A. Kopystyńska zaproponowała, aby to głosowanie poprzedzało szczegółową dyskusję nad statutem. Propozycję tę przyjęto przy 3 głosach przeciwnych i 4 wstrzymujących się.

  Wyniki głosowania wariantów paragrafów statutu:

  Uwzględniono także drobne poprawki stylistyczne i redakcyjne zgłoszone przez delegatów oraz Komisję Legislacyjną, nie zmieniające sensu poszczególnych ustępów statutu.

  Następnie przeprowadzono dyskusję nad treścią statutu. J. Baranowski zwrócił uwagę, że w wyborach bezpośrednich może zostać wybrany zarząd, który nie będzie ze sobą dobrze współpracował i zasugerował, by Sekretarz Generalny i Skarbnik ZG PTF byli proponowani przez prezesa-elekta. W odpowiedzi W.A. Kamiński stwierdził, że propozycja ta nie kłóci się z ideą wyborów bezpośrednich. W tej sprawie głos zabierał także S. Bauch, który był tego samego zdania co J. Baranowski.
  H. Wrembel zwrócił uwagę na to, że statut nie zawiera procedury usuwania prezesa i zaproponował, aby taką procedurę wprowadzić. W głosowaniu (10 głosów za, 41 - przeciw, 17 wstrzymujących się) propozycję tę odrzucono.
  L. Gładyszewski zaproponował, by w statucie podkreślić, że szczególną rolą PTF jest opieka nad nauczaniem fizyki w szkołach i nad podręcznikami szkolnymi. A. Kopystyńska i M. Kolwas ripostowali, że zbytnie uszczegółowienie statutu nie jest wskazane.
  S. Łęgowski zapytał, dlaczego w statucie nie występuje pojęcie absolutorium. W. A. Kamiński wyjaśnił, że jest to pojęcie z zakresu prawa handlowego i nie ma zastosowania do stowarzyszeń.
  S. Bauch zapytał, czy nie należy wprowadzić minimalnej liczby głosów, wymaganej aby wybory bezpośrednie władz i organów PTF można było uznać za ważne. W. A. Kamiński apelował, aby nie ustanawiać progu wyborczego.
  W dyskusji zabierali również głos A. Więckowski i J. Warczewski.
  Na tym dyskusję zakończono i przystąpiono do głosowania nad przyjęciem nowego statutu PTF. Wynik głosowania: 64 głosy za, 2 - przeciw, 4 - wstrzymujące się.
  Następnie przeprowadzono głosowanie nad uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów. Wynik głosowania: 63 głosy za, 1 - przeciw, 3 - wstrzymujące się. Tym samym uchwałę tę przyjęto.

 6. Wybór Komisji Wyborczej i Komisji Regulaminowej
  Przewodniczącym Komisji Wyborczej wybrano W. A. Kamińskiego (61 głosów za, 0 - przeciw, 2 - wstrzymujące się). W skład komisji weszli ponadto: D. Sławińska, Z. Ajduk, S. Hałas, A. Zięba, J. Własak i S. Zachara. Skład komisji został przyjęty w drodze głosowania (67 głosów za, 0 - przeciw, 1 - wstrzymujący się).
  6a. Wybór Komisji Regulaminowej. Zaproponowano następujący skład komisji: A. Kopystyńska, B. Cichocki, W. A. Kamiński, K. Fiałkowski, W. Dobrowolski, J. Warczewski, J. Mazur, J. Szudy, I. Strzałkowski i R. Kulessa. Komisję w tym składzie wybrano jednogłośnie i zdecydowano, że ukonstytuuje się ona samodzielnie.
 7. Wolne wnioski
  a) B. Sagnowska zaapelowała do zebranych o poparcie pisma do Minister Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie nauczania fizyki w gimnazjum. Po krótkiej dyskusji, w której głos zabierali A. Szymański, L. Gładyszewski, A. Bielski i A. Zięba, postanowiono sprawę tę przedyskutować na Zjeździe Fizyków w Gdańsku.
  b) B. Cichocki postawił wniosek, aby każdy z oddziałów PTF delegował jednego członka oddziału do elektronicznej obsługi wyborów władz i organów PTF.
  c) A. Zachara zaprosił wszystkich delegatów do wzięcia udziału w Zjeździe Fizyków Polskich w Gdańsku, który odbędzie się we wrześniu br.
  d) L. Gładyszewski, wobec krytycznej sytuacji w nauczaniu fizyki i związanej z tym konieczności starannego i obszernego przygotowania obrad sekcji dydaktyki fizyki na nadchodzącym Zjeździe Fizyków, wnioskował o otwarcie strony internetowej do przygotowania dyskusji na to posiedzenie sekcji.
 8. Uchwalenie wniosków przedłożonych Komisji Wnioskowej w trakcie Zebrania
  Zebrani przegłosowali wnioski zgłoszone w czasie zebrania do komisji wnioskowej:
  - wniosek z punktu 7b przyjęto przy 55 głosach za, 1 - przeciw i 1 wstrzymującym się;
  - wniosek z punktu 7d przyjęto przy 46 głosach za, 0 - przeciw i 6 wstrzymujących się.
Na tym zebranie zakończono.

Przewodnicząca: D. Bauman
Protokołowali: T. Stacewicz, M. Łukaszewski