Szóste posiedzenia Zarządu Głównego PTF 22 lutego 2003 r. w Warszawie

W zebraniu uczestniczyli członkowie Zarządu Głównego oraz Naczelny Redaktor Postępów Fizyki.

Prezes PTF prof. Maciej Kolwas otworzył zebranie, przywitał przybyłych, przedstawił nowego Redaktora Naczelnego Postępów Fizyki prof. Jerzego Gronkowskiego i poprosił go o zapoznanie członków Zarządu z planami poprawy kondycji tego czasopisma.
Prof. Jerzy Gronkowski zapowiedział wprowadzenie reklam na łamy Postępów Fizyki, wspomniał też o planowanej zmianie szaty graficznej. Zauważył, że Postępy nie są pismem popularnonaukowym, a czasopismem adresowanym do fizyków. Wszelkie zmiany będą wprowadzane stopniowo. Przewiduje się przedstawianie nowych doktorów habilitowanych, stałą korespondencję z CERN-u oraz ożywienie korespondencji nadsyłanych z Oddziałów. Obecnie w Redakcji są wraz z Redaktorem Naczelnym 4 osoby: Mirosław Łukaszewski, Magda Staszel i Barbara Wojtowicz, która myśli o odejściu. Na jej miejsce wejdzie młody fizyk, który będzie wyszukiwać nowinki ogłaszane w internecie i w różnych zagranicznych czasopismach fizycznych.
W krótkiej dyskusji, jaka wywiązała się w tym punkcie, głos zabierali kolejno:
Prof. Jerzy Warczewski, który zaproponował wydawanie wersji anglojęzycznej Postępów. Kilka osób polemizowało z tym pomysłem i ostatecznie go odrzucono.
Prof. Andrzej Bielski sugerował wprowadzenie do Postępów stałego działu Historia Fizyki, co spotkało się z powszechną aprobatą.
Prof. Aleksandra Kopystyńska proponowała zamieszczanie informacji o konkursach na stanowiska adiunkta czy profesora, ale z tej racji, że Postępy ukazują się co 2 miesiące i mają bardzo długi cykl produkcyjny, okazało się to niemożliwe. Prof. Kopystyńska proponowała także, by na miejsce odchodzącej wkrótce na emeryturę pani Lipki zatrudnić Redaktora Technicznego, który odciążyłby członków Redakcji z wykonywania prac czysto technicznych i przejął obowiązki pani Lipki. Prof. Jerzy Gronkowski odrzucił tę propozycję. Jego zdaniem Postępów Fizyki nie stać na Redaktora Technicznego.
Prof. Jan Gaj zasugerował, by zamieszczać też reklamy obcojęzyczne wraz z ich polskim tłumaczeniem. Prof. Jerzy Gronkowski powiedział, że nakład Postępów to 1000 egzemplarzy, z których kilkudziesięciu nie udaje się sprzedać. Ma nadzieję, że w przyszłości Postępy będą czasopismem dochodowym i że będzie je można bezpłatnie rozsyłać członkom PTF. W ramach aktywizacji środowiska zaproponował, by do Postępów przysyłać odpowiednio dostosowane do publikacji projekty grantów. Zapowiedział, że wkrótce ukażą się drukiem rozmowy przeprowadzane kolejno z profesorami: Andrzejem Hrynkiewiczem, Andrzejem Olesiem, Zdzisławem Wilhelmim i z Józefem Szudym.
Prof. Aleksandra Kopystyńska wspomniała o wprowadzeniu działu, dotyczącego polskiej terminologii fizycznej. Wprawdzie jest to w internecie, ale można by także od czasu do czasu niektóre hasła wydrukować w Postępach. Prof. Andrzej Bielski poprosił o uzupełnienie brakujących numerów w zbiorze Postępów Fizyki, jaki znajduje się w Bibliotece PTF w Toruniu.

W następnym punkcie zebrania prof. Maciej Kolwas mówił o organizacji Zjazdu Fizyków w Gdańsku i o sprawach finansowych Towarzystwa. Wobec postawy KBN upadła dotychczasowa formuła pośredniczenia w organizowaniu konferencji. KBN, które wcześniej aprobowało takie postępowanie, teraz nie tylko go zabrania, ale domaga się zwrotu wydanych na ten cel w latach ubiegłych łącznie około 80 tys. złotych.
Prof. Andrzej Bielski powiedział, że można się ubiegać o sponsorowanie przez banki na zasadzie zniesienia przez nie opłaty za prowadzenie konta. Ponadto sugerował, żeby nie wymieniać ani KBN, ani prof. Kleibera jako patronów Zjazdu Fizyków w Gdańsku i dodatkowo napiętnować ich za takie postępowanie wobec PTF. Z powodu nie wyjaśnienia sporu między Towarzystwem i KBN o zwrot wspomnianej kwoty, mamy wstrzymaną dotację na działalność statutową.
Prof. Reinhard Kulessa szczegółowo opowiedział o organizacji Zjazdu, który odbędzie się w Gdańsku w dniach 15 - 18 września br. Zostanie wygłoszonych 15 wykładów plenarnych. Przez 3 dni Zjazd będzie gościł na terenie Uniwersytetu i 1 dzień na terenie Politechniki Gdańskiej. Przewidziano prowadzenie obrad w 10 sekcjach, między innymi pod takimi hasłami, jak fizyka dla przemysłu czy fizyka morza.

Prof. Aleksandra Kopystyńska zabrała głos na temat nowego statutu, bardzo dobrze przygotowanego przez Komisję Legislacyjną pod przewodnictwem prof. Wiesława Kamińskiego, który poświęcił na to dużo czasu i bardzo się w tę działalność zaangażował. Po wprowadzeniu niewielkich zmian statut został pozytywnie oceniony przez prawnika, do którego zwrócił się z tą sprawą Zarząd Główny. Jeśli na zwołanym również na 22 lutego Nadzwyczajnym Zebraniu Delegatów będzie kworum i statut zostanie przyjęty większością głosów, jest szansa, że najbliższe wybory odbędą się zgodnie z regułami znajdującymi się w tym statucie. Jednak aby to było możliwe nowy statut musi w odpowiednio krótkim czasie zostać zatwierdzony przez KRS.

Na tym zebranie się zakończyło.

Protokołował dr Marek Kowalski