Piąte posiedzenie Zarządu Głównego PTF 9 października 2004 r. w Warszawie

Piąte posiedzenie Zarządu Głównego PTF odbyło się w dniu 9 października 2004 r. o godz. 10:30 w Sali Dużej Teoretycznej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Hożej 69.

 1. Otwarcie posiedzenia.
  Posiedzenie otworzył prezes prof. dr hab. Maciej Kolwas, który powitał zebranych: zaproszonych gości i członków Zarządu Głównego PTF. Zebrani zaakceptowali zaproponowany porządek dzienny obrad.

 2. Zatwierdzenie protokółu z 4. Posiedzenia ZG PTF odbytego w dniu 5 czerwca w Warszawie.
  Zebrani przyjęli protokół z 4. posiedzenia ZG PTF w dniu 5 czerwca 2004 r. w Warszawie.

 3. Zatwierdzenie przyznanych nagród PTF za rok 2004 przez Komisję Nagród i Odznaczeń PTF i Komisję Nagród Dydaktycznych PTF.
  Prof. Maciej Kolwas odczytał protokoły z posiedzeń Komisji Nagród i Odznaczeń PTF i Komisji Nagród Dydaktycznych PTF. Przekazał głos dr hab. prof. AGH Andrzejowi Ziębie z prośbą o relacje z posiedzenia Komisji Nagród i Odznaczeń PTF. Zarząd Główny PTF przyznał jednomyślnie następujące nagrody PTF za rok 2003: Prof. Maciej Kolwas zwrócił się do zebranych z propozycją , aby nagrody za popularyzację fizyki im. Krzysztofa Ernsta i nagrodę im. Grzegorza Białkowskiego dla wyróżniających się nauczycieli podnieść do rangi medalu. Zebrani zaakceptowali ten pomysł. Stwierdził, że należałoby wyłonić stałych sponsorów tych nagród spośród takich instytucji m.in. jak. Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Fizyki Molekularnej, Instytut Optyki Stosowanej.
  Prof. M. Kolwas przedstawił zebranym pomysł ufundowania z okazji Światowego Roku Fizyki specjalnej, jednorazowej nagrody w dziedzinie fizyki kwantowej, która byłaby przyznana przez PTF i wręczona na XXXVIII Zjeździe Fizyków Polskich w Warszawie . Zebrani przy jednym głosie przeciw poparli te propozycję. Nagroda ta byłaby ufundowana przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej. Regulamin przyznania tej nagrody zostanie opracowany przez PTF
  Następnie prof. M. Kolwas przekazał zebranym informacje, że przewodniczący Komisji Nagród i Odznaczeń otrzymał cztery wnioski o przyznanie nagrody polsko-niemieckiej Mariana Smoluchowskiego - Emila Warburga w roku 2005. Po analizie wniosków przewodniczący zdecydował o przekazanie trzech kandydatur do Niemieckiego Towarzystwa Fizycznego celem wyłonienia polskiego laureata. Są to kandydatury: prof. prof. Jerzego Dęmbczyńskiego, Andrzeja Sobolewskiego i Andrzeja Warczaka.

 4. Upoważnienie Prezydium ZG PTF do podjęcia decyzji o wysokości nagród PTF za rok 2004.
  Zarząd Główny PTF upoważnił Prezydium ZG PTF do podjęcia decyzji o wysokości tegorocznych nagród PTF.

 5. Informacja o bieżącej działalności ZG PTF
  Prof. dr hab. M. Kolwas przedstawił działania prezydium Zarządu Głównego w okresie od 5 czerwca 2004 r. r. do chwili obecnej. Wyjaśnił, że główne kierunki działań to: organizacja Światowego Roku Fizyki w roku 2005 oraz organizacja XXXVIII Zjazdu Fizyków Polskich w Warszawie w roku 2005.
  Światowy Rok Fizyki 2005
  Prezes stwierdził, że obchody ŚRF praktycznie już się zaczęły w tym roku w Poznaniu na eliminacjach Science on Stage. Następnie poprosił prof. Kicińską o poinformowanie zebranych o działaniach ZG PTF związanych z obchodami w Polsce Światowego Roku Fizyki.
  Prof. Kicińska przekazała, że jest już czynna strona www związana z obchodami wraz z linkami do imprez międzynarodowych i krajowych. Stwierdziła, że Światowy Rok Fizyki będzie obchodzony przez Polskę w: udziale w imprezach międzynarodowych, krajowych - centralnych i lokalnych. ZG PTF koordynuje imprezy lokalne zgłoszone przez oddziały PTF jak i instytucje lokalne - terenowe. Zostanie na stronie www umieszczona mapa Polski z rozmieszczeniem imprez, a wyszukiwarka pozwoli na znalezienie ich czasu , miejsca i konkretów o imprezie. Imprezy już są rejestrowane na stronie www. Do tej pory zgłosiły imprezy następujące oddziały; bydgoski, częstochowski, lubelski i rzeszowski.
  Z imprez centralnych to m. in. :
  - ogólnopolski eksperyment pomiaru zanieczyszczenia powietrza
  - konkurs fotograficzny na zjawisko fizyczne finansowany i koordynowany przez WsiP
  - inne konkursy np. multimedialna prezentacja zjawiska fizycznego
  - programy telewizyjne
  Proponowane bloki tematyczne programów telewizyjnych to:
  - Fizyka medycyny,
  - Fizyka w środkach przekazu
  - Fizyka w ochronie środowiska
  - Fizyka atmosfery
  - Fizyka pojazdów dziś i jutro
  - Stan fizyki w Polsce - film przygotowany przez PAN...
  Proponowany jest też udział Akademickiej Telewizji Naukowej.
  Zostanie opracowany plakat, CD z pokazami, gadżety.
  Z imprez międzynarodowych wybrano udział w :
  1. sesji otwarcia obchodów przez UNESCO w Paryżu. Zdecydowano zabrać do Paryża drużyne z laureatów olimpiad fizycznych. Osobą , która to będzie koordynować będzie prof. J. Mostowski
  2. fizyka oświetla świat - przesyłanie sygnału świetlnego wokół globu Udział Polski w tej imprezie będzie dyskutowany na spotkaniu organizacyjnym w Miluzie w październiku br. Zdaniem prof. Muchy byłby to efektowny pokaz zwracający uwage zwykłych ludzi.
  3. Udział w wyłanianiu utalentowanej młodzieży. Sprzeciw nasz budzi jednak regulamin tego konkursu, w którym ustalono identyczne reprezentacje dziewcząt i chłopców wyłonionych jako laureatów z odpowiednich grup wiekowych.
  Następnie zastanawiano się nad zdobyciem funduszy na udział Polski w obchodach. Do EPS został wysłany list z prośbą o dofinansowanie, jak dotąd bez odpowiedzi. Imprezy krajowe naukowe i popularnonaukowe będą wspierane przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji jak i terenowe organy administracji publicznej. Prof.Kicińska zobowiązała się do wysłania informacji o sposobie, wnioskach i terminie ich przygotowania i nadesłania droga elektroniczną.
  Dr Bogna Laurikainen przedstawiła ideę ogólnopolskiego eksperymentu dla szkół w związku z Światowym Rokiem Fizyki 2005. Ustalono, że zostanie rozesłany do wybranych szkół pakiet testowy celem przeprowadzenia wstępnych pomiarów zanieczyszczeń powietrza. Następnym etapem będzie opracowana szczegółowa instrukcja pomiaru i zostaną wysłane do szkół filtry celem dokonania pomiaru.
  XXXVIII Zjazd Fizyków Polskich w Warszawie w dniach 12 - 15.09.2005 r.
  Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Zjazdu prof. Garbarczyk omówił stan przygotowań do Zjazdu. Stwierdził, że komitet organizacyjny już się uformował, Komitet Programowy jest w fazie tworzenia. Po ich ukonstytuowaniu zostanie utworzona strona www zjazdu z pełnymi informacjami. Miejsce obrad to Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej i Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Zaproponował, aby każdego dnia Zjazdu odbywały się trzy równoległe sesje naukowe.
  Program naukowy sesji zostanie opracowany przez komitet programowy. Prof. M. Kolwas przekazał informację, że w odpowiedzi na inicjatywę prof. Warczewskiego Wojciech Kilar zgodził się na napisanie specjalnego utworu z okazji Światowego Roku Fizyki - byłaby to Sinfonia de Motu - ok. 40 minutowa na orkiestrę, chór i solistów, wykonana podczas trwania Zjazdu w Filharmonii Narodowej. Sprawą ważną jest zdobycie sponsorów tego przedsięwzięcia.
  Prof. Garbarczyk przedstawił projekt sesji:
  - Specjalna z referatem prof. A.K.Wróblewskiego
  - Fizyki jądrowej i cząstek elementarnych z koordynatorem prof. M. Nowakiem
  - Fizyki atomowej, molekularnej i optyki z koordynatorem prof. T. Stacewiczem
  - Fizyki fazy skondensowanej z koordynatorem prof. T. Skośkiewiczem
  - Geofizyki i fizyki środowiska z koordynatorem prof. Sz. Malinowskim
  - Nauczania fizyki z koordynatorem prof. W.Nawrocikiem
  - Fizyki zastosowań w medycynie
  Wystąpił z inicjatywą, aby materiały naukowe zjazdowe ukazały się w APP A, Postępach Fizyki, Fizyki w Szkole i Fotonie.
  Nowy statut - regulaminy i wybory władz
  Przewodniczący Komisji Legislacyjnej i Komisji Wyborczej PTF prof. W. A. Kamiński przedstawił konsekwencje wynikające z nowego statutu zatwierdzonego przez Sąd w dniu 23.07.2004. Są to opracowanie przez komisje Regulaminową regulaminy ZG PTF Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego jak również wzorcowe regulaminy oddziałów i sekcji PTF. Propozycje regulaminów zostana przedyskutowane z oddziałami i ZG tak, aby mogły być przedstawione delegatom na zebraniu Delegatów do zatwierdzenia. Komisja Wyborcza przygotuje regulamin wyborów. Ustalono, ze komisja wyborcza do końca stycznia 2005 roku przedstawi ZG PTF projekt regulaminu wyborczego, tak aby z procedurami wyborczymi wystartować zgodnie ze statutem w marcu 2005.
  Następnie głos zabrał prezes prof. Kolwas stwierdzając, że należałoby się zastanowić nad PTF jako organizacja pożytku publicznego. Zwrócił się w tej sprawie do prof. Kamińskiego, aby Komisja Legislacyjna przygotowała zmiany w statucie, tak by spełniać wymogi OPP. Zmiany te zatwierdzi zebranie Delegatów podczas XVIIII Zjazdu Fizyków Polskich w Warszawie.
  Sprawy finansowe ZG PTF przedstawił skarbnik ZG PTF dr Marek Kowalski. Apelował o zdobycie sponsorów na przyznane nagrody PTF w roku 2004 jak i na Zjazd.
  Prezes prof. M. Kolwas zwrócił się do zebranych z wyrazami najwyższego uznania dla pracy skarbnika dr Marka Kowalskiego, za jego zaangażowanie i postawę. Zebrani wyrazili jednomyślnie aplauz dla jego pracy.

 6. Sprawy różne.
  Spraw różnych i wolnych wniosków nie było.

 7. Wolne wnioski.
  Nie było.
Następne posiedzenie ZG PTF - plenarne planowane jest na dzień 11.12.2004 w Warszawie.