Siódme posiedzenie Zarządu Głównego PTF 5 lipca 2005 r. w Warszawie

Siódme posiedzenie Zarządu Głównego PTF odbędzie się we wtorek 5 lipca 2005 o godzinie 10:30 w Warszawie, na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Hożej 69, w sali Seminaryjnej Dużej Teoretycznej (nr 229).

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
  Posiedzenie otworzył prezes prof. dr hab. Maciej Kolwas, który powitał zebranych: zaproszonych gości i członków Zarządu Głównego PTF. Zebrani zaakceptowali zaproponowany porządek dzienny obrad.
 2. Zatwierdzenie protokółu z 6. Posiedzenia ZG PTF odbytego w dniu 12 lutego 2005 w Warszawie.
  Zebrani przyjęli protokół z 6. Posiedzenia ZG PTF odbytego w dniu 12 lutego 2005 w Warszawie.
 3. Zatwierdzenie przyznanych nagród PTF za rok 2005 przez Komisję Nagród Dydaktycznych PTF.
  . Prof. M. Kolwas odczytał protokół z posiedzenia Komisji Nagród Dydaktycznych z dnia 4 lipca br. ZG PTF przyznał jednomyślnie nagrody dla nauczycieli w roku 2005:
  1. Nagrodę PTF im. Grzegorza Białkowskiego dla wyróżniających się nauczycieli za rok 2005 otrzymuje: dr Adam Smólski - nauczyciel i Redaktor Naczelny Fizyki w Szkole, za zasługi w walce o utrzymanie dobrego poziomu nauczania fizyki w reformowanej szkole oraz za zorganizowanie i szerokie rozpropagowanie konkursu fizycznego Lwiątko.
  2. Nagrodę PTF II stopnia dla wyróżniających się nauczycieli za rok 2005 otrzymuje: mgr Hanna Szyburska - nauczycielka I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łodzi, za niezwykłe zaangażowanie w pracy z młodzieżą i znakomite wyniki w Olimpiadach Fizycznych.
  3. Nagrodę PTF III stopnia dla wyróżniających się nauczycieli za rok 2005 otrzymują ex aequo:
  mgr Urszula Mięsok - nauczycielka Gimnazjum im. O.M. Tomaszka w Pieńsku za rozbudzanie zainteresowań uczniów, za ukazywanie piękna przyrody przez fizykę.
  i mgr Anna Legwant - nauczycielka I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie za osiągnięcia w pracy z młodzieżą zainteresowaną fizyką.
  4. Wyróżnienia dla nuczycieli za rok 2005 otrzymują :
  mgr inż. Grzegorz Depczyński - nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego w Krośnie, za doskonałe przygotowanie uczniów do udziału w Olimpiadzie Fizycznej i Astronomicznej oraz za organizowanie licznych konkursów
  i mgr Maria Grygiel z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej za zorganizowanie ciekawego programu z okazji Światowego Roku Fizyki.
 4. Upoważnienie Prezydium ZG PTF do akceptacji przyznanych nagród PTF przez Komisję Nagród i Odznaczeń PTF
  Z powodu niemożności zebrania się Komisji Nagród i Odznaczeń PTF, przed 7. posiedzeniem ZG PTF zaproponowano upoważnić Prezydium ZG PTF do zatwierdzenia nagród za rok 2005. Zebrani jednogłośnie upoważnili Prezydium ZG PTF do akceptacji (drogą elektroniczną) przyznanych przez Komisję Nagród i Odznaczeń PTF w dniu 11 lipca br.
 5. Upoważnienie Prezydium ZG PTF do podjęcia decyzji o wysokości nagród PTF za rok 2005.
  Zebrani upoważnili Prezydium ZG PTF do podjęcia decyzji o wysokości nagród PTF za rok 2005.
 6. Informacja o bieżącej działalności ZG PTF:
 7. Sprawy finansowe.
  Dr Marek Kowalski - skarbnik PTF przedstawił dramatyczną sytuację finansową PTF, wynikającą z niedokonywania wpłat składek przez Członków Wspierających PTF.
 8. Sprawy różne.
  a. Prof. Kolwas przedstawił propozycję prof. E. Kapuścika, który zwrócił się z prośbą do ZG PTF, aby PTF objęło patronatem czasopismo wydawane w Łodzi The old and new Concepts of Physics. Przeprowadzono głosowanie w sprawie przyjęcia prośby. Za głosowało 7 osób, 0 było przeciwnych natomiast 3 wstrzymało się, wobec czego prośba została rozstrzygnięta pozytywnie.
  b. Prof. Kolwas zwrócił uwagę na potrzebę ustalenia miejsca XXXIX Zjazdu Fizyków Polskich, wobec czego wstępnie zebrani ustalili, iż miejscem tym będą Kielce.
 9. Wolne wnioski.
  a. Dr Adam Smólski złożył wniosek, aby PTF stał się głównym organizatorem Polsko-Ukraińskiego Konkursu Fizycznego Lwiątko, co zapewniło by konkursowi większy prestiż. Zgromadzeni przyjęli wniosek.
  b. Prof. Kolwas przedstawił wniosek o uhonorowanie osiągnięć oraz dokonań prof. Andrzeja Kajetana Wróblewskiego nadaniem mu tytułu Honorowego Członka PTF. Zebrani zatwierdzili wniosek - nadanie tego tytułu zostanie poddane głosowaniu podczas Zebrania Delegatów na XXXVIII Zjeździe Fizyków Polskich w Warszawie.
  c. W związku z ufundowaniem przez PTF, począwszy od roku 2005, Medalu im. Grzegorza Białkowskiego dla laureata nagrody I stopnia dla nauczycieli oraz Medalu im. Krzysztofa Ernsta dla laureata nagrody za popularyzację fizyki, Prof. Kolwas zwrócił się do zebranych o akceptację zmian odpowiednich paragrafów w regulaminach nagród. Zebrani zaakceptowali poprawki w § 3 Regulaminu nagród dla wyróżniających się nauczycieli fizyki i w § 4 w Regulaminie nagrody PTF za popularyzacje fizyki.
Następne posiedzenie ZG PTF planowane jest na dzień 11 września br. Na tym zebranie zakończono.