Posiedzenie plenarne Zarządu Głównego PTF 11 grudnia 2004 r. w Warszawie

Zebranie plenarne Zarządu Głównego PTF odbyło się w dniu 11 grudnia 2004 r. (sobota) o godz. 10:30 w Nowej Auli Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Hożej 69.

Porządek dzienny:

 1. Otwarcie Zebrania Plenarnego.
  Zebranie otworzył Prezes ZG PTF - prof. dr hab. Maciej Kolwas, dziękując jednocześnie zebranym za przybycie. Stwierdzono zdolność zebrania do podejmowania uchwał.
 2. Wręczenie nagród i odznaczeń PTF za rok 2004.
  Prof. dr hab. Maciej Kolwas przedstawił sylwetki nagrodzonych, a następnie w towarzystwie fundatorów poszczególnych nagród wręczył je. I tak :
  - nagroda im. Wojciecha Rubinowicza została ufundowana przez Centrum Fizyki Teoretycznej, wręczał ja prof. dr hab. Marek Kuś.
  - nagroda za popularyzacje fizyki im Krzysztofa Ernsta został ufundowana przez Instytut Fizyki Molekularnej PAN i Oddział Poznański PTF, wręczał ją prof. dr hab. Roman Świetlik.
  - nagrody dla wyróżniających się nauczycieli im. Grzegorza Białkowskiego ufundował Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, wręczył je prof. dr hab. Jan Bartelski.
  Nagrody PTF w roku 2004 otrzymują :
  - Nagrodę im. Wojciecha Rubinowicza za rok 2004 przyznano zespołowi w składzie: dr Michał Horodecki, dr Paweł Horodecki i dr hab. prof. UGd Ryszard Horodecki za teoretyczne prace nt. kwantowej informacji i właściwości stanów splątanych;
  - Nagrodę za popularyzację fizyki im. Prof. Krzysztofa Ernsta otrzymał prof. dr hab. Jan Gaj za wybitne osiągnięcia w popularyzacji fizyki.
  - Nagrodę PTF I stopnia im. Grzegorza Białkowskiego dla wyróżniających się nauczycieli za rok 2004 otrzymała mgr Agnieszka Bieniecka-Marczyńska - nauczycielka z XXVI Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Łodzi za nowatorskie formy pracy z uzdolnioną młodzieżą odnoszącą sukcesy w krajowych i międzynarodowych Olimpiadach Fizycznych.
  - Nagrodę PTF II stopnia im. Grzegorza Białkowskiego dla wyróżniających się nauczycieli za rok 2004 otrzymały ex aequo mgr Halina Szalaty z VIII Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu za pracę z uzdolnioną młodzieżą odnoszącą sukcesy w Olimpiadach Fizycznych i Astronomicznych oraz dr Urszula Krawiec-Wróbel - nauczycielka z Gimnazjum nr 54 i Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny w Krakowie za rozbudzanie zainteresowań fizyką i wybitne osiągnięcia w pracy z liczną grupą młodzieży.
  - Nagrodę PTF III stopnia im. Grzegorza Białkowskiego dla wyróżniających się nauczycieli za rok 2004 otrzymała mgr Elżbieta Brandstatter-Poczobut - nauczycielka z Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Łodzi za szczególne osiągnięcia w pracy z młodzieżą zainteresowaną fizyką.
  - Wyróżnienie dla nauczyciela za rok 2004 otrzymała mgr Maria Rowińska z LXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Lajosa Kossutha w Warszawie za oryginalne pomysły konkursów popularyzujących fizykę.
  - Nagrodę PTF I stopnia im. Arkadiusza Piekary za rok 2004 za wyróżniającą się pracę magisterską otrzymał mgr Piotr Fita za pracę Femtosekundowa dynamika stanów wzbudzonych cząsteczek organicznych, wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. Czesława Radzewicza w Zakładzie Optyki, Instytutu Fizyki Doświadczalnej, Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
  - Nagrodę PTF II stopnia im. Arkadiusza Piekary za rok 2004 za wyróżniającą się pracę magisterską otrzymała mgr Joanna Sykut, za pracę Zależność energii jąder atomowych od temperatury, wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. Bożeny Pomorskiej w Zakładzie Teorii Jądra Atomu Instytutu Fizyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
  - Nagrodę PTF III stopnia im. Arkadiusza Piekary za rok 2004 za wyróżniającą się pracę magisterską otrzymała mgr Małgorzata Kasprzak, za pracę Thermal up-scattering of very cold and ultra-cold neutrons in solid deuterium, wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. Kazimierza Bodka w Zakładzie Fizyki Jądrowej Instytutu Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego, Wydziału Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
 3. Wykład dr hab. prof. UGd Ryszarda Horodeckiego - Laureata Nagrody im. Wojciecha Rubinowicza: Zaszumione splątanie w kwantowej teorii informacji
  Dr hab. prof. UGd Ryszard Horodecki - laureat Nagrody im. Wojciecha Rubinowicza - wygłosił wykład Zaszumione splątanie w kwantowej teorii informacji. W wykładzie prelegent przedstawił tematykę badań naukowych prowadzonych przez zespół.
 4. Światowy Rok Fizyki 2005.
  Prof. dr hab. Marta Kicińska-Habior zaprezentowała stan przygotowania Polski do obchodów Światowego Roku Fizyki (więcej informacji na stronie internetowej http://fizyka2005.fuw.edu.pl/).
  Po tym punkcie ogłoszono przerwę.
 5. Powołanie Prezydium Zebrania.
  Do Prezydium Zebrania zostali wybrani: doc dr hab. Helena Białkowska, prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow, prof. dr hab. Reinhard Kulessa oraz prof. dr hab. Andrzej Zięba.
 6. Wybór dwóch protokolantów.
  Protokolantami zostali: Andrzej Ptok oraz Adam Smólski.
 7. Przyjęcie porządku obrad.
  Prof. dr hab. Maciej Kolwas poprosił zebranych o zmianę porządku obrad, o dodanie dodatkowego punktu 7a dotyczącego przyjęcia uchwały nt. powoływania delegatów w oddziałach. Zebrani przyjęli te zmianę.
  Prezes PTF prof. dr hab. Maciej Kolwas zaproponował przyjęcie uchwały, że delegaci w oddziałach powinni być wybierani w starym trybie, w stosunku 1:20 do liczby członków danego oddziału. Prof. dr hab. Jerzy Warczewski zwrócił uwagę na sposób zaokrąglania liczby członków oddziałów. Prof. Kolwas zaproponował, aby zaokrąglanie odbywało się zgodnie z przyjętymi zasadami matematyki. Uchwała została jednogłośnie przyjęta przez zebranych.
  Następnie prof. dr hab. Maciej Kolwas przypomniał zebranym, że został zatwierdzony przez Krajowy Rejestr Sadowy nowy Statut Polskiego Towarzystwa Fizycznego, z czym wiąże się obowiązek przeprowadzania powszechnych wyborów drogą elektroniczną lub pocztową. W sprawie tej zabrał głos dr Zygmunt Ajduk. Poinformował on wszystkich o stanie przygotowania do wyborów elektronicznych oraz zaapelował do Przewodniczących Oddziałów o aktualizację bazy członków PTF uprawnionych do głosowania. Powiedział, że kandydatury muszą zostać zgłoszone do 31 marca 2005, a głosowanie odbędzie się w maju 2005 roku.
 8. Sprawozdanie ZG PTF i Komisji Rewizyjnej z działalności za okres od października 2003 do 11 grudnia 2004 roku.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 10. Sprawy finansowe.
  - Sprawozdanie z działalności ZG PTF za okres od października 2003 do 11 grudnia 2004 roku przedstawiła doc dr hab. Helena Białkowska - sekretarz ZG PTF. Omówiła całoroczną działalność ZG PTF.
  - Sprawozdanie z działalności Komisji i Sekcji PTF przedstawiła prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow - wiceprzewodnicząca ZG PTF. Przedstawiła zakres oraz wyniki działania Komisji oraz Sekcji PTF.
  Następnie poprosiła o szersze informacje przewodniczących Komisji i Sekcji PTF.
  - Informację z działalności Sekcji Nauczycielskiej przedstawiła dr Zofia Gołąb-Mayer. Zwróciła uwagę na problemy od dawna trapiącą Polską szkołę, tj. nie dość dobrą merytoryczną poprawność nauczania, jakość podręczników, zadania maturalne oraz awans nauczycieli. W dyskusji zabrał głos prof. dr hab. Marian Kuźma. Prof. Kolwas podkreślił, że wszelkie nauczanie fizyki powinno odbywać się poprzez prezentowanie zjawisk fizycznych.
  - Sprawozdanie z działalności Komisji Promocji i Popularyzacji Fizyki przedstawiła przewodnicząca komisji mgr Urszula Woźnikowska-Bezak z Pałacu Młodzieży w Katowicach. Przedstawiła ona zakres pracy Komisji, organizowane imprezy oraz ich zasięg. Przedstawiła również przygotowania do Międzynarodowej Konferencji Młodych Naukowców w Katowicach w roku 2005.
  - mgr Mirosław Trociuk przedstawił działalność Komisji ds. Nauczania Fizyki w Szkołach. Zrelacjonował, w odniesieniu do uchwały przyjętej podczas Zjazdu Fizyków w Gdańsku w roku 2003 podczas Zebrania Delegatów, poczynania zmierzające do poprawy Informatora Maturalnego z fizyki. Z przykrością poinformował o braku zainteresowania współpracą ze strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Ministerstwa Edukacji i Sportu.
  - Prof. dr hab. Bernard Jancewicz przedstawił wyniki działania Komisji Nazewnictwa. Komisja po wielu burzliwych obradach ustaliła, jak należy rozumieć pojęcia prędkość i szybkość, co jest szczególnie ważne dla nauczania w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
  - Krótkie sprawozdanie z działalności Sekcji Młodych przedstawił jej wiceprzewodniczący Andrzej Ptok. Przedstawił on całoroczne sprawozdanie z działalności sekcji, kładąc szczególny nacisk na przedstawienie głównych kierunków działalności Sekcji - m. in. organizacji Ogólnopolskiej Sesji Kół Naukowych (http://tartarus.phys.us.edu.pl/smptf/). Przedstawił również organizowany przez Sekcję Ogólnopolski Konkurs na Projekt Multimedialny z Fizyki (http://server.phys.us.edu.pl/~smptf/).
  - Sprawozdanie z działalności Oddziałów PTF przedstawił prof. dr hab. Reinhard Kulessa - wiceprzewodniczący ZG PTF.
  - Sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik PTF dr Marek Kowalski. Poinformował zebranych o głównych wydatkach Polskiego Towarzystwa Fizycznego, którymi są organizacja Olimpiady Fizycznej oraz Turnieju Młodych Fizyków. Dr Kowalski prosił również zebranych o sumienne przygotowywanie sprawozdań finansowych z oddziałów - rocznych. Poinformował również o problemach związanych z rozliczaniem z Komitetem Badań Naukowych (Ministerstwem Nauki i Informatyzacji) oraz Urzędem Skarbowym. Wyraził również chęć stworzenia regulaminu skarbników. Prezes ZG PTF podziękował skarbnikowi za opanowanie trudnej sytuacji finansowej Towarzystwa.
  - W odniesieniu do wystąpienia skarbnika, prof. dr hab. Andrzej Zięba - przewodniczący Komisji Rewizyjnej - przedstawił sprawozdanie tej Komisji. Wyraził on słowa uznania dla skarbnika, związane z zachowaniem dodatniego salda z dniu zamknięcia okresu rozliczeniowego oraz z jego profesjonalnym podejściem do podjętych obowiązków. Zwrócił jednak uwagę na potrzebę, wzorem Polskiego Towarzystwa Chemicznego, zatrudnienia księgowego, który wspomagałby pracę skarbnika. Prof. Zięba zaapelował, aby władze oddziałów były wybierane na początku nowego roku, tak aby sprawozdania całoroczne oddziałów były zdawane przez stary Zarząd Oddziału, co ułatwiłoby pracę skarbnika.
 11. XXXVIII Zjazd Fizyków Polskich w Warszawie w r. 2005.
  Prof. nadzw. dr hab. Jerzy Garbarczyk - przewodniczący Oddziału Warszawskiego - przedstawił stan przygotowań do XXXVIII Zjazdu Fizyków Polskich, który odbędzie się w Warszawie w dniach od 11 do 16 września 2005 roku. Poinformował, że już w pierwszym numerze Postępów Fizyki powinna ukazać się informacja związana ze Zjazdem oraz sposobem rejestracji osób zainteresowanych.
 12. Wolne wnioski.
  W czasie przeznaczonym na wolne wnioski padło pytanie, kiedy zostaną ustalone nowe regulaminy, co wynika z przyjęcia nowego statutu. Prof. Kolwas wyraził przekonanie, że nowy statut wyborów zostanie przyjęty na pierwszym zebraniu ZG PTF w roku 2005, natomiast pozostałe regulaminy podczas Zebrania Delegatów w trakcie Zjazdu Fizyków Polskich w Warszawie.
  Więcej wolnych wniosków nie było.
 13. Zamknięcie Zebrania.
  Prof. dr hab. Maciej Kolwas podziękował jeszcze raz zebranym ze przybycie, po czym zebranie zakończono.
Protokołowali: Andrzej Ptok, Adam Smólski