Drugie posiedzenie Zarządu Głównego PTF 17 grudnia 2005 r. w Warszawie

 1. Otwarcie posiedzenia.
  Prezes Reinhard Kulessa powitał zebranych i otworzył posiedzenie. Wyjaśnił, że spotykamy się dodatkowo dziś, po wspólnym posiedzeniu obecnego i poprzedniego Zarządu Głównego PTF.
 2. Sprawy różne.
  Następnie poprosił zebranych, aby członkowie wykonawczy w ZG PTF przejeli opiekę nad oddziałami, komisjami i sekcjami PTF. Zaproponował, aby:
  1. prof. dr hab. Jerzy Warczewski zajął się kontaktami z oddziałami PTF,
  2. prof, dr hab. J.M.Baranowski przejął opiekę nad działalnością sekcji PTF,
  3. prof. PP dr hab. Jacek Goc przejął opiekę nad komisjami PTF.
  Zebrani zaakceptowali jednogłośnie ten podział. Profesorowie J. Warczewski, J. M. Baranowski, J.Goc oświadczyli, że przemyślą programy swoich działań i zamierzeń i przedstawią je na kolejnych posiedzeniach Prezydium i Zarządu Głównego PTF.
  Termin następnego posiedzenia ZG PTF zostanie ustalony później.
Na tym posiedzenie zakończono.

Sekretarz generalny
doc. dr hab. Krystyna Jabłońska-Ławniczak