Dziesiąte posiedzenie Zarządu Głównego PTF 25 października 2008 r. w Warszawie

Dziesiąte posiedzenie Zarządu Głównego PTF odbyło się w sobotę 25 października 2008 o godzinie 11:30 w Sali Seminaryjnej Doświadczalnej na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Hożej 69 w Warszawie.
W posiedzeniu uczestniczyli prezes - prof. dr hab. Reinhard Kulessa, członek wykonawczy - mgr Mirosław Trociuk i członkowie Zarządu - prof. dr hab. Stanisław Dubiel, dr hab. prof. PP Jacek Przemysław Goc, dr Zofia Gołąb-Meyer, dr hab. prof. UWr Bernard Jancewicz, dr Ewa Kurek oraz zaproszeni goście - prof. dr hab Andrzej Zięba, dr Zygmunt Ajduk i kierownik biura Zarządu - dr Krystyna Żakowicz.
Nieobecni byli członek wykonawczy - prof. dr hab. Jacek Baranowski, członek Zarządu - prof. fr hab. Henryk Figiel. Nieobecność usprawiedliwili członkowie wykonawczy - doc. dr hab. inż. Przemysław Dereń, prof. dr hab. Jerzy Warczewski, członkowie Zarządu - dr hab. Bolesław Augustyniak, mgr Maria Dobkowska i skarbnik - doc. dr hab. Roman Puźniak.

Program posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Zatwierdzenie protokołu z 9. Posiedzenia ZG PTF z dnia 12.07.2008 r.
  3. Podjęcie uchwały wyborczej w związku z rezygnacją prof. dr hab. Krystyny Jabłońskiej ze stanowiska Sekretarza Generalnego.
  4. Sprawy różne.
  5. Wolne wnioski.
Ad 1.
Prezes prof. R. Kulessa otworzył zebranie, witając zebranych i stwierdzając, że wobec braku quorum podjęcie uchwały będzie wymagało skorzystania z głosów oddanych elektronicznie przez 3 nieobecnych. Przypomniał, że zgodnie z regulaminem dwie kolejne nieobecności nieusprawiedliwione oznaczają rezygnację z członkostwa Zarządu Głównego.
Ad 2.
W związku z zastrzeżeniami do protokołu z 9. posiedzenia Zarząd Główny postanowił go poprawić i odłożył jego zatwierdzenie do następnego posiedzenia.
Ad 3.
Prezes prof. R. Kulessa poinformował, że przyjął rezygnację prof. Krystyny Jabłońskiej z funkcji Sekretarza Generalnego PTF z dniem 1 października 2008 r. Zgodnie ze statutem, jeśli do końca kadencji jest ponad rok, należy przeprowadzić wybory uzupełniające. Prezes przedstawił projekt uchwały wyborczej, przesłanej wraz z zaproszeniem na posiedzenie Zarządu, która przewiduje przeprowadzenie wyborów do końca 2008 r. Za uchwałą oddano 10 głosów (7 głosów osób obecnych na zebraniu i 3 głosy oddane elektronicznie). W dłuższej dyskusji nad przyczynami rezygnacji i powstałą trudną sytuacją wzięli udział wszyscy obecni. Zarząd postanowił, że wniosek o zatwierdzenie uchwały Prezydium z 27 września 2008 r. o obniżeniu wymiaru zatrudnienia kierownika Biura z 1/2 do 1/3 etatu zostanie rozpatrzony po wyłonieniu nowego Sekretarza Generalnego.
Ad 4. Prezes PTF przedstawił kolejno pięć różnych spraw.
1. Przypomniał o konieczności zawiadamiania lokalnych organów nadzorujących o zmianach we władzach Oddziałów.
2. Komisja Nagród i Odznaczeń zaproponowała zmianę w regulaminie nagród za wyróżniające się prace magisterskie - wnioski o nagrodę w danym roku kalendarzowym powinny dotyczyć prac wykonanych w poprzedzającym wniosek roku akademickim. Po dyskusji z udziałem prof. B. Jancewicza i prof. A. Zięby Zarząd jednogłośnie zatwierdził tę propozycję zmieniając jednak sformułowanie na następujące: wnioski o nagrodę w danym roku powinny dotyczyć prac napisanych w poprzedzającym wniosek roku kalendarzowym.
3. Prof. R. Gałązka przesłał skład Komitetu Programowego XL Zjazdu Fizyków Polskich. Zarząd Główny jednogłośnie zatwierdził skład tego Komitetu.
4. Komisja Wyborcza PTF przekazała uchwałę, że w związku ze śmiercią dra Marka Kowalskiego do składu Głównej Komisji Rewizyjnej PTF został dokooptowany prof. Ryszard Taranko, który w wyborach w 2005 r. otrzymał największą liczbę głosów spośród niewybranych kandydatów.
5. W związku z wyborami organów PTF na nową kadencję na następnym posiedzeniu powinien zostać uchwalony nowy regulamin wyborczy i przyjęta uchwała wyborcza. W obowiązującym dotąd regulaminie wyborczym opracowanym dla wyborów tylko w 2005 r. zostaną wprowadzone terminy uniwersalne dotyczące dowolnego roku wyborczego. Projekty dokumentów przygotowane we współpracy z Komisją Wyborczą PTF będą przekazane wraz z zaproszeniem.
Ad 5.
1. Dr Z. Gołąb-Meyer poinformowała, że należałoby określić status prawny Fotonu - czasopisma wydawanego przez Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Sekcję Nauczycielską PTF. Po krótkiej dyskusji poproszono dr Z. Gołąb-Meyer o przygotowanie konkretnych propozycji na następne posiedzenie. Zarząd Główny zatwierdziłby wtedy także regulamin Sekcji Nauczycielskiej PTF uwzględniający odpowiedni zapis dotyczący Fotonu.
2. Prof. B. Jancewicz zwrócił uwagę, że na posiedzeniu Komisji Nagród i Odznaczeń nie rozpatrzono wniosków z Wrocławia, gdyż poczta dostarczyła je z opóźnieniem. Może należałoby przesunąć termin posiedzenia tej Komisji na termin późniejszy niż 7 lipca? Prof. A. Zięba zauważył, że nagrody PTF były zawsze wręczane w roku ich przyznania, a w tym roku uroczystość ich wręczenia przesunięto na luty 2009 r. Po krótkiej dyskusji Zarząd postanowił potraktować te zdarzenia jako incydentalne i utrzymując termin 30 czerwca na składanie wniosków o nagrody postanowił w przyszłości przestrzegać zasady, że nagrody będą wręczane w roku kalendarzowym ich przyznania.
3. Mgr M. Trociuk i dr Z. Gołąb-Meyer poinformowali, że Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało nowe podstawy programowe, które zaczną obowiązywać od września 2009 r. poczynając od gimnazjum. W dyskusji nad projektami tych podstaw wzięły udział Sekcja Nauczycielska PTF i Komisja PTF Nauczania Fizyki w Szkołach. Przyjęte dokumenty uwzględniają wiele postulatów zgłoszonych w dyskusji, ale nie zwiększają niestety liczby godzin zajęć z fizyki. Część materiału nauczanego dotąd w gimnazjum została przesunięta do szkół ponadgimnazjalnych.
Prezes prof. R. Kulessa zamknął posiedzenie i poinformował, że następne zaplanowane jest na 7 lutego 2009 r.

Protokółował Zygmunt Ajduk