Jedenaste posiedzenie Zarządu Głównego PTF 18 grudnia 2008 r. w Warszawie

Jedenaste posiedzenie Zarządu Głównego PTF odbyło się w czwartek 18 grudnia 2008 o godzinie 11:30 w Biurze ZG PTF - pokój 80 - na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Hożej 69 w Warszawie.
W posiedzeniu uczestniczyli: prezes - prof. dr hab. Reinhard Kulessa, skarbnik doc dr hab. Roman Puźniak, członek wykonawczy - prof. dr hab. Jacek M. Baranowski i członkowie Zarządu - mgr Maria Dobkowska, prof. dr hab. Stanisław Dubiel, prof. dr hab. Henryk Figiel, dr Ewa Kurek oraz zaproszeni goście - dr Zygmunt Ajduk i kierownik biura Zarządu Głównego PTF - dr Krystyna Żakowicz. Nieobecność usprawiedliwili członkowie wykonawczy - doc. dr hab. inż. Przemysław Dereń, mgr Mirosław Trociuk, prof. dr hab. Jerzy Warczewski oraz członkowie Zarządu - dr hab. prof. PP Jacek Przemysław Goc, dr Zofia Gołąb-Meyer, dr hab. prof. UWr Bernard Jancewicz. Nieobecny był członek Zarządu dr hab. Bolesław Augustyniak.

Program posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Zatwierdzenie protokółów z 9. posiedzenia ZG PTF w dniu 12.07.2008 r. oraz 10. posiedzenia ZG PTF w dniu 25.10.2008 r.
  3. Powierzenie pełnienia funkcji Sekretarza Generalnego PTF jednemu z członków Zarządu Głównego PTF.
  4. Zatwierdzenie Regulaminu Wyborów władz naczelnych Towarzystwa i Uchwała Wyborcza wyborów w 2009 r.
  5. Sprawa składek PTF na rzecz EPS.
  6. Wolne wnioski.
Ad 1. Prezes prof. R. Kulessa otworzył zebranie, witając zebranych i stwierdzając, że wobec braku quorum podjęcie uchwał będzie wymagało skorzystania z głosów oddanych elektronicznie przez 5 nieobecnych.
Ad 2. Zarząd Główny zatwierdził protokoły z 9. Posiedzenia ZG PTF w dniu 12.07.2008 r. oraz z 10. Posiedzenia ZG PTF w dniu 25.10.2008 r.
Ad 3. Prezes prof. Kulessa wyjaśnił zebranym , że wobec braku zgłoszeń kandydatów na Sekretarza Generalnego PTF wybory uzupełniające nie odbyły się i zgodnie z uchwałą wyborczą Zarząd Główny powierzy pełnienie tej funkcji jednemu ze swoich członków. Prof. dr hab. Reinhard Kulessa zaproponował powierzenie tej funkcji prof. dr hab. Jackowi M. Baranowskiemu. Prof. dr hab. Jacek M. Baranowski wyraził zgodę. Zebrani jednomyślnie (7 głosów + 5 oddanych elektronicznie) podjęli następującą uchwałę:
Uchwała nr 1 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizycznego z dnia 18.12.2008 r.
dotycząca powierzenia pełnienia funkcji Sekretarza Generalnego PTF jednemu z członków Zarządu Głównego PTF
Na podstawie § 30 pkt 9 Statutu PTF Zarząd Główny PTF powierza pełnienie funkcji Sekretarza Generalnego PTF prof. dr hab. Jackowi M. Baranowskiemu na okres pozostały do końca obecnie trwającej kadencji organów PTF , tj. do 31 grudnia 2009 r.

Ad 4. Prof. dr hab. Reinhard Kulessa poprosił przewodniczącego komisji Wyborczej PTF, aby przedstawił przygotowany Regulamin Wyborczy władz naczelnych PTF oraz Uchwałę Wyborczą Wyborów w 2009r do władz PTF. Zebrani podjęli jednomyślnie (7 głosów + 5 oddanych elektronicznie) uchwałę o przyjęciu obu dokumentów.
Uchwała nr 2 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizycznego z dnia 18.12.2008 r.
dotycząca Regulaminu Wyborczego do władz naczelnych PTF
Zarząd Główny PTF uchwala Regulamin Wyborczy do organów PTF wg treści przedstawionej w załączeniu.

Uchwała nr 3 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizycznego z dnia 18.12.2008 r.
dotycząca wyborów do organów PTF w roku 2009.
Zarząd Główny PTF na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2008r. działając na mocy §30 Statutu Polskiego Towarzystwa Fizycznego oraz na podstawie §1. Ust.1 Regulaminu wyborczego do organów PTF ogłasza wybory do organów PTF na kadencję 2010 - 2013. Treść uchwały wyborczej wyborów w 2009r. w załączeniu.

Następnie Prezes Kulessa zwrócił się do przewodniczącego Komisji Wyborczej dra Z. Ajduka, aby w związku z wyborami skierować pismo do Oddziałów PTF o aktualizację bazy danych członków PTF. Z. Ajduk wyjaśnił, że w obecnej procedurze wyborczej będzie jedynie głosowanie drogą elektroniczną, ale informacja o wyborach będzie wysłana listami także do osób, które nie mają adresu elektronicznego.
Ad 5. W związku z otrzymaną korespondencją od skarbnika EPS Davida Lee dotyczącą znacznego wzrostu składek PTF na rzecz EPS zebrani ustalili, że list od Towarzystwa do EPS w tej sprawie przygotują wspólnie Sekretarz Generalny i Skarbnik. W dyskusji udział wzięli Prezes, Skarbnik , Sekretarz Generalny. PTF otrzymuje finanse na składkę w EPS poprzez PAN. Wnioski do PAN w tej sprawie są składane z wyprzedzeniem półrocznym, podlegają zatwierdzeniu przez władze PAN i nie ma możliwości zwiększenia sumy po zatwierdzeniu budżetu PAN. Pismo w tej sprawie do PAN sygnalizujące zwiększenie naszych składek na rzecz EPS na rok 2010 przygotują wspólnie Sekretarz Generalny i Skarbnik.
Ad 6. W ramach wolnych wniosków prezes Kulessa przedstawił sytuację w Redakcji Postępów Fizyki. W związku z chorobą Redaktora Naczelnego Postępów Fizyki zebrani dyskutowali nad usprawnieniem pracy w Redakcji. Ustalono, ze prof. dr hab. Reinhard Kulessa zwróci się z zapytaniem do prof. dr hab. Jerzego Warczewskiego, czy nie widziałby możliwości pełnienia tymczasowo funkcji zastępcy Redaktora Naczelnego, a w późniejszej perspektywie pełnienia funkcji Redaktora Naczelnego.
Następnie prof. dr hab. Stanisław Dubiel zgłosił dodatkowy punkt, aby rozszerzyć Komitet Programowy Zjazdu Fizyków Polskich o trzy osoby: z Krakowa :prof. dr hab. Krzysztofa Fiałkowskiego , prof. dr hab. Henryka Figla i prof. dr hab. Marię Różańską uzasadniając tym, że środowisko krakowskie jest za mało reprezentowane.
Wywiązała się dyskusja. Doc. dr hab. Roman Puźniak stanowczo się takiej motywacji sprzeciwił tłumacząc, że:
1. Komitet Programowy został przez Prezydium ZG PTF zatwierdzony w dniu 25 października br.
2. Skład Komitetu był uzgodniony z jego przewodniczącym prof. dr hab. R. R. Gałązką.
3. Przewodniczący Komitetu Programowego stawiał warunek, aby członkowie Komitetu Programowego i Doradczego się nie dublowali.
4. Zawiadomienia z podpisem Prezesa Kulessy o uczestnictwie w Komitecie Programowym zostały wysłane zarówno do jego członków jak i do prof. S. Wróbla i prof. R. R. Gałązki.
Prof. dr hab. Jacek M. Baranowski dodał, że można by jedynie rozważać rozszerzenie komitetu z punktu widzenia dziedzin fizyki, a nie instytucji zatrudniających zgłaszanych kandydatów. Poparł to prezes. Po dyskusji zebrani w głosowaniu przy 6 za i 1 przeciw przyjęli rozszerzeniu Komitetu programowego o prof. dr hab. Marię Różańską, gdyż dyscyplina, która się zajmuje jest niedostatecznie reprezentowana w składzie Komitetu. Upoważniono prof. R. Kulessę do poinformowania o tym fakcie prof. dr hab. R. R. Gałązkę.
Następnie M. Dobkowska poinformowała, że Polacy zostali zaproszeni do udziału w festiwalu Fizyka na Scenie w październiku 2008. Poinformowała zebranych, że tytuł popularyzatora nauki w Roku 2008 został przyznany prze Serwis Nauka i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Wojciechowi Nawrocikowi.
Prezes Reinhard Kulessa dzieląc się opłatkiem, podziękował wszystkim członkom Zarządu Głównego za niezwykle zaangażowaną i owocną pracę na rzecz Towarzystwa w roku 2008.

Na tym posiedzenia zakończono. Termin następnego posiedzenia zostanie ustalony później.

Protokółowała: dr Krystyna Żakowicz
Sekretarz Generalny PTF prof. dr hab. Jacek M. Baranowski