Posiedzenie plenarne Zarządu Głównego PTF 9 grudnia 2006 r. w Warszawie

Posiedzenie plenarne Zarządu Głównego PTF odbyło się w dniu 9 grudnia 2006 r. (sobota) o godz. 10:30 w Nowej Auli Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Hożej 69.

 1. Otwarcie Zebrania Plenarnego
  Zebranie otworzył Prezes ZG PTF - prof. dr hab. Reinhard Kulessa, dziękując jednocześnie zebranym za przybycie. Stwierdzono zdolność zebrania do podejmowania uchwał.

 2. Wręczenie nagród i odznaczeń PTF za rok 2006
  Prof. dr hab. Reinhard Kulessa poinformował zebranych, że nie przyznano Medalu im. Mariana Smoluchowskiego za rok 2006, odczytał nazwiska osób nagrodzonych w 2006 roku. O wręczenie nagrody im Wojciecha Rubinowicza Prezes PTF poprosił Dziekana Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Jana Bartelskiego a następnie sam wręczył pozostałym laureatom poszczególne nagrody. I tak:
  - Nagrodę im. Wojciecha Rubinowicza otrzymał dr hab. Marek Trippenbach z Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego za osiągnięcia w dziedzinie optyki nieliniowej fotonów i atomów.
  - Nagrodę PTF I stopnia im. Arkadiusza Piekary za rok 2006 za wyróżniającą się pracę magisterską otrzymał mgr Piotr Kolenderski, za pracę wykonaną pod kierunkiem dr Konrada Banaszka w Zakładzie Fizyki Molekularnej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Własności spektralne par fotonów generowanych w procesie parametrycznej konwersji częstotliwości.
  - Nagrodę PTF II stopnia za rok 2006 za wyróżniającą się pracę magisterską otrzymał mgr Wojciech Kaczmarek, za pracę wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. Zdzisława Błaszczaka w Zakładzie Optyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ocena stopnia zanieczyszczenia powietrza w Poznaniu metodą biomonitoringu.
  - Nagrodę PTF III stopnia za rok 2006 za wyróżniającą się pracę magisterską otrzymał mgr Witold Jacak, za pracę wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. Ryszarda Gonczarka na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej, Dekoherencja orbitalnych i spinowych stopni swobody w kropkach kwantowych.
  - Medal im. Krzysztofa Ernsta i dyplom za popularyzację fizyki otrzymał prof. dr hab. Piotr Pierański za wybitne osiągnięcia w popularyzacji fizyki.
  - Medal im. Grzegorza Białkowskiego i dyplom dla wyróżniających się nauczycieli za rok 2006 otrzymała mgr Ewa Pater - nauczycielka w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu, za pobudzanie aktywności uczniów prowadzące do ich sukcesów na polu międzynarodowym i krajowym.
  - Nagrodę PTF II stopnia dla wyróżniających się nauczycieli za rok 2006 otrzymały ex aequo: mgr Anna Joachimiak - nauczycielka z XII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Łodzi, za niezwykłe zaangażowanie w pracy z młodzieżą i świetne wyniki w Olimpiadach Fizycznych i mgr Jadwiga Poznańska - nauczycielka z Gimnazjum nr. 142 im. R. Szumana w Warszawie za współautorstwo nowatorskiego kompletu podręcznika do gimnazjum i włączenie elementów ekologii do nauczania fizyki.
  - Nagrodę PTF III stopnia dla wyróżniających się nauczycieli za rok 2006 otrzymała mgr Krystyna Glanc - nauczycielka z II Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego w Koninie za prowadzenie ciekawych form w pracy z uczniem zdolnym.
  - Wyróżnienia dla nauczycieli za rok 2006 otrzymały : dr Aneta Mika - nauczycielka z Liceum Ogólnokształcącego nr. 6 w Szczecinie, za oryginalne pomysły zainteresowania uczniów fizyką i mgr Dobromiła Nowak-Szczepaniak z Zespołu Szkół nr. 18 we Wrocławiu za twórczą i skuteczną pracę z młodzieżą

 3. Wykład dr hab. Marka Trippenbacha z Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego - Laureata Nagrody im. Wojciecha Rubinowicza - Nieliniowa optyka fal materii.
  Dr hab. Marek Trippenbach z Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego - Laureat Nagrody im. Wojciecha Rubinowicza wygłosił wykład Nieliniowa optyka fal materii. W wykładzie prelegent przedstawił zebranym, czego możemy się nauczyć badając kondensaty Bosego-Einsteina gazów neutralnych atomów. W wysokich temperaturach atomy zachowują się jak niezależne obiekty. W pewnej temperaturze długość fali de Broglie'a atomów jest porównywalna z odległością między nimi. Aby uzyskać tę temperaturę stosuje się chłodzenie dopplerowskie i chłodzenie przez odparowanie. Kondensat Bosego-Einsteina może być wykorzystywany do budowy lasera atomowego. Prace doświadczalne w tym zakresie prowadzi Uniwersytet Toruński.

 4. Powołanie Prezydium Zebrania
  Do Prezydium Zebrania zostali wybrani jednogłośnie: prof. dr hab. Krystyna Jabłońska, prof. dr hab. Reinhard Kulessa, na Przewodniczącego Zebrania powołano prof. dr hab. Zbigniewa Majkę przewodniczącego Oddziału Krakowskiego PTF.

 5. Wybór dwóch protokolantów
  Na protokolantów Zebrania wybrano jednogłośnie: mgr Aleksandrę Miłosz i Andrzeja Ptoka.

 6. Przyjęcie porządku obrad
  Zebrani przyjęli jednogłośnie zaproponowany porządek Zebrania.

 7. Sprawozdanie ZG PTF i Głównej Komisji Rewizyjnej z działalności za okres od października 2005 do 9 grudnia 2006 roku
  Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego PTF za okres od października 2005 do 09 grudnia 2006 roku przedstawiła prof. dr hab. Krystyna Jabłońska, Sekretarz Generalna ZG PTF. Główne aspekty prowadzonej działalności dotyczyły:
  - powołania nowej komisji: Komisji ds. Dużych Urządzeń Badawczych - której przewodniczy prof. dr hab. Reinhard Kulessa,
  - przygotowań do Zjazdu Fizyków Polskich w roku 2007 w Szczecinie
  - przygotowania i przesłania sprawozdania finansowego i merytorycznego z udziału PTF w realizacji europejskiego projektu związanego z Światowym Rokiem Fizyki do Europejskiego Towarzystwa Fizycznego,
  - przygotowania stanowiska PTF w sprawie projektu uchwały utworzenia Rady Naczelnej Towarzystw Naukowych, która zdaniem ZG PTF mogłaby ograniczyć suwerenność i niezależność Towarzystw,
  - kontynuacji prac nad stworzeniem nowych regulaminów Oddziałów oraz podziału regionalnego ich działalności,
  - reprezentacji PTF na arenie międzynarodowej
  - popularyzacji fizyki poprzez wspieranie Olimpiady Fizycznej, Festiwalu Fizyka na Scenie i Turnieju Młodych Fizyków
  Sprawozdanie z działalności Oddziałów PTF przedstawił członek Zarządu Głównego PTF ds. kontaktów z Oddziałami prof. dr hab. Jerzy Warczewski. Sprawozdania z poszczególnych Oddziałów są do wglądu w Biurze ZG PTF. Główne aspekty działalności 19 Oddziałów zostały zebrane w postaci tabel i pokrótce omówione. Podstawowe formy działalności Oddziałów PTF to organizacja konkursów polaryzujących fizykę, wykładów oraz konwersatoriów. Prof. dr hab. Janusz Hołyst zgłosił wniosek o zamieszczenie sprawozdań Oddziałów na stronie internetowej ZG PTF, co ułatwi zapoznanie się z ich pełnymi wersjami oraz ewentualne wykorzystanie sprawdzonych pomysłów na różne formy działalności w innych Oddziałach.
  Sprawozdanie z działalności Komisji i Sekcji PTF przedstawił prof. dr hab. Jacek Goc, podkreślając iż jego zadaniem nie była ocena działalności poszczególnych Sekcji czy Komisji lecz syntetyczne omówienie ich działalności. Sprawozdania z poszczególnych Komisji i Sekcji są do wglądu w Biurze ZG PTF.
  Zabierając głos w dyskusji dr Zofia Gołąb-Mayer stwierdziła, że w sprawozdaniu nie zostały zamieszczone informacje dotyczące inicjatyw podejmowanych przez wielu fizyków nie będących członkami PTF np.:
  - Organizacja konferencji Girepu, której ustalenia są propagowane w wielu krajach.
  - Organizacja konkursu Lwiątko przeprowadzanego od kilku lat w wielu szkołach.
  - Zainicjowane przed prof. Jana Nassalskiego wyjazdy nauczycieli polskich do CERN-u.
  - Szkoła dydaktyki w Borowicach.
  - Oddział Krakowski zredagował specjalny zeszyt Alma Mater poświęcony fizyce.
  Mgr Mirosław Trociuk zauważył, że nieprawdziwy jest punkt 2 sprawozdania Komisji ds. Nauczania Fizyki w Szkołach (który należy ze sprawozdania usunąć). Komisja nie brała udziału w opracowywaniu nowych wersji arkusza próbnej matury z fizyki. Pojawił się aneks do zarządzenia dotyczącego arkuszy maturalnych, nowa wersja arkuszy maturalnych została zaprezentowana w czasie próbnej matury. Przeciwko zamieszczeniu w sprawozdaniu uwag dotyczących bierności nauczycieli protestowała dr Małgorzata Klisowska podkreślając, że jest to opinia krzywdząca dobrych nauczycieli podejmujących wiele ciekawych form działalności.
  Prof. dr hab. Jerzy Warczewski podkreślał brak permanentnego doskonalenia nauczycieli, które winno być prowadzone przez Ministerstwo Edukacji. Mgr Urszula Woznikowska-Bezak przekazała podziękowanie prof. dr hab. Maciejowi Kolwasowi, za współpracę i działania w zakresie umożliwienia młodzieży podejmowania pracy w różnych ośrodkach naukowych za granicą i wydawania certyfikatów zawodowych nauczycielom, a pracownikom naukowym złożyła szczególne podziękowania za zaangażowanie w prowadzenie różnych zajęć z młodzieżą.
  Dr Zofia Gołąb-Meyer poinformowała zebranych, ze Sekcja Nauczycielska pracowała z ogromnym zaangażowaniem realizując wiele przedsięwzięć. Kończąc dyskusję, prof. J.Goc podziękował przewodniczącym i członkom Komisji i Sekcji, za jego zdaniem, bardzo aktywną działalność w roku 2006.
  Sprawozdanie finansowe ZG PTF przedstawił doc. dr hab. Roman Puźniak. Skarbnik przedstawił strukturę dochodów i wydatków Towarzystwa. Stwierdził, że osiągnięto dobry wynik w zakresie odprowadzania 20% składek członkowskich z Oddziałów na rzecz Zarządu Głównego PTF oraz odprowadzania 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego, jaką jest Polskie Towarzystwo Fizyczne. Informacje o wpłatach 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego zostaną przesłane do Oddziałów PTF. Deficyt Zarządu Głównego w wysokośći około 10 000 zł zostanie pokryty z dotacji Unii Europejskiej na rzecz organizacji Światowego Roku Fizyki. Największą składkę jako Członek Wspierający PTF płaci Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
  Następnie poinformował zebranych, odpowiadając na pytanie dr Zofii Gołąb-Meyer, że zrealizowane przez Telewizję Polską a sfinansowane przez Zarząd Główny PTF filmy Symulator Faktu są dostępne w Zarządzie Głównym PTF i na stronie Interaktywnej Telewizji Polskiej. Wyjaśnił, że żadna instytucja nie może przyznać pieniędzy na nagrody, może tylko wspierać określone inicjatywy. Pieniądze na nagrody można otrzymać od firm prywatnych, ale nie udało się tego zrealizować.
  Dr Marek Kowalski stwierdził, że obniżanie opłaty za prenumeratę Postępów Fizyki dla członków PTF, którzy zapłacą składkę do końca stycznia, powoduje zwiększenie wpływów ze składek, dyscyplinuje członków. Prof. dr hab. Janusz Hołyst zaproponował przypominanie o konieczności opłacenia składki członkowskiej za pomocą bazy danych.
  Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej przedstawił jej przewodniczący prof. dr hab. Andrzej Zięba. Przedmiotem analizy Głównej Komisji Rewizyjnej było sprawozdanie Skarbnika PTF oraz analiza działalności statutowej Zarządu Głównego PTF. W spotkaniach Głównej Komisji Rewizyjnej brał udział Skarbnik ZG PTF. Główna Komisja Rewizyjna wysoko ocenia merytoryczną pracę Zarządu Głównego PTF oraz bardzo dobrą formę sprawozdania finansowego przygotowanego przez Skarbnika PTF. Wysoko zostały ocenione:
  - działalność międzynarodowa,
  - dobra gospodarka finansowa,
  - przygotowanie projektów Regulaminów Oddziałów PTF,
  - strona internetowa PTF.
  Prof. Zięba stwierdził, że działalność Zarządu Głównego PTF, po zrealizowaniu zadań dotyczących Światowego Roku Fizyki i organizacji XXXVIII Zjazdu Fizyków Polskich, koncentrowała się na bieżących sprawach organizacyjnych, problemach dotyczących nauczania fizyki (nowa matura) oraz działalności mającej na celu zwiększenie poprawności merytorycznej czasopisma Fizyka w Szkole. Należy zachować dotychczasową formę dobrego merytorycznie dwumiesięcznika Postępy Fizyki, pozostaje jednak do dyskusji kwestia, czy ma go otrzymywać każdy członek PTF, czy tylko prenumeratorzy. Należy dopracować sposób przyznawania nagród PTF (nie został przyznany Medal im. Mariana Smoluchowskiego za rok 2006). Otwartym zagadnieniem pozostaje optymalizacja dochodów PTF. Prof. Zięba wyraził zdanie, iż sprawy finansowe pomimo trudnego stanu finansowego PTF są prawidłowo prowadzone przez Skarbnika. Poruszył również temat Postępów Fizyki - ich zawartości merytorycznej oraz klasycznej formy wydawania (papierowej).
  Na wniosek Przewodniczącego Zebrania prof. dr hab. Zbigniewa Majki przegłosowano zmianę w porządku obrad: przeniesienie punktu: Zatwierdzenie regulaminów Oddziałów przed punkt: Dyskusja nad sprawozdaniami.

 8. Zatwierdzanie regulaminów oddziałowych
  Przewodniczący Komisji ds. Regulaminów Oddziałów PTF prof. dr hab. Bogdan Cichocki poinformował, że jedynie pięć regulaminów zgłoszonych przez Oddziały spełnia wymagania prawne, wobec czego mogą być przyjęte przez Zarząd Główny PTF, są to regulaminy nadesłane z Oddziałów: Białostockiego, Katowickiego, Kieleckiego, Toruńskiego i Rzeszowskiego. Komisja przygotowała swój wzorcowy regulamin. Zabierając głos w dyskusji dr Małgorzata Klisowska zwróciła uwagę na dostosowanie okresu kadencji Zarządów Oddziałów do roku budżetowego. Prof. Kulessa złożył wniosek, aby datą rozpoczęcia kadencji był 1 stycznia natomiast zakończenia 31 grudzień oraz, aby kadencje kończące się w pierwszej połowie roku skrócić do wymaganego terminu rozpoczęcia kadencji (1 stycznia), natomiast kadencje kończące się w drugiej połowie roku wydłużyć do wymaganego terminu kończącego kadencje (31 grudnia). Następnie Prezes PTF prof. dr hab. Reinhard Kulessa poddał pod głosowanie uchwałę dostosowującą czas trwania kadencji Przewodniczącego i Zarządu Oddziału do roku kalendarzowego.
  Uchwała nr 1
  Zebranie Plenarne Zarządu Głównego PTF w dniu 9 grudnia 2006 roku w Warszawie przyjmuje zaproponowany przez Komisję Regulaminową czas rozpoczynania dwuletniej kadencji członków Zarządu Oddziału i Głównej Komisji Rewizyjnej na pierwszego stycznia roku rozpoczynającego kadencję, a czas jej zakończenia na trzydziestego pierwszego grudnia roku zakończenia kadencji tak, aby kadencje oddziałów kończące się w pierwszej połowie roku skrócić do wymaganego terminu rozpoczęcia kadencji (1 stycznia), natomiast kadencje kończące się w drugiej połowie roku wydłużyć do wymaganego terminu kończącego kadencje (31 grudnia).

  Uchwała została przyjęta przy jednym głosie wstrzymującym.
  Następnie prof. dr hab. Bogdan Cichocki poddał pod głosowanie projekt zmian w regulaminach Oddziałów.
  Uchwała nr 2
  Zebranie Plenarne Zarządu Głównego PTF w dniu 9 grudnia 2006 roku w Warszawie przyjmuje zaproponowane przez Komisję Regulaminową zmiany w Regulaminach Oddziałów:
  - Teren działania Oddziału określi Uchwała Zarządu Głównego PTF.
  - O posiedzeniach Zarządu Oddziału są zawiadamiani członkowie i Główna Komisja Rewizyjna.
  - Członkom Zarządu można jedynie zlecać prace do wykonania, ponieważ Statut PTF nie przewiduje funkcji Zastępców Przewodniczących Oddziałów i członków funkcyjnych Zarządu.

  Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
  Uchwała nr 3
  Zarząd Główny PTF w dniu 9 grudnia 2006 roku w Warszawie przyjmuje zaproponowane przez : Oddział Białostocki, Oddział Katowicki, Oddział Kielecki, Oddział Toruński i Oddział Rzeszowski regulaminy i nadaje je tym Oddziałom. Pozostałe Oddziały otrzymują regulamin wzorcowy opracowany przez Komisję Regulaminową.

  Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 9. Dyskusja nad sprawozdaniami
  Przewodniczący Zebrania prof. dr hab. Zbigniew Majka stwierdził, że należy zadbać, aby działalność nowej komisji PTF - Dużych Urządzeń Badawczych była bardziej widoczna. Stwierdził, że stanowisko PTF dotyczące problemów rozpatrywanych przez tą Komisję jest respektowane przez Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  Następnie dyskusję zdominowały sprawy dotyczące działań, jakie należy podjąć w celu pozyskania funduszy na działalność Zarządu Głównego PTF. Nie jest dobrym sposobem pozyskiwanie funduszy na działalność statutową przez podnoszenie wysokości składek, gdyż to prowadzi do obciążenia członków, nie dając widocznych wpływów do kasy Zarządu Głównego i kas Oddziałów. Lepiej jest pozyskiwać fundusze na działalność statutową z innych źródeł np. przez poszukiwanie członków wspierających. Dyskusja następnie skupiła się na Postępach Fizyki, potrzeby zwiększenia liczby prenumeratorów PF w celu zwiększenia ich zyskowności oraz samofinansowania - wg. redaktora naczelnego PF prof. dr hab. Jerzego Gronkowskiego. Prof. Warczewski z kolei wyraził pogląd iż należałoby zwiększyć składkę członkowską (która mogła by być płacona w dwóch ratach) oraz zapewnić prenumeratę PF dla wszystkich członków opłacających składkę. Zgodnie z symulacjami przedstawionymi przez prof. dr hab. Jerzego Gronkowskiego, gdyby liczba prenumeratorów wzrosła dwukrotnie, deficyt Zarządu Głównego PTF zmalałby również dwukrotnie. Przy trzykrotnym wzroście prenumeratorów deficyt zmaleje do zera. Gdy włączy się prenumeratę do składki członkowskiej zwiększając ją o 48 zł uniknie się również powstawania deficytu. Zdaniem prof. dr hab. Jerzego Gronkowskiego należy zadbać w Oddziałach o zwiększenie liczby prenumeratorów i przygotować ostateczną propozycję dotyczącą wysokości składki na Zjazd we wrześniu 2007 roku w Szczecinie.
  Prof. dr hab. Jerzy Warczewski zaproponował podział składki na dwie części: wpłata 50% do 30.06, pozostała część wpłata do 31.12. Dr Marek Kowalski zwrócił uwagę na przeszkody prawne (Statut PTF) uniemożliwiające zmianę struktury składki członkowskiej przez Zarząd Główny PTF, leży to w kompetencji Zebrania Delegatów. Ponadto stwierdził, że podniesienie wysokości składki o koszt prenumeraty może spowodować odpływ członków z PTF.
  Poddano pod głosowanie uchwałę nr 4.
  Uchwała nr 4
  Zebranie Plenarne Zarządu Głównego PTF w dniu 9 grudnia 2006 roku w Warszawie przyjmuje Sprawozdanie Zarządu Głównego PTF za okres od października 2005 do 09 grudnia 2006 roku.

  Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 10. XXXIX Zjazd Fizyków Polskich w Szczecinie w r. 2007
  Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego prof. dr hab. Adam Bechler przedstawił stan przygotowań do XXXIX Zjazdu Fizyków Polskich w 2007 roku w Szczecinie. Komitet Doradczy prowadzi intensywną dyskusję dotyczącą merytorycznych stron Zjazdu. W grudniu 2006 roku zostanie udostępniona strona internetowa Zjazdu. Prowadzone są rozmowy z przedstawicielami różnych instytucji w celu pozyskania funduszy na jego organizację. W pierwszym zeszycie Postępów Fizyki (2007 r.) zostaną zamieszczone informacje o Zjeździe.

 11. Sprawy finansowe
  Dyskusja dotyczyła wydatków i dochodów ZG PTF. Skarbnik wyjaśnił zebranym, że:
  Dochody ZG PTF to:
  - Dochody z dotacji krajowych
  - Projekty unijne
  - Składki na rzecz ZG PTF z Oddziałów
  - Składki od członków wspierających
  - Sprzedaż i prenumerata Postępów Fizyki
  Wydatki ZG PTF to:
  - Wydatki administracyjne
  - Płace
  - Wydawanie Postępów Fizyki
  - Koszty związane z obsługą projektów krajowych i zagranicznych
  Dyskusja koncentrowała się na problemie składek członkowskich i deficytu związanego z wydawaniem Postępów Fizyki. Skarbnik zaproponował dwa warianty:
  a) włączenie opłaty za prenumeratę Postępów Fizyki do składki członkowskiej i podwyższenie jej do wysokości 90 zł i 120zł.
  b) zwiększenie składki odprowadzanej przez Oddziały do Zarządu Głównego z 20% do 30%.
  Stwierdził, że opowiada się za pierwszym wariantem.
  Mgr Szymon Bauch powiedział, że składka jest bardzo niska i stanowi mały procent wpływów niezbędnych do prowadzenia działalności ZG PTF. Wyjaśnił, ze lepiej jest zwiększyć z 20% do 30% wysokość składki przesyłanej do ZG PTF przez Oddziały, pomogłoby to utrzymać wydawanie Postępów Fizyki. Prof. dr hab. Janusz Hołyst zauważył, że można zwiększyć opłacalność składek i zainteresowanie prenumeratą Postępów Fizyki przesyłając członkom, drogą elektroniczną, ciekawe artykuły zamieszczane w czasopiśmie i blankiety wpłat. Prof. dr hab. Reinhard Kulessa zaproponował, aby Zarząd Główny przygotował propozycję dotyczącą wysokości składki i zmiany jej struktury, zgodną ze Statutem PTF i prowadzącą do bezdeficytowego wydawania Postępów Fizyki, na Zebranie Delegatów PTF odbywającego się podczas Zjazdu Fizyków Polskich w Szczecinie we wrześniu 2007 roku.

 12. Wolne wnioski
  Podczas wolnych wniosków mgr Szymon Bauch oraz prof. Kulessa podkreślili fakt, iż ZG PTF nie działa w oderwaniu od Oddziałów, podobnie jak i Oddziały nie działają w oderwaniu od ZG PTF. Prof. Kulessa wyraził prośbę, aby informować ZG PTF o wszelkich problemach lub uwagach dotyczących działalności Towarzystwa.
  Prof. dr hab. Bernard Jancewicz zapytał czy uzyskiwane fundusze od sponsorów mogą być przekazane na konto oddziałów? Skarbnik ZG PTF doc. dr hab. Roman Puźniak wyjaśnił, że sponsorzy winni dokonywać wpłat pieniędzy na konto Zarządu Głównego, który następnie przekaże je na konto Oddziału, gdyż osobowość prawną posiada ZG PTF.
  Następnie doc. dr hab. Roman Puźniak wyraził pogląd iż należy zwiększyć dochody ZG PTF. Mgr Szymon Bauch sugerował zwiększenie dochodów poprzez zwiększenie wpłat ze składek oddziałów na rzecz ZG PTF.
  Prof. dr hab. Reinhard Kulessa podziękował Sekretarz Generalnej i Skarbnikowi za współpracę.
  Przyjęto propozycję zamieszczania informacji dotyczących wpłacania 1% podatku na rzecz PTF na stronie internetowej Towarzystwa.

 13. Zamknięcie Zebrania
  Kończąc zebranie prof. dr hab. Reinhard Kulessa podziękował uczestnikom za aktywny udział w obradach życząc wszystkim Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku.
Protokołowali: Aleksandra Miłosz, Andrzej Ptok