Posiedzenie plenarne Zarządu Głównego PTF 7 lutego 2009 r. w Warszawie

Posiedzenie plenarne Zarządu Głównego PTF odbyło się w dniu 7 lutego 2009 (sobota) o godzinie 10:30 w Warszawie na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Hożej 69 w Sali Dużej Doświadczalnej.

 1. Otwarcie Posiedzenia Plenarnego ZG PTF.
  Zebranie otworzył Prezes ZG PTF . prof. dr hab. Reinhard Kulessa, dziękując jednocześnie zebranym za przybycie. Stwierdzono zdolność zebrania do podejmowania uchwał. Prof. Reinhard Kulessa poinformował zebranych, że w tym roku kończy się kadencja ZG PTF i odbędą się wybory nowych władz PTF. Procedura wyborcza rozpoczyna się w marcu 2009 r. Stwierdził, że na stronie internetowej Towarzystwa są wszystkie niezbędne informacje o procedurze wyborczej. Zaapelował o intensywny udział w wyborach.
 2. Wręczenie nagród i odznaczeń PTF za rok 2008.
  Prof. Reinhard Kulessa odczytał nazwiska osób nagrodzonych i następnie przystąpił do wręczenia nagród PTF za 2008 rok. I tak:
  1. Medal im Mariana Smoluchowskiego za rok 2008 otrzymał prof. dr hab. Józef Barnaś z Instytutu Fizyki UAM, za osiągnięcia z zakresu teorii magnetyzmu ciała stałego, a w szczególności za wkład w wyjaśnienie zjawiska gigantycznego magnetooporu.
  2. Nagrodę PTF im. Wojciecha Rubinowicza za rok 2008 otrzymał dr hab. Arkadiusz Wójs z Instytutu Fizyki PWr., za prace teoretyczne dotyczące cieczy kwantowych o ułamkowej statystyce kwazicząstek.
  3. Nagrodę PTF I stopnia im. Arkadiusza Piekary za rok 2008 za wyróżniającą się pracę magisterską otrzymał mgr inż. Bartłomiej Biedroń, za pracę Zależność widm hadronów od rapidity w modelu termalnym relatywistycznych zderzeń ciężkich jonów, wykonaną pod kierunkiem prof. Wojciecha Broniowskiego (IFJ), na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej.
  4. Nagrodę PTF II stopnia za rok 2008 za wyróżniającą się pracę magisterską otrzymała mgr Justyna Chojnacka, za pracę O ujemnym załamaniu fal, wykonaną pod kierunkiem dr hab. Mirosława. Bylickiego Prof. UMK, w Instytucie Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK.
  5. Nagrodę PTF III stopnia za rok 2008 za wyróżniającą się pracę magisterską otrzymują ex aequo:
  - mgr Marcin Jarosik, za pracę Obserwacje radioastronomiczne Słońca. Budowa i działanie odbiornika VLF, wykonaną pod kierunkiem dr. Radosława Szczęśniaka, w Instytucie Fizyki Politechniki Częstochowskiej.
  - mgr Dawid Kucharski, za pracę Pułapki jonowe. Oddziaływanie jonów z polem EM w pułapce Paula o niedoskonałej geometrii, wykonaną pod kierunkiem dr Gustawa Szawioły na Wydziale Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej.
  O wręczenie nagród im. Krzysztofa Ernsta i Grzegorza Białkowskiego Prezes PTF poprosił sponsora nagród Dziekana Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. Terese Urban-Rzącę.
  6. Medal i nagrodę PTF im. Krzysztofa Ernsta za popularyzację fizyki za rok 2008 otrzymał dr Stanisław Bajtlik z CAMK, za wszechstronną i pełną pasji działalność popularyzatorską.
  7. Medal i nagrodę PTF im. Grzegorza Białkowskiego dla wyróżniających się nauczycieli za rok 2008 otrzymał mgr Marek Golka - nauczyciel z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Radomiu, za wkład w rozwój polskiej fizyki poprzez pracę z uzdolnioną młodzieżą i wybitne osiągnięcia uczniów na arenie międzynarodowej i krajowej.
  8. Nagrodę PTF II stopnia dla wyróżniających się nauczycieli za rok 2008 otrzymał dr Jerzy Mucha - nauczyciel z V LO w Krakowie, za pracę z uzdolnioną młodzieżą i wybitne osiągnięcia uczniów na arenie międzynarodowej i krajowej.
  9. Nagrodę PTF III stopnia dla wyróżniających się nauczycieli za rok 2008 otrzymała ex aequo:
  - mgr Jadwiga Fojt-Jasińska - nauczycielka z Zespołu Szkół Katolickich w Zielonej Górze, za aktywną pracę na rzecz poprawy jakości nauczania fizyki w gimnazjum
  - mgr Emilia Misch - nauczycielka z III LO w Poznaniu, za rozwijanie twórczych form pracy z uzdolnioną młodzieżą.
  10. Wyróżnienia dla nauczycieli za rok 2008 otrzymałi
  - mgr Robert Stasiak - nauczyciel z XVI LO w Warszawie, za zaangażowanie w pracy z młodzieżą i świetne wyniki uczniów w Olimpiadach Fizycznych.
  - mgr Agata Błahut - nauczycielka z I LO w Rzeszowie, za pasję i twórcze przekazywanie wiedzy z fizyki.
  - mgr Włodzimierz Nawrocki - nauczyciel z XXXV LO w Łodzi, za niezwykłe zaangażowanie w pracy z młodzieżą i świetne wyniki uczniów w konkursach fizycznych.
  - mgr Ewa Królczyk - nauczycielka z Gimnazjum nr 1 w Zielonej Górze, za rozbudzenie zainteresowań fizyką wśród uczniów gimnazjum.
 3. Wykład prof. dr hab. Józefa Barnasia z Instytutu Fizyki UAM w Poznaniu - Laureata Medalu im. Mariana Smoluchowskiego Transport ładunku i spinu w magnetycznych nanostrukturach.
  Wykład Transport ładunku i spinu w magnetycznych nanostrukturach wygłosił prof. dr hab. Józef Barnaś z Instytutu Fizyki UAM w Poznaniu, Laureat Medalu im. Mariana Smoluchowskiego. Rozpoczynając wykład prof. dr hab. Józef Barnaś złożył podziękowania dla Instytutu Fizyki UAM w Poznaniu i swoich współpracowników, którzy przyczynili się do uzyskania wyników badań.
  5 minutowa przerwa
 4. Wykład dr hab. Arkadiusza Wójsa z Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej - Laureata Nagrody im. Wojciecha Rubinowicza Ciecze kwantowe o ułamkowej statystyce kwazicząstek.
  wykład Ciecze kwantowe o ułamkowej statystyce kwazicząstek wygłosił dr hab. Arkadiusz Wójs z Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej, Laureat Nagrody im. Wojciecha Rubinowicza.
  5 minutowa przerwa
 5. Wykład dr Stanisława Bajtlika z Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN - Laureata Medalu im. Krzysztofa Ernsta za popularyzację fizyki Czy stałe fizyczne są stałe?.
  Wykład Czy stałe fizyczne są stałe? wygłosił dr Stanisław Bajtlik z Centrum Astrono-micznego im. Mikołaja Kopernika PAN, Laureat Medalu im. Krzysztofa Ernsta za popularyzację fizyki.

  Prof. dr hab. Reinhard Kulessa podziękował wszystkim wykładowcom za interesujące wykła-dy i zaprosił zebranych na kawę i herbatę. Obrady wznowiono o godzinie 13:00.

 6. Powołanie Prezydium Posiedzenia Plenarnego ZG PTF.
  Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego w dniu 6 lutego br. Redaktora Naczelnego Postępów Fizyki prof. dr hab. Jerzego Gronkowskiego.
  Jednogłośnie wybrano Prezydium Posiedzenia Plenarnego ZG PTF w składzie: prof. dr hab. Wojciech Gawlik, dr Zofia Gołąb-Meyer, prof. dr hab.Bernard Jancewicz. Na Przewodniczącego Prezydium Posiedzenia Plenarnego ZG PTF wybrano jednogłośnie prof. dr hab. Wojciecha Gawlika.
 7. Wybór dwóch protokolantów. Na protokolantów Zebrania wybrano jednogłośnie mgr Aleksandrę Miłosz i dr Elżbietę Stephan.
 8. Przyjęcie porządku obrad.
  Jednogłośnie przyjęto przedstawiony porządek Posiedzenia Plenarnego ZG PTF.
 9. Informacje z działalności za rok 2008:
  • ZG PTF - prof. dr hab. Reinhard Kulessa i doc. dr hab. Roman Puźniak
   Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego PTF za rok 2008 przedstawił prof. dr hab. Reinhard Kulessa. Wyjaśnił, że w związku z rezygnacją Sekretarza Generalnego ZG PTF prof. dr hab. Krystyny Jabłońskiej powierzono tę funkcję, zgodnie ze statutem, od 02.01.2009 prof. dr hab. Jackowi Baranowskiemu. (Uchwała nr 1 Zarządu Głównego PTF z dnia 18.12.2008 r.). Poinformował, że w okresie sprawozdawczym odbyły się 4 posiedzenia Zarządu Głównego PTF oraz 7 posiedzeń Prezydium Zarządu Głównego PTF . W okresie sprawozdawczym pracowało 14 Komisji i 5 Sekcji PTF. Sprawozdania 19 Oddziałów, Komisji i Sekcji są do wglądu w Biurze ZG PTF jak i na stronie Towarzystwa. Prezes stwierdził, że realizacja działalności statutowej Towarzystwa jest możliwa dzięki dofinansowaniu z Polskiej Akademii Nauk, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Fundacji PZU oraz terenowych organów administracji państwowej. Pozyskiwanie środków jest trudne. Powiedział, że dzięki działalności skarbnika zwiększyła się liczba członków wspierających Towarzystwo. Poinformował zebranych, że spośród trzech zgłoszonych przez PTF kandydatów do polsko-niemieckiej nagrody im. Mariana Smoluchowskiego-Emila Warburga, Niemieckie Towarzystwo Fizyczne nominowało doc. dr hab. Andrzeja Sobolewskiego z Instytutu Fizyki PAN. Nagroda będzie wręczona na dorocznym posiedzeniu Niemieckiego Towarzystwa Fizycznego w Hamburgu. Prezes powitał obecnego na sali prof. Macieja Kolwasa jako Prezesa Elekta EPS. Następnie przedstawił główne działania Towarzystwa. Zrealizowano wiele projektów, sprawozdania i raporty zostały przesłane do odpowiednich instytucji.
   Sprawozdanie finansowe za rok 2008 przedstawił skarbnik ZG PTF doc. dr hab. Roman Puźniak. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. Główne dochody ZG PTF to: składki członkowskie, składki członków wspierających, dochody z dotacji, prenumerata i sprzedaż Postępów Fizyki, reklama w Postępach Fizyki, inne, w tym odsetki bankowe, Wydatki: wydatki administracyjne, płace, przygotowywanie materiałów, działalność organizacyjna, inne. Stwierdził, że trudno jest zbilansować wydawanie Postępów Fizyki. ZG PTF proponuje aby każdy członek PTF otrzymywał Postępy Fizyki w ramach składki członkowskiej. Składki indywidualnych członków nie są w stanie pokryć koniecznych wydatków.
  • Oddziałów PTF - prof. dr hab. Jerzy Warczewski
   Sprawozdanie zbiorcze z działalności Oddziałów za rok 2008 przedstawił prof. dr hab. Jerzy Warczewski. Sprawozdanie to stanowi załącznik do protokołu. Sprawozdania z oddziałów są do wglądu w Biurze ZG PTF jak i na stronach internetowych oddziałów. Omówił różnoraką działalność w oddziałach ilustrując zbiorczą tabelą.
  • Komisji i Sekcji - dr hab. prof. nadzw. PP Jacek Goc
   Sprawozdanie z działalności Komisji i Sekcji PTF przedstawił prof. Jacek P. Goc. Wszystkie prace prowadzone są w 14 Komisjach i 5 Sekcjach. Na uwagę zasługuje bardzo aktywna działalność wszystkich Komisji i Sekcji. Sprawozdania z działalności Komisji i Sekcji są do wglądu w Biurze ZG PTF . Poinformował, że Komisja Historii i Sekcja Młodych nie nadesłały sprawozdań.
 10. Dyskusja.
  Wypowiedzi uczestników Zebrania w dyskusji:
  Dr Zofia Gołąb-Mayer: Sekcja Nauczycielska zrealizowała wiele przedsięwzięć : organizacja wykładów z pokazami dla młodzieży i nauczycieli, współuczestnictwo w organizacji konkursów z fizyki dla młodzieży gimnazjów, opiniowano zadania i testy na egzaminy maturalne i egzaminy w gimnazjum, wydano kwartalnik Foton, który ma licznych prenumeratorów krajowych i stałych czytelników zagranicznych. Zabierając głos dr Zofia Gołąb-Mayer stwierdziła, że w sprawozdaniu nie zostały zamieszczone informacje dotyczące nowych inicjatyw podejmowanych przez fizyków:
  Obok organizowanego przez kilka lat dla uczniów gimnazjum, liceum i technikum Polsko-Ukraińskiego Konkursu Fizycznego Lwiątko zorganizowano dla uczniów szkół podstawowych konkurs Świetlik. Oba konkursy cieszą się dużym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli.
  Redakcja Fotonu rozpoczęła wydawania drugiego nowego pisma dla uczniów o fizyce i astronomii - Neutrino. Dr Zofia Gołąb-Meyer apelowała o przekazanie tych informacji uczniom i nauczycielom oraz nadsyłanie do redakcji artykułów popularnonaukowych.
  Mgr Szymon Bauch: Zostały wysłane zaproszenia na spotkanie przedstawicieli Towarzystw Fizycznych w czasie XL Zjazdu Fizyków Polskich w Krakowie zarówno do Towarzystw, z którymi mamy zawarte umowy, jak i tych z którymi takie umowy nie są zawarte. Oczekujemy na liczne uczestnictwo przedstawicieli europejskich Towarzystw Fizycznych w tym spotkaniu.
  Prof. dr hab. Jerzy Warczewski: Skarbnik podejmuje intensywne działania w zakresie pozyskiwania funduszy na działalność ZG PTF. Uniwersytety mogą w ramach kosztów przekazać część sum na działalność PTF. Należy wykorzystać tę możliwość pozyskiwania środków na działalność PTF.
  Prof. dr hab. Wojciech Gawlik: Uzyskanie dobrych wyników działalności w trudnych warunkach jest zasługą władz PTF i jego członków. Nowe formy działalności przynoszą rezultaty, miejmy nadzieję, że zostanie utrzymana dobra kondycja i PTF będzie się rozwijać. Należy zadbać o lepszą integrację śro-dowiska.
  Prof. dr hab. Andrzej Zięba: W dniach 6 - 8 lipca 2009 roku zostanie zorganizowana na Politechnice Warszawskiej konferencja dotycząca nauczania fizyki. Proponuję zaproszenie na tę konferencję przedstawicieli wszystkich uczelni technicznych, zapraszam wszystkich zainteresowanych tą problematyką.
  Po dyskusji przystąpiono do podjęcia uchwał nad sprawozdaniami
  Uchwała nr 1 z dnia 7 lutego 2009
  Zarząd Główny PTF zatwierdza sprawozdanie z działalności ZG PTF za rok 2008.
  Uchwała przyjęta jednogłośnie.
  Uchwała nr 2 z dnia 7 lutego 2009
  Zarząd Główny PTF zatwierdza sprawozdanie finansowe ZG PTF za rok 2008.
  Uchwała przyjęta jednogłośnie.
  Uchwała nr 3 z dnia 7 lutego 2009
  Zarząd Główny PTF zatwierdza sprawozdanie z działalności Oddziałów za rok 2008.
  Uchwała przyjęta jednogłośnie.
  Uchwała nr 4 z dnia 7 lutego 2009
  Zarząd Główny PTF zatwierdza sprawozdanie z działalności Komisji i Sekcji za rok 2008.
  Uchwała przyjęta jednogłośnie.
 11. XL Zjazd Fizyków Polskich w Krakowie w 2009 r. - przewodniczący Komitetu Organizacyjnego prof. dr hab. Stanisław Wróbel.
  Prof. R. Kulessa powiedział, że podjęto prace związane z przygotowaniem XL Zjazdu Fizyków Polskich w Krakowie w dniach 06 - 11 września 2009 roku. Powołane zostały Komitety: Organizacyjny - Przewodniczący: prof. dr hab. Stanisław Wróbel, Naukowo-Doradczy - Przewodniczący: prof. dr hab. Wojciech Gawlik, Programowy - Przewodniczący: prof. dr hab. Robert R. Gałązka. Następnie oddał głos Przewodniczącemu Komitetu Organizacyjnego prof. S. Wróblowi. Prof. dr hab. Stanisław Wróbel poinformował zebranych o stanie zaawansowania prac dotyczących organizacji i przeprowadzenia XL Zjazdu Fizyków Polskich w Krakowie. Kraków dysponuje dobrą bazą lokalową umożliwiającą ciekawe i sprawne przeprowadzenie Zjazdu. Komitet Naukowo-Doradczy prowadzi intensywną dyskusję dotyczącą merytorycznych stron Zjazdu. Wszystkie bieżące informacje będą zamieszczane sukcesywnie na stronie internetowej Zjazdu. Prowadzone są rozmowy z przedstawicielami różnych instytucji w celu pozyskania funduszy na jego organizację. Został opracowany projekt plakatu zawierający informacje o programie naukowym, zakwaterowaniu uczestników, wycieczkach i wysokości opłat zjazdowych.
 12. Dyskusja nt. organizacji XLI Zjazdu Fizyków Polskich
  Prof. dr hab. Reinhard Kulessa zaproponował przeanalizowanie w Oddziałach propozycji dotyczącej miejsca organizacji XLI Zjazdu Fizyków Polskich.
 13. Uzupełnienie Komitetu Redakcyjnego Postępów Fizyki o prof. dr hab. Jerzego Warczewskiego.
  Prof. dr hab. Reinhard Kulessa poinformował zebranych o dyskusji jaka była na posiedzeniu prezydium ZG PTF w dniu 24 stycznia br. w sprawie sytuacji w redakcji Postępów Fizyki. Następnie zgłosił wniosek o uzupełnienie Komitetu Redakcyjnego Postępów Fizyki o prof. dr hab. Jerzego Warczewskiego.
  Uchwała nr 5 z dnia 7 lutego 2009 dotycząca uzupełnienia składu Komitetu Redakcyjnego Postępów Fizyki.
  ZG PTF powierza pełnienie obowiązków członka Komitetu Redakcyjnego Postępów Fizyki prof. dr hab. Jerzemu Warczewskiemu.
  Uchwała została przyjęta przy dwóch głosach wstrzymujących się.
  Prof. dr hab. Wojciech Gawlik złożył gratulacje prof. dr hab. Jerzemu Warczewskiemu, życząc powodzenia w realizacji podjętych zobowiązań. Prof. dr hab Jerzy Warczewski podziękował za zaufanie, informując zebranych o przeprowadzeniu rozmów z Rektorem Uniwersytetu Śląskiego, w celu pozyskania środków w naturze, na wydawanie Postępów Fizyki. Redakcja Postępów Fizyki może otrzymać taką pomoc zachowując nadal pełną autonomię w zakresie podejmowania decyzji dotyczących wydawania czasopisma.
 14. Optymalizacja zbierania składek członkowskich z włączeniem kosztów za numery Postępów Fizyki do składki.
  Skarbnik doc. dr hab. Roman Puźniak zaproponował centralne zbieranie składki członkow-skiej. Po potraceniu 40%składki na ZG PTF pozostała suma byłaby odsyłana do Oddziałów. Centralne zbieranie składek zwiększyłoby skuteczność opłacania składek przez członków PTF. Prof. dr hab. Andrzej Zięba spytał: czy wszystkie Oddziały powinny włączyć się do tej formy zbierania składek, czy też pilotażowo tylko np.: Oddział Warszawski. Skarbnik wyjaśnił, że istnieje możliwość ewolucyjnego przejścia na tę formę zbierania składek. Prof. dr hab. Reinhard Kulessa stwierdził, że wszystkie europejskie Towarzystwa Fizyczne zbierają składki członkowskie centralnie. ZG PTF jest odpowiedzialny za działanie całego Towarzystwa Fizycznego i musi posiadać środki finansowe na prowadzenie bieżącej działalności. Apeluję o przeanalizowanie do 28 lutego 2009 roku tej propozycji i wyrażenie zgody na tę formę zbierania składek członkowskich. Dodał, że każdy członek PTF otrzyma legitymację uprawniającą do ulg konferencyjnych dopiero po opłaceniu składki członkowskiej. Prezes powiedział, że posiedzenie ZG PTF w celu zatwierdzenia sprawozdania z działalności PTF jako organizacji pożytku publicznego za rok 2008 odbędzie się 28.02.2009 r.
 15. Wolne wnioski.
  Prof. dr hab. Wojciech Gawlik poprosił o przeanalizowanie problemów przedstawionych przez prof. dr hab. Reinhard Kulessę i doc. dr hab. Romana Puźniaka i określenie swojego stanowiska w tych sprawach do 28.02.2009 r.
 16. Zamknięcie Posiedzenia Plenarnego ZG PTF.
  Kończąc zebranie prof. dr hab. Wojciech Gawlik podziękował uczestnikom za aktywny udział w obradach. Termin następnego Zebrania Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizycznego wyznaczono na 28.02.2008 r.
Protokołowały: Aleksandra Miłosz, Elżbieta Stephan