Drugie posiedzenie Zarządu Głównego PTF 27 marca 2010 r. Warszawie

Drugie posiedzenie Zarządu Głównego PTF odbyło się się 27 marca 2010 (sobota) o godzinie 12:30 w Warszawie na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Hożej 69 w Sali Konferencyjnej IFT (nr 317). W posiedzeniu uczestniczyli prezes Wiesław Andrzej Kamiński, sekretarz generalny Bohdan Grządkowski i skarbnik Kazimierz Piotrowski oraz członkowie wykonawczy: kol. Mariusz P. Dąbrowski, koleżanka Zofia Gołąb-Meyer i kol. Jerzy Warczewski, a także członkowie: koleżanka Maria Dobkowska, kol.kol. Henryk Figiel, Bernard Jancewicz, Stefan Kruszewski, Andrzej Ślusarski, Andrzej Zięba, koleżanka Elzbieta Zipper oraz kierownik biura ZG PTF koleżanka Krystyna Żakowicz i zaproszeni goście: kol. Zygmunt Ajduk, kol. Barbara Wojtowicz . Natanson oraz kol. Mirosław Łukaszewski. Kol. Jacek P. Goc usprawiedliwił swą nieobecność, a kolega Jacek M. Baranowski nie usprawiedliwił nieobecności.

 1. Podziękowanie członkom ustępującej redakcji Postępów Fizyki. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  Kol. prezes W. A. Kamiński powitał zebranych i otworzył posiedzenie. Zwrócił się do zaproszonych gości Barbary Wojtowicz-Natanson i Mirosława Łukaszewskiego dziękując za przybycie i wręczył im podziękowania za wieloletnią pracę w Redakcji Postępów Fizyki. Powiedział, że ostatnim zeszytem Postępów Fizyki z ubiegłego roku zamknął się okres wielu lat ich obecności w Redakcji Postępów Fizyki. Zwracając się do Barbary Wojtowicz-Natanson stwierdził, że bez niej redakcja nie będzie już taka sama i zapewne nigdy nie potrafimy dorównać jej w prowadzeniu słynnej "Kroniki". Dodał, że Barbara Wojtowicz-Natanson pracując w redakcji przez 40 lat stała się symbolem najwyższej kultury i zawodowej doskonałości. Podsumowując stwierdził, że Zarząd Główny PTF będzie dokładał starań, by osiągnięcia dotychczasowej redakcji były godnie kontynuowane, tak by poziom i prestiż Postępów Fizyki był coraz większy. Na zakończenie prezes w imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizycznego serdecznie podziękował za wieloletnią pracę na rzecz Postępów Fizyki i życzył Barbarze Wojtowicz-Natanson i Mirosławowi Łukaszewskiemu wszelkiej pomyślności, dużo zdrowia i wiele satysfakcji z nowych, podejmowanych przez nich wyzwań.
  Porządek posiedzenia przyjęty został jednogłośnie.
 2. Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego z działalności PTF w 2009 r.
  Kol. W. A. Kamiński poprosił kol. B. Grządkowskiego, aby omówił sprawozdanie merytoryczne towarzystwa za rok 2009. Kol. B. Grządkowski stwierdził, że wszyscy otrzymali sprawozdanie wraz z załącznikami drogą elektroniczną i wobec tego przedstawi główne kierunki działalności towarzystwa w 2009r. Następnie wobec nieobecności kol. J. Goca na prośbę kol. W. A. Kamińskiego kol. B. Grządkowski zreferował zebranym sprawozdanie z działalności Komisji i Sekcji PTF.
  Następnie kol. J. Warczewski omówił sprawozdanie z działalności oddziałów PTF podkreślając wielką aktywność i różnorakość podjętego przez oddziały zaangażowania w roku 2010. Składają się na nią wykłady i sesje naukowe, pokazy dla uczniów.
  Sprawozdanie merytoryczne z działalności statutowej, sprawozdanie z działalności Komisji i Sekcji PTF oraz sprawozdanie z działalności oddziałów PTF są załącznikami do protokołu.
  Kol. W. A. Kamiński spytał czy są jakieś pytania odnośnie sprawozdań i wobec ich braku poddał pod głosowanie jawne uchwałę:
  Uchwała 1/II/2010 z 27 marca 2010 r. w sprawie sprawozdania merytorycznego za 2009 r.
  Zarząd Główny PTF zatwierdza sprawozdanie merytoryczne z działalności statutowej PTF w 2009 r.

  W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie.
 3. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego PTF oraz przyjęcie bilansu za 2009 r.
  Następnie kol. W. A. Kamiński przekazał głos kol. K. Piotrowskiemu, aby omówił bilans i sprawozdanie finansowe towarzystwa za rok 2009, zaznaczając, że dokumenty te zostały przekazane wszystkim drogą elektroniczną. Kol. Piotrowski omówił poszczególne dokumenty zaznaczając, że rok 2009 zakończył się zbilansowaniem wpływów i wydatków. Bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa do bilansu i sprawozdanie finansowe są załączone do protokołu.
  W dyskusji kol., kol. W. A. Kamiński i K. Piotrowski stwierdzili, że ważnym zadaniem Zarządu jest pozyskiwanie z zewnątrz funduszy na działalność gdyż bez pomocy finansowej członków wspierających, Towarzystwo nie ma szans działania i spełniania statutowych obowiązków. Kol. K. Piotrowski powiedział, że deficyt w wydawaniu Postępów Fizyki w roku 2009 w wysokości 22 tys. zł został pokryty przez Zarząd Główny. Następnie stwierdził, że regulaminowe nagrody towarzystwa w roku 2009 zostały całkowicie ufundowane przez sponsorów, a nie obciążały funduszy ZG PTF.
  Kol. W. A. Kaminski zwrócił się do przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej kol. A. Paji o przedstawienie wyników z posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej w dniu dzisiejszym. Kol. A. Paja zaznaczył, że przedmiotem posiedzenia była analiza sprawozdań merytorycznego i finansowego oraz bilans i rachunek zysków i strat za rok 2009 jak i ocena działalności Zarządu Głównego PTF w roku 2009. Stwierdził, ze sprawozdania w sposób przejrzysty oddają bogatą działalność ZG PTF w roku 2009. Zaniepokojenie komisji budzi fakt stałego pogarszania się finansów towarzystwa jak i deficyt w wydawaniu Postępów Fizyki. Wyraził uznanie dla organizacji tylu przedsięwzięć i faktu pozyskiwania sponsorów na te działania. Następnie dodał, że drugim aspektem oceny komisji jest zbadanie zgodności działań ZG PTF ze statutem - w oparciu o §24 pkt. 1 statutu. Podsumowując kol. A. Paja zaznaczył, że w oparciu o przedstawione dokumenty Główna Komisja Rewizyjna stwierdza, ze działalność ZG PTF jest zgodna ze statutem PTF i stanowi realizacje statutowych celów PTF. Główna Komisja Rewizyjna zatwierdziła bilans za rok 2009 oraz rachunek zysków i strat za rok 2009.
  Kol. W. A. Kamiński poddał pod głosowanie uchwałę:
  Uchwała 2/II/2010 z 27 marca 2010 r. w sprawie sprawozdania finansowego za 2009 r.
  Zarząd Główny PTF zatwierdza sprawozdanie finansowe PTF za rok 2009.

  W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie.
  Następnie zebrani głosowali uchwałę:
  Uchwała 3/II/2010 z 27 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia bilansu za 2009 r.
  Zarząd Główny PTF przyjmuje bilans za 2009 rok i stwierdza, że cały przychód Towarzystwa został przeznaczony na działalność statutową.

  W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie.
 4. Uchwalenie planu rzeczowo-finansowego PTF na 2010 r.
  Kol. K. Piotrowski przedstawił plan rzeczowo-finansowy na 2010. Omówił planowaną strukturę wpływów i wydatków. Stwierdził, że prognozowane wpływy wyniosą 115.650,-zł natomiast wydatki 145.400,-zł. Zadaniem Zarządu będzie zrównoważenie finansów. Kol. W. A. Kamiński przypomniał, że tam gdzie to będzie możliwe będą pobierane koszty pośrednie (do wysokości 15%) od projektów z zewnątrz składanych poprzez towarzystwo. Dodał, ze Towarzystwo otrzymało zapewnienie od Lewiatana o dofinansowaniu w wysokości 40 tys. zł Fizyki na Scenie 4. Wyjaśnił, że ZG PTF ma szerokie plany na pozyskiwanie sponsorów spoza środowiska ściśle naukowego.
  Prezes kol. Wiesław A. Kamiński wyjaśnił zebranym, że otrzymał list od Wiceprezesa PAN Andrzeja Górskiego stwierdzający odmowę finansowania składek PTF w EPS przez Kancelarię PAN od roku 2010. Jako uzasadnienie podano, że opłacanie przez PAN składek z tytułu członkostwa towarzystw naukowych w organizacjach międzynarodowych nie ma uzasadnienia prawnego, gdyż towarzystwa nie znajdują się w strukturze Akademii i mają jako stowarzyszenia osobowość prawną. Kol. Kamiński stwierdził, że w roku 2010 należy intensywnie poszukiwać możliwości zdobycia finansowania tych składek czyli ok. 40.000,-zł rocznie.(płacimy do EPS 11 Eur za jednego członka PTF). Dodał, że podejmie rozmowy w tej sprawie z Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  Koleżanka E. Zipper zapytała, jakie były wpływy z 1% podatku przekazanego na cele PTF jako organizacji pożytku publicznego. Skarbnik podał, że kwota ta to 5.100zł, ale część z niej była przekazana na realizację Turnieju Młodych Fizyków. Postanowiono, że obecni na zebraniu członkowie ZG PTF zaapelują w swoim środowisku o wpłatę 1% podatku na PTF. Kol. kol. J. Warczewski i Z.Gołąb . Meyer ponowili prośbę, aby jeszcze raz rozesłać list do członków PTF o aktywny udział w przekazaniu 1% z podatku na rzecz PTF. Kol. A. Paja zapytał, czy druk Postępów Fizyki w kolorze nie spowoduje wzrostu kosztów wydawania czasopisma. Redaktor Naczelny kol. J. Warczewski stwierdził, że nie, dodał, że 1 zeszyt ukaże się do końca kwietnia br. Koleżanka E. Zipper zapytała, czy Instytut Fizyki UŚ wspiera wydawanie Postępów Fizyki Kol. J. Warczewski wyjaśnił, że tak suma 3.000.- zł rocznie, ale aneks na zwiększenie składki członka wspierającego do sumy 5.000,-zł nie został zaakceptowany. Kol. E. Zipper podjęła się wyjaśnić tę sprawę
  Na tym zakończono dyskusję i kol. W. A. Kamiński poddał pod głosowanie jawne uchwałę:
  Uchwała 4/II/2010 z 27 marca 2010 r. w sprawie planu rzeczowo-finansowego na 2010 r.
  Zarząd Główny PTF postanawia przyjąć do realizacji przedstawiony przez Skarbnika PTF plan rzeczowo-finansowy na rok budżetowy 2010.

  W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie.
 5. Informacje o pracach Prezydium ZG PTF.
  Kol. W. A. Kamiński omówił działania Prezydium w ostatnim okresie. Dotyczyły one m. inn. 90-lecia obchodów Towarzystwa, oraz przygotowań do Zjazdu Fizyków Polskich w Lublinie w roku 2011. Zadania te są omówione poniżej w punktach 6 i 7. Dodał, że jeśli członkowie ZG PTF życzą sobie pełnej informacji z prac prezydium to mogą otrzymać elektronicznie protokoły z posiedzeń prezydium. Stwierdził, że prezydium ZG PTF postanowiło:
  1. że tam gdzie to będzie możliwe będą pobierane 15% koszty pośrednie od projektów z zewnątrz składanych poprzez Towarzystwo.
  2. że proces systematycznego zbierania składek członkowskich drogą bezpośrednią na konto ZG PTF został uruchomiony i będzie rozszerzany systematycznie uwzględniając możliwości płacenia kartą i założenia indywidualnych kont członkowskich.
  Kol. B. Jancewicz zapytał, czy jest już informacja pełna od kogo wpłynęły składki. Kol. W. A. Kamiński wyjaśnił, że taka informacja będzie opracowana przez skarbnika do końca kwietnia br..
  3. że czynione są starania o pozyskanie funduszy z zewnątrz na wspieranie działalności Towarzystwa. Towarzystwo otrzymało zapewnienie od Lewiatana o dofinansowaniu przedsięwzięcia Fizyka na Scenie 4. Są składane wnioski do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jak również są wysyłane listy z konkretnymi prośbami do jednostek spoza nauki. Dodał, ze prenumerata Postępów Fizyki może zostać włączona do składki członkowskiej decyzją Walnego Zebrania członków PTF. Wyjaśnił, że taką symulację dotyczącą wysokości składki przygotuje kol. K. Piotrowski.
 6. Obchody 90-lecia PTF.
  Prezes kol. W. A. Kamiński zaproponował, żeby na obchody 90 . lecia Towarzystwa złożyły się:
  1. uroczysta sesja jubileuszowa w Auli Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej,
  2. wydanie przez PTF jubileuszowej księgi pamiątkowej,
  3. wystawa okolicznościowa "Polska fizyka i fizycy polscy".
  Stwierdził, że uroczysta sesja, oprócz części oficjalnej z udziałem zaproszonych honorowych gości i członków Towarzystwa oraz koncertu i rautu, w części merytorycznej zawierałaby trzy referaty: fizyka polska przed II wojną światową, współczesna fizyka polska oraz rola cywilizacyjna i kulturotwórcza fizyki. Obchody odbędą się w Małej Auli Politechniki Warszawskiej na Wydziale Fizyki (tam gdzie, w pracowni prof. Kalinowskiego odbyło się pierwsze spotkanie Towarzystwa). Koncert przygotuje Uniwersytet Muzyczny w Warszawie.
  Zaproponował, aby wydawnictwo jubileuszowe zawierało reedycję opracowania p. Zofii Mizgier - czteroczęściową historię PTF oraz dodatkowo napisaną część piątą, a także teksty wystąpień z uroczystej sesji oraz bogaty materiał ikonograficzny z historii PTF i fizyki polskiej. Dodał, że wystawa okolicznościowa "Polska fizyka i fizycy polscy" mogłaby być prezentowana w poszczególnych oddziałach PTF łącznie z wykładami otwartymi z zapraszaniem prelegenta (prelegentów) sesji jubileuszowej. Następnie poinformował zebranych, że wystąpił o objęcie patronatem honorowym obchodów jubileuszowych przez Prezydenta RP. Wyjaśnił, ze profesor Andrzej Kajetan Wróblewski zgodził się przygotować pierwsze z wystąpień na sesji jubileuszowej.
  Kol. W. A. Kaminski stwierdził, że obchodzony jubileusz to także dobra okazja do przypomnienia i nagrodzenia szczególnie zasłużonych członków Towarzystwa oraz wybitnych fizyków polskich, którzy swoim dorobkiem trwale zapisali się w dziedzictwie polskim i światowym. Dodał, że wystąpi do władz oddziałów PTF o zgłoszenie do odznaczeń państwowych takich osób z terenu oddziału.
 7. XLI Zjazd Fizyków Polskich i powołanie przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Zjazdu.
  Kol. W. A. Kamiński wyjaśnił, że XLI Zjazd Fizyków Polskich odbędzie się w Lublinie w dniach od 4 września do 9 września 2011 i zaproponował, aby zgodnie z tradycją powołać na przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Zjazdu przewodniczącego Oddziału Lubelskiego PTF kol. Jerzego Żuka. Proponuje się powołać do Komitetu Organizacyjnego Zjazdu następujące osoby: Jerzy Żuk, Mirosław Kulik, Stanisław Krawczyk, Janusz Filiks, Zbigniew Korczak, Andrzej-Pelc, Jacek.Gowin, Krystyna Konstankiewicz, Stanisław Pietruszewski, Józef Horabik, Elżbieta Jartych, Peshar Sangwan i nauczyciele Mirosław Trociuk oraz Ryszard Biernacki.
  Kol. A. Paja dodał, że w składzie komitetu organizacyjnego brak przedstawiciela KUL-u. Kol. W.A. Kamiński powiedział, że przewodniczący Komitetu Organizacyjnego kol. J. Żuk będzie miał możliwość uzupełnienia składu komitetu. Prezes zaproponował, aby sprawę powołania Komitetu Honorowego oraz jednego komitetu merytorycznego - Komitetu Naukowego odłożyć na później. Kol. H. Figiel poparł propozycję powołania jednego komitetu merytorycznego powołując się na doświadczenia z ostatniego Zjazdu Fizyków i postulaty zgłaszane w tej sprawie przez kol. W. Gawlika.
  Prezes W. A. Kaminski poddał pod głosowanie jawne uchwałę:
  Uchwała 5/II/2010 z 27 marca 2010 r. w sprawie przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego XLI Zjazdu Fizyków
  Zarząd Główny PTF postanawia powierzyć przewodniczenie Komitetowi Organizacyjnemu XLI Zjazdu Fizyków koledze Jerzemu Żukowi, przewodniczącemu Oddziału Lubelskiego PTF.

  W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie.
 8. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  Kol. H. Figiel zgłosił uwagę, aby Postępy Fizyki mogły mieć większą rangę należy wystąpić o ustalenie liczby punktów w rankingu czasopism w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego . Kol. K. Żakowicz wyjaśniła, że wystąpienie takie miało być przygotowane przez poprzedniego redaktora naczelnego i wyjaśniła, że wniosek taki musi zostać złożony do 31 stycznia. Koleżanka Z.Gołąb-Meyer zauważyła, że ważna rzeczą jest zdobycie dobrych zaproszonych artykułów. Kol. M. Dąbrowski stwierdził, ze ważną rzeczą jest do jakiego profilu czasopisma dążymy, czy takiego jak Science, Nature, Scienfic America czy Physics Today oraz do jakiego czytelnika go adresujemy: do fizyków czy do szerszego grona. Kol. B. Grządkowski dodał, ze winniśmy dyskutować o czasopiśmie w obecności redaktora naczelnego, którego już na sali nie ma. Dyskusję dalszą odłożono.
  Kol. E. Zipper zapytała, czy jest planowana przez ZG PTF jakaś akcja zwiększenia ilości godzin lekcji fizyki w szkołach z uwagi na zastraszający poziom studentów na pierwszym roku studiów. Prezes wyjaśnił, ze odbyły się już trzy spotkania przedstawicieli PTF z odpowiedzialnymi za naukę urzędnikami w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego i jest zapewnienie minister Szumilas, że zgłoszone postulaty zostaną uwzględnione w scenariuszach lekcji, skryptach itp. W dyskusji udział wzięli jeszcze kol. M. Dąbrowski, K. Piotrowski. Kol. E. Zipper podtrzymała swoje zdanie, aby starać się stale "drążyć" w tej sprawie, gdzie się da, z uwagi na ważność edukacji dla przyszłych pokoleń młodzieży. Kol. W.A. Kamiński wyjaśnił, że będzie się starał, aby Towarzystwo przygotowało Raport o stanie nauczania fizyki. Zofia Gołąb-Meyer zaproponowała, aby zwrócić się do Rad Wydziałów o ocenę wiedzy nowych studentów. W toku dyskusji ustalono przygotowanie kwestionariusza. Kol. B. Grządkowski zaznaczył, że taka ocena nie jest możliwa w oparciu o nasze siły, należałoby zatrudnić jakąś firmę socjologiczną. Kol. A. Zięba uznał, że należy wrócić do spotkań konferencyjnych dotyczących nauczania fizyki w Szkołach Wyższych w oparciu o forum dziekanów. Stwierdził, że kol. J. Goc, nieobecny dziś, mógłby podzielić się swym doświadczeniem i uwagami z tych spotkań.
  Kol. W. A. Kamiński powiedział, że rok 2011 będzie rokiem M. Curie-Skłodowskiej.
  Kol. M. Dobkowska poinformowała o możliwościach edukacyjnych jakie stwarza Centrum M. Kopernika dla uczniów i nauczycieli.
 9. Zatwierdzenie protokołu z I Posiedzenia ZG PTF kadencji 2010-2013 w dniu 19 grudnia 2009 r. oraz z 16. Posiedzenia ZG PTF w dniu 19 grudnia 2009 r.
  Kol. Wiesław Andrzej Kamiński stwierdził, ze wszyscy otrzymali protokoły drogą elektroniczną i żadne uwagi nie napłynęły. Protokoły z 1 Posiedzenia ZG PTF kadencji 2010-2013 z 19 grudnia 2009r. oraz z 16. Posiedzenia ZG PTF kadencji 2006-2009 w dniu 19 grudnia 2009r. zostały zatwierdzone jedno-głośnie.
  Na zakończenie prezes kol. W. A. Kamiński życzył wszystkim zebranym i ich rodzinom głębokiego przeżycia Świąt Wielkiej Nocy z refleksją nad odradzającą się Nadzieją.
  Na tym posiedzenie zakończono.
Bohdan Grządkowski
Sekretarz Generalny PTF
Krystyna Żakowicz
Kierownik Biura PTF