Trzecie posiedzenie Zarządu Głównego PTF 12 lipca 2010 r. Warszawie

Trzecie posiedzenie odbyło się w siedzibie Zarządu Głównego PTF w Warszawie przy ul. Hożej 69. W posiedzeniu uczestniczyli: prezes kol. Wiesław Andrzej Kamiński, sekretarz generalny kol. Bohdan Grządkowski i skarbnik kol. Kazimierz Piotrowski oraz członkowie wykonawczy: kol. Jacek M. Baranowski i kol. Jerzy Warczewski, a także członkowie: kol. kol. Henryk Figiel, Bernard Jancewicz, Stefan Kruszewski, Andrzej Ślebarski, Andrzej Zięba, oraz kierownik biura ZG PTF koleżanka Krystyna Żakowicz i zaproszony gość kol. Zygmunt Ajduk. Koleżanki: Maria Dobkowska, Zofia Gołąb-Meyer i Elżbieta Zipper oraz koledzy Mariusz P. Dąbrowski i Jacek P. Goc usprawiedliwili swą nieobecność.

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  Porządek przyjęty został jednogłośnie.
 2. Zatwierdzenie laureatów statutowych nagród PTF wyłonionych przez Komisję Nagród i Odznaczeń PTF i Komisję Nagród Dydaktycznych PTF oraz ustalenie wysokości nagród.
  Kol. W. A. Kamiński poinformował zebranych, że Komisja Nagród i Odznaczeń PTF w dniu 5 lipca br., a Komisja Nagród Dydaktycznych PTF w dniu 8 lipca br., po rozpatrzeniu nadesłanych wniosków z oddziałów wyłoniły tegorocznych laureatów nagród PTF. Kol. W. A. Kamiński odczytał protokoły posiedzeń Komisji. Zebrani członkowie ZG PTF zatwierdzili jednogłośnie nagrody PTF w roku 2010 i podjęli następującą uchwałę:
  Uchwała 1/III/2010 z 12 lipca 2010 r.
  w sprawie nagród PTF za 2010 r.
  Zarząd Główny PTF po zapoznaniu się z wnioskami Komisji Nagród i Odznaczeń PTF oraz Komisji Nagród Dydaktycznych PTF postanawia przyznać:
  1. Medal Mariana Smoluchowskiego prof. dr hab. Tomaszowi Dietlowi z Instytutu Fizyki PAN i Instytutu Fizyki Teoretycznej Wydziału Fizyki UW w Warszawie za wkład w stworzenie podstaw fizycznych spintroniki.
  2. Nagrodę PTF im. Wojciecha Rubinowicza zespołowi w składzie prof. dr hab. Stanisław Bednarek i dr hab. Bartłomiej Szafran z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, za prace teoretyczne dotyczące kropek kwantowych.
  3. Nagrodę PTF I stopnia im. Arkadiusza Piekary za wyróżniającą się pracę magisterską mgr. Piotrowi Kaczmarkiewiczowi, za pracę "Polarony drugiego rzędu w samorosnących kropkach kwantowych InAs/GaAs", wykonaną pod kierunkiem dra hab. inż. Pawła Machnikowskiego, na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej.
  4. Nagrodę PTF II stopnia za wyróżniającą się pracę magisterską mgr. inż. Pawłowi Kuczerze, za pracę "Udokładnienie struktury dekagonalnego kwazikryształu AlNiCo z wykorzystaniem metod statystycznych", wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Wolnego na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH.
  5. Nagrodę PTF III stopnia za wyróżniającą się pracę magisterską mgr inż. Annie Musiał, za pracę "Mikrofotoluminescencja pojedynczych kresek kwantowych", wykonaną pod kierunkiem dra Grzegorza Sęka, w Instytucie Fizyki Politechniki Wrocławskiej.
  6. Medal i nagrodę im. Krzysztofa Ernsta za popularyzację fizyki dr Annie Hajdusianek z Politechniki Wrocławskiej.
  7. Medal i nagrodę im. Grzegorza Białkowskiego dla wyróżniających się nauczycieli mgr. Mirosławowi Trociukowi - nauczycielowi w Zespole Szkół Zawodowych nr. 1 i w II Liceum Ogólnokształcącym we Włodawie, za wszechstronne działania na rzecz podnoszenia poziomu nauczania fizyki i wybitne osiągnięcia w pracy z młodzieżą.
  8. Nagrodę PTF II stopnia dla wyróżniających się nauczycieli ex aequo: mgr. Stanisławowi Lipińskiemu - nauczycielowi XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie, za wieloletnie sukcesy w pracy z uzdolnioną młodzieżą i mgr. Grzegorzowi Sękowi - nauczycielowi fizyki i astronomii z Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach, w uznaniu zasług w krzewieniu wiedzy astronomicznej wśród młodzieży.
  9. Wyróżnienie dla wyróżniających się nauczycieli mgr. Tomaszowi Skowronowi - nauczycielowi w XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie, za osiągnięcia w pracy z uzdolnioną młodzieżą.
  Kol. Wiesław A. Kamiński poinformował o wysokości tegorocznych nagród przyjętych przez Prezydium w dniu dzisiejszym, a mianowicie:
  1. Nagroda PTF im. Wojciecha Rubinowicza 3.000,-zł - dla zespołu laureatów.
  2. Nagroda PTF I stopnia im. Arkadiusza Piekary za wyróżniającą się pracę magisterską 1.000,-zł.
  3. Nagroda PTF II stopnia za wyróżniającą się pracę magisterską 800,-zł.
  4. Nagroda PTF III stopnia za wyróżniającą się pracę magisterską 600,-zł.
  5. Nagroda im. Krzysztofa Ernsta 3.000,-zł
  6. Nagroda im. Grzegorza Białkowskiego 2.500,-zł
  7. Nagroda PTF II stopnia dla wyróżniających się nauczycieli po 1.500,- każdy.
  Następnie kol. W. A. Kamiński przekazał zebranym, że Komisja Nagród i Odznaczeń PTF zaopiniowała pozytywnie wniosek kol. Andrzeja Zięby, aby kol. Wojciechowi Nawrocikowi przyznać nagrodę specjalną za całokształt działalności na rzecz środowiska fizyków i popularyzację fizyki. Obecny na posiedzeniu kol. Andrzej Zięba przedstawił szczegółowo różnorodną i bogatą działalność kol. W. Nawrocika. Kol. Jacek M. Baranowski zapytał: czy były rozpatrywane na posiedzeniu Komisji inne propozycje uhonorowania działalności kol W. Nawrocika. W dyskusji udział wzięli kol. W. A. Kamiński, kol. Jacek M. Baranowski, kol. H.Figiel i kol. A. Zięba. Zastanawiano się kiedy najlepiej nagrodę specjalną wręczyć: czy podczas jubileuszu 90-lecia Towarzystwa, czy na przyszłorocznym Zjeździe Fizyków Polskich w Lublinie. Podsumowując dyskusję kol. Jacek M. Baranowski zaproponował poddanie pod głosowanie terminu wręczenia nagrody specjalnej : w 2010, czy w 2011. W głosowaniu tajnym udział wzięło 10 osób, za wręczeniem w roku 2010 oddano 4 głosy, a w roku 2011 - 6 głosów.
  Ustalono, że nagroda specjalna dla kol. Wojciecha Nawrocika za całokształt działalności na rzecz środowiska fizyków i popularyzacji fizyki będzie wręczona na Zjeździe Fizyków Polskich w Lublinie w roku 2011.
  Następnie Kol. W. A. Kamiński poinformował zebranych, że na dzisiejszym posiedzeniu Prezydium ZG PTF omawiano powołanie prof. Mirosława Drozdowskiego do uczestniczenia w pracach Komisji Nagród i Odznaczeń PTF po rezygnacji kol. Piotra Pierańskiego. Przekazał, że zebrani członkowie Prezydium w dniu 12.07.20101 postanowili przedłożyć Zarządowi Głównemu przegłosowanie uchwały następującej treści:
  Uchwała 2/III/2010 z 12 lipca 2010 r.
  w sprawie członkostwa w Komisji Nagród i Odznaczeń
  Zarząd Główny PTF postanawia powierzyć funkcję członka Komisji Nagród i Odznaczeń PTF kol. Mirosławowi Drozdowskiemu.

  W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie.
 3. Wybór przedstawiciela PTF w Radzie Redakcyjnej EPL (Europhysics Letters).
  Kol. Wiesław A. Kamiński poinformował, że zgłoszono trzy kandydatury na przedstawiciela PTF w Radzie Redakcyjnej EPL (Europhysics Letters), a mianowicie: Witold Dobrowolski - Redaktor Naczelny APPA, Michał Praszałowicz - Redaktor Naczelny APPB i Jerzy Warczewski - Redaktor Naczelny Postępów Fizyki. W głosowaniu tajnym udział wzięło 11 osób. Oddano 1 głos na Michała Praszałowicza, 4 na Witolda Dobrowolskiego i 5 na Jerzego Warczewskiego. Przedstawicielem PTF w Radzie Redakcyjnej EPL został kol. Jerzy Warczewski.
 4. Informacje o pracach Prezydium ZG PTF
  - Stan finansów PTF - Skarbnik PTF, dr Kazimierz Piotrowski
  - Sprawa składki PTF do EPS - Prezes PTF, prof. Wiesław Kamiński
  - Informacja o Turnieju Młodych Fizyków i Olimpiadzie Fizycznej - Sekretarz Generalny PTF, prof. Bohdan Grządkowski
  - Informacja o digitalizacji Postępów Fizyki i przeprowadzce archiwum redakcji - Sekretarz Generalny PTF, prof. Bohdan Grządkowski
  - Obchody 90-lecia PTF - Prezes PTF, prof. Wiesław Kamiński
  - Udział w programie MEN "Jak postępować w dobie reformy?" - Prezes PTF, prof. Wiesław Kamiński

  Kol. W. A. Kamiński poinformował zebranych, że Prezydium ZG PTF postanowiło przedłożyć Zarządowi Głównemu uchwałę następującej treści:
  Uchwała 3/III/2010 z 12 lipca 2010 r.
  w sprawie przewodniczącego Komisji Nauczania Fizyki w Szkołach Wyższych
  Zarząd Główny PTF postanawia powierzyć przewodniczenie Komisji Nauczania Fizyki w Szkołach Wyższych koledze Ryszardowi Naskręckiemu.

  W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie.
  Następnie kol. W. A. Kamiński poinformował o przygotowywanym wystąpieniu, do wszystkich dziekanów uczelni wyższych kształcących fizyków, aby zechcieli wspierać inicjatywy PTF jako członkowie wspierający.
  Kol. W. A. Kamiński poprosił, aby stan finansów PTF omówił Skarbnik PTF kol. Kazimierz Piotrowski. Kol. K. Piotrowski przedstawił informację nt. analizy wpływu składek członkowskich z poszczególnych oddziałów. Wyjaśnił, że jest przygotowywana lista zwrotu 60% wpływu ze składek indywidualnych dla poszczególnych oddziałów, jak i zwrot z wpływu przekazanego 1% podatku na rzecz PTF. Zaznaczył, że największą skuteczność w opłacaniu składek indywidualnych uzyskał oddział krakowski. Dodał, że wpływy ze składek indywidualnych są poniżej przewidywań po wprowadzeniu centralnego zbierania składek. Następnie przekazał aktualny stan finansów z informacją o wpływach składek członkowskich od członków wspierających PTF i wpływach na prenumeratę Postępów Fizyki. Wyjaśnił, że wpływy na prenumeratę Postępów Fizyki są poniżej oczekiwanego poziomu. Kol. H. Figiel zapytał kiedy oddziały otrzymają zawiadomienie o wpływie 1% podatku przekazanego na rzecz PTF?
  Sprawę składki PTF do EPS omówił kol. Wiesław A. Kamiński wyjaśniając, że nie uzyskał deklaracji możliwości wsparcia finansowego ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. PTF samodzielnie nie ma środków na pokrycie tej składki, gdyż jej wysokość znacznie przekracza uzyskane wpływy ze składek indywidualnych od członków towarzystwa. Kol. W.A. Kamiński zasugerował, aby składka do EPS wynosiła stałą część (np. 10%) składki krajowej członków danego towarzystwa. Rozmowy z EPS są w toku. Poprosił zebranych o rady i sugestie w sprawie składki PTF do EPS. Wyjaśnił, że składka nasza dotychczas płacona przez PAN była najwyższa spośród 24 krajowych towarzystw. Powiedział, że np. składka Polskiego Towarzystwa Matematycznego wynosiła 1800 euro innych ok. 500 euro , a nasza 11000 euro.
  Z powodu nieobecności na posiedzeniu kol. Andrzeja Nadolnego i Jana Mostowskiego kol. B. Grządkowski przedstawił przekazane sprawozdania dotyczące Turnieju Młodych Fizyków w roku 2010 oraz Olimpiady Fizycznej zaznaczając, że na stronach WWW są zamieszczone te informacje.
  Kwestię digitalizacji Postępów Fizyki i przeprowadzkę archiwum redakcji omówił Sekretarz Generalny PTF, kol. Bohdan Grządkowski. Wyjaśnił, że rocznik 2009 Postępów Fizyki jest dostępny na serwerach ICM, roczniki począwszy od 2003 do 2009 są na serwerach, ale nie mają publicznego dostępu. Zostanie uruchomiony link ze strony Postępów Fizyki do ICM. Kol. J. Warczewski zgłosił propozycję, aby na stronie Postępów Fizyki mogły być umieszczane zwiastuny nowych numerów.
  Aktualny stan prac związany z obchodami 90-lecia PTF przedstawił kol. Wiesław A. Kamiński. Wyjaśnił, że Prezydentowi RP Bronisławowi Komorowskiemu został przekazany list z prośbą o objęcie patronatu nad obchodami i dodał, że czekamy na odpowiedź, aby móc ustalić konkretny termin jednodniowej jubileuszowej uroczystości. Dodał, że jest gotowe opracowanie historii działania PTF po roku 1974 do chwili obecnej przygotowane przez kol. B. Wojtowicz-Natanson. O objęcie mecenatem medialnym uroczystości można zwrócić się do redakcji: Świata Nauki, Wiedzy i Życie, Rzeczpospolitej i Gazety Wyborczej.
  Informację o udziale PTF w programie MEN "Jak postępować w dobie reformy?" przekazał kol. W. A. Kamiński.
 5. XLI Zjazd Fizyków Polskich - Komitet Honorowy, Komitet Organizacyjny i Komitet Naukowy.
  Punkt ten postanowiono przenieść na jesienne posiedzenie ZG PTF.
 6. Sprawa rozszerzenia składu Krajowego Komitetu Organizacyjnego festiwalu Nauki przyrodnicze na scenie.
  Kol. W. A. Kamiński przedstawił prośbę kol. W. Nawrocika o rozszerzenie składu Krajowego Komitetu Organizacyjnego festiwalu Nauki Przyrodnicze na Scenie. Komitet działałby w składzie:
  Wojciech Nawrocik - przewodniczący
  Członkowie: Grzegorz Musiał, Tadeusz Skośkiewicz, Jan Mostowski, Maria Dobkowska, Mirosław Trociuk, Jerzy Jarosz, Zofia Gołąb-Meyer, Julita Czarnkowska-Bauch, Wiesław A.Kaminski, Andrzej Gałkowski.
  Zaakceptowano tę propozycję.
 7. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  Ustalono, że korespondencję przychodzącą na adres Redakcji Postępów Fizyki na Hożą odbiera, segreguje i kontaktuje się z redaktorem naczelnym kol. Magdalena Staszel. Tę decyzję przekaże jej redaktor naczelny kol. J. Warczewski. Ustalono też, że czasopisma gratisowe wpływające do Redakcji będą sukcesywnie przekazywane przez kol. M.Staszel do Biblioteki Instytutu Fizyki Teoretycznej UW.
  Kol. W. A. Kamiński zasugerował, że winny być zmienione regulaminy poszczególnych nagród PTF celem podania sponsora - byłyby to wtedy nagrody wspólne PTF i np. Określonego Wydziału na danej Uczelni, która sponsoruje tę nagrodę.
  Kol. Andrzej Zięba zgłosił wniosek dotyczący reaktywowania działań konferencji "Nauczanie fizyki w uczelniach technicznych" postulując, by konferencja odbywała się między Zjazdami Fizyków Polskich oraz zmianę jej formuły tak, aby objąć tematycznie uczelnie typu uniwersyteckiego i techniczne, a także ażeby odbywać konferencję pod auspicjami PTF i Forum Dziekanów Wydziałów Fizyki.
 8. Zatwierdzenie protokołu z II Posiedzenia ZG PTF z 27 marca 2010r.
  Kol. W. A. Kamiński stwierdził, że wszyscy otrzymali protokół drogą elektroniczną i żadne uwagi nie napłynęły. Zatwierdzono jednogłośnie protokół z II Posiedzenia ZG PTF z 27 marca 2010r.
Na tym posiedzenie zakończono.

Bohdan Grządkowski - Sekretarz Generalny PTF
Krystyna Żakowicz - Kierownik Biura PTF