Czwarte posiedzenie Zarządu Głównego PTF 17 grudnia 2010 r. Warszawie

Posiedzenie odbyło się w Sali Konferencyjnej Dziekana Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Koszykowej 69. W posiedzeniu uczestniczyli: prezes kol. Wiesław Andrzej Kamiński, sekretarz generalny kol. Bohdan Grządkowski i skarbnik kol. Kazimierz Piotrowski oraz członkowie wykonawczy: kol. kol. Jacek M .Baranowski, Mariusz P. Dąbrowski, Jacek P. Goc i kol. Jerzy Warczewski, a także członkowie: koleżanki Maria Dobkowska i Zofia Gołąb-Meyer, a także kol. kol. Henryk Figiel, Bernard Jancewicz, Stefan Kruszewski, Andrzej Zięba. W posiedzeniu wzięła udział również kierownik biura ZG PTF koleżanka Krystyna Żakowicz i zaproszeni goście: kol. Jerzy Żuk i koleżanka Ewa Kurek. Koleżanka Elżbieta Zipper i kolega Andrzej Ślebarski usprawiedliwili swą nieobecność. (Kolega Jerzy Warczewski uczestniczył we wstępnej fazie posiedzenia obejmującej pkt. 1 i 2 porządku obrad).

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  Porządek przyjęty został jednogłośnie z poprawką, że punkt 6 i 8 dotyczą tej samej sprawy, a numeracja zmienia się odpowiednio.
 2. Podsumowanie jubileuszu Towarzystwa.
  Prezes W.A. Kamiński uznał, że Sesja Jubileuszowa dobrze spełniła swoją rolę. Zgromadziła około 120 osób, a wykłady wzbudziły zainteresowanie i dyskusję. Przed oficjalną częścią oraz podczas koktajlu uczestnicy mogli w nieformalnej atmosferze porozmawiać o dawnych i obecnych czasach, spotykając dawno nie widzianych znajomych. Jubileuszowe "pogawędki" mają to do siebie, że zawsze trwają za krótko...
 3. Przyjęcie Regulaminu Wydawnictwa PTF.
  Kol. W. A. Kamiński otworzył dyskusję nad dostarczoną w materiałach na posiedzenie propozycją Regulaminu Wydawnictw PTF. Kol. A. Zięba zgłosił uwagę, że obecnie Redaktor Naczelny Postępów Fizyki jest powoływany na tę funkcję przez Zarząd Główny, który ma do niego zaufanie i nie określa reguł jego działania, nie tworzy struktury między Redaktorem Naczelnym a ZG PTF. Kol. W. A. Kamiński zauważył. że § 6 proponowanego Regulaminu określa powołanie przez ZG PTF Redaktora Naczelnego Postępów Fizyki po uzyskaniu opinii Rady Redakcyjnej Wydawnictwa. Kol. Z .Gołąb-Meyer stwierdziła, że gdyby PTF otrzymał np. propozycję wydania materiałów z jakiejś konferencji, to należałoby to do zadań Wydawnictwa. Kol. W. A. Kamiński wyjaśnił, że Redakcja Postępów Fizyki jest autonomiczna, a § 7 Regulaminu precyzuje tę sytuację i umożliwia odpowiednie działania Redaktora Naczelnego Postępów Fizyki i doprecyzował, ażeby w § 7 pkt.1 słowo "Wydawnictwa" zamienić na "Redakcji Postępów Fizyki". Kol. A. Zięba dodał, że z takiej działalności należałoby wyłączyć Redakcję Postępów Fizyki i w odrębnych przepisach ustalić taką dodatkową działalność Wydawnictwa. Kol. W. A. Kamiński wyjaśnił, że tworząc Regulamin Wydawnictwa PTF autorzy myśleli o stworzeniu ogólniejszych ram działania Towarzystwa, nie tylko na potrzeby wydawania Postępów Fizyki, ale i stworzenia możliwości innych przedsięwzięć wydawniczych. Kol. M. Dąbrowski dodał, ze stworzenie Wydawnictwa PTF może być użyteczne dla całego środowiska fizyków. Poparła to kol. Z. Gołąb-Meyer stwierdzając, że jeśli towarzystwo zechce więcej wydawać, to musi mieć taką możliwość. W tej sytuacji kol. J. M. Baranowski zgłosił wniosek formalny o głosowanie nad wyłączeniem z Regulaminu Wydawnictw PTF Redakcji Postępów Fizyki i ustalenie oddzielnych dla niej przepisów. W głosowaniu jawnym głosowało 12 osób: 4 osoby opowiedziały się za wnioskiem,7 osób było przeciw, zaś 1 osoba wstrzymała się.
  Następnie dyskutowano nad poprawkami do tekstu zaproponowanego Regulaminu. Ustalono, że:
  - w §3 ust. 1 należy po słowach Rada Redakcyjna Postępów Fizyki dodać "zwana dalej Radą Redakcyjną".
  - w § 4 należy wprowadzić dodatkowo w ust 1 "ZG PTF powołuje Kierownika Wydawnictwa".
  - w § 6 zostaje ust.3 , a skreśla się 3.1 i 3.2.
  Następnie w głosowaniu jawnym członkowie ZG PTF przyjęli uchwałę nr 1. Głosowało 12 osób (tekst uchwały w załączeniu do protokołu): 11 osób głosowało za przyjęciem uchwały, 1 osoba wstrzymała się.
 4. Dyskusja nad propozycjami zmian Statutu PTF.
  Kol. W. A. Kamiński we wprowadzeniu do dyskusji stwierdził, że w materiałach przesłanych przed posiedzeniem członkowie Zarządu otrzymali drogą elektroniczną Propozycję zmian Statutu PTF przyjętą na posiedzeniu Prezydium ZG PTF odbytym 26 listopada 2010 r. łącznie z poprawkami zgłoszonymi przez Komisję Wyborczą PTF. W dyskusji wzięli udział: kol. kol. A. Zięba, M. Dąbrowski, E. Kurek, H. Figiel, W. A. Kamiński. Dyskusja koncentrowała się na istniejącej procedurze przyjmowania członków do PTF. Zauważono, że przyjęcie zgłoszenia elektronicznego po opłaceniu składek pozbawia oddziały prawa do wspierania konkretnego kandydata na członka zwyczajnego PTF. Kol. W. A. Kamiński podkreślił, że propozycja poprawek nie zamyka drogi do innych sformułowań, a otwiera jedynie dyskusję w Towarzystwie nad tą sprawą. Zgodnie ze statutem ogłoszenie takich poprawek przez ZG PTF musi nastąpić przynajmniej na 9 miesięcy przed Zebraniem Delegatów PTF. Tak więc podejmowana ewentualnie uchwała ZG PTF ma procedurę rozpocząć. Poprawki zostaną rozesłane drogą elektroniczną do członków PTF, którzy będą mogli przesyłać swoje uwagi bezpośrednio do Komisji Regulaminowej PTF (przewodniczy jej kol. B. Cichocki). Zarząd Główny PTF podjął uchwałę w tej sprawie jednogłośnie. Głosowało 12 osób. (Tekst uchwały nr 2 w załączeniu.)
  Kol. W.A. Kamiński zobowiązał się do przygotowania ujednoliconego tekstu poprawek do statutu wraz z uzasadnieniem ich wprowadzenia.
 5. Sprawa udostępnienia Postępów Fizyki w internecie.
  Kol. B. Grządkowski zwrócił uwagę, że pomimo upływu 6 miesięcy od ukazania się 1. zeszytu z 2010 (taką karencję ustaliło prezydium ZG) nadal brak reakcji ze strony Redakcji Postępów Fizyki w sprawie udostępnienia w internecie numerów z roku 2010. Dyskusję na ten temat przesunięto na kolejne posiedzenie z uwagi na nieobecność Redaktora Naczelnego.
 6. Powołanie Komisji Współpracy z Gospodarką.
  Kol. M. Dąbrowski przedstawił zebranym działania jakie podjął celem stworzenia Komisji ds. Współpracy z Gospodarką. Wysłał pismo do Oddziałów z prośbą o określenie obszarów współpracy z gospodarką. Nie otrzymał jednak z żadnego oddziału PTF odpowiedzi. W dalszym ciągu wypowiedzi postulował wprowadzenie "Biznes Patrona PTF". Zaznaczył, że jest zaangażowany w programy związane z energią jądrową w rejonie zachodniopomorskim. Nawiązał współpracę z Ludwikiem Pieńkowskim oraz Maciejem Wojtkowskim, którzy byliby członkami komisji. Zwrócił się do zebranych z prośbą o zgłoszenie innych kandydatur do tej Komisji. Zasugerował, aby w skład Komisji weszli przedstawiciele bezpośrednio z "biznesu", co mogłoby stanowić dobre forum działania. Stwierdził, że przygotuje propozycje listów intencyjnych do firm z prośbą o objęcie patronatem PTF. Zarząd Główny podjął w tej sprawie jednogłośnie uchwałę nr 3. Głosowało 12 osób. (Tekst uchwały nr 3 w załączeniu.)
  Kol. M. Dąbrowski podziękował za zaufanie i wyraził nadzieję, że prace komisji przyczynią się do współpracy ludzi nauki z przedstawicielami "biznesu". Zaproponował, aby na Zjeździe Fizyków Polskich w Lublinie przygotować sesję poświęconą energetyce jądrowej. Kol. J. M. Baranowski zasugerował, aby włączyć do Komisji fizyków, którzy są już znani w środowisku jako osoby działające na polu "biznesu naukowego" np. prof. dr hab. Józefa Piotrowskiego, dr Roberta T. Dwilińskiego czy prof. dr hab. Andrzeja Mycielskiego. Stwierdził, że Komisja powinna opierać się na ich doświadczeniu.
 7. Informacja prof. Jerzego Żuka na temat przygotowań do XLI Zjazdu Fizyków Polskich w Lublinie.
  Kol. Jerzy Żuk poinformował o rozpoczętych przez Oddział Lubelski działaniach organizacyjnych XLI Zjazdu Fizyków Polskich w Lublinie w dniach 4 - 9 września 2011 r. Poinformował, że Komitet Organizacyjny liczy 22 osoby spośród UMCS i Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Instytutu Agrofizyki PAN. Przewiduje się posiedzenia plenarne oraz 12 sesji. Otwarcie Zjazdu odbędzie się w Auli UMCS, a sesje w udostępnionych bezpłatnie salach. Stołówka będzie na terenie KUL-u. Przypomniał listę członków powołanego przez Prezydium ZG PTF Komitetu Naukowego: prof. dr hab. Karol I Wysokiński - UMCS, przewodniczący, prof. dr hab. Danuta Bauman - WFT PP, prof. dr hab. Piotr Bojarski - IFD UG, prof. dr hab. Jan Ciosłowski - IF Uniwersytet Szczeciński, prof. dr hab. Marek Demiański - IFT UW, prof. dr hab. Krzysztof Fiałkowski - IF UJ, prof. dr hab. Robert R. Gałązka - IF PAN, prof. dr hab. Wojciech Gawlik - IF UJ, prof. dr hab. Marek Grinberg - IFD UG, prof. dr hab. Ryszard Horodecki - IFTiA UG, prof. dr hab. Ryszard Kępa - IF URz, prof. dr hab. Jan Kisiel - IF UŚl, prof. dr hab. Stefan Kruszewski - CM UMK Bydgoszcz, prof. dr hab. Marek Kuś - CFT PAN, prof. dr hab. Stefan Micnas - IF UAM, prof. dr hab. Stefan Pokorski - IFT UW, prof. dr hab. Jan Sobczyk - IFT UWr, prof. dr hab. Józef Sznajd - INTiBS PAN, prof. dr hab. Józef Szudy - IF UMK, dr hab. Tadeusz Wibig - IF UŁ, prof. dr hab. Arkadiusz Wójs - IF PWr, prof. dr hab. Teresa Rząca-Urban - IFD UW.
 8. Powołanie przewodniczących komisji desygnowanych przez Prezydium Zarządu Towarzystwa.
  Omawiano działania poszczególnych Komisji i Sekcji w bieżącym roku oceniając ich aktywność. Po dyskusji ZG PTF przyjął jednogłośnie uchwałę nr 4 powołującą przewodniczących komisji, rekomendowanych przez Prezydium ZG PTF. Głosowało 12 osób.(Tekst uchwały nr 4 w załączeniu.)
  Członkowie ZG PTF zostali poinformowaniu o wyborze przewodniczących sekcji przez członków danej sekcji. Obecnie funkcję przewodniczącego pełnią koleżanki i koledzy:
  Sekcja Nauczycielska - przew. Dobromiła Szczepaniak
  Sekcja Optyki - przew. Ewa Wienert-Rączka
  Sekcja Młodych - przew. Konrad Jerzy Kapcia
  Sekcja Fizyka w Ekonomii i Naukach Społecznych (FENS) - przew. Janusz Hołys
  Sekcja Kobiet - przew. Elżbieta Czerwosz
 9. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  Prezes W. A. Kamiński otworzył dyskusję stwierdzając, że Zebranie Delegatów zobowiązało nowowybrany ZG PTF do podjęcia kwestii włączenia prenumeraty Postępów Fizyki do składki członkowskiej. Prezydium ZG PTF na posiedzeniu w dniu 26 listopada 2010 r. rozważało tę kwestię stwierdzając, że pokrycie zmniejszenia przychodów z opłat za prenumeratę, związane z operacją włączenia Postępów Fizyki do przywilejów członkowskich, wymaga po wstępnym oszacowaniu powiększenia składki o 25-40 zł, w zależności od statusu pracowniczego członka PTF. W dyskusji omawiano projekt uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej i ustalono, że kwestia będzie szczegółowo rozważana na następnym posiedzeniu ZG PTF w dniu 5 marca 2011 r. Ustalono, że kol. K. Piotrowski skieruje list do członków PTF z prośbą o wstrzymanie się z opłaceniem składek członkowskich i opłat za prenumeratę Postępów Fizyki za rok 2011 oraz z informacją, że Zarząd Główny PTF planuje włączyć prenumeratę Postępów Fizyki do składki członkowskiej, co będzie się wiązać ze zmianą wysokości składki rocznej. W odpowiedzi na pytanie kol. J. P. Goca, czy w 2011 r. można wpłacać składki za pośrednictwem oddziału, jak i centralnie, kol. K. Piotrowski wyjaśnił, że wpłaty mogą być przyjmowane tylko centralnie na konto ZG PTF.
 10. Zatwierdzenie protokołu z III Posiedzenia ZG PTF w dniu 12 lipca 2010 r.
  Zebrani zatwierdzili protokół z III Posiedzenia ZG PTF w dniu 12 lipca 2010 r. z uwzględnieniem zmiany w punkcie 7. Wolne wnioski polegającej na dodaniu uwagi zgłoszonej przez kol. A. Ziębę o treści: "Kol. Andrzej Zięba zgłosił wniosek dotyczący reaktywowania działań konferencji "Nauczanie fizyki w uczelniach technicznych. postulując, by konferencja odbywała się między Zjazdami Fizyków Polskich oraz zmianę jej formuły tak, aby objąć tematycznie uczelnie typu uniwersyteckiego i techniczne, a także ażeby odbywać konferencję pod auspicjami PTF i Forum Dziekanów Wydziałów Fizyki".
Na zakończenie spotkania Prezes W.A. Kamiński podziękował kol. Krystynie Zakowicz i kol. Kazimierzowi Piotrowskiemu za zaangażowanie w organizację Sesji Jubileuszowej. Życzył również całemu Zarządowi wesołych świat Bożego Narodzenia oraz obfitego pomyślnością i sukcesami Nowego Roku.
Ustalono termin następnego posiedzenie na 5 marca 2011 r.

Protokołowała Krystyna Zakowicz
Sekretarz Generalny Bohdan Grządkowski U C H W A Ł Y

Uchwała 1/IV/2010 z 17 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Wydawnictwa PTF
Zarząd Główny PTF przyjmuje Regulamin Wydawnictwa Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

Uchwała 2/IV/2010 z 17 grudnia 2010 r. w sprawie rozpoczęcia procedury zmian statutu PTF
Zarząd Główny PTF rozpoczyna procedurę zmian w statucie PTF poprzez przyjęcie proponowanego członkom PTF zakresu zmian.

Uchwała 3/IV/2010 z 17 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Współpracy z Gospodarką
Zarząd Główny PTF powołuje Komisję Współpracy z Gospodarką i powierza Mariuszowi Dąbrowskiemu pełnienie funkcji przewodniczącego.

Uchwała 4/IV/2010 z 17 grudnia 2010 r. w sprawie powołania przewodniczących Komisji PTF.
Zarząd Główny PTF postanawia powierzyć przewodniczenie:
1. Komisji Dużych Urządzeń Badawczych przew. Reinhardowi Kulessie
2. Komisji Nagród i Odznaczeń przew. Wojciechowi Gawlikowi
3. Komisji Nagród Dydaktycznych przew. Józefinie Turło
4. Komisji Nauczania Fizyki w Szkołach Wyższych przew. Ryszardowi Naskręckiemu
5. Komisji Nauczania Fizyki w Szkołach przew. Mirosławowi Trociukowi
6. Komisji Historii Fizyki przew. Tadeuszowi Hilczerowi
7. Komisji Regulaminowej przew. Bogdanowi Cichockiemu
8. Komisji Współpracy z Zagranicą przew. Szymonowi Bauchowi
9. Komisji Nazewnictwa Fizycznego przew. Bernardowi Jancewiczowi
10. Komisji Popularyzacji i Promocji Fizyki przew. Urszuli Woźnikowskiej-Bezak
11. Komisji ds. Sieci Szkół z Komputerowymi Laboratoriami Przyrodniczymi przew. Grzegorzowi Karwaszowi
12. Komisji Współpracy z Gospodarką przew. Mariuszowi Dąbrowskiemu