Trzecie rozszerzone posiedzenie Zarządu Głównego PTF i przewodniczących Oddziałów PTF w Lublinie

W dniu 22 stycznia 2000 r. w Lublinie w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (ul. Akademicka 7) odbyło się 3. rozszerzone posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizycznego (PTF). Uczestnikami, oprócz członków ZG PTF, byli także przewodniczący Oddziałów PTF oraz prof. Andrzej Więckowski z Zielonej Góry.

1. Otwarcie posiedzenia
Przybyłych przywitał, w imieniu Oddziału Lubelskiego PTF i własnym, prof. Karol Wysokiński (wiceprezes PTF).

2. Informacja sekretarza generalnego PTF prof. Macieja Kolwasa o planach pracy ZG PTF w bieżącej kadencji
Zarząd Główny widzi cztery bardzo ważne punkty działalności.
Działalność na rzecz edukacji. W tym celu Zarząd po poprzednim posiedzeniu zdecydował się na powołanie specjalnej komisji, oprócz istniejących, nazywając ją Forum Edukacyjne. Jej utworzenie jest związane z ostatnio wprowadzaną reformą edukacji w Polsce. Zadaniem Forum ma być m.in. bliższa współpraca z Ministerstwem Edukacji Narodowej w celu szybszego pozyskiwania informacji odnośnie planowanych zmian w szkolnictwie oraz odpowiedniego na nie reagowania.
Drugim ważnym celem PTF, wobec tego i Zarządu Głównego, jest praca w zakresie polepszenia społecznego rozumienia i percepcji fizyki. W bardzo dużym stopniu do realizacji powyższego celu przyczynił się Zjazd Fizyków Polskich w Białymstoku. Zarząd stara się pozyskiwać osoby nie związane bezpośrednio z ośrodkami naukowymi. Takim przykładem jest działalność redaktora Wiktora Niedzickiego. Ważną rolę odgrywa działalność ośrodków: warszawskiego, krakowskiego, lubelskiego i wrocławskiego w zakresie popularyzacji fizyki. Dużą wagę Zarząd przykłada do analizy roli PTF w środowisku fizyków polskich na przełomie wieków, zainicjowanej przez prof. Bogdana Cichockiego. Wyniki dyskusji mogą posłużyć do wypracowania pewnej strategii działania.
Bardzo ważną rzeczą jest rozwój działań na rzecz współpracy międzynarodowej, zwłaszcza europejskiej.
Te trzy punkty będą mogły być efektywnie realizowane, jeżeli będą zapewnione minimalne warunki finansowania, co prowadzi do czwartego, niezwykle ważnego punktu planowanej działalności ZG, wypracowania systemu finansowania PTF. Od czasu zaprzestania finansowania podmiotowego sytuacja PTF stale się pogarsza, w związku z tym niezbędne staje się wypracowanie, wspólnie z innymi towarzystwami, nowych zasad pozyskiwania środków pieniężnych.
Z drobnych punktów, aczkolwiek istotnych, ZG myśli o dalszej reformie "Postępów Fizyki".

3. Informacja prezesa PTF prof. Ireneusza Strzałkowskiego o współpracy krajowej i zagranicznej
Nasze Towarzystwo jest silnie powiązane z wieloma instytucjami i towarzystwami, zarówno w kraju jak i za granicą. Na pierwszym miejscu wymienić trzeba Radę Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN. Wszystkie Wydziały wybrały reprezentantów Towarzystw. Z ramienia Wydziału Nauk Fizycznych, Chemicznych i Matematycznych przedstawicielem został obecny prezes PTF. Istniejąca ustawa o PAN nie zezwala na mecenat PAN nad towarzystwami naukowymi. W projekcie nowego statutu KBN też nie przewiduje się finansowania podmiotowego towarzystw. W związku z tym przynależność do Rady wydaje się raczej symboliczna. Znacznie lepiej przedstawia się sytuacja odnośnie Komitetu Fizyki PAN. Prezes PTF został wybrany na członka Komitetu i ma możliwość uczestniczenia w posiedzeniach Prezydium. Możemy wystąpić o wsparcie finansowe i jest duża nadzieja, że nasz wniosek zostanie uwzględniony. Na wniosek Polskiego Towarzystwa Chemicznego zostało zawarte porozumienie o współpracy z naszym Towarzystwem. Powstały pewne wspólne ciała robocze, jak Komisja PTF- PTChem do spraw Reformy Edukacyjnej (zakończyła swoją działalność z końcem 1999 roku). W jej miejsce PTCh zaproponował utworzenie Komisji ds. Edukacji Przyrodniczej (PTChem-PTF- PTBioch). Jej działalność byłaby pomocna przy wdrażaniu reformy szkolnictwa, a konkretnie nauczania przyrody w szkole podstawowej. Podobną rolę z akcentem na fizykę ma pełnić Forum Edukacyjne PTF, którego zadaniem jest także nawiązanie współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Współpraca z Towarzystwem Naukowym Warszawskim ogranicza się do udziału we wspólnych konwersatoriach i seminariach. Są pewne oznaki nawiązania bliższej współpracy z Polskim Towarzystwem Wzrostu Kryształów. Do tej pory zorganizowane było wspólne Sympozjum poświęcone postaci profesora Jana Czochralskiego pod patronatem PAN. Planowane jest nawiązanie współpracy z Polskim Towarzystwem Promieniowania Synchrotronowego (prezes prof. Bronisław Orłowski).
Współpraca zagraniczna w ostatniej kadencji znacznie się rozwinęła. Jesteśmy członkiem stowarzyszonym Europejskiego Towarzystwa Fizycznego (EPS). PTF jest postrzegany jako jedno z bardziej aktywnych towarzystw. Poza udziałem we wszystkich posiedzeniach Rady EPS (delegatem jest prezes PTF) mamy członka (prof. Ryszard Sosnowski) w Komitecie Wykonawczym. Ponadto w innych grupach roboczych różne funkcje pełni 16 członków PTF.
W wyniku podpisania umowy z Niemieckim Towarzystwem Fizycznym (DPG) mamy wspomaganie finansowe (rzędu 20 tys. DM rocznie) z fundacji W.E. Heraeus Found. Przeznaczone ono jest miedzy innymi na dofinansowanie wyjazdów naukowych do Niemiec. Miłym akcentem współpracy jest ustanowienie polsko-niemieckiej nagrody z dziedziny fizyki imienia Mariana Smoluchowskiego i Emila Warburga. Do tej pory laureatami byli prof. Andrzej Białas ze strony polskiej oraz prof. Ludger Wöste ze strony niemieckiej.
Bardzo dobrze układa się również współpraca z Brytyjskim Towarzystwem Fizycznym (IOP). W bieżącym roku otrzymaliśmy z ich strony dofinansowanie (rzędu 2 tys. funtów), które przeznaczone będzie na dofinansowanie wyjazdów naukowych do Anglii. Rada IOP zaproponowała nam dwa rodzaje członkostwa, bezpłatne Senior Grade Membership IOP oraz Affiliated Membership, które wiąże się z odpłatnością 10% normalnej składki członkowskiej. Mamy obecnie 3 członków typu "fellow" z inicjatywy IOP, są to prof. Z. Wilhemi, prof. H. Szymczak oraz obecny prezes PTF. Odnośnie bezpłatnego członkostwa brytyjskie towarzystwo oczekuje od Zarządu Głównego PTF przedstawienia im listy kandydatów (do 40 osób). Władze towarzystwa poprzez znajomość swojego środowiska będą mogły przeprowadzić wstępną eliminację, końcowa decyzja jest w gestii Rady IOP. Członek IOP uzyskuje "Physics World", które jest znakomitym czasopismem.
Spośród pozostałych 36 towarzystw mamy podpisane umowy z litewskim, japońskim, amerykańskim, czeskim, ukraińskim oraz białoruskim towarzystwem. Z naszej inicjatywy organizowane są National Physical Society Representatives Meetings w ramach Zjazdu Fizyków Polskich, co jest postrzegane z pozycji EPS jako przykład wzorcowej działalności. Przedstawiciele naszego Towarzystwa są zapraszani na różnego rodzaju spotkania, konferencje i sympozja. W szczególności odnosi się to do tych towarzystw, z którymi podpisaliśmy specjalne umowy. W perspektywie czekającego nas formalnego wejścia do Europy poprzez PTF możemy znacznie ułatwić i uczynić bardziej efektywnym współdziałanie całej "rodziny" fizyków europejskich.

4. Informacja skarbnika doc. Witolda Daniela Dobrowolskiego o kondycji finansowej PTF
Przychody są znikomo małe, a wydatki olbrzymie i grozi nam katastrofa.
Osobowość prawną posiada tylko Zarząd Główny PTF (nie mają jej Zarządy Oddziałów, "Postępy Fizyki" oraz "Acta Physica Polonica A"). Wobec tego przez ZG przechodzą wszelkiego rodzaju dotacje, kierowane np. do w/w czasopism, co wiąże się z relatywnie dużym bilansem. Do tego niezbędna jest obsługa administracyjna. Zarząd chce przyjąć zasadę pobierania pomiędzy 10% a 20% prowizji od kwot przepływających na poczet kosztów pośrednich. Apeluje do przedstawicieli Oddziałów, aby w swoich planach finansowych uwzględnić takie dodatkowe obciążenie.
Na Zjeździe w Białymstoku został zmieniony Statut w ten sposób, że umożliwił posiadanie członków wspierających bezpośrednio Zarządowi Głównemu. Były dwa powody, pierwszy to "nędza finansowa", a drugi to deklaracje od niektórych instytucji centralnych bycia członkiem wspierającym Zarządu PTF, a nie Oddziału. Podsumowując, mogą być członkowie wspierający zarówno Oddziały jak i ZG PTF, a wpłaty w wysokości 20% sum wpłacanych przez członków wspierających Oddział będą mile widziane w ZG.
Trzeba rozważyć możliwość zamieszczania płatnych ogłoszeń w "Postępach Fizyki". Może Zjazdy Fizyków Polskich trzeba uczynić nie tylko samofinansującymi się, ale wręcz dochodowymi, aby zysk przynajmniej w części pokrył koszty dwuletniej działalności. Przykładem takiego postępowania jest działalność Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Być może Oddziały mogłyby zobowiązać się do przekazywania prowizji w wysokości 20% ze swych dochodów z organizowanych imprez dla Zarządu Głównego.

5. Informacje o działalności niektórych Oddziałów PTF
Oddział Krakowski liczy około 200 członków płacących składki, z tego 63 pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim, 60 na AGH, 51 w Instytucie Fizyki Jądrowej, 10 w Akademii Pedagogicznej oraz 7 na Politechnice Krakowskiej. Najstarszą formą działalności, liczącą sobie 102 lata, jest Krakowskie Konwersatorium Fizyczne odbywające się zawsze w czwartki o godzinie 17:15. Po okresie pewnych trudności w połowie lat 90-tych prof. W. Gawlik poprzez trafny dobór referentów podniósł rangę tych spotkań (średnio bierze w nich udział 75 osób). Z nowych rzeczy organizowanych w Krakowie jest, także zainicjowany przez prof. W. Gawlika, Ogólnopolski Konkurs na Doświadczenie Pokazowe z Fizyki (pierwszy miał miejsce w 1996 r.) Idąc wzorem ośrodka warszawskiego w roku 1998 został zorganizowany Jarmark Fizyczny. Kolejny będzie miał miejsce w październiku br. i odbędzie się na Uniwersytecie Jagiellońskim. Oddział Krakowski dysponuje własną stroną internetową. Jej koordynator jest dokooptowanym członkiem Zarządu. Zarząd wysuwa kandydatów do nagród i rozpatruje wnioski o dofinansowanie konferencji. Jeżeli chodzi o frekwencję na ostatnim zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, brały w nim udział 44 osoby. Sekcja Nauczycielska, koordynowana przez dr Zofię Gołąb-Meyer z UJ, organizuje spotkania dla uczniów i nauczycieli, konkursy, współpracuje z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym. Oddział Krakowski wydaje czasopismo "Foton" dostępne poprzez prenumeratę. Na jego łamach przedstawiane są oceny nowych podręczników i programów szkolnych. Prezentowane są scenariusze nowych lekcji (wspólna akcja z Komisją ds. Nauczania Fizyki w Szkołach, której przewodniczącym jest prof. Henryk Szydłowski z Poznania). Jest także organizowana akcja pod nazwą Physics on Stage. Wspólnie z Jarmarkiem Fizycznym będzie zorganizowany konkurs na lekcję otwartą oraz najlepszą stronę internetową dotyczącą fizyki. Sytuacja finansowa Oddziału jest w miarę dobra, wiąże się to także z faktem, iż macierzyste uczelnie wniosły opłatę za udział w ostatnim Zjeździe Fizyków.

Oddział Lubelski liczy 110 płacących składki członków. Z działalności statutowej, średnio raz w miesiącu w czwartki o godzinie 17:15 odbywają się posiedzenia połączone z referatem. Z frekwencją bywa bardzo różnie. Największą zanotowano na odczycie ks. prof. arcybiskupa Józefa Życińskiego pt. "Fizyka jako nauka humanistyczna". Średnio około 30 osób prenumeruje "Postępy Fizyki". W ubiegłym roku zostały zapoczątkowane jednodniowe sesje naukowe pt. "Fizyka w zastosowaniach". Tradycyjną działalnością Oddziału są "Pokazy z Fizyki" adresowane głównie dla uczniów szkół średnich, a także i podstawowych. Uczniowie płacą za bilet wstępu. "Pokazy z Fizyki" zapewniają popularyzację fizyki wśród młodzieży, a także są źródłem funduszy dla Oddziału Lubelskiego. Pozwala to na częściowe finansowanie składek członkowskich (w wysokości 50%), opłacanie udziału w konferencjach, głównie dla studentów Studiów Doktoranckich z Fizyki. W 1999 roku odbyły się jubileuszowe "Pokazy z Fizyki". Wzięło w nich udział około 20 tys. uczniów ze szkół z regionu lubelskiego. Program obejmował następujące zestawy doświadczeń: 1. Ekologiczne eksperymenty z fizyki; 2. Zasady dynamiki; 3. Termodynamika; 4. Zjawiska jonizacyjne.

Oddział Toruński od około 20 lat prowadzi "Cyrki", monotematyczne pokazy dla maturzystów (np. zasada zachowania momentu pędu, potraktowany przekrojowo dla różnych działów fizyki). Pokazy trwają około 2 godzin, uczestniczy w nich średnio około 7 tys. maturzystów. Po raz pierwszy w 1999 roku były one odpłatne, lecz pieniądze wpłynęły na konto Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zadaniem nauczycieli jest wcześniejsze wyjaśnienie tematu uczniom. Drugą formą aktywności jest działalność na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum. Są to także pokazy, jest ich 5, trwają od 35 do 55 minut, połączone są z konkursem zadaniowym. Są one finansowane przez Zarząd Miasta. Rekordowo wzięło w nich udział 6 tys. uczniów. Uczniowie twierdzą, że fizyka jest ciekawa, można jej się nauczyć. Niestety władze oświatowe doprowadziły do tego, iż
1. przeglądając podręczniki szkolne z XIX wieku widać, że mamy najniższy poziom nauczania fizyki od czasu Komisji Edukacji Narodowej;
2. fizyka została sprowadzona do "wkuwania reguł". Na lekcjach fizyki w szkołach uczniowie praktycznie nie widzą doświadczeń. Doszło nawet do tego, że w niektórych szkołach średnich wyposażenie pracowni fizycznych w drugiej połowie lat 80-tych było skromniejsze niż w pierwszej połowie lat 50-tych. W takiej sytuacji kształcenie fizyków "padnie" i na uczelniach niezbędne stanie się wprowadzenie dodatkowego semestru wyrównawczego dla wszystkich. Na to nakłada się samowola programowa. Zdaniem prof. A.Bielskiego to co się stało odnośnie reformy szkolnictwa jest krokiem wstecz w stosunku do reform Komisji Edukacji Narodowej.

Oddział Białostocki także organizuje podobne pokazy z fizyki jak pozostali, są one jednak finansowane z budżetu miasta. Na styku Uniwersytet Białostocki-Oddział zostało stworzone laboratorium, w którym eksperyment jest wspomagany komputerowo. Obecnie znajdują się w nim przyrządy do obserwacji astronomicznych. Oddział obecnie jest na etapie przygotowywania materiałów pozjazdowych. W tej chwili są zgromadzone materiały dotyczące wszystkich wykładów, które będą wydane w formie dodatkowego zeszytu "Postępów Fizyki" i na CD. Taki komplet otrzyma każdy uczestnik Zjazdu.

W Oddziale Słupskim od wielu lat są organizowane seminaria wspólnie z Instytutem Fizyki. Do ubiegłego roku były organizowane turnieje wiedzy fizycznej. Były one współorganizowane a także współfinansowane przez Kuratorium Oświaty. Po zmianach administracyjnych i likwidacji województwa nie wiadomo, co będzie z tą akcją.

W Oddziale Rzeszowskim organizowane są sesje wyjazdowe w szkołach regionu rzeszowskiego. W 2000 r. będzie miała miejsce druga edycja konkursu prac uczniowskich z fizyki. Organizowane są także wieczory pamięci fizyków związanych ze środowiskiem rzeszowskim.

W Oddziale Warszawskim Konwersatorium im. Jerzego Pniewskiego odbywające się na Uniwersytecie Warszawskim jest obecnie także konwersatorium PTF.

6. Trudności akcji "Wykładowca PTF"
KBN, widząc w akcji "Wykładowca Polskiego Towarzystwa Fizycznego" tylko czysto dydaktyczną działalność, odmówił dalszego finansowania, chociaż z naszego punktu widzenia jest to upowszechnienie i promocja fizyki, na co fundusze w budżecie Komitetu są wydzielone. Ze względu na brak funduszy prezes PTF zwrócił się z apelem do przewodniczących Oddziałów o udzielenie pomocy. Zarząd Główny zobligowałby się do zaproszenia znanych fizyków, a do Oddziału należałoby udostępnienie sali i zapewnienie kosztów pobytu prelegentów.

7. Sprawa powołania Oddziału PTF w Zielonej Górze
Zarząd Główny PTF na 3. rozszerzonym posiedzeniu Zarządu Głównego PTF w Lublinie podjął uchwałę o powołaniu nowego Oddziału PTF w Zielonej Górze.
Prof. A. Więckowski przypomniał, iż Zielona Góra terytorialnie do tej pory należała do Oddziału Poznańskiego, gdyż kilka osób aktualnie pracujących w Zielonej Górze wywodzi się z Poznania. Od wielu lat członkiem Komisji Rewizyjnej Oddziału w Poznaniu był zawsze ktoś z Zielonej Góry. W ciągu kilku ostatnich lat liczba członków PTF rosła. Na początku 1999 roku było ich 10. Obecnie liczba ta wynosi 18. 6 osób z Oddziału Wrocławskiego wyraża chęć przystąpienia do ewentualnie powołanego Oddziału w Zielonej Górze, są kolejne 4 deklaracje przystąpienia i jeszcze 3 osoby potwierdziło chęć wstąpienia do Towarzystwa. W dniu 15 grudnia 1999 roku odbyło się zebranie członków i podjęta została uchwała o wystąpieniu do Zarządu Głównego PTF z wnioskiem o utworzenie Oddziału Zielonogórskiego. W Zielonej Górze fizyka jest na Wyższej Szkole Pedagogicznej - kierunek z prawem nadawania stopnia magistra z uprawnieniami nauczycielskimi. Jest kilka specjalności takich jak fizyka komputerowa, ogólna, matematyczna oraz astrofizyka. Na Politechnice Zielonogórskiej fizyka pełni rolę usługową, ma dobrze wyposażone laboratoria. Kadra samodzielnych pracowników naukowych to na WSP 10 osób, na PZ - 2 osoby. Przyszły Oddział chciałby prowadzić akcję odczytową jako najbardziej typową działalność Towarzystwa. Z tym środowiskiem związane są nazwiska znanych fizyków.
Zgodnie ze Statutem wszystkie warunki dotyczące utworzenia nowego Oddziału są spełnione. O utworzeniu decyduje uchwała Zarządu Głównego, lecz podlega ona jeszcze zatwierdzeniu przez Walne Zebranie Delegatów, najbliższe odbędzie się we wrześniu 2001 roku podczas Zjazdu w Toruniu.

8. Dyskusja o roli i zadaniach PTF na przełomie wieków
Jeszcze na Zjeździe Fizyków Polskich w Katowicach w 1997 roku Oddział Krakowski zgłosił wniosek o zobowiązanie Zarządu Głównego PTF o zainicjowanie i zorganizowanie dyskusji na temat roli i zadań PTF. Uzasadnienie wniosku brzmiało "Rola PTF w polskim środowisku fizycznym nie wydaje się być równie ważna jak w innych krajach. Wielu naszych kolegów zadaje pytanie: Do czego potrzebne jest Polskie Towarzystwo Fizyczne? Co mi daje przynależność do niego? Wydaje się bardzo potrzebne określenie najważniejszych aktualnie potrzeb środowiska oraz odpowiednie sformułowanie zadań PTF i koncentracja nad ich realizacją." Taka dyskusja została zainicjowana w lipcu 1999 roku - koordynatorem został prof. Bogdan Cichocki. Na stronie WWW poświęconej dyskusji pojawił się głos Oddziału Krakowskiego. Swoje uwagi nadesłała pani Wanda Głazkowa (dotyczą głównie finansów PTF). Prof. B.Cichocki poinformował, że zwraca się osobiście do ważnych postaci w środowisku fizycznym, prosi ich o uwagi na temat roli PTF. Odzew jest bardzo pozytywny. Prof. Cichocki apeluje, aby przewodniczący Oddziałów podobne dyskusje przeprowadzili w swoich ośrodkach i każdy Oddział, wzorem Krakowskiego, powinien przedstawić swój głos zbiorczy. Do rozpatrzenia nadesłanych wniosków powołana została Komisja Reform pod przewodnictwem prof. Bogdana Cichockiego. Dobór współpracowników pozostawiono prof. B.Cichockiemu. Nadesłane już propozycję będą wymagać zmian statutowych i regulaminowych. Informacja o tej dyskusji zostanie opublikowana w najbliższych "Postępach Fizyki".

9. Inne sprawy
Zarząd Główny jednomyślnie przyjął wniosek o nadanie godności Honorowego Członka PTF prof. Ignacemu Adamczeskiemu. Prof. Ignacy Adamczeski jest nestorem fizyki na Wybrzeżu, znany jest jego bardzo duży wkład w fizykę dielektryków, był jednym z organizatorów środowiska fizycznego na północy Polski. Pismo w tej sprawie wpłynęło od przewodniczącego Zarządu Oddziału Gdańskiego prof. Eugeniusza Czuchaja na wniosek Rady Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej, podpisany przez Dziekana Wydziału prof. Henryka Sodolskiego. Zgodnie ze Statutem godność Honorowego Członka PTF musi jeszcze zatwierdzić Walne Zebranie Delegatów.

Jedną z inicjatyw Europejskiego Towarzystwa Fizycznego (EPS) jest promowanie fizyki poprzez uhonorowanie osiągnięć wybitnych fizyków poprzez wmurowywanie pamiątkowych tablic. EPS zwrócił się do PTF o informację, jakie tablice do tej pory zostały wykonane i jakie są plany na przyszłość. Prof. I.Strzałkowski poprosił przewodniczących Oddziałów o przekazanie do Zarządu Głównego, w terminie do 15 lutego, sprawozdania z poszczególnych regionów. EPS przygotowuje globalne stanowisko w skali europejskiej w sprawie edukacji. Do tej pory Europejskie Towarzystwo Fizyczne wypracowało dwa stanowiska. Jedno dotyczy finansowania badań naukowych z fizyki i jest adresowane do osób odpowiedzialnych za takie finansowanie na szczeblu rządowym. Drugie stanowisko dotyczy współpracy pomiędzy uczelniami a rządowymi instytutami badawczymi (u nas np. PAN).

Powstał Narodowy Komitet do spraw projektu, który ma funkcjonować w ramach piątego ramowego programu Unii Europejskiej pt. "Physics on the Stage" ("Fizyka na scenie"). Komitetowi przewodniczy prof. Tadeusz Skośkiewicz, rektor Szkoły Nauk Ścisłych. Projekt ma mieć trzy etapy: 1. formułowanie Komitetów Narodowych w Europie i przygotowanie ich programu działania 2. wyłonienie ciekawych prac w postaci eksperymentów, pokazów, demonstracji, które mogłyby być 3. zaprezentowane na Europejskim Tygodniu Fizyki planowanym na jesieni br. w Genewie.

Prof. A. Bielski, przewodniczący Komisji Historii Fizyki, poszukuje chętnych do współpracy. Celem Komisji jest upowszechnienie informacji o fizykach Polakach i fizykach, którzy działali na terenie Polski.

Kolejny Zjazd Fizyków Polskich w Toruniu odbędzie się w dniach 17 - – 20 września 2001 r.

Styczeń 2000 r.