Czwarte rozszerzone posiedzenie ZG PTF

Czwarte rozszerzone posiedzenie ZG PTF (z udziałem przewodniczących Komisji i prof. A. Maziewskiego) odbyło sie w dniu 27 maja 2000 r. w Warszawie.

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  Prezes I. Strzałkowski powitał zebranych i otworzył posiedzenie. Poinformował zebranych o uzyskaniu przez:
  - prof. dr hab. J. Warczewskiego tytułu członka Rosyjskiej Akademii Nauk Przyrodniczych
  - prof. dr hab.W. Gawlika tytułu Fellow IOP
  - prof. dr hab. K.Chałasińską - Macukow członkostwa Zarządu EOS.
  Zebrani uczcili oklaskami te nominacje.
  Zebrani zaakceptowali porządek dzienny obrad.

 2. Informacje o bieżącej działalności Prezydium ZG PTF.
  Sekretarz generalny prof. dr hab. M. Kolwas przedstawił działania Prezydium Zarządu Głównego PTF w okresie od 22 stycznia br. do chwili obecnej. Są one realizacją przedstawionych na poprzednim spotkaniu czterech głównych form działalności PTF:
  - wysłano do IOP listę osób, które PTF desygnuje na członków Senior Grade IOP Fellowship
  - prezes i sekretarz generalny reprezentowali PTF na dorocznym Zjeździe DPG w Dreźnie
  - w trakcie podpisywania jest umowa między PTF a Białoruskim Towarzystwem Fizycznym
  - prowadzone są wstępne rozmowy dotyczące podpisania umowy o współpracy między PTF a Włoskim Towarzystwem Fizycznym
  - powołano Forum Edukacyjne z dr J. Dunin-Borkowskim jako przewodniczącym włączając do działań Forum prof. dr hab. H.Szydłowskiego - przewodniczącego Komisji ds Nauczania Fizyki w Szkołach i dr Z.Gołąb-Meyer - przewodniczącą Sekcji Nauczycielskiej PTF.
  Działalność Forum została pozytywnie oceniona podczas wystąpienia prezesa PTF na VII Forum Dziekanów Wydziałów Fizyki i Dyrektorów Instytutów Fizyki w Poznaniu. Głównym celem Forum jest współpraca z MEN dotycząca wprowadzanej reformy edukacji zarówno od strony opiniowania programów szkolnych jak i przedstawiania propozycji nauczania fizyki w szkołach.
  - nowy skarbnik PTF doc. dr hab. Witold Dobrowolski podejmuje energiczne działania na rzecz pozyskiwania nowych członków wspierających
  - przeprowadzono przetarg na druk Postępów Fizyki
  - zostały zatwierdzone przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny i Rejonowy w dniu 24 lutego 2000 poprawki do statutu Towarzystwa przyjęte przez Walne Zebranie Delegatów obradujące 22.09.1999r. w Białymstoku podczas XXXV Zjazdu Fizyków Polskich. Przekazał, że na stronie WWW można znaleźć nowy statut Towarzystwa
  - prezydium postanowiło wystąpić do Komisji Nagród i Odznaczeń PTF o nagrodę specjalną Towarzystwa dla dr Zygmunta Ajduka za wkład w prowadzeniu internetowej strony WWW Towarzystwa. Zebrani zaakceptowali tę propozycję.
  - przedstawiciele Towarzystwa uczestniczyli w imprezach dla młodzieży:
  a) Finale Olimpiady Fizycznej w dniu 28 kwietnia br. (prezes I. Strzałkowski reprezentował Towarzystwo i wygłosił adres do laureatów i ich nauczycieli). Komitet Główny Olimpiady jest za mały, należy go wzmocnić o kandydatów spoza środowiska warszawskiego.
  b) Turnieju Młodych Fizyków.
  c) imprezach organizowanych w Katowicach przez Pałac Młodzieży. W uzupełnieniu mgr U. Woźnikowska - Bezak przedstawiła działania Pałacu Młodzieży w Katowicach: XXII Wojewódzki Drużynowy turniej z Fizyki o puchar Dyrektora Pałacu Młodzieży w Katowicach, XV Ogólnopolski Konkurs na Prace z Fizyki Cząstek Elementarnych poświęcony pamięci prof. dr hab. G.Białkowskiego, XV Ogólnopolski Konkurs na Pracę Fizyka a Ekologia poświęcony pamięci prof. M. Pazdura, XI Ogólnopolski Turniej Młodych Fizyków, XXII Wojewódzki Drużynowy Konkurs dla klas pierwszych.

  Prof. I. Strzalkowski uzupełnił wypowiedź sekretarza generalnego informując o następujących sprawach:
  - utworzono Narodowy Komitet ds. projektu, który funkcjonuje w ramach 5. Programu Ramowego Unii Europejskiej Physics on Stage (Fizyka na Scenie). Na przewodniczącego Komitetu powołano prof. dr hab. Tadeusza Skośkiewicza.
  W ramach prac Komitetu odbyło się wiele spotkań, ustalono program pracy, utworzono stronę WWW, w ramach Tygodnia Nauki i Kultury w Poznaniu odbyły się eliminacje celem wyłonienia najciekawszych prac w postaci eksperymentów, które będą prezentowane w Genewie na jesieni br.:
  1 miejsce zdobył pokaz przygotowany przez prof. K.Ernsta
  2 miejsce zdobył pokaz przygotowany przez prof. J. Mostowskiego
  3 miejsce zdobył pokaz przygotowany przez W. Dindorfa i W.Niedzickiego
  - Prezes na posiedzeniu Komitetu Fizyki PAN zwrócił się z apelem o poszukiwanie nowej formuły finansowania działalności PTF
  - Prezes poinformował o swoim wystąpieniu na zebraniu plenarnym Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN, które miało miejsce w Lublinie
  - delegowano do EUPEN prof. dr hab. K.Chałasińską - Macukow jako contact person ze strony PTF
  - rekomendowano dr. J. Dunin-Borkowskiego i prof. dr hab. J. Blinowskiego do Zarządu Division on Physics Education EPS
  - nastąpił dalszy rozwój współpracy z PTChem (wspólne posiedzenie Prezydiów, utworzenie wspólnej Komisji ds Edukacji Przyrodniczej wraz z PT Biochemicznym, PT Przyrodniczym im. M.Kopernika i PT Geograficznym, utworzenie Zespołu Ekspertów ds Korelacji Programów z Fizyki i Chemii - zgłaszając z ramienia PTF prof. H. Szydłowskiego, prof. W.Błasiaka i dr J. Dunin-Borkowskiego)
  - wybraniu nowego przewodniczącego Oddziału Szczecińskiego prof. dr hab. Adama Bechlera i przesłaniu listu z podziękowaniem za wieloletnie prowadzenie Oddziału prof. T. Rewajowi
  - zaopiniowano złożone do prezydium ZG PTF wnioski o dofinansowanie stypendiów w ramach Fundacji Heareusów
  - Prezes wręczył na specjalnym spotkaniu podziękowania członkom ustępującego Komitetu Głównego Olimpiady Fizycznej. W ramach spotkania odbyła się dyskusja dotycząca propozycji dalszych działań Komitetu i obchodów w roku przyszłym 50 - lecia Olimpiady Fizycznej. Na odrębnym spotkaniu prezes wręczył akty nominacyjne nowym członkom Komitetu Głównego Olimpiady Fizycznej
  - nowej inicjatywie z jaką wystąpiła dyrektor Archiwum Polskiej Akademii Nauk, aby uczcić dwusetną rocznicę powstania Królewskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, którego głównym celem było służenie nauką i pracą polskim interesom narodowym oraz rozwojowi politycznemu, gospodarczemu i kulturalnemu kraju, krzewienie idei patriotyzmu, zachowanie i umacnianie świadomości narodowej i ducha polskości. Zaproponowano prezesowi udział w Komitecie Honorowym Wystawy poświęconej pamięci Królewskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Prezes w imieniu dyrekcji Archiwum PAN zwrócił się do zebranych o zgłaszanie pomysłów mogących uatrakcyjnić obchody tej rocznicy.
  - nowy Redaktor Naczelny Fizyki w Szkole dr Adam Smólski zwrócił się z prośbą do ZG PTF o pomoc w utworzeniu nowej Rady Redakcyjnej. Czasopismo to jest wydawane pod patronatem PTF.
  W dyskusji zwrócono uwagę,że obecnie trwa ostatni etap prywatyzacji Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych, które do tej pory wydają Fizykę w Szkole. Jeśli przejmie je PWN, to czasopismo to nie będzie istnieć. Czasopismo to samo się nie finansuje. Istnieje jedynie jako reklama Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych i jest wydawane w dużym nakładzie z uwagi na wysokie zapotrzebowanie wśród nauczycieli. Redaktor Smólski oczekuje od PTF myśli programowej i składu Rady Redakcyjnej. Prezes Strzałkowski wyjaśnił, że w tej sprawie zwrócił się do prof. dr hab. J. Gaja o przewodniczenie Radzie. Prof. Gaj jeszcze propozycji ostatecznie nie przyjął tłumacząc się, że musi ją rozważyć. Prof. dr hab. I. Strzałkowski prosił zebranych o zgłaszanie do ZG PTF propozycji w tej sprawie.
  Prof. dr hab. B. Cichocki podkreślił, że w momencie krytycznym PTF winno przejąć Fizykę w Szkole chcąc zachować to czasopismo. Zebrani upoważnili Prezydium PTF do prowadzenia rozmów w tej sprawie z udziałem prof. H. Szydłowskiego - przewodniczącego Komisji Nauczania Fizyki w Szkołach PTF jak i Zofii Gołąb-Meyer - przewodniczącej Sekcji Nauczycielskiej PTF. Może należałoby porozmawiać z przedstawicielami PTChem i reaktywować wspólnego, tak jak było dawniej, jednego czasopisma Fizyka i Chemia w Szkole.
  - Powstał Oddział Lubuski PTF z siedzibą w Zielonej Górze.
  Prof. K. Wysokiński wyjaśnił, że na lubelskim spotkaniu podjęto uchwałę o powołaniu 19 -go Oddziału Towarzystwa. Wybrane zostały władze oddziału z przewodniczącym Oddziału prof. dr hab. A. Więckowskim. Oddział liczy 35 członków, odbywają się różne imprezy naukowe. Planowane jest uczczenie pamięci działającego 100 lat temu w Krośnie Odrzańskim fizyka Ernsta. Zgodnie ze statutem uchwała o powołaniu Oddziału w Zielonej Górze winna być zatwierdzona przez Walne Zebranie Delegatów na Zjeździe Fizyko Polskich w Toruniu.

 3. Sprawozdanie z posiedzenia Rady EPS w Dublinie.
  Prezes przekazał informacje z dwudniowego posiedzenia Rady EPS w Dublinie.:
  - wybrano Prezydenta ( Sir Arnold Wolfendale), Prezydenta Elekta i Wiceprezydenta (M.Ducloy) oraz członków Executive Committee (wśród nich. R. Sosnowski i dwóch nowych: D.Krupa i K. Gaemers)
  - dyskutowano wystąpienie Gruzińskiego Towarzystwa Fizycznego o przyjęcie do EPS jako 37 towarzystwa naukowego. Sprawę przekazano do dalszych negocjacji.
  - utworzono nowy Oddział - Division on Education w miejsce dotychczasowej Interdivisional Group on Education uzasadniając to priorytetową rolą w działalności EPS spraw dotyczących edukacji fizyki
  - postanowiono, że będą kontynuowane spotkania w Malvern, ich przyszłościowym tematem ma być Edukacja w skali europejskiej
  - nowym redaktorem Europhysics News, w miejsce T. Chapmana został D. Lee, zaś wydawcą - EDP Sciences (Francja) w miejsce Springera (Niemcy)
  - pozytywnie zostało przyjęte przez prezesów Towarzystw Fizycznych państw sąsiadujących z Polską i zaproszonych przedstawicieli APS, IOP spotkanie na Zjeździe Fizyków Polskich w Białymstoku
  - Przewodniczący EWTF prof. Nardhal w swoim sprawozdaniu ocenił pozytywnie dyskusję prowadzoną w Białymstoku i przedstawił rolę EWTF EPS w obecnej sytuacji europejskiej.
  - na posiedzeniu Rady wystąpił jako przedstawiciel European Science Foundation prof. dr hab. J. Langer
  - omawiano sprawę akcji EPS dotyczącej zbierania informacji o tablicach poświęconych wybitnym fizykom. Prof. I. Strzałkowski przekazał na forum EPS informacje o posiadaniu przez Polskę 11 takich tablic, prosił też o możliwość ze strony EPS sfinansowania renowacji niektórych tablic
  - dr J. Koperski (Kraków), dr G.A. Litak (Lublin) i prof. R.J. Radwański (Kraków) zostali indywidualnymi członkami (IOM) EPS. Prezes wyjaśnił, że z powodu nie otrzymania wniosku na czas przez Sekretariat w Miluzie, nie rozpatrzono wniosku o członkostwo prof. J. Warczewskiego. Prof. I. Strzałkowski wystąpił z inicjatywą, aby na stronie www Towarzy- stwa umieszczone były zasady członkostwa indywidualnego w EPS.
  - Prof. I. Strzałkowski jako redaktor specjalnego wydania European Journal of Physics z okazji 100 lecia fizyki kwantowej, zatytułowanego Quantum Physics in Solids przekazał informację o stanie prac dotyczących tego wydania.

 4. Działalność Komisji PTF.
  Prof. dr hab. K. Ernst zaproponował, aby przewodniczący poszczególnych Komisji PTF przedstawili zebranym informacje o działaniu komisji, po czym odbyłaby się dyskusja. Oświadczył, że prof. dr hab. H.Szymczak (przewodniczący Komisji Nagród i Odznaczeń) oraz prof. dr hab. W. Kamiński przysłali na jego ręce usprawiedliwienie nieobecności i przekazali informacje bieżące o działaniu Komisji.

  Prof. K.Ernst zaznaczył, że do 30 czerwca winny wpłynąć z oddziałów wnioski o nagrody. Prof. dr hab. B. Cichocki zapytał, czy nie można by zmienić terminu nadsyłania wniosków na późniejszy, aby mógł obejmować tegoroczne prace magisterskie, wyjaśnił, że wiele obron prac jest po wakacjach. Prof. K.Ernst stwierdził, że byłoby to możliwe, ale należy dokonać zmian w regulaminie nagród. Prof. I. Strzałkowski zaproponował, aby nagrody były wręczane na uroczystych posiedzeniach w oddziałach, które o nagrodę wniosek przysłały. Stanowisko to poparł sekretarz generalny.

  Prof. K. Ernst w imieniu prof. W.Kamińskiego powiedział, że prace nad dalszymi propozycjami członków PTF dotyczące zmian w statucie są prowadzone drogą internetową, co pozwoli na szersza dyskusję. Prof. K. Wysokiński dodał, że władze Towarzystwa mogłyby być wybierane droga elektroniczną.

  Następnie głos zabrał przewodniczący Komisji Nagród Dydaktycznych dr E. Śniadek. Poinformował, że chciałby, aby Komisja nadal działała w tym samym składzie jak w ubiegłej kadencji. Stwierdził, że dużym problemem dla Komisji jest stały brak możliwości finansowych należnego gratyfikowania wyróżnionych osób. Powiedział, że komisja nadal liczy na złożoną w ubiegłym roku obietnicę przez prof. dr hab. B. Cichockiego, że Uniwersytet Warszawski ufunduje jedno ze stypendiów. Zaproponował, aby zwrócić się o wsparcie finansowe nagród do dziekanów wyższych uczelni. Dr E. Śniadek zwrócił uwagę na fakt, że należałoby rozmowy z MEN prowadzić wspólnie jednym frontem. Postulował, aby niebieska książeczka - Reforma systemu Edukacji- szkolnictwo ponad gimnazjalne (projekt- materiały do dyskusji) została wnikliwie przeanalizowana przez wszystkie organy PTF.

  Prof. dr hab. Wojciech Gawlik przewodniczący Komisji ds Nauczania Fizyki w Szkołach Wyższych powiedział, że otrzymał propozycje pracy w komisji osób z oddziałów Lubelskiego, Opolskiego, Poznańskiego, Rzeszowskiego i Słupskiego. Uważa to za zbyt małe zaangażowanie ze strony oddziałów. Stwierdził, że obecnie bardzo ważnym problemem jest możliwość zatrudnienia absolwentów uczelni wyższych kierunków obejmujących fizykę. Uczelnie techniczne widzą głównie rolę użytkową fizyki. Rolą Towarzystwa jest wzmocnić działanie na zewnątrz, w opinii publicznej. Wyjaśnił, że jego działania dotyczą głównie dyskusji na odbywających się corocznych spotkaniach dotyczących programu nauczania w uczelniach technicznych. Zwrócił się do zebranych o sugestię co do dalszych działań.

  Prof. dr hab Henryk Szydłowski przewodniczący Komisji ds Nauczania Fizyki w Szkołach stwierdził, że obecna sytuacja w szkolnictwie jest niezwykle trudna. Jako przewodniczący komisji ma kompetencji dużo, ale napotyka na ogrom trudności i apeluje do Zarządu Głównego o scalenie wysiłków poprzez ukierunkowane działania różnych organów Towarzystwa : Komisji Nagród Dydaktycznych, Komisji ds. Nauczania Fizyki w Szkołach Wyższych, komisji ds. Nauczania Fizyki w Szkołach, Komisji Popularyzacji i Promocji Fizyki, Forum Edukacyjnego zajmującymi się zbliżonymi tak ważnymi problemami. Ważne jest tu działanie jednym frontem i jednomyślnie. Dodał, że na Forum Dziekanów był postawiony problem, aby organizować klasy specjalne z rozszerzonym programem fizyki w szkołach. Winny też być uzgodnione stanowiska co do kontaktów z MEN, sprawy te wymagają szybkiego działania. Profesor zwrócił się z apelem w tej sprawie do środowiska. Zebrani poparli treść tego apelu.

  Prof. dr hab. Andrzej Bielski przewodniczący Komisji Historii Fizyki prosił zebranych o spowodowanie szerszego zainteresowania pracami komisji. Otrzymał tylko 3 zgłoszenia z oddziałów w Bydgoszczy, Łodzi, i Zielonej Góry. Stwierdził, że to stanowczo za mało i jeśli taka sytuacja trwać będzie, to on jako przewodniczący nie widzi celu istnienia Komisji. Profesor stwierdził, że można by wydać w ramach grantu KBN Słownik Biograficzny Fizyków Polskich.

  Mgr Szymon Bauch przewodniczący Komisji ds Współpracy z zagranicą oświadczył, że komisja jest stale jednoosobowa i na bieżąco współpracuje z Zarządem Głównym. Przewodniczący postuluje, aby to nie była tylko współpraca na bieżąco, ale w myśl planowanej dalszej koncepcji ZG. Przewodniczący czuje się niedoinformowany o planach ZG. Chciałby móc sugerować wnioski przyszłościowe, ale bez wpływu na finanse. Postuluje większy przepływ informacji o bieżącej działalności ZG PTF na stronach WWW.

  Prof. dr hab. Bernard Jancewicz przewodniczący Komisji ds. Nazewnictwa Fizycznego przedstawił działania Komisji. Opierały się one głównie na weryfikacji 8 norm przesłanych do opinii Towarzystwa przez Komitet Normalizacyjny. Profesor wystąpił z inicjatywą, aby na stronie WWW umieścić listę terminów fizycznych polskich i ich odpowiedników angielskich z miejscem na propozycje ich właściwego stosowania. Tę inicjatywę poparł prof. H. Szydlowski twierdząc, że wśród norm ISO z zakresu fizyki inżynieryjnej jest moc błędów i nieścisłości.

  Wiktor Niedzicki przewodniczący Komisji Popularyzacji i Promocji Fizyki przedstawił działania w ramach:
  projektu Fizyka na Scenie
  akcji wspólnej z redaktorem Fizyki w Szkole
  spotkań z Muzeum Techniki.
  Przewodniczący wyjaśnił, że działa na razie sam i prosił zebranych współdziałanie. Powiedział, że od września uruchomione zostaną nowe materiały filmowe zarówno w telewizji jak i w Internecie.

  Koordynator strony WWW Towarzystwa dr Zygmunt Ajduk poprosił zebranych o nadsyłanie do niego wszelkich danych do umieszczenia na stronie WWW.

  Podsumowując dyskusję prof. K. Ernst powiedział, że oczekuje od przewodniczących komisji stałego kontaktu elektronicznego z wszelkimi sprawami dotyczącymi działalności Komisji. Uważa, że ta droga jest najszybsza.
  Nawiązując do wypowiedzi prof. B.Cichockiego o powołaniu Komisji ds. Standaryzacji i Jednostek spytał czy nie jest to to samo. Prof Cichocki wyjaśnił, że nie osiągnął wiele z powodu braku czasu. Zaznaczył, że redaktorzy wydawnictw nie są zobligowani do używania norm, a Urząd Miar narzuca normy, które są fatalne językowo. Winno się w to wciągnąć Komisję Językową przy PAN. Należałoby propagować legalne jednostki, aby uchronić się od takich wydawnictw jak stało się to z książką prof. Masssalskiego. Prof. Ernst zwrócił się do zebranych jakie widzą działanie na tym polu. Prof. B. Cichocki zasugerował, że :
  - w Urzędzie Miar winno być reprezentowane PTF
  - należy wybrać odpowiedzialne osoby
  - materiały winny być do ogólnej dyskusji środowiska w Internecie
  - winny tez być umieszczane w Postępach Fizyki
  Następnie głos w tej sprawie zabrał Sz. Bauch wyjaśniając, że Komitet Normalizacyjny opiera się na wiernym językowo tłumaczeniu oryginałów norm ISO w języku angielskim i francuskim. Zauważył, że tłumaczenia te winny być na bieżąco konsultowane z fizykami, a nie tylko wysyłane do IF PAN i PTF o opinię. Normy ISO nie są w chwili obecnej obowiązujące dla Urzędu Miar. Należałoby do komisji w Urzędzie Miar delegować na stałe osobę z PTF. Prof. A. Bielski dodał, że istnieje Międzynarodowa Unia Fizyki Czystej i Stosowanej, jest też Zakład Metodologii Ogólnej. Należałoby więc scalić działania.
  Prof. dr hab. A. Warczewski zwrócił się do przewodniczącego Komisji Historii Fizyki, aby zwiększyć zainteresowanie poszukiwaniem fizyków, którzy urodzili się na ziemiach polskich i byli uznani na forum międzynarodowym. Zapytał również jaki cel miało powołanie dodatkowego ciała w PTF Forum Edukacyjnego zajmującego się nauczaniem fizyki, czy nie należałoby scalić działań już istniejących ciał? Prof. Drozdowski i W.Gawlik stwierdzili, że działania dotyczące edukacji fizyki w wyższych szkołach technicznych są ustalane na spotkaniach organizowanych co dwa lata. Prof. H. Szydłowski ponowił apel do środowiska fizyków o wspomaganie nauczania fizyki na wszystkich poziomach. Zebrani uznali apel za celowy. Dr E.Śniadek ponowił apel o współpracę z MEN.
  Prezes zabierając głos w dyskusji stwierdził, że to, że Komisja Historii Fizyki jest zbyt mała, nie powinno powodować zawieszenia jej działania. Prosił przewodniczącego Komisji o zdwojenie działań na rzecz pozyskania członków Komisji.
  Prof. H. Szydlowski zwrócił się ponownie z prośbą, by działania na rzecz edukacji podejmować na wszystkich forach PTF. Prof. W Gawlik stwierdził, że Forum Edukacyjne nie może być kolejnym nowym tworem, ale winno działać w symbiozie z resztą. Prof. I. Strzalkowski wyjaśnił, że Forum Edukacyjne zostało powołane specjalnie dla potrzeb związanych z reformą systemu edukacji i kontaktów w tym zakresie z MEN. Wszelkie inicjatywy, które realizuje Forum są podane do publicznej wiadomości środowiska na stronie WWW Forum i działalność w ramach Forum jest otwarta dla wszystkich. Profesor dodał, że od przewodniczących komisji wymagane jest zaangażowanie, a nie tylko krytyka działań prezydium ZG PTF.

  Podsumowując tę część dyskusji prof. K.Ernst odpowiedzialny w prezydium ZG PTF za działalność komisji stwierdził, że ma kłopoty w porozumieniu z komisjami, zbyt rzadko używana jest droga porozumienia elektronicznego, a to jego zdaniem pozwoliłoby na szybkie działania w trudnych sprawach i ułatwiło wzajemne kontakty.

 5. Sprawozdanie z XXXV Zjazdu Fizyków Polskich.
  Profesor A.Maziewski przedstawił zebranym sprawozdanie ze Zjazdu Fizyków Polskich w Białymstoku w dniach 20-23 września 1999. Sprawozdanie to zawierało część dotyczącą programu naukowego zjazdu, imprez towarzyszących i sprawozdanie finansowe. Wydano dwa numery Postępów Fizyki, jeden przedzjazdowy i drugi po zjeździe wraz z krążkiem CD. Zjazd był finansowany przez KBN w ramach DOT oraz przez różne instytucje wspierające. Całość poniesionych kosztów to 600tys. zł. Zysk wyniósł 12 tys. zł. Do ZG PTF przekazano 2700,-zł, będzie jeszcze przekazane 4000,-zł, gdyż nie była zamknięta sprawa rozliczeń z Postępami Fizyki.
  W dyskusji głos zabrał prof. H.Szydłowski, stwierdził, że zadanie, jakie miał spełnić na Zjeździe jako Przewodniczący Komisji ds Konkursu Doświadczeń Komputerowych, spotkało się z ogromnym zainteresowaniem. Ubolewał jednak nad faktem braku finansów na nagrody. Prof. B.Jancewicz stwierdził, że program Zjazdu był bardzo absorbujący i nie było możliwości uczestniczenia w wielu imprezach, z uwagi na fakt ich odbywania się w tym samym czasie w różnych miejscach. Uznał Zjazd za niezwykle interesujący, jeśli chodzi o strone naukową jak i imprezy towarzyszące. Prof. K.I.Wysokiński i mgr Sz.Bauch podnieśli, że można by na Zjeździe zarobić, gdyby wzorem chemików podnieść wpisowe. Propozycje te przeanalizuje nowy Komitet Organizacyjny XXXVI Zjazdu Fizyków Polskich w Toruniu.
  Na wniosek prezesa Zarząd Główny podjął jednomyślnie uchwałę o akceptacji przedłożonego sprawozdania merytorycznego i finansowego Zjazdu przedstawionego przez prof. dr hab. A. Maziewskiego. Zarząd Główny wyraża podziękowanie prof. A. Maziewskiemu za wielkie zaangażowanie w organizację Zjazdu, realizację programu naukowego i imprez towarzyszących.

 6. Sprawy finansowe.
  Skarbnik PTF doc. dr hab. Witold Dobrowolski przedstawił sytuację finansową Towarzystwa. W 1999 roku stan kont Towarzystwa jako całości wynosił 632.635,-zł, wydatki poniesione w 1999 roku wyniosły 582.236,- zł. Zarząd Główny PTF miał deficyt, gdyż przychody wyniosły 49.919,-zł, a wydatki 76.308,- zł. Deficyt został pokryty z wpłat na rok 2000. Główne wydatki ZG PTF to utrzymanie personelu Biura ZG PTF. W 1999 roku obsada Biura ZG PTF składała się z 4 osób zatrudnionych na:
  1/2 etatu - kierownik Biura ZG PTF
  1/4 etatu - głównej księgowej
  1/4 etatu - księgowej
  1/2 etatu pracownika finansowego Biura ZG PTF, razem 3/2 etatu.
  Finanse prowadzone przez ZG PTF obejmują całość spraw finansowych Towarzystwa z obsługą oddziałów, gdyż osobowość prawną posiada Towarzystwo, a nie Oddziały. W roku 2000, z uwagi na trudną sytuację finansową, zlikwidowano 1/2 etatu pracownika finansowego Biura ZG PTF. Mimo to grozi deficyt w wysokości 20.000,-zł. Skarbnik oświadczył, że dopóki nie zostanie rozwiązane dotowanie Towarzystw Naukowych. kłopoty finansowe będą paraliżowały działalność Towarzystwa i być może wręcz ją uniemożliwią.
  Prof. dr hab. I. Strzałkowski zaapelował do zebranych o starania na rzecz zdobycia dodatkowych funduszy dla Towarzystwa z uwagi na trudną sytuację finansową, brak pieniędzy na tegoroczne nagrody PTF, na stypendia dla olimpijczyków.

 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PTF.
  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej prof. dr hab. M. Drozdowski przedstawił wyniki posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 13 maja br. przy udziale skarbnika PTF doc. dr hab. Witolda Dobrowolskiego oraz głównej księgowej mgr Joanny Wasilewskiej. Przedmiotem posiedzenia Komisji były:
  - powołanie nowego Oddziału Lubuskiego PTF z siedzibą w Zielonej Górze
  - program działania ZG PTF w kadencji 1999- 2001
  - rozliczenie finansowe XXXV Zjazdu Fizyków Polskich w Białymstoku, 20 - 23 września 1999
  - sprawozdanie finansowe PTF za rok 1999.
  Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja nie wniosła zastrzeżeń dotyczących powołania nowego Oddziału.
  Komisja uznała postawione przez ZG PTF działania :
  - na rzecz edukacji
  - w zakresie społecznego rozumienia i percepcji fizyki
  - dotyczące współpracy krajowej i zagranicznej
  - mające na celu wypracowanie systemu finansowania działalności PTF
  za bardzo ambitne. Wątpliwości Komisji dotyczyły powołania Forum Edukacyjnego PTF. Prof. M.Drozdowski zwrócił się w imieniu Komisji z prośbą o wyjaśnienie, czy cele i zadania realizowane przez Forum nie mogłyby być realizowane przez istniejące już ciała PTF: Komisję ds Nauczania Fizyki w Szkołach i Sekcję Nauczycielską.
  Komisja zwróciła uwagę, że należy skorygować sprawozdanie finansowe ze Zjazdu Fizyków Polskich w Białymstoku ze względu na różnicę w pozycji wpływów wykazanych w części WPŁYWY sprawozdania oraz w części ZESTAWIENIE. Wysoko oceniono wydanie materiałów pozjazdowych w formie CD.
  Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym Towarzystwa. Uznano, że niepokój budzi stały od lat deficyt finansowy, który analogicznie do lat poprzednich jest wyrównywany z wpływów roku następnego. Przewidywany jest deficyt 60.000,-zł w roku 2000. Komisja stwierdza, że należałoby jak najszybciej tę sytuację zlikwidować, gdyż grozi ona bankructwem Towarzystwa.
  Komisja uważa, że należy zwrócić szczególną uwagę na przepływ informacji z ZG PTF do oddziałów i proponuje stałe wzbogacanie o te fakty strony WWW Towarzystwa.

  Prezes prof. I.Strzalkowski wyjaśnił, że Forum Edukacyjne zostało powołane jako Komisja PTF o charakterze Grupy Roboczej celem rozwiązywania pilnych problemów w zakresie reformy edukacyjnej przy bliższej współpracy z MEN. Zwrócił uwagę, że Prezydium ZG PTF rozumiejąc trudną sytuację finansową, dokłada wszelkich starań, szukając członków wspierających Towarzystwo. Występuje na różnych forach o wsparcie finansowe działań. Stwierdził, że tegoroczna kwota przyznana przez KBN na Postępy Fizyki stanowi zaledwie 1/3 niezbędnych kosztów wydawania czasopisma. Podjęto starania o zrewidowanie przez KBN tej decyzji. Zauważył, że rozważa się podniesienie opłaty zjazdowej. Prof. dr hab. M. Kolwas stwierdził, że w Postępach Fizyki możnaby drukować reklamy. Należałoby w tym celu podać cennik druku reklam. Prof. dr hab. W.Gawlik dodał, że możnaby drukować recenzje o podręcznikach. Mgr Sz. Bauch powiedział, że należy wrócić do dawnej inicjatywy recenzentów PTF. Stwierdził jednak, że producenci aparatury naukowej na pewno nie chcieliby być umieszczani na równi z reklamą np. piwa. Prof. dr hab. A. Bielski zauważył, że powinno się umieszczać informacje o podręcznikach dopuszczonych przez MEN i zalecanych przez PTF. Należałoby wg niego zwrócić się też do wydawnictw o honoraria za takie recenzje. Prof. dr hab. H.Szydłowski poinformował, że te propozycje należałoby prowadzić wspólnie z Sekcją Nauczycielską, która redaguje Foton i zamieszcza tam recenzje podręczników. Prezes zaznaczył, że popiera elektroniczny przepływ informacji i postuluje, aby Zygmunt Ajduk prowadzący stronę WWW Towarzystwa był stałym członkiem Zarządu Głównego, a bieżące działania prezydium ZG PTF były przekazywane do strony WWW przez sekretarza generalnego na bieżąco.

 8. Sprawy różne.
  Sz. Bauch zwrócił się z pytaniem czy istnieje porozumienie podpisane między EPS a APS dotyczące współpracy w ramach EWTF? Prof. dr hab. I. Strzałkowski wyjaśnił, że dyskutował w tej sprawie z prof. Lerchem i decyzja należy do International Affairs APS.
  Dr E. Śniadek apelował o ścisłe kontakty z MEN. Należy dążyć do tego aby w szkołach fizyka była prowadzona w grupach tak jak to jest dla grup językowych, gdyż uczenie jej bez tego podziału jest znacznie mniej efektywne. Prezes poinformował, że istnieje możliwość współpracy z MEN poprzez Komisję ds Edukacji Przyrodniczej (ciało wspólne PTF i PTChem), Forum Edukacyjne i pozostałe Komisje PTF dotyczące nauczania.
  Prof. dr hab. W. Gawlik zapytał, dlaczego nie ma na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu Głównego sprawozdania przewodniczącego Forum Edukacyjnego, które jest komisją PTF?

 9. Wolne wnioski.
  Wolnych wniosków nie było.
Na tym zebranie zakończono.