Szóste posiedzenie Zarządu Głównego PTF
w dniu 12 maja 2001 r. w Warszawie

 1. Otwarcie posiedzenia
  Prezes I. Strzałkowski powitał zebranych i otworzył posiedzenie. Prezes złożył gratulacje prof. dr hab. B.Cichockiemu z okazji wyboru na stanowisko prezesa fundacji Pro Physica. Zebrani zaakceptowali porządek dzienny obrad.

 2. Zatwierdzenie Protokołu z 5. posiedzenia ZG PTF
  Zebrani przyjęli protokół z 5. posiedzenia Zarządu Głównego bez uwag.

 3. Informacja o bieżącej działalności Prezydium ZG PTF
  Sekretarz generalny prof. dr hab. M. Kolwas przedstawił działania Prezydium Zarządu Głównego PTF w okresie od 13 stycznia br. do chwili obecnej.

  Prof. dr hab. Bogdan Cichocki przekazał informacje, że Komisja Reform wspólnie z Komisją Legislacyjną przygotowują zmiany w statucie PTF. Ustalono, że zmiany te zostaną przekazane ZG PTF do 15 czerwca celem przygotowania stanowiska ZG PTF w tej sprawie na 7. posiedzenie ZG PTF w dniu 12 lipca. Prezes wyraził obawy co do późnego terminu stawiania tej sprawy do rozpatrzenia.

  Prof. I. Strzałkowski uzupełnił wypowiedź sekretarza generalnego informując o następujących sprawach:
  - Prezes i Przewodniczący Forum Edukacyjnego wzięli udział i wystąpili na posiedzeniu Forum Dziekanów Wydziałów Fizyki w Poznaniu w sprawie programu nauczania fizyki w liceach profilowanych i nowej matury.
  - Przewodniczący Forum Edukacyjnego, Przewodniczący Komisji ds. Nauczania Fizyki w Szkole oraz Skarbnik wzięli udział w posiedzeniu wspólnej (PTF-PTChem) Komisji ds. Edukacji Przyrodniczej.
  - Prezes poinformował o zgłoszeniu prof. Izabeli Sosnowskiej (IFD UW) do IUPAP Working Group Women in Physics.
  - Prezes poinformował zebranych o otrzymanym przez PTF do wiadomości liście nauczycieli z Łowicza do Ministra Edukacji w sprawie reformy edukacji. Zebrani postanowili wyrazić drogą pisemną podziękowanie za podjętą inicjatywę.
  - Prezes przedstawił otrzymaną z Wydziału III PAN informację o składaniu wniosków o nagrodę im. M. Curie-Skłodowskiej. Ustalono przekazanie jej do Oddziałów.

  Prof. dr hab. K. I. Wysokiński wystąpił do Przewodniczących Oddziałów w sprawie działan dotyczacych historii fizyki – zebranie informacji o historii Oddziału. Prof. dr hab. K. I. Wysokiński zwrócił uwagę, że PTF może występować i o inne nagrody m.in. Nagrodę Fundacji Nauki Polskiej.

 4. Sprawozdanie z posiedzenia Rady EPS w Mulhouse
  Profesor I. Strzałkowski przekazał informacje z udziału w posiedzeniu Rady EPS w Mulhouse w dniach 30-31.03. br.:
  - Martial Ducloy został wybrany na nowego prezesa EPS, prof. R.Sosnowski ponownie wybrany na czlonka Executive Committee.
  - Prof. A. Micnas i J. Warczewski zostali nowymi indywidualnymi członkami IOP z Polski
  - Executive Committee EPS postanowił wystąpić do ONZ i innych światowych organizacji o ustalenie roku 2005 Światowym Rokiem Fizyki.
  - W 2002 odbędzie się w Budapeszcie XII Generalna Konferencja EPS - Trends in Physics. Do Sesji Plenarnej prof. I .Strzalkowski jako członek International Advisory Committee zgłosił wykład prof. T. Dietla Spintronika półprzewodnikowa
  - Jugosławiańskie i Gruzińskie Towarzystwo Fizyczne zostały przyjęte do EPS (EPS zrzesza obecnie 38 towarzystw)
  - Poinformował o braku oficjalnej informacji o przyznaniu Medalu EPS w dziedzinie PUP.
  - Zaakceptowano nowy Plan Strategiczny działania EPS 2111+.
  - Utworzono nowy oddział EPS - Division on Education z dwiema sekcjami Pre-University i University Section.
  - Wysoko oceniono przebieg i rezultaty 3. Światowego Kongresu Towarzystw Fizycznych w Berlinie (15 - 16 .12. 2000) oraz Europejskiego Tygodnia Nauki i Technologii (Physics on Stage) w Genewie (6 - 10. 11. 2000).
  - Poinformowano o wydaniu w formie plakatów oraz CD kompletu 140 Biogramów Fizykow Europejskich (dla młodzieży szkół podstawowych i średnich).
  - Dyskutowano celowość dalszego utrzymywania kwalifikacji tytułu Europhysicist.
  - Prezes przeprowadził rozmowy z zaproszonymi na 36. Zjazd Fizyków Polskich przedstawicielami towarzystw narodowych na temat ich udziału w nieformalnej konferencji organizowanej w trakcie Zjazdu.

 5. Informacja o przygotowaniach do XXXVI Zjazdu Fizyków Polskich
  Profesor Ireneusz Strzałkowski przekazał otrzymaną informację od prof. dr hab. Andrzeja Bielskiego o przygotowaniach do XXXVI Zjazdu Fizyków Polskich w Toruniu:
  - Program naukowy Zjazdu jest praktycznie gotowy (wykłady plenarne, sesje w sekcjach tematycznych, sesje plakatowe, sesje pokazowe)
  - Komitet Organizacyjny Zjazdu dysponuje jak do tej pory jedynie funduszami od sponsorów pozabudżetowych
  - Otrzymana dotacja z MEN wynosi zaledwie 7 tys. złotych, co uniemożliwia obniżenie stawki dla nauczycieli
  - Pozyskane dotychczas małe fundusze uniemożliwiają, jak na razie, postulowane przez Prezydium obniżenie opłat zjazdowych.

 6. Sprawy różne
  - Sprawy finansowe
  Skarbnik PTF doc. dr hab. Witold Dobrowolski przedstawił sytuację finansową Towarzystwa. Przekazał informacje o przyznaniu przez KBN dofinansowania konferencji w ramach DOT. Ponownie wywiązała się dyskusja nt. włączenia opłaty za prenumeratę Postępów Fizyki do składek. Wzięli w niej udzial udział prof. B.Cichocki, prof. I. Strzałkowski. Doc. dr hab. W. Dobrowolski. ponowił apel o ankietę do oddziałów tak, aby Zebranie Delegatów PTF mogło podjąć decyzję, a ZG PTF zabezpieczyło finansowanie na wydawanie Postępów Fizyki. Zwrócił się do zebranych o poszukiwanie sponsorów na tegoroczne nagrody PTF.
  - Zebrani nie zaakceptowali treści nadesłanego listu prof. H. Szydłowskiego Do wszystkich przyrodników i ludzi zatroskanych przyszłością o poparcie zmian nauczania w gimnazjum jako oficjalnego stanowiska PTF do publikacji.
  - Prof. I.Strzałkowski przekazał otrzymaną informację od prof. Ł. Turskiego o tragicznym stanie finansowania przez KBN bibliotek uczelnianych. Prof. B. Cichocki wystąpił z inicjatywa, że należy przygotować stanowisko w tej sprawie i ocenić do jakich granic nie można się cofnąć, tak by umozliwić działanie statutowe bibliotek
  - Prezes poinformował o obiecanym dodatkowym dofinansowaniu PTF przez Komitet Fizyki PAN. Ustalono, że 12 lipca br. odbędzie się następne posiedzenie ZG PTF

 7. Wolne wnioski
  Wolnych wniosków nie było.

Na tym zebranie zakończono.