Siódme posiedzenie Zarządu Głównego PTF
w dniu 12 lipca 2001 r. w Warszawie

Siódme posiedzenie Zarządu Głównego PTF odbyło się w dniu 12 lipca 2001 r. o godzinie 11.00 w siedzibie WF UW w Warszawie przy ul. Hożej 69.

 1. Otwarcie posiedzenia.
  Po powitaniu zebranych przez prezesa zatwierdzony został porządek obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z 6.  posiedzenia ZG PTF.
 3. Informacja o bieżącej działalności Prezydium ZG PTF.
  Sekretarz Generalny Maciej Kolwas streścił główne zagadnienia bieżącej działalności Prezydium:
  - przyznanie stypendiów Heraeusów na wyjazdy krótkoterminowe do Niemiec(5) i Wielkiej Brytanii (1),
  - organizacja nieformalnego spotkania przedstawicieli narodowych towarzystw fizycznych (3rd Informal Physical Societies Exchange Conference ) w ramach XXXVI Zjazdu Fizyków Polskich
  - reorganizacja Krajowego Komitetu Fizyka na Scenie i dostosowanie jego składu do tegorocznej wersji programu Life in the Universe. Powołanie nowego przewodniczącego Komitetu – prof. Wojciecha Nawrocika. ZG jednomyślnie zaakceptował zmiany w składzie Komitetu.
  - Wyłonienie kandydatów do nagród PTF-u . Zarząd Główny zaakceptował przyznane przez Komisję Nagród i Odznaczeń i Komisję Nagród Dydaktycznych nagrody. Zostaną one wręczone w czasie zjazdu.
  - Załatwienie sprawy rejestracji PTF w Sądzie Rejestrowym. Główny problem – brak dokumentacji prawnej na wynajem lokalu dla biura ZG PTF.
  Prezes poinformował o zajęciu dwóch 3-cich miejsc przez dwa zespoły polskie na Międzynarodowym Turnieju Młodych Fizyków w Finlandii i pogratulował kol. Urszuli Woźnikowskiej–Bezak opiekującej się jednym z zespołów. Urszula Woźnikowska-Bezak podkreśliła rolę łączności profesorów z młodzieżą, następnie omówiła bardzo bogatą działalność Pałacu Młodzieży w Katowicach. Zebrani złożyli jej gratulacje.
  Prezes uzupełnił informacje o bieżącej działalności Prezydium :
  - Podpisanie umowy o współpracy z Białoruskim Towarzystwem Fizycznym
  - Powołani przedstawiciela PTF do IUPAP Working Group on Women in Physics w osobie prof. I. Sosnowskiej
  - Wystąpienie do EWTF o dotację (1000EUR) na 3. IPSEC i uzyskanie jej)
  - Wystąpienie do Visegrad Group Fund o dofinansowanie uczestników 3. IPSEC reprezentujących państwa tej Grupy
  - Wystąpienie wiceprezesa K.I. Wysokińskego do Przewodniczących Oddziałów w sprawie zebrania informacji o historii Oddziałów
  Prezes zrelacjonował posiedzenie Executive Comitee EPS, które odbyło się w Mińsku na Białorusi. Z ramienia ZG PTF wziął w nim udział przewodniczący Komisji ds. Współpracy Zagranicznej Szymon Bauch. W czasie obrad podkreślono konieczność zwiększenia reprezentatywności Polskiego Towarzystwa Fizycznego w EPS, stosownie do ważnej roli jaką PTF pełni, m. in. jako pomostu pomiędzy Towarzystwami Fizycznymi Europy Środkowo-Wschodniej.
  Prof. Wojciech Gawlik omówił roczne zebranie Europejskiego Towarzystwa Optycznego (EOS), które odbyło się w Zakopanem w czasie konferencji From Quantum Optics to Photonics (czerwiec 2001). Sekcja Optyki PTF-u jest zbiorowym członkiem EOS. EOS planuje powstanie silnego towarzystwa optycznego. Na razie zatrudniony został profesjonalny dyrektor – prof. Gawlik przestrzegał przed takim rozwiązaniem. W EOS doprowadziło ono do kryzysu. Prezes podsumował, mówiąc, że trzeba dbać o utrzymanie Sekcji Optyki w ramach PTF.
  Na wniosek prof. Dobka, przewodniczącego Forum Dziekanów, Forum Edukacyjne PTF i przedstawiło na VIII Forum Dziekanów i Dyrektorów Instytutów Fizyki w Poznaniu opinię w sprawie programu nauczania fizyki w liceum profilowanym. Prof. Wojciech Gawlik stwierdził, że w tworzeniu takiej opinii powinna wziąć udział Sekcja Nauczycielska PTF. Prezes wyjaśnił, że na przeszkodzie stanęła konieczność opracowania i przedstawienia tej opinii w b. krótkim czasie, a Forum Edukacyjne zostało powołane przez ZG PTF właśnie do takich celów.
  Następnie Prezes poinformował o wizycie u sekretarza KBN, dr. Frąckowiaka. Wizyta ta miała na celu poinformowanie o współpracy międzynarodowej prowadzonej przez ZG PTF i przygotowywanym spotkaniu prezesów środkowoeuropejskich towarzystw fizyczny, IoP i USA. Dr Frąckowiak zgodził się przekazać opracowany na ten temat dokument do MSZ.
  Prezes poinformował o pracach przygotowawczych do kontynuacji Physics on Stage, jaką ma być impreza Live in the Universe.
 4. Informacja o stanie przygotowań do XXXVI Zjazdu Fizyków Polskich.
  Zatwierdzono przyznane przez komisje nagrody:
  Medal im Mariana Smoluchowskiego otrzymał prof. Aleksander Wolszczan,
  Nagrodę im Wojciech Rubinowicza prof. Henryk Witała z Oddziału Krakowskiego,
  Nagrodę za popularyzację fizyki otrzymała dr Małgorzata Flisowska (Oddz. Rzeszowski)
  Przyznano 3 nagrody za prace magisterskie: Andrzej Dragan, Tatiana Lech, Adam Bartczak.
  Nagrody dydaktyczne:
  - Nagrodę PTF im. Grzegorza Białkowskiego dla wyróżniających się nauczycieli za rok 2001 otrzymuje ex aequo: mgr Bogusław Lanuszny nauczyciel z VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie (Oddział Katowicki) za twórczą, opartą na eksperymencie pracę z młodzieżą, mgr Franciszka Kita nauczycielka z IV Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie za wieloletnią, twórczą pracę z młodzieżą uzdolnioną.
  - Nagrodę PTF II stopnia dla wyróżniających się nauczycieli otrzymuje mgr Bożena Szymczak-Bogdańska nauczycielka z XXXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Łodzi (Oddział Łódzki) za szczególne osiągnięcia w pracy z młodzieżą i dzielenie się doświadczeniem z Polakami na Wschodzie.
  - Nagrodę PTF III stopnia dla wyróżniających się nauczycieli otrzymuje mgr Wojciech Pieczyński nauczyciel z Liceum Ogolnokształcącego Św. Marii Magdaleny w za wieloletnią, opartą na eksperymencie pracę z młodzieżą.
  Wyróżnienia dla nauczycieli za rok 2001 otrzymują:
  - mgr Marta Gliwska-Rybczyk nauczycielka z Zespołu Szkół w Strzyżowie (Oddział Rzeszowski),
  - mgr Teresa Całka nauczycielka z Liceum Ogólnokształcącego w Bochni (Oddział Krakowski) za szczególne osiągnięcia w pracy z młodzieżą.
  Prof. W. Gawlik przypomniał, że w tym roku nagrodę EPS-u dla młodego optyka otrzymał dr Konrad Banaszek.
  Prof. Cichocki postulował, by zmienić termin przyznawania nagrody za pracę magisterską. Obecny jest za wczesny. Po dyskusji postanowiono sprawę tę przedyskutować na Zjeździe. Omówiona została możliwość wręczenia medalu EPS-u laureatowi, prof. Łukaszowi Turskiemu, na Zjeździe.
 5. Sprawa wniosku Komisji ds. Reform i Komisji Legislacyjnej dotyczącego statutu PTF.
  Ze względu na opóźnienie prac nad nowym statutem PTF-u postanowiono wstępny projekt statutu udostępnić delegatom na Zjeździe. Następnie odbyć półroczną (m.in.elektroniczną) dyskusję. Nowy statut mógłby być uchwalony na następnym, specjalnym Zebraniu Delegatów , np. za pół roku.
 6. Wolne wnioski.
  Wolnych wniosków nie było.
Na tym zebranie zakończono.