POLSKIE TOWARZYSTWO FIZYCZNE


Cele PTF i członkowie


Celami Polskiego Towarzystwa Fizycznego (założonego w 1920 r.) są:

 1. upowszechnianie fizyki i nauk pokrewnych, podnoszenie ogólnego poziomu wiedzy fizycznej w społeczeństwie oraz popieranie rozwoju fizyki w Polsce,
 2. rozwijanie więzi miedzy fizykami zatrudnionymi w oświacie, w nauce, oraz w różnych działach gospodarki,
 3. reprezentowanie środowiska fizyków w społeczeństwie, wobec organów państwowych, samorządowych, a także innych organizacji publicznych i prywatnych w kraju oraz za granicą.


Członkowie

 • liczba członków zwyczajnych: 465 - lista członków zwyczajnych PTF
  • nauczyciele: 54
  • studenci: 10
  • emeryci: 74
  • inni (głównie pracownicy naukowi): 327
 • roczna składka członkowska PTF (od 2011, łącznie z Postępami Fizyki):
  • osoby posiadające stopień naukowy dr hab. lub tytuł profesora: 120 zł
  • osoby posiadające stopień naukowy doktora: 80 zł
  • osoby nie posiadające stopnia naukowego doktora: 40 zł
  • emeryci: 40 zł
 • roczna składka członkowska PTF (do 2010):
  • profesorowie i docenci: 82 zł
  • studenci i młodzi pracownicy (do 3 lat pracy): 24 zł
  • emeryci i renciści są zwolnieni z płacenia składki
  • pozostali członkowie: 48 zł
 • członkowie wspierający (głównie instytuty naukowe): 12
  • minimalna składka: 500 zł