POLSKIE TOWARZYSTWO FIZYCZNE
00-681 Warszawa, ul. Hoża 69
tel: (+48)(22) 621 26 68; fax: (+48)(22) 621 26 68;
e-mail: ptf@fuw.edu.pl, WWW: http://ptf.fuw.edu.pl/
NIP: 526-23-85-038; Regon: 000809167;
Konto: PKO Bank Polski IX Oddział Warszawa Nr 19 1020 1097 0000 7802 0001 3128
Organizacja pożytku publicznego od 24 stycznia 2006 r.

Regulamin wspierania Polskiego Towarzystwa Fizycznego

§ 1
Podstawa prawna

1. Regulamin wspierania Polskiego Towarzystwa Fizycznego, zwany dalej Regulaminem, został przyjęty uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizycznego w dniu 19 kwietnia 2002 r.
2. Regulamin stanowi o prawach i obowiązkach Członków Wspierających Polskie Towarzystwo Fizyczne, zwane dalej PTF, i jest załącznikiem do indywidualnej umowy pomiędzy Członkiem Wspierającym i PTF.

§ 2
Wysokość składek

Wysokość składek od Członków Wspierających określa się w następujących kwotach, które uprawniają odpowiednio do tytułu:
  • Członek Wspierający PTF - od 500 PLN,
  • Patron PTF - od 3000 PLN,
  • Zasłużony Patron PTF - od 10000 PLN.

§ 3
Prawa Członka Wspierającego

1. Członek Wspierający ma prawo podawania nazwy PTF, jego logo i adresu jego serwisu WWW w swoich reklamach, ofertach, stronach WWW i innych materiałach promocyjnych.
2. Członek Wspierający ma prawo do umieszczenia w materiałach wydawanych przez PTF swojego logo oraz materiałów informujących o swojej działalności, na zasadach przewidzianych w indywidualnej umowie.
3. Członek Wspierający ma prawo do umieszczenia na stronach internetowych PTF swojej nazwy, będącej jednocześnie odsyłaczem do stron internetowych Członka Wspierającego.
4. Członek Wspierający ma prawo także do:
a. Składania wniosków w sprawach Towarzystwa, przewidzianych w indywidualnej umowie;
b. Udziału w imprezach realizowanych przez PTF;
c. Bezpłatnego otrzymywania informacji o działalności Towarzystwa i materiałów wydawanych przez PTF.
5. Członek Wspierający PTF ma dodatkowo prawo do używania tytułu Członka Wspierającego PTF i do:
a. Bezpłatnego udziału jednej osoby, wyznaczonej przez Członka Wspierającego, w odpłatnych imprezach organizowanych przez PTF.
6. Patron PTF ma dodatkowo prawo do używania tytułu Patrona PTF i do:
a. Umieszczenia informacji na stronie internetowej PTF o Członku Wspierającym z adnotacją Patron PTF;
b. Bezpłatnego udziału dwóch osób, wyznaczonych przez Członka Wspierającego, w odpłatnych imprezach organizowanych przez PTF.
7. Zasłużony Patron PTF ma dodatkowo prawo do używania tytułu Zasłużonego Patrona PTF i do:
a. Umieszczenia informacji o Członku Wspierającym na stronie internetowej PTF z adnotacją Zasłużony Patron PTF;
b. Bezpłatnego udziału trzech osób, wyznaczonych przez Członka Wspierającego, w odpłatnych imprezach organizowanych przez PTF.

§ 4
Przepisy końcowe

1. Szczegółowe zasady wspierania działalności Polskiego Towarzystwa Fizycznego oraz zasady prezentowania informacji o Członku Wspierającym na stronach internetowych i w materiałach wydawanych przez PTF są zawarte w indywidualnej umowie z Członkiem Wspierającym.
2. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu PTF powiadomi o tym pisemnie Członków Wspierających.

Prezes Polskiego Towarzystwa Fizycznego     Sekretarz Generalny Polskiego Towarzystwa Fizycznego
Prof. dr hab. Maciej Kolwas Dr hab. A. Leliwa-Kopystyńska