Tabela 2. Podstawowe stałe fizyczne.
Zalecane przez CODATA [1,2,3] wartości podstawowych stałych fizyki i chemii oparte na wyrównaniu 1998 r.
W nawiasach po wartości podano odchylenie standardowe ostatnich cyfr.


Wielkość Symbol Wartość Jednostka Względna
niepewność
standardowa

 
UNIWERSALNE
 
Prędkość światła w próżni   c, c0    299 792 458   m s-1   (dokładnie)
Stała magnetyczna   $ \mu_{0}^{}$    4$ \pi$×10-7   N A-2    
       = 12, 566 370 614...×10-7   N A-2   (dokładnie)
Stała elektryczna 1/$ \mu_{0}^{}$c2   $ \epsilon_{0}^{}$    8, 854 187 817...×10-12   F m-1   (dokładnie)
Impedancja próżni $ \sqrt{\mu_{0}/\epsilon_{0}}$ = $ \mu_{0}^{}$c   Z0    376, 730 313 461...   $ \Omega$   (dokładnie)
 
Stała grawitacji Newtona   G    6, 673(10)×10-11   m3 kg-1 s-2    1, 5×10-3
    G/$ \hbar$c    6, 707(10)×10-39   (GeV/c2)-2    1, 5×10-3
 
Stała Plancka   h    6, 626 068 76(52)×10-34   J s    7, 8×10-8
        w eV s      4, 135 667 27(16)×10-15   eV s    3, 9×10-8
        h/2$ \pi$   $ \hbar$    1, 054 571 596(82)×10-34   J s    7, 8×10-8
        w eV s      6, 582 118 89(26)×10-16   eV s    3, 9×10-8
Masa Plancka ($ \hbar$c/G)1/2   mP    2, 1767(16)×10-8   kg    7, 5×10-4
długość Plancka $ \hbar$/mPc = ($ \hbar$G/c3)1/2   lP    1, 6160(12)×10-35   m    7, 5×10-4
czas Plancka lP/c = ($ \hbar$G/c5)1/2   tP    5, 3906(40)×10-44   s    7, 5×10-4
 
ELEKTROMAGNETYCZNE
 
Ładunek elementarny   e    1, 602 176 462(63)×10-19   C    3, 9×10-8
    e/h    2, 417 989 491(95)×1014   A J-1    3, 9×10-8
Kwant strumienia magnetycznego h/2e   $ \Phi_{0}^{}$    2, 067 833 636(81)×10-15   Wb    3, 9×10-8
Kwant przewodności 2e2/h   G0    7, 748 091 696(28)×10-5   S    3, 7×10-9
    odwrotność kwantu przewodności   G0-1    12 906, 403 786(47)   $ \Omega$    3, 7×10-9
Stała Josephsona a 2e/h   KJ    483 597, 898(19)×109   Hz V-1    3, 9×10-8
Stała von Klitzinga b h/e2 = $ \mu_{0}^{}$c/2$ \alpha$   RK    25 812, 807 572(95)   $ \Omega$    3, 7×10-9
 
Magneton Bohra e$ \hbar$/2me   $ \mu_{{\rm B}}^{}$    927, 400 899(37)×10-26   J T-1    4, 0×10-8
    w eV T-1      5, 788 381 749(43)×10-5   eV T-1    7, 3×10-9
    $ \mu_{{\rm B}}^{}$/h    13, 996 246 24(56)×109   Hz T-1    4, 0×10-8
    $ \mu_{{\rm B}}^{}$/hc    46, 686 4521(19)   m-1 T-1    4, 0×10-8
    $ \mu_{{\rm B}}^{}$/k    0, 671 7131(12)   K T-1    1, 7×10-6
Magneton jądrowy e$ \hbar$/2mp   $ \mu_{{\rm N}}^{}$    5, 050 783 17(20)×10-27   J T-1    4, 0×10-8
    w eV T-1      3, 152 451 238(24)×10-8   eV T-1    7, 6×10-9
    $ \mu_{{\rm N}}^{}$/h    7, 622 593 96(31)   MHz T-1    4, 0×10-8
    $ \mu_{{\rm N}}^{}$/hc    2, 542 623 66(10)×10-2   m-1 T-1    4, 0×10-8
    $ \mu_{{\rm N}}^{}$/k    3, 658 2638(64)×10-4   K T-1    1, 7×10-6
 
 
STAŁE ATOMOWE I JĄDROWE
 
Ogólne
Stała struktury subtelnej e2/4$ \pi$$ \epsilon_{0}^{}$$ \hbar$c   $ \alpha$    7, 297 352 533(27)×10-3      3, 7×10-9
    odwrotność stałej struktury subtelnej   $ \alpha^{-1}_{}$    137, 035 999 76(50)      3, 7×10-9
Stała Rydberga $ \alpha^{2}_{}$mec/2h   R$\scriptstyle \infty$    10 973 731, 568 549(83)   m-1    7, 6×10-12
    R$\scriptstyle \infty$c    3, 289 841 960 368(25)×1015   Hz    7, 6×10-12
    R$\scriptstyle \infty$hc    2, 179 871 90(17)×10-18   J    7, 8×10-8
     R$\scriptstyle \infty$hc w eV     13,605 691 72(53)   eV    3, 9×10-8
Promień Bohra $ \alpha$/4$ \pi$R$\scriptstyle \infty$ = 4$ \pi$$ \epsilon_{0}^{}$$ \hbar^{2}_{}$/mee2   a0    0, 529 177 2083(19)×10-10   m    3, 7×10-9
Energia Hartree e2/4$ \pi$$ \epsilon_{0}^{}$a0 = 2R$\scriptstyle \infty$hc            
= $ \alpha^{2}_{}$mec2   Eh    4, 359 743 81(34)×10-18   J    7, 8×10-8
    w eV     27,211 3834(11)   eV    3, 9×10-8
Kwant cyrkulacji   h/2me    3, 636 947 516(27)×10-4   m2 s-1    7, 3×10-9
    h/me    7, 273 895 032(53)×10-4   m2 s-1    7, 3×10-9
 
Elektrosłabe
Stała sprzężenia Fermiego c   GF/($ \hbar$c)3    1, 166 39(1)×10-5   GeV-2    8, 6×10-6
Kąt mieszania            
oddziaływań słabych d $ \theta_{{\rm W}}^{}$            
sin2$ \theta_{{\rm W}}^{}$ = s2W $ \equiv$ 1 - (mW/mZ)2   sin2$ \theta_{{\rm W}}^{}$    0, 2224(19)      8, 7×10-3
 
Elektron, e-
Masa elektronu   me    9, 109 381 88(72)×10-31   kg    7, 9×10-8
    w u, me = Ar(e)u            
    (względna masa atomowa elektronu × u)      5, 485 799 110(12)×10-4   u    2, 1×10-9
    równoważnik energii   mec2    8, 187 104 14(64)×10-14   J    7, 9×10-8
    w MeV      0, 510 998 902(21)   MeV    4, 0×10-8
Stosunek masy elektronu            
    do masy mionu   me/m$\scriptstyle \mu$    4, 836 332 10(15)×10-3      3, 0×10-8
    do masy taonu   me/m$\scriptstyle \tau$    2, 875 55(47)×10-4      1, 6×10-4
    do masy protonu   me/mp    5, 446 170 232(12)×10-4      2, 1×10-9
    do masy neutronu   me/mn    5, 438 673 462(12)×10-4      2, 2×10-9
    do masy deuteronu   me/md    2, 724 437 1170(58)×10-4      2, 1×10-9
    do masy cząstki alfa   me/m$\scriptstyle \alpha$    1, 370 933 5611(29)×10-4      2, 1×10-9
Stosunek ładunku do masy elektronu   - e/me    -1, 758 820 174(71)×1011   C kg-1    4, 0×10-8
Długość fali Comptona h/mec   $ \lambda_{{\rm C}}^{}$    2, 426 310 215(18)×10-12   m    7, 3×10-9
     $ \lambda_{{\rm C}}^{}$/2$ \pi$ = $ \alpha$a0 = $ \alpha^{2}_{}$/4$ \pi$R$\scriptstyle \infty$   $\ensuremath{\lower0.25ex\hbox{$\mathchar'26\mkern-10mu$}\lambda}_{{\rm C}}$    386, 159 2642(28)×10-15   m    7, 3×10-9
Klasyczny promień elektronu $ \alpha^{2}_{}$a0   re    2, 817 940 285(31)×10-15   m    1, 1×10-8
Przekrój czynny Thomsona (8$ \pi$/3)r2e   $ \sigma_{{\rm e}}^{}$    0, 665 245 854(15)×10-28   m2    2, 2×10-8
 
Moment magnetyczny elektronu   $ \mu_{{\rm e}}^{}$    -928, 476 362(37)×10-26   J T-1    4, 0×10-8
    stosunek do magnetonu Bohra   $ \mu_{{\rm e}}^{}$/$ \mu_{{\rm B}}^{}$    -1, 001 159 652 1869(41)      4, 1×10-12
    stosunek do magnetonu jądrowego   $ \mu_{{\rm e}}^{}$/$ \mu_{{\rm N}}^{}$    -1 838, 281 9660(39)      2, 1×10-9
Anomalia momentu magnetycznego            
elektronu      |$ \mu_{{\rm e}}^{}$|/$ \mu_{{\rm B}}^{}$ - 1   ae    1, 159 652 1869(41)×10-3      3, 5×10-9
Czynnik g elektronu -2(1 + ae)   ge    -2, 002 319 304 3737(82)      4, 1×10-12
Stosunek momentu magnetycznego elektronu            
    do momentu magnetycznego            
     ujemnego mionu   $ \mu_{{\rm e}}^{}$/$ \mu_{\mu}^{}$    206, 766 9720(63)      3, 0×10-8
    do momentu magnetycznego protonu   $ \mu_{{\rm e}}^{}$/$ \mu_{{\rm p}}^{}$    -658, 210 6875(66)      1, 0×10-8
    do momentu magnetycznego            
     ekranowanego protonu   $ \mu_{{\rm e}}^{}$/$ \mu_{{\rm p}}{^\prime}$    -658, 227 5954(71)      1, 1×10-8
     (H2O, w kuli, 25oC)            
    do momentu magnetycznego neutronu   $ \mu_{{\rm e}}^{}$/$ \mu_{{\rm n}}^{}$    960, 920 50(23)      2, 4×10-7
    do momentu magnetycznego deuteronu   $ \mu_{{\rm e}}^{}$/$ \mu_{{\rm d}}^{}$    -2 143, 923 498(23)      1, 1×10-8
    do momentu magnetycznego            
     ekranowanego helionu   $ \mu_{{\rm e}}^{}$/$ \mu_{{\rm h}}{^\prime}$    864, 058 255(10)      1, 2×10-8
     (gaz, w kuli, 25oC)            
Współczynnik giromagnetyczny            
elektronu 2|$ \mu_{{\rm e}}^{}$|/$ \hbar$   $ \gamma_{{\rm e}}^{}$    1, 760 859 794(71)×1011   s-1 T-1    4, 0×10-8
    $ \gamma_{{\rm e}}^{}$/2$ \pi$    28 024, 9540(11)   MHz T-1    4, 0×10-8
 
Mion, $ \mu^{-}_{}$
Masa mionu   m$\scriptstyle \mu$    1, 883 531 09(16)×10-28   kg    8, 4×10-8
    w u, m$\scriptstyle \mu$ = Ar($ \mu$)u            
    (względna masa atomowa mionu × u)      0, 113 428 9168(34)   u    3, 0×10-8
    równoważnik energii   m$\scriptstyle \mu$c2    1, 692 833 32(14)×10-11   J    8, 4×10-8
    w MeV      105, 658 3568(52)   MeV    4, 9×10-8
Stosunek masy mionu            
    do masy elektronu   m$\scriptstyle \mu$/me    206, 768 2657(63)      3, 0×10-8
    do masy taonu   m$\scriptstyle \mu$/m$\scriptstyle \tau$    5, 945 72(97)×10-2      1, 6×10-4
    do masy protonu   m$\scriptstyle \mu$/mp    0, 112 609 5173(34)      3, 0×10-8
    do masy neutronu   m$\scriptstyle \mu$/mn    0, 112 454 5079(34)      3, 0×10-8
Comptona długość fali mionu h/m$\scriptstyle \mu$c   $ \lambda_{{\rm C},\mu}^{}$    11, 734 441 97(35)×10-15   m    2, 9×10-8
     $ \lambda_{{\rm C},\mu}^{}$/2$ \pi$   $\ensuremath{\lower0.25ex\hbox{$\mathchar'26\mkern-10mu$}\lambda}_{{\rm C},\mu}$    1, 867 594 444(55)×10-15   m    2, 9×10-8
 
Moment magnetyczny mionu   $ \mu_{\mu}^{}$    -4, 490 448 13(22)×10-26   J T-1    4, 9×10-8
    stosunek do magnetonu Bohra   $ \mu_{\mu}^{}$/$ \mu_{{\rm B}}^{}$    -4, 841 970 85(15)×10-3      3, 0×10-8
    stosunek do magnetonu jądrowego   $ \mu_{\mu}^{}$/$ \mu_{{\rm N}}^{}$    -8, 890 597 70(27)      3, 0×10-8
Anomalia momentu magnetycznego            
mionu |$ \mu_{\mu}^{}$|/(e$ \hbar$/2m$\scriptstyle \mu$) - 1   a$\scriptstyle \mu$    1, 165 916 02(64)×10-3      5, 5×10-7
Czynnik g mionu -2(1 + a$\scriptstyle \mu$)   g$\scriptstyle \mu$    -2, 002 331 8320(13)      6, 4×10-10
 
Stosunek momentu magnetycznego mionu            
do momentu magnetycznego protonu   $ \mu_{\mu}^{}$/$ \mu_{{\rm p}}^{}$    -3, 183 345 39(10)      3, 2×10-8
 
Taon, $ \tau^{-}_{}$
Masa taonu e   m$\scriptstyle \tau$    3, 167 88(52)×10-27   kg    1, 6×10-4
    w u, m$\scriptstyle \tau$ = Ar($ \tau$)u            
    (względna masa atomowa taonu × u)      1, 907 74(31)   u    1, 6×10-4
    równoważnik energii   m$\scriptstyle \tau$c2    2, 847 15(46)×10-10   J    1, 6×10-4
    w MeV      1 777, 05(29)   MeV    1, 6×10-4
Stosunek masy taonu            
    do masy elektronu   m$\scriptstyle \tau$/me    3 477, 60(57)      1, 6×10-4
    do masy mionu   m$\scriptstyle \tau$/m$\scriptstyle \mu$    16, 8188(27)      1, 6×10-4
    do masy protonu   m$\scriptstyle \tau$/mp    1, 893 96(31)      1, 6×10-4
    do masy neutronu   m$\scriptstyle \tau$/mn    1, 891 35(31)      1, 6×10-4
 
Comptona długość fali taonu h/m$\scriptstyle \tau$c   $ \lambda_{{\rm C},\tau}^{}$    0, 697 70(11)×10-15   m    1, 6×10-4
     $ \lambda_{{\rm C},\tau}^{}$/2$ \pi$   $\ensuremath{\lower0.25ex\hbox{$\mathchar'26\mkern-10mu$}\lambda}_{{\rm C},\tau}$    0, 111 042(18)×10-15   m    1, 6×10-4
 
Proton, p
Masa protonu   mp    1, 672 621 58(13)×10-27   kg    7, 9×10-8
    w u, mp = Ar(p)u            
    (względna masa atomowa protonu × u)      1, 007 276 466 88(13)   u    1, 3×10-10
    równoważnik energii   mpc2    1, 503 277 31(12)×10-10   J    7, 9×10-8
    w MeV      938, 271 998(38)   MeV    4, 0×10-8
Stosunek masy protonu            
    do masy elektronu   mp/me    1 836, 152 6675(39)      2, 1×10-9
    do masy mionu   mp/m$\scriptstyle \mu$    8, 880 244 08(27)      3, 0×10-8
    do masy taonu   mp/m$\scriptstyle \tau$    0, 527 994(86)      1, 6×10-4
    do masy neutronu   mp/mn    0, 998 623 478 55(58)      5, 8×10-10
Stosunek ładunku do masy protonu   e/mp    9, 578 834 08(38)×107   C kg-1    4, 0×10-8
Comptona długość fali protonu h/mpc   $ \lambda_{{\rm C,p}}^{}$    1, 321 409 847(10)×10-15   m    7, 6×10-9
     $ \lambda_{{\rm C,p}}^{}$/2$ \pi$   $\ensuremath{\lower0.25ex\hbox{$\mathchar'26\mkern-10mu$}\lambda}_{{\rm C,p}}$    0, 210 308 9089(16)×10-15   m    7, 6×10-9
 
Moment magnetyczny protonu   $ \mu_{{\rm p}}^{}$    1, 410 606 633(58)×10-26   J T-1    4, 1×10-8
    stosunek do magnetonu Bohra   $ \mu_{{\rm p}}^{}$/$ \mu_{{\rm B}}^{}$    1, 521 032 203(15)×10-3      1, 0×10-8
    stosunek do magnetonu jądrowego   $ \mu_{{\rm p}}^{}$/$ \mu_{{\rm N}}^{}$    2, 792 847 337(29)      1, 0×10-8
Czynnik g protonu 2$ \mu_{{\rm p}}^{}$/$ \mu_{{\rm N}}^{}$   gp    5, 585 694 675(57)      1, 0×10-8
Stosunek momentu magnetycznego protonu            
do momentu magnetycznego neutronu   $ \mu_{{\rm p}}^{}$/$ \mu_{{\rm n}}^{}$    -1, 459 898 05(34)      2, 4×10-7
 
Moment magnetyczny protonu            
ekranowanego w wodzie   $ \mu_{{\rm p}}{^\prime}$    1, 410 570 399(59)×10-26   J T-1    4, 2×10-8
(H2O, w kuli, 25oC)            
    stosunek do magnetonu Bohra   $ \mu_{{\rm p}}{^\prime}$/$ \mu_{{\rm B}}^{}$    1, 520 993 132(16)×10-3      1, 1×10-8
    stosunek do magnetonu jądrowego   $ \mu_{{\rm p}}{^\prime}$/$ \mu_{{\rm N}}^{}$    2, 792 775 597(31)      1, 1×10-8
Poprawka na ekranowanie magnetyczne            
protonu 1 - $ \mu_{{\rm p}}{^\prime}$/$ \mu_{{\rm p}}^{}$   $ \sigma_{{\rm p}}{^\prime}$    25, 687(15)×10-6      5, 7×10-4
(H2O, w kuli, 25oC)            
Współczynnik giromagnetyczny            
protonu 2$ \mu_{{\rm p}}^{}$/$ \hbar$   $ \gamma_{{\rm p}}^{}$    2, 675 222 12(11)×108   s-1 T-1    4, 1×10-8
    $ \gamma_{{\rm p}}^{}$/2$ \pi$    42, 577 4825(18)   MHz T-1    4, 1×10-8
Współczynnik giromagnetyczny            
ekranowanego protonu 2$ \mu_{{\rm p}}{^\prime}$/$ \hbar$   $ \gamma_{{\rm p}}{^\prime}$    2, 675 153 41(11)×108   s-1 T-1    4, 2×10-8
(H2O, w kuli, 25oC)            
    $ \gamma_{{\rm p}}{^\prime}$/2$ \pi$    42, 576 3888(18)   MHz T-1    4, 2×10-8
 
Neutron, n
Masa neutronu   mn    1, 674 927 16(13)×10-27   kg    7, 9×10-8
    w u, mn = Ar(n)u            
    (względna masa atomowa neutronu × u)      1, 008 664 91578(55)   u    5, 4×10-10
    równoważnik energii   mnc2    1, 505 349 46(12)×10-10   J    7, 9×10-8
    w MeV      939, 565 330(38)   MeV    4, 0×10-8
Stosunek masy neutronu            
    do masy elektronu   mn/me    1 838, 683 6550(40)      2, 2×10-9
    do masy mionu   mn/m$\scriptstyle \mu$    8, 892 484 78(27)      3, 0×10-8
    do masy taonu   mn/m$\scriptstyle \tau$    0, 528 722(86)      1, 6×10-4
    do masy protonu   mn/mp    1, 001 378 418 87(58)      5, 8×10-10
 
Comptona długość fali neutronu h/mnc   $ \lambda_{{\rm C,n}}^{}$    1, 319 590 898(10)×10-15   m    7, 6×10-9
     $ \lambda_{{\rm C,n}}^{}$/2$ \pi$   $\ensuremath{\lower0.25ex\hbox{$\mathchar'26\mkern-10mu$}\lambda}_{{\rm C,n}}$    0, 210 019 4142(16)×10-15   m    7, 6×10-9
 
Moment magnetyczny neutronu   $ \mu_{{\rm n}}^{}$    -0, 966 236 40(23)×10-26   J T-1    2, 4×10-7
    stosunek do magnetonu Bohra   $ \mu_{{\rm n}}^{}$/$ \mu_{{\rm B}}^{}$    -1, 041 875 63(25)×10-3      2, 4×10-7
    stosunek do magnetonu jądrowego   $ \mu_{{\rm n}}^{}$/$ \mu_{{\rm N}}^{}$    -1, 913 042 72(45)      2, 4×10-7
Czynnik g neutronu 2$ \mu_{{\rm n}}^{}$/$ \mu_{{\rm N}}^{}$   gn    -3, 826 085 45(90)      2, 4×10-7
Stosunek momentu magnetycznego neutronu            
    do momentu magnetycznego elektronu   $ \mu_{{\rm n}}^{}$/$ \mu_{{\rm e}}^{}$    1, 040 668 82(25)×10-3      2, 4×10-7
    do momentu magnetycznego protonu   $ \mu_{{\rm n}}^{}$/$ \mu_{{\rm p}}^{}$    -0, 684 979 34(16)      2, 4×10-7
    do momentu magnetycznego            
    ekranowanego protonu   $ \mu_{{\rm n}}^{}$/$ \mu_{{\rm p}}{^\prime}$    -0, 684 996 94(16)      2, 4×10-7
    (H2O, w kuli, 25oC)            
Współczynnik giromagnetyczny            
neutronu 2|$ \mu_{{\rm n}}^{}$|/$ \hbar$   $ \gamma_{{\rm n}}^{}$    1, 832 471 88(44)×108   s-1 T-1    2, 4×10-7
    $ \gamma_{{\rm n}}^{}$/2$ \pi$    29, 164 6958(70)   MHz T-1    2, 4×10-7
 
Deuteron, d
Masa deuteronu   md    3, 343 583 09(26)×10-27   kg    7, 9×10-8
    w u, md = Ar(d)u            
    (względna masa atomowa deuteronu × u)      2, 013 553 212 71(35)   u    1, 7×10-10
    równoważnik energii   mdc2    3, 005 062 62(24)×10-10   J    7, 9×10-8
    w MeV      1 875, 612 762(75)   MeV    4, 0×10-8
Stosunek masy deuteronu            
    do masy elektronu   md/me    3 670, 482 9550(78)      2, 1×10-9
    do masy protonu   md/mp    1, 999 007 500 83(41)      2, 0×10-10
 
Moment magnetyczny deuteronu   $ \mu_{{\rm d}}^{}$    0, 433 073 457(18)×10-26   J T-1    4, 2×10-8
    stosunek do magnetonu Bohra   $ \mu_{{\rm d}}^{}$/$ \mu_{{\rm B}}^{}$    0, 466 975 4556(50)×10-3      1, 1×10-8
    stosunek do magnetonu jądrowego   $ \mu_{{\rm d}}^{}$/$ \mu_{{\rm N}}^{}$    0, 857 438 2284(94)      1, 1×10-8
 
Stosunek momentu magnetycznego            
deuteronu do momentu magnetycznego            
    elektronu   $ \mu_{{\rm d}}^{}$/$ \mu_{{\rm e}}^{}$    -4, 664 345 537(50)×10-4      1, 1×10-8
    protonu   $ \mu_{{\rm d}}^{}$/$ \mu_{{\rm p}}^{}$    0, 307 012 2083(45)      1, 5×10-8
    neutronu   $ \mu_{{\rm d}}^{}$/$ \mu_{{\rm n}}^{}$    -0, 448 206 52(11)      2, 4×10-7
 
Helion, h
Masa helionu   mh    5, 006 411 74(39)×10-27   kg    7, 9×10-8
    w u, mh = Ar(h)u            
    (względna masa atomowa helionu × u)      3, 014 932 234 69(86)   u    2, 8×10-10
    równoważnik energii   mhc2    4, 499 538 48(35)×10-10   J    7, 9×10-8
    w MeV      2 808, 391 32(11)   MeV    4, 0×10-8
Stosunek masy helionu            
    do masy elektronu   mh/me    5 495, 885 238(12)      2, 1×10-9
    do masy protonu   mh/mp    2, 993 152 658 50(93)      3, 1×10-10
 
Moment magnetyczny            
ekranowanego helionu   $ \mu_{{\rm h}}{^\prime}$    -1, 074 552 967(45)×10-26   J T-1    4, 2×10-8
(gaz, w kuli, 25oC)            
    stosunek do magnetonu Bohra   $ \mu_{{\rm h}}{^\prime}$/$ \mu_{{\rm B}}^{}$    -1, 158 671 474(14)×10-3      1, 2×10-8
    stosunek do magnetonu jądrowego   $ \mu_{{\rm h}}{^\prime}$/$ \mu_{{\rm N}}^{}$    -2, 127 497 718(25)      1, 2×10-8
Stosunek momentu magnetycznego            
ekranowanego helionu            
    do momentu magnetycznego protonu   $ \mu_{{\rm h}}{^\prime}$/$ \mu_{{\rm p}}^{}$    -0, 761 766 563(12)      1, 5×10-8
     (gaz, w kuli, 25oC)            
    ekranowanego helionu            
    do momentu magnetycznego            
    ekranowanego protonu   $ \mu_{{\rm h}}{^\prime}$/$ \mu_{{\rm p}}{^\prime}$    -0, 761 786 1313(33)      4, 3×10-9
     (gaz/H2O, w kuli, 25oC)            
Współczynnik giromagnetyczny            
ekranowanego helionu 2|$ \mu_{{\rm h}}{^\prime}$|/$ \hbar$   $ \gamma_{{\rm h}}{^\prime}$    2, 037 894 764(85)×108   s-1 T-1    4, 2×10-8
(gaz, w kuli, 25oC)            
    $ \gamma_{{\rm h}}{^\prime}$/2$ \pi$    32, 434 1025(14)   MHz T-1    4, 2×10-8
 
Cząstka alfa, $ \alpha$
Masa cząstki alfa   m$\scriptstyle \alpha$    6, 644 655 98(52)×10-27   kg    7, 9×10-8
    w u, m$\scriptstyle \alpha$ = Ar($ \alpha$)u            
    (względna masa atomowa            
    cząstki alfa × u)      4, 001 506 1747(10)   u    2, 5×10-10
    równoważnik energii   m$\scriptstyle \alpha$c2    5, 971 918 97(47)×10-10   J    7, 9×10-8
    w MeV      3 727, 379 04(15)   MeV    4, 0×10-8
Stosunek masy cząstki alfa            
    do masy elektronu   m$\scriptstyle \alpha$/me    7 294, 299 508(16)      2, 1×10-9
    do masy protonu   m$\scriptstyle \alpha$/mp    3, 972 599 6846(11)      2, 8×10-10
 
STAŁE FIZYKOCHEMICZNE
 
Stała Avogadra   NA    6, 022 141 99(47)×1023   mol-1    7, 9×10-8
Atomowa jednostka masy            
     mu = m(12C)/12 = 1u   mu    1, 660 53873(13)×10-27   kg    7, 9×10-8
    =10-3 kg mol-1/N A            
    równoważnik energii   muc2    1, 492 417 78(12)×10-10   J    7, 9×10-8
    w MeV      931, 494 013(37)   MeV    4, 0×10-8
Stała Faradaya f NAe   F   96 485,3415(39)   C mol-1    4, 0×10-8
Molowa stała Plancka   NAh    3, 990 312 689(30)×10-10   J s mol-1    7, 6×10-9
    NAhc    0, 119 626 564 92(91)   J m mol-1    7, 6×10-9
Molowa stała gazowa   R   8,314 472(15)   J mol-1 K-1    1, 7×10-6
Stała Boltzmanna R/NA   k    1, 380 6503(24)×10-23   J K-1    1, 7×10-6
    w eV K-1      8, 617 342(15)×10-5   eV K-1    1, 7×10-6
    k/h    2, 083 6644(36)×1010   Hz K-1    1, 7×10-6
    k/hc    69, 503 56(12)   m-1 K-1    1, 7×10-6
Objętość mola gazu doskonałego RT/p            
T = 273, 15 K, p = 101, 325 kPa   Vm    22, 413 996(39)×10-3   m3 mol-1    1, 7×10-6
Stała Loschmidta NA/Vm   L, n0    2, 686 7775(47)×1025   m-3    1, 7×10-6
T = 273, 15 K, p = 100 kPa   Vm    22, 710 981(40)×10-3   m3 mol-1    1, 7×10-6
Stała Sackura-Tetrode            
entropii bezwzględnej g            
$ {\frac{5}{2}}$+ ln [(2 $ \pi$mukT1/h2)3/2kT1/p0]            
T1 =1K, p0= 100kPa   S0/R    -1, 151 7048(44)      3, 8×10-6
T1 =1K, p0= 101,325kPa      -1, 164 8678(44)      3, 7×10-6
Stała Stefana-Boltzmanna            
     ($ \pi^{2}_{}$/60)k4/$ \hbar^{3}$c2   $ \sigma$    5, 670 400(40)×10-8   W m-2 K-4    7, 0×10-6
Pierwsza stała promieniowania    2$ \pi$hc2   c1    3, 741 771 07(29)×10-16   W m2    7, 8×10-8
Stała dla spektralnej światłości     2hc2   c1L    1, 191 042 722(93)×10-16   W m2 sr-1    7, 8×10-8
Druga stała promieniowania         hc/k   c2    1, 438 6652(25)×10-2   m K    1, 7×10-6
Stała prawa przesunięć Wiena            
b = $ \lambda_{\rm max}^{}$T = c2/4, 965 114 231...   b    2, 897 7686(51)×10-3   m K    1, 7×10-6

a Uzgodniona międzynarodowo wartość dla realizacji reprezentacji wolta przy użyciu efektu Josephsona jest podana w Tabeli 3.
b Uzgodniona międzynarodowo wartość dla realizacji reprezentacji oma przy użyciu kwantowego efektu Halla jest podana w Tabeli 3.
c, d, e Wartości zalecane przez Particle Data Group [4].
d Stosunek mas mW/mZ bozonów W i Z zalecany przez Particle Data Group [4].
f W pomiarach coulometrycznych chemii, gdy natężenie prądu elektrycznego mierzone jest poprzez reprezentacje wolta i oma oparte na efekcie Josephsona i kwantowym efekcie Halla i uzgodnionych międzynarodowo umownych wartościach stałych Josephsona KJ - 90 i von Klitzinga RK - 90 podanych w Tabeli 3, należy używać numerycznej wartości stałej Faradaya F = 96 485, 3432(76) C mol-1 [ 7, 9×10-8].
g Entropia doskonałego jednoatomowego gazu o względnej masie atomowej Ar dana jest przez
     S = S0 + $ {\frac{3}{2}}$R ln Ar - R ln (p/p0) + $ {\frac{5}{2}}$R ln(T/ K).

Dr P.J. Mohr i B.N. Taylor przysłali nam publikację [1] ze zgodą na przedrukowanie Tablic. Zgodę dało także Amerykańskie Towarzystwo Fizyczne. Wyrażamy im podziękowanie.

M. Suffczyński i P. Janiszewski
Instytut Fizyki PAN, Warszawa

Bibliografia

1
P.J. Mohr and B.N. Taylor, J. Phys. Chem. Ref. Data 28 (6), 1713 (1999).

2
P.J. Mohr and B.N. Taylor, Rev. Mod. Phys. 72 (2), 351 (2000).

3
P.J. Mohr and B.N. Taylor, Phys. Today 53 (8), BG6 (2000).

4
C. Caso et al., Particle Data Group, Eur. Phys. J. C 3 (1-4), 1 (1998).


This document was generated using the LaTeX2HTML translator Version 2K.1beta (1.47); Copyright © 1993, 1994, 1995, 1996, Nikos Drakos, Computer Based Learning Unit, University of Leeds. Copyright © 1997, 1998,1999,Ross Moore, Mathematics Department, Macquarie University, Sydney.