Uchwała wyborcza Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizycznego

Zarząd Główny PTF na posiedzeniu 12 lutego 2005 roku działając na mocy § 30 Statutu Polskiego Towarzystwa Fizycznego oraz w oparciu o § 1 ust. 1 Regulaminu wyborczego do organów PTF postanawia:

1. Zbieranie kandydatur do władz i organów PTF rozpoczyna się 1 marca 2005 r. W wyniku wyborów obsadzone zostanie 27 funkcji:
a. Prezesa Polskiego Towarzystwa Fizycznego,
b. Sekretarza Generalnego Polskiego Towarzystwa Fizycznego,
c. Skarbnika Polskiego Towarzystwa Fizycznego,
d. 12 członków Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizycznego,
e. 5 członków Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Fizycznego,
f. 7 członków Sądu Koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

2. Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom PTF, którzy nabyli prawa członka PTF nie później niż do 28 lutego 2005 r.

3. Kandydata, z określeniem na jaką funkcję jest zgłaszany, wysunąć może co najmniej 3 członków PTF stwierdzając to własnoręcznymi podpisami. Jeden członek może zgłaszać na określoną funkcję co najwyżej jednego kandydata.

4. Zgodnie z § 31 pkt. 2 i 3 Statutu PTF nie można kandydować jednocześnie do Zarządu Głównego PTF, Głównej Komisji Rewizyjnej PTF lub Sądu Koleżeńskiego PTF. Kandydowanie na Prezesa PTF, Sekretarza Generalnego PTF i Skarbnika PTF można natomiast łączyć z kandydowaniem na członka Zarządu PTF.

5. Zgłoszenie, zgodne z wzorcowym formularzem zgłoszenia kandydata do władz PTF, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, musi wpłynąć do Zarządu Głównego PTF nie później niż do 31 marca 2005 r. do godziny 15:00.
Zmiana z 9 kwietnia 2005: nie później niż do 18 kwietnia 2005 r. do godziny 15:00.

6. Zgłoszeniu powinny dodatkowo towarzyszyć dokumenty przesłane przez kandydata w postaci elektronicznej (jako załączniki listu poczty elektronicznej, na dyskietce, na płycie CD) lub wydrukowanej:
a. zdjęcie kandydata,
b. krótka informacja biograficzna oraz w wypadku kandydatów na Prezesa PTF - program działania (do 1800 znaków drukarskich w każdym z tych dokumentów),
c. zgoda kandydata na kandydowanie i udostępnienie powyższych materiałów na stronie WWW Polskiego Towarzystwa Fizycznego.
Zgłoszenie bez dokumentów wymienionych pod lit. a, b oraz c nie jest prawomocne.

7. Zgłoszenia winny być przesyłane na adres:
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Fizycznego, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa
e-mail: ptf@fuw.edu.pl, fax: 022-6212668

8. Materiały, o których mowa w pkt. 6 lit. a i b publikowane są na stronie WWW Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

9. Oddziały PTF mogą organizować spotkania wyborcze z kandydatami do władz PTF.

10. Wszystkie procedury wyborcze przeprowadza lub nadzoruje Komisja Wyborcza PTF działająca zgodnie z Regulaminem Wyborczym PTF uchwalonym przez Zarząd Główny PTF.


Wzorcowy formularz zgłoszenia kandydata do organów PTF

Miejscowość                   data

My niżej podpisani członkowie PTF

1. imię i nazwisko, nazwa oddziału PTF, którego członkiem jest zgłaszający
2. imię i nazwisko, nazwa oddziału PTF, którego członkiem jest zgłaszający
3. imię i nazwisko, nazwa oddziału PTF, którego członkiem jest zgłaszający
4. ewentualne dalsze imiona i nazwiska, nazwy oddziałów PTF, których członkami są zgłaszający

zgłaszamy

imię i nazwisko kandydata, nazwa oddziału, którego członkiem jest kandydat

jako kandydata na

określenie funkcji, na którą kandydat jest zgłaszany (Prezes PTF, Sekretarz Generalny PTF, Skarbnik PTF, członek Zarządu PTF, członek Głównej Komisji Rewizyjnej PTF, członek Sądu Koleżeńskiego PTF)

Własnoręczny podpis I zgłaszającego
Własnoręczny podpis II zgłaszającego
Własnoręczny podpis III zgłaszającego
itd.
 
 
 
 


Krótka informacja biograficzna

Przykładowo:

Tytuł (stopień) naukowy, imię i nazwisko
Rok urodzenia
Miejsce pracy, stanowisko
Osiągnięcia w pracy zawodowej: naukowej, dydaktycznej, ...
Osiągnięcia w pracy organizacyjnej, w tym w PTF
.......