Zebranie Delegatów PTF 9 września 2009 r. w Krakowie

Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Fizycznego odbyło się 9 września 2009 r. o godz. 16:00 w Audytorium Maksimum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Przebieg obrad reguluje statut PTF oraz regulamin Zebrania Delegatów PTF.

 1. Otwarcie Zebrania Delegatów i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
  Zebranie otworzył Prezes Reinhard Kulessa, powitał zebranych i podziękował im za przybycie, a następnie poprosił, aby minutą milczenia uczcić pamięć niedawno zmarłego prof. Jana Stankowskiego oraz wszystkich członków PTF zmarłych w okresie od Zjazdu Fizyków w Szczecinie do chwili obecnej. Na podstawie listy obecności stwierdzono zdolność Zebrania Delegatów do podejmowania uchwał. Spośród wybranych 94 delegatów na zebraniu było obecnych 74.
 2. Powołanie Prezydium Zebrania.
  Na przewodniczącego Zebrania jednogłośnie wybrano Krzysztofa Fiałkowskiego, a do prezydium Macieja Kolwasa i Wiesława A. Kamińskiego. (obecnych 74 osoby, głosowało 74, wszyscy za).
 3. Wybór dwóch protokolantów, Komisji Wnioskowej i Komisji Skrutacyjnej.
  Jednogłośnie wybrano (obecnych 74 osoby, głosowało 74, wszyscy za):
  - dwie protokolantki: Małgorzatę Nowina Konopkę i Ewę Kurek;
  - Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: Danuta Bauman, Grzegorz Karwasz, Jerzy Żuk;
  - Komisję Skrutacyjną w składzie: Wojciech Gawlik, Andrzej Ptok, Zuzanna Suwald.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
  Porządek obrad nie uwzględniał sprawozdania przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego PTF. Prowadzący Zebranie zarządził głosowanie jawne nad uzupełnieniem porządku obrad o to sprawozdanie. Wniosek poparto jednogłośnie, zaś w kolejnym głosowaniu przyjęto uzupełniony porządek obrad (obecnych 74 osoby, głosowało 74, wszyscy za).
 5. Zatwierdzenie protokółu z Zebrania Delegatów, które odbyło się w dniu 11 września 2007 roku podczas Zjazdu w Szczecinie.
  Protokół z Zebrania Delegatów, które odbyło się podczas Zjazdu w Szczecinie w dniu 11 września 2007, znajdował się na stronie internetowej PTF i zebrani zapoznali się z nim. Nie zgłosili żadnych uwag. W głosowaniu jawnym, jednogłośnie zatwierdzono ten protokół (obecnych 74 osoby, głosowało 74, wszyscy za).
 6. Sprawozdanie Zarządu Głównego PTF - merytoryczne i finansowe, sprawozdanie z działalności Oddziałów PTF, sprawozdanie Komisji i Sekcji PTF oraz sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej z działalności za okres od września 2007 do września 2009 roku.
  Sprawozdanie z działalności ZG PTF za okres od września 2007 do września 2009 przedstawił prezes Reinhard Kulessa. Zbiorcze sprawozdanie z działalności Oddziałów PTF za okres od września 2007 do września 2009 przedstawił członek wykonawczy ZG PTF Jerzy Warczewski, a Jacek Goc omówił działalność Komisji i Sekcji PTF. Sprawozdanie finansowe za okres od września 2007 do września 2009, w zastępstwie skarbnika ZG PTF Romana Puźniaka, przedstawił prezes R. Kulessa, sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej przedstawił Andrzej Zięba. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego przedstawił jego przewodniczący Andrzej Więckowski.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami i podjęcie uchwał o zatwierdzeniu sprawozdań.
  Po dyskusji delegaci podjęli następujące uchwały:
  Uchwała nr 1 z dnia 9.09.2009
  Zebranie Delegatów PTF przyjmuje sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu Głównego PTF za okres od września 2007 do września 2009 r.
  Uchwała nr 2 z dnia 9.09.2009
  Zebranie Delegatów PTF przyjmuje sprawozdanie finansowe Zarządu Głównego PTF za okres od września 2007 do września 2009r.
  Uchwała nr 3 z dnia 9.09.2009
  Zebranie Delegatów PTF przyjmuje sprawozdanie z działalności Oddziałów PTF za okres od września 2007 do września 2009.
  Uchwała nr 4 z dnia 9.09.2009
  Zebranie Delegatów PTF przyjmuje sprawozdanie z działalności Komisji i Sekcji PTF za okres od września 2007 do września 2009.
  Uchwała nr 5 z dnia 9.09.2009
  Zebranie Delegatów PTF przyjmuje sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej za okres od września 2007 do września 2009.
  Uchwała nr 5a z dnia 9.09.2009
  Zebranie Delegatów PTF przyjmuje sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za okres od września 2007 do września 2009.

  Uchwały 1, 4, 5 i 5a przyjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym, a uchwały 2 i 3 przy jednym głosie sprzeciwu.
 8. Omówienie przebiegu wyborów do władz PTF i przyjęcie sprawozdania Komisji Wyborczej PTF.
  Sprawozdanie w imieniu Komisji Wyborczej przedstawił Zygmunt Ajduk. Przebieg wyborów utrudniał brak danych adresowych internetowych i pocztowych wielu członków PTF uprawnionych do głosowania. Frekwencja wyborcza wynosiła zaledwie 25%, czyli o 5 % mniej niż 4 lata temu. Najlepszą frekwencję odnotowano w Oddziale Bydgoskim, gdzie głosowało 50% członków. Ponadto na niektóre stanowiska nie było kandydatów w pierwszych dwóch turach. Pojawili się dopiero podczas trzeciej tury wyborów. Kandydaci na prezesa w drugiej turze otrzymali identyczną liczbę głosów. Zebrani podjęli jednogłośnie następującą uchwałę:
  Uchwała nr 6 z dnia 9.09.2009
  Zebranie Delegatów PTF przyjmuje sprawozdanie Komisji Wyborczej PTF z przebiegu wyborów do władz PTF na kadencję 2010 - 2013.
 9. Wybór Komisji Wyborczej PTF na kadencję 2010 - 2013.
  Głosowano na Przewodniczącego Komisji Wyborczej i zgłoszoną z sali listę kandydatów do Komisji Wyborczej. W głosowaniu jawnym na Przewodniczącego Komisji Wyborczej wzięło udział 76 delegatów. Za kandydaturą Zygmunta Ajduka głosowało 76 osób bez głosów przeciw i wstrzymujących się. Kandydaci na członków Komisji Wyborczej: Helena Białkowska, Danuta Bauman, Waldemar Berej, Krzysztof Fiałkowski i Tadeusz Wibig uzyskali 74 głosy za przy 2 głosach wstrzymujących się.
  Uchwała nr 7 z dnia 9.09.2009
  Zebranie Delegatów PTF powołało Komisję Wyborczą PTF na kadencję 2010 - 2013 w składzie: Przewodniczący: Zygmunt Ajduk, członkowie: Danuta Bauman, Waldemar Berej, Helena Białkowska, Krzysztof Fiałkowski, Jarosław Młynik, Tadeusz Wibig.
 10. Nowe zasady zbierania składek i podjęcie uchwały.
  W sprawie wniosków z sali Przewodniczący Zebrania poprosił zebranych o akceptacje procedury, według której zebranie przyjmuje wniosek przez aklamacje w sytuacji gdy nikt z sali nie zgłasza zastrzeżeń. Wniosek został przegłosowany jednomyślnie. Po dyskusji podjęto uchwały:
  Uchwała nr 8 z dnia 9.09.2009
  Zebranie Delegatów PTF postanawia o centralnym zbieraniu składek członkowskich z zachowaniem przyjętego odrębnymi uchwałami władz PTF podziału składki między Zarząd Główny i Oddziały. Szczegółowe zasady będą określały uchwały ZG PTF.

  W głosowaniu jawnym: 39 głosów za, 21 przeciw, 10 wstrzymujących się.
  Sprawa włączenia kosztów prenumeraty Postępów Fizyki do składki członkowskiej wywołała burzliwa dyskusję. Na wniosek formalny Przewodniczącego Zebrania prof. K. Fiałkowskiego decyzję pozostawiono do rozpatrzenia w oddziałach oraz przegłosowania za pośrednictwem internetu. Wniosek odłożenia decyzji przegłosowano w głosowaniu jawnym (40 głosów za, 16 przeciw, 4 wstrzymujące się).
  Uchwała nr 9 z dnia 9.09.2009
  Zebranie Delegatów PTF upoważnia Zarząd Główny PTF do zmiany wysokości składki członkowskiej w okresie pomiędzy Zebraniami Delegatów PTF.

  Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym (9 głosów przeciw, 8 wstrzymujących się, 43 za).
 11. Wolne wnioski.
  Wolnych wniosków nie było.
 12. Uchwalenie wniosków przedłożonych Komisji Wnioskowej w trakcie Zebrania.
  Danuta Bauman przedstawiła treść wniosków przedłożonych Komisji Wnioskowej w trakcie Zebrania. Stwierdziła, że do Komisji Wniosków wpłynęły propozycje, aby zobowiązać Zarząd Główny PTF do następujących działań:
  - Umieścić na stronie internetowej dokładną informację wraz z terminarzem składania wniosków o medal KEN (nauczyciele zostali włączeni do grupy funkcjonariuszy państwowych, którym jest przyznawany medal za długoletnia służbę) - Andrzej Ceglarz.
  - Przygotowywać sprawozdania z działalności Oddziałów do prezentacji na zebraniu w formie przezroczy wg zasady: jeden oddział jedno przezrocze - Andrzej Ceglarz
  - Wniosek dotyczący Olimpiad przedmiotowych: Zarząd Główny PTF w porozumieniu z innymi towarzystwami naukowymi zwróci się do MEN w sprawie sposobu finansowania olimpiad przedmiotowych - Szymon Bauch.
  - Propozycje zmian procedury wyborczej mające na celu zapewnienie wpływu wybranego prezesa na skład ZG oraz ciągłości działalności towarzystwa - Szymon Bauch.
  - Uatrakcyjnić Postępy Fizyki poprzez większą popularyzację fizyki. Rozważyć wydawanie np. 2 razy w roku (Józef Sienkiewicz, Oddział Gdański)
  - Wniosek zgłoszony przez Krzysztofa Fiałkowskiego: PTF złoży apel do MEN o ponowne rozpatrzenie programów nauczania fizyki w szkołach ponad gimnazjalnych wraz z deklaracją współpracy w przygotowaniu nowego programu i podstawy programowej. Projekt został poparty przez Sekcję Nauczycielską.
  - Dotyczy wszczęcia dyskusji i przeprowadzenia analizy przyczyn odpływu członków PTF (Wojciech Gawlik)
  Zebrani jednogłośnie przyjęli wszystkie zgłoszone wnioski do realizacji przez Zarząd Główny PTF.
 13. Zamknięcie Zebrania.
  Kończąc zebranie Przewodniczący Krzysztof Fiałkowski podziękował delegatom za czynny udział i dokonał zamknięcia zebrania.
Protokółowały: Małgorzata Nowina Konopka, Ewa Kurek
Przewodniczący Zebrania: Krzysztof Fiałkowski