Zebranie Delegatów PTF 11 września 2007 r. w Szczecinie

Zebranie Delegatów PTF odbyło się 11 września 2007 r. o 16:00 w auli Centrum Konferencyjnego Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie podczas XXXIX Zjazdu Fizyków Polskich.
Przebieg obrad był zgodny ze statutem PTF oraz regulaminem Zebrania Delegatów PTF.

 1. Otwarcie Zebrania Delegatów i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
  Zebranie delegatów otworzył Prezes Reinhard Kulessa, witając zebranych i dziękując za przybycie. Na propozycję Prezesa zebrani uczcili minutą ciszy zmarłych w ostatnim roku członków PTF.
 2. Powołanie Prezydium Zebrania.
  Na podstawie listy obecności stwierdzono zdolność Zebrania Delegatów do podejmowania uchwał. W zebraniu wzięło udział 78 delegatów spośród 96. Zebrani delegaci jednogłośnie wybrali na przewodniczącą zebrania Danutę Bauman, a na członka prezydium zebrania Macieja Kolwasa.
 3. Wybór dwóch protokolantów, Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Skrutacyjnej.
  Jednogłośnie zebrani delegaci dokonali wyboru:
  dwóch protokolantów: Ewa Kurek, Zuzanna Suwald;
  członków Komisji Uchwał i Wniosków: Krzysztof Fiałkowski - przewodniczący, Irena Jacyna-Onyszkiewicz, Maria Baster-Grząślewicz;
  członków Komisji Skrutacyjnej: Włodzimierz Salejda, Marek Zar, Janina Szaran.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
  Przewodnicząca Zebrania Danuta Bauman przedstawiła wniosek ZG PTF o zmianę porządku obrad. Zarząd zaproponował, a zebrani delegaci w głosowaniu jawnym jednogłośnie wyrazili zgodę na dodanie do porządku obrad punktu Uchwały zgłoszone przez Zarząd Główny PTF (jako nowy punkt 9a). Nowy porządek obrad został jednogłośnie zaakceptowany.
 5. Zatwierdzenie protokołu z Zebrania Delegatów, które odbyło się podczas Zjazdu w Warszawie w dniu 14 września 2005.
  Protokół z Zebrania Delegatów podczas Zjazdu w Warszawie w dniu 14 września 2005, znajdował się na stronie internetowej PTF, zebrani zapoznali się z nim. Nie zgłosili żadnych uwag. W głosowaniu jawnym, jednogłośnie zatwierdzono ten protokół.
 6. Sprawozdanie ZG PTF z działalności za okres od września 2005.
  Sekretarz Generalny PTF Krystyna Jabłońska przedstawiła Sprawozdanie ZG PTF z działalności za okres od września 2005 r. do września 2007 r. Następnie Członek Wykonawczy ZG Jerzy Warczewski przedstawił zbiorcze sprawozdanie z działalności Oddziałów PTF za okres od września 2005 r. do sierpnia 2007 r., a Jacek Goc przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji i Sekcji PTF.
 7. Sprawozdanie finansowe ZG PTF.
  Sprawozdanie finansowe ZG PTF przedstawił Skarbnik ZG Roman Puźniak i zwrócił uwagę na pogłębiające się trudności w zbilansowaniu przychodów i wydatków, związane z trudnościami w pozyskiwaniu członków wspierających i wzrastającymi kosztami wydania Postępów Fizyki.
 8. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej
  Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej przedstawił jej przewodniczący Andrzej Zięba. GKR PTF stwierdziła, że nie znaleziono niezgodności w prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz oceniła, że wszystkie zasady i formy działalności PTF są w pełni zgodne ze Statutem. Zaznaczono też, że Towarzystwo dobrze wywiązuje się ze swoich statutowych obowiązków.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
  Dyskusję nad sprawozdaniami dotyczącymi działalności ZG PTF w okresie sprawozdawczym prowadził Maciej Kolwas.
  Jerzy Warczewski uzupełnił sprawozdanie Oddziału Katowickiego PTF. Kol. Lisowska zwróciła się z prośbą o uwzględnienie w sprawozdaniu działalności Zarządu Oddziału Rzeszowskiego PTF w roku 2007 r., ponieważ w przedstawionym sprawozdaniu zostały uwzględnione tylko działania wykonane do końca 2006 roku. Sprawozdanie zostanie uzupełnione i przedstawione już w kompletnej formie. Na stronie internetowej PTF zostaną zamieszczone pełne sprawozdania Oddziałów.
  K. Fiałkowski nawiązując do kłopotów finansowych Towarzystwa, wyraził przekonanie, że Instytuty Fizyki dysponują znacznymi kwotami w swoim budżecie i mogłyby skutecznie wspomagać działalność Stowarzyszenia. W odpowiedzi na tę sugestię M. Kolwas stwierdził, że jest to słuszne spostrzeżenie, jednak w praktyce bardzo trudno jest otrzymać finansowe wsparcie działalności od instytutów naukowych i czasem mały ośrodek naukowy chętniej popiera finansowo działania Towarzystwa niż duży.
  Jan Mostowski wyjaśnił dlaczego w porównaniu z kwotami, którymi operuje ZG PTF, Komitet Główny Olimpiady Fizycznej dysponuje znacznie wyższymi kwotami. Dzieje się tak dlatego, że Ministerstwo finansując Olimpiadę bardzo precyzyjnie określa jakie koszty organizacyjne i które koszty uczestników (uczniów i ich nauczycieli) muszą być z tych kwot sfinansowane. Przy okazji Przewodniczący Głównego Komitetu Olimpiady Fizycznej złożył podziękowania tym wszystkim, którzy w poszczególnych Oddziałach wkładają wiele wysiłków w organizację zawodów. Zaproponował również, aby ZG PTF wystosował listy z podziękowaniami do wszystkich uczelni i placówek, które czynnie wspomagają organizację Olimpiady Fizycznej.
  Przewodniczący Oddziału Gdańskiego również zwrócił się o uzupełnienie sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału w okresie sprawozdawczym.
  Szymon Bauch (Oddział Warszawski) zapytał o cele i zasady organizowania minilaboratoriów w szkołach. Zadał też pytanie o członków wspierających.
  Na drugie pytanie odpowiedział skarbnik ZG R. Puźniak wyjaśniając, że członkowie wspierający zawierają umowę z wyraźnym określeniem jaki procent przekazywanej kwoty musi przypadać na działalność oddziału, a jaki na działalność ZG PTF. Tak więc z kwoty 10 000 zł przekazanej przez UJ, 8 000 zł jest przeznaczone na działalność Oddziału Krakowskiego PTF, a tylko 2 000 zł na działalność ZG.
  Na pierwsze pytanie odpowiedzi udzieliła Sekretarz Generalny K. Jabłońska wyjaśniając szczegóły programu instalowania mimilaboratoriów w wybranych szkołach. Przypomniała zebranym, że 32 takie minilaboratoria funkcjonują już w szkołach.
  Wojciech Nawrocik stwierdził, że uczelnie wspierają PTF nie tylko w formie bezpośredniej, ale poprzez różne formy nieodpłatnych usług (lokale, telefony, wykłady). Coraz większy jest też udział lokalnych władz w działaniach PTF-u, np. Prezydent Miasta Leszno sfinansował udział w Science on Stage w Grenoble trzem najlepszym uczniom w tym konkursie. Taka aktywność powoduje, że Polska staje się ambitnym i docenianym partnerem na festiwalach nauki. W. Nawrocik wyraził przekonanie, że powinniśmy być z tego dumni i podziękować wszystkim nauczycielom, którzy wkładają w te przedsięwzięcia wiele pracy i prywatnego czasu.
  Kol. Roman Świetlik (Oddział Poznański) wyraził troskę o dalsze losy Postępów Fizyki w obliczu pogłębiającego się deficytu. Redaktor Naczelny Postępów Fizyki kol. Gronkowski w odpowiedzi zauważył, że tylko nieliczne towarzystwa naukowe wydaja swoje czasopisma, na ogół są to tylko biuletyny. Stwierdził też, że spadek liczby prenumerat wiąże się z niedostateczną pracą oddziałów w zakresie zachęcania i popularyzacji. Deficyt Postępów Fizyki na poziomie 10000 - 20000 zł jest istotnie żenujący wobec wielkiej liczby instytutów, które mogłyby ich wydawanie wspierać.
  Na tym dyskusję zakończono i odbyło się głosowanie nad przyjęciem sprawozdania. Sprawozdanie Zarządu Głównego PTF zostało przyjęte przez Zebranie Delegatów przy dwóch głosach wstrzymujących się.
  9a. Uchwały zgłoszone przez Zarząd Główny PTF
  Przystąpiono do realizacji dodatkowego punktu porządku obrad, tj. do głosowania uchwał zgłoszonych przez Zarząd.
  Uchwała nr 1
  W związku z trudną sytuacją finansową Zarząd Główny PTF od dnia 1 stycznia 2008 r. proponuje zmianę wysokości składek członkowskich
  • profesorowie i docenci: 80 zł,
  • studenci i młodzi pracownicy (do 3 lat pracy): 24 zł,
  • pozostali członkowie: 48 zł ,
  • emeryci: 0 zł.

  Uchwała nr 2
  Zarząd rekomenduje następującą zmianę podziału rocznej składki członkowskiej:
  • na działalność Oddziałów przeznaczone będzie 60% składki,
  • na działalność ogólną PTF 40% składki.

  Uchwała nr 3
  Zarząd rekomenduje następującą zmianę podziału wpłat od członków wspierających i darowizn na rzecz organizacji pożytku publicznego:
  • na działalność Oddziałów przeznaczone będzie 60% wpłat,
  • na działalność ogólną PTF 40% wpłat.
  Dyskusja dotycząca Uchwał.
  Skarbnik Oddziału Krakowskiego poinformował, że Oddział Krakowski w roku 2007 zwiększył swoje wpłaty na konto ZG PTF i poprosił skarbnika Zarządu Głównego o wyjaśnienie przyczyn wzrostu wydatków w roku 2007. Odpowiedzi udzielił były skarbnik ZG PTF kol. Marek Kowalski. Zauważył, że wysokość składki należy podwyższyć, bo już bardzo dawno nie była zmieniana, a proponowana podwyżka jest mało znaczącą kwotą w budżecie członków PTF. Wyraził też przekonanie, że jeśli takie decyzje nie zostaną podjęte to "trzeba będzie ogłosić upadłość". Obecnie sprawozdawczość jest niezwykle szczegółowa i nawet przeciąganie terminów płatności może być niemożliwe, za to "możemy się liczyć z tym, że już więcej na zjeździe PTF się nie spotkamy". Uznając podwyższenie wysokości składki za konieczne podkreślił też, że znacznym problemem jest brak starannej kontroli składek i brak czynności dyscyplinujących członków, którzy nie płacą składek, a także brak możliwości oceny liczby emerytów pozostających członkami PTF.
  Kol. R. Puźniak dodał, że problemy finansowe ZG PTF komplikuje nowy przepis, mówiący, że żadna instytucja nie może dotować funduszu nagród, tymczasem nagrody stanowią znaczną część wydatków ZG PTF. Na pytanie czy planowane podwyżki wysokości składki zbilansują wydatki skarbnik ZG PTF stwierdził, że samo podwyższenie składki (8 000 zł) nie rozwiąże problemu, zbilansowanie jest możliwe tylko przez zmianę alokacji składki. Kol. S. Hałas (Oddział Lubelski) zgłosił wniosek, by emeryci zostali zobowiązani do płacenia symbolicznej składki członkowskiej, co pozwoli na lepszą kontrolę rzeczywistej liczby członków PTF; zwrócił też uwagę, że Uchwała nr 3 może być sprzeczna z umowami zawartymi pomiędzy Oddziałami PTF a członkami wspierającymi i wówczas należy zmienić jej brzmienie. Zaproponowano opracowanie nowego sformułowania uchwały.
  Zebranie delegatów przystąpiło do głosowania uchwał.
  UCHWAŁA nr 1: za przyjęciem Uchwały nr 1 głosowało 70 osób i przy 1 głosie przeciw. Tym samym uchwała została przyjęta.
  UCHWAŁA nr 2: za przyjęciem Uchwały nr 2 głosowały 62 osoby przy 2 głosach przeciw. Tym samym uchwała została przyjęta.
  Zaproponowano i przyjęto poprawkę do Uchwały 3. Do brzmienia Uchwały nr 3 należy dodać jeżeli zawarte umowy nie stanowią inaczej. Nowe brzmienie Uchwały nr 3:
  Uchwała nr 3 ( po wprowadzeniu poprawki)
  Zarząd rekomenduje następującą zmianę podziału wpłat od członków wspierających i darowizn na rzecz organizacji pożytku publicznego:
  • na działalność Oddziałów przeznaczone będzie 60% wpłat,
  • na działalność ogólną PTF 40% wpłat, jeżeli zawarte umowy nie stanowią inaczej.
  UCHWAŁA nr 3, za przyjęciem Uchwały nr 3 głosowało 70 osób a przeciw 7 osób. Tym samym uchwała została przyjęta.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Głównego do zmian wysokości składek członkowskich w czasie pomiędzy Zebraniami Delegatów.
  UCHWAŁA nr 4 o upoważnienie Zarządu do zmiany wysokości składek członkowskich w czasie pomiędzy zebraniami. Za przyjęciem Uchwały nr 4 głosowało 55 osób, a przeciw 19 osób. Tym samym uchwała została przyjęta.
 11. Wolne wnioski.
  Pierwszym wnioskiem była propozycja powiązania składki z opłatą za Postępy Fizyki jako sposób na przezwyciężenie trudności finansowych wynikających z deficytowych Postępów Fizyki. K. Jabłońska wyjaśniła, że takie połączenie wiązało by się de facto ze zmianą alokacji składki członkowskiej. Zgłoszono i wycofano wniosek formalny o zwiększeniu opłaty za przyszły Zjazd PTF do poziomu samofinansowania.
  Kol. J. Warczewski zaproponował, aby składka emerytów była w wysokości składki studentów i młodych pracowników, tj. w wysokości 24 zł.
  K. Fiałkowski, przewodniczący Komisji Wniosków i Uchwał, przedstawił uchwałę Sekcji Dydaktyki w następującym brzmieniu:
  Uczestnicy XXXIX Zjazdu Fizyków Polskich wyrażają głębokie zaniepokojenie obecnym stanem nauczania fizyki w szkołach.
  1. Fizyka jest nauczana w gimnazjum bez oparcia na materiale, który powinien być przerabiany na lekcjach przyrody w szkole podstawowej.
  2. Zmniejszona drastycznie liczba godzin fizyki w gimnazjum nie pozwala na przekazanie uczniom niezbędnego minimum wiedzy przedmiotowej. Powoduje to zmniejszenie liczby chętnych do nauki w klasach o profili matematyczno-fizycznym w liceum, a co za tym idzie radykalnie zmniejsza się liczba dobrze przygotowanych kandydatów na studia techniczne i przyrodnicze.
  3. Innym czynnikiem wpływającym niezwykle negatywnie na poziom nauczania jest dopuszczenie do nauczania fizyki niekompetentnych nauczycieli. PTF stanowczo protestuje przeciw takiemu kształceniu, które nie wymaga właściwego poziomu przygotowania merytorycznego z fizyki. Magisterium z fizyki lub równoważne wymagania powinny być warunkiem zatrudnienia w szkole ponadgimnazjalnej, a podobny poziom powinien być zalecany dla nauczycieli w gimnazjum. Powyższe wymogi powinny być zabezpieczone przez odpowiednio opracowane standardy kształcenia nauczycieli.
  W głosowaniu jawnym uczestnicy Zebrania Delegatów jednogłośnie (73 głosy za) przyjęli uchwałę Sekcji Dydaktyki. Postulowano również, aby uchwałę wyrażającą solidarne stanowisko uczestników XXXIX Zjazdu Fizyków Polskich Zarząd Główny przesłał na ręce Ministra Edukacji Narodowej.
 12. Uchwalenie uchwał i wniosków przedłożonych Komisji Uchwał i Wniosków w trakcie Zebrania.
  Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków K. Fiałkowski przedstawił projekt uchwały Oddziału Gdańskiego PTF, głosowany już po przyjęciu Uchwały nr 1. Postulował on podniesienie składki do 82 zł dla profesorów i wprowadzenie składki członkowskiej dla emerytów w wysokości 5 zł. Zgłoszono wniosek formalny, aby obie części tego wniosku głosować oddzielnie. A zatem:
  wniosek 1. dotyczyłby podniesienia składki do 82 zł dla profesorów i docentów,
  wniosek 2. - wprowadzenia składki członkowskiej dla emerytów w wysokości 5 zł.
  Za wnioskiem 1. opowiedziało się 72 delegatów. Tym samym wniosek został przyjęty.
  Przeciwko wnioskowi 2. głosowało 54 delegatów, 20 delegatów głosowało za wnioskiem. Tym samym wniosek nie został przyjęty.
  Wniosek o podział składki członkowskiej w stosunku 70% dla Oddziału, a 30% dla ZG PTF został wycofany wobec faktu przegłosowania wcześniej Uchwały nr 2.
 13. Zamknięcie Zebrania.
  Na tym wyczerpany został porządek zebrania delegatów podczas XXXIX Zjazdu PTF w Szczecinie i przewodnicząca Zebrania Delegatów dokonała zamknięcia zebrania.
Przewodnicząca zebrania: Danuta Bauman
Protokół sporządziły: Ewa Kurek, Zuzanna Suwald