Protokół z Zebrania Delegatów Polskiego Towarzystwa Fizycznego

w dniu 14 września 2005 r. w Warszawie

Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Fizycznego rozpoczęło się o godz. 15:00 w Audytorium Fizyki w Gmachu Fizyki Politechniki Warszawskiej (ul. Koszykowa 75) podczas XXXVIII Zjazdu Fizyków Polskich w Warszawie. W Zebraniu wzięło udział 91 delegatów na 104 wybranych oraz zaproszeni goście.

Przebieg obrad:

 1. Otwarcie Zebrania Delegatów.
  Otwierając Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Fizycznego Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizycznego prof. dr hab. Maciej Kolwas powitał zebranych i poinformował, że jest to pierwsze zebranie, w czasie którego nie odbędą się wybory. Wybory do władz PTF zostały przeprowadzone wcześniej przez Komisję Wyborczą, powołaną w dniu 22 lutego 2003 roku. Minutą ciszy uczczono pamięć członków PTF, zmarłych w czasie od października 2004 do września 2005: prof. dr. hab. Aleksandra Gutsze - Oddział Bydgoski PTF, prof. dr. hab. Roberta Głębockiego - Oddział Gdański PTF, prof. dr. hab. Eugeniusza Czuchaja - Oddział Gdański PTF, prof. dr. hab. Romana Kopera - Oddział Lubelski PTF, mgr. Józefa Orłowskiego - Oddział Częstochowski PTF, Marii Zielińskiej - Oddział Łódzki PTF, Zdzisława Osetka - Oddział Łódzki PTF, dr. Marcina Roszko - Oddział Warszawski PTF.
 2. Powołanie Prezydium Zebrania.
  Na Przewodniczącą Zebrania została wybrana jednogłośnie prof. dr hab. Danuta Bauman.
 3. Wybór dwóch protokolantów, Komisji Wnioskowej, Komisji Skrutacyjnej.
  Na protokolantów Zebrania wybrano jednogłośnie: mgr Marię Dobkowską i mgr Aleksandrę Miłosz.
  Jednogłośnie wybrano: Komisję Wnioskową w składzie: prof. UWr. dr hab. Bernard Jancewicz, dr Zygmunt Ajduk, prof. dr hab. Wiktor Zipper.
  Komisję Skrutacyjną w składzie: prof. PWr. dr hab. Włodzimierz Salejda, prof. PP dr hab. Jacek Goc, dr Barbara Sagnowska.
 4. Przyjęcie porządku obrad i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
  Przewodnicząca Zebrania prof. dr hab. Danuta Bauman stwierdziła, że Zebranie jest prawomocne i posiada zdolność do podejmowania uchwał. Jednogłośnie przyjęto przedstawiony porządek Zebrania.
 5. Zatwierdzenie protokołu z Zebrania Delegatów, które odbyło się podczas Zjazdu w Gdańsku w dniu 17 września 2003.
  Jednogłośnie przyjęto protokół z Zebrania Delegatów, które odbyło się podczas XXXVII Zjazdu Fizyków Polskich w Gdańsku w dniu 17 września 2003 roku. Elektroniczna wersja protokołu została dostarczona wszystkim zebranym.
 6. Nadanie członkostwa honorowego PTF prof. dr hab. Andrzejowi K. Wróblewskiemu.
  Uzasadnienie wniosku o przyznanie honorowego członkostwa PTF prof. dr. hab. Andrzejowi K. Wróblewskiemu przedstawiła zebranym Sekretarz Generalna PTF prof. dr hab. Helena Białkowska. Wniosek został załączony do protokołu. Mgr Aleksandra Miłosz, była studentka Wydziału Fizyki UW (słuchaczka wykładu prof. dr hab. Andrzeja K. Wróblewskiego - Fizyka cząstek elementarnych), zabierając głos, podkreślała osobiste zaangażowanie prof. dr. hab. Andrzeja K. Wróblewskiego w sprawy zainteresowania młodzieży szkół średnich fizyką, poprzez popularyzację jej osiągnięć oraz partnerski, życzliwy, głęboko humanitarny stosunek profesora zarówno do młodzieży jak i nauczycieli.
  Uchwała Nr 1:
  Zebranie Delegatów PTF w dniu 14 września 2005 roku w Warszawie nadaje członkostwo honorowe prof. dr. hab. Andrzejowi K. Wróblewskiemu za wybitne osiągnięcia w dziedzinie fizyki i zasługi dla Polskiego Towarzystwa Fizycznego.
  Głosów oddanych - 90, za - 90, przeciw - 0.
 7. Dyskusja i podjęcie uchwały o zatwierdzeniu regulaminów:
  Propozycje zmian w regulaminach:
  - Zebrania Delegatów PTF,
  - Zarządu Głównego PTF,
  - Głównej Komisji Rewizyjnej PTF,
  - Sądu Koleżeńskiego PTF,
  przedstawił przewodniczący Komisji Regulaminowej prof. dr hab. Bogdan Cichocki.
  Komisja Regulaminowa pracowała w składzie: prof. dr hab.Bogdan Cichocki - przewodniczący, prof. dr hab. Witold Dobrowolski, prof. dr hab. Krzysztof Fiałkowski, prof. dr hab. Wiesław Kamiński, prof. dr hab. Aleksandra Kopystyńska, prof. dr hab. Reinhard Kulessa, dr Jacek Mazur, prof. dr hab. Ireneusz Strzałkowski, prof. dr hab. Józef Szudy, prof. dr hab. Jerzy Warczewski.

  W dyskusji dotyczącej Regulaminu Zebrania Delegatów PTF głos zabierali:
  Dr Szymon Bauch zapytał o konieczność niszczenia po wyborach kart do głosowania, kwestionując zasadność umieszczania w Regulaminie Zebrania Delegatów paragrafu 5 oraz udziału w Zebraniu Delegatów przedstawicieli sekcji.
  Prof. dr hab. Wiesław Kamiński powiedział, że nie możemy deprecjonować roli przedstawicieli sekcji, udział w Zebraniu Delegatów przedstawicieli sekcji jest zgodny ze Statutem PTF.
  Prof. dr hab. Bogdan Cichocki, odpowiadając na pytanie dotyczące kart do głosowania, stwierdził, że karty tajnego głosowania powinny być protokolarnie niszczone, wymaga tego tajność wyborów.
  W wyniku dyskusji postanowiono:
  - zmienić treść paragrafu 4 punkt 4 nadając mu brzmienie: Sprawozdania Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego PTF,
  - dodać w paragrafie 9 punkt 2a po słowie Głównego i , słowo Głównej.
  Zebranie Delegatów w dniu 14 września 2005 roku w Warszawie w wyniku głosowania postanowiło wprowadzić wyżej wymienione zmiany do Regulaminu Zebrania Delegatów Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Głosów oddanych - 90, za - 90, przeciw - 0.

  W dyskusji dotyczącej Regulaminu Sądu Koleżeńskiego PTF głos zabierali:
  Prof. dr hab. Wiesław Kamiński zaproponował usunięcie z katalogu kar kary pozbawienia członkostwa PTF, ponieważ akt niższego rzędu nie może zawierać postanowień istniejących w akcie wyższego rzędu (Statucie PTF). Zaproponował usunąć z Regulaminu Sądu Koleżeńskiego PTF z paragrafu 5 punkty c i d.
  Dr Szymon Bauch stwierdził, że niejasny jest paragraf 6 d; czy wnioskodawca ma podać uzasadnienie właściwości sądu?
  Prof. dr hab. Wiesław Kamiński wyjaśnił, że w Sądach Koleżeńskich stosowane są te same przepisy co w Sądach Cywilnych, jest to standardowy sposób postępowania.
  Prof. dr hab. Bogdan Cichocki poparł wykreślenie z paragrafu 5 punktu d, ponieważ jest on niezgodny ze Statutem PTF. Proponował nadać paragrafowi 5c brzmienie: zawieszenie członkostwa PTF na czas określony.
  W wyniku dyskusji postanowiono:
  - zmienić treść paragrafu 5 punkt c nadając mu brzmienie: zawieszenie członkostwa PTF na czas określony,
  - usunąć z paragrafu 5 punkt d.
  Zebranie Delegatów PTF w dniu 14 września 2005 roku w Warszawie w wyniku głosowania postanowiło wprowadzić wyżej wymienione zmiany do Regulaminu Sądu Koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Głosów oddanych - 90, za - 90, przeciw - 0.

  W dyskusji dotyczącej Regulaminu Głównej Komisji Rewizyjnej PTF głos zabierali :
  Prof. dr hab. Jerzy Warczewski stwierdził, że w paragrafie 3 zawarte są postanowienia występujące w Statucie PTF i że są to zbędne powtórzenia.
  Prof. dr hab. Wiesław Kamiński proponował skreślić cały nawias (§ 31ust. 3 pkt. 9 Statutu PTF) oraz usunąć z paragrafu 2 punkt 3.
  Prof. dr hab. Bogdan Cichocki proponował zmienić treść paragrafu 2 punkt 3 nadając mu brzmienie: Wybory przeprowadza Przewodniczący Komisji Wyborczej, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia rozpoczęcia kadencji Komisji. Powtarzanie w regulaminach postanowień zawartych w Statucie ułatwia korzystanie z tych regulaminów.
  Przewodnicząca Zebrania prof. dr hab. Danuta Bauman poddała pod głosowanie następujące zmiany w Regulaminie Głównej Komisji Rewizyjnej PTF:
  - zmienić treść paragrafu 2 punkt 3 nadając mu brzmienie: Wybory przeprowadza Przewodniczący Komisji Wyborczej, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia rozpoczęcia kadencji Komisji,
  - dodać na końcu paragrafu 3 nawias (par. 31 pkt. 9 Statutu PTF),
  - dodać w paragrafie 6 punkt 2 po słowie Komisji słowa i zostać,
  - zmienić w paragrafie 8 punkt 2 słowo protokółu na protokołu.
  Zebranie Delegatów w dniu 14 września 2005 roku w Warszawie w wyniku głosowania postanowiło wprowadzić wymienione wyżej zmiany do Regulaminu Zebrania Delegatów Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Głosów oddanych - 90, za - 90, przeciw - 0.

  W dyskusji dotyczącej Regulaminu Zarządu Głównego PTF głos zabierali:
  Prof. dr hab. Jerzy Warczewski uważa, że zgłaszanie kandydatów na Członków Wykonawczych, łącznie z uzasadnieniem merytorycznym, powinno być jawne. Tajne zgłaszanie kandydatur jest zbytecznym sformalizowaniem, natomiast głosowanie oczywiście powinno być tajne.
  Prof. dr hab. Reinhard Kulessa jako uczestnik wcześniejszej dyskusji dotyczącej treści paragrafu 4 punkt 2, poparł zamieszczenie w Regulaminie punktu 2 w niezmienionej wersji. Zaproponował w paragrafie 3 po słowie zwołuje dodać nowo wybrany oraz w paragrafie 4 po słowie przeprowadza dodać nowo wybrany.
  Dr Szymon Bauch proponował usunięcie paragrafów 13 i 14, ponieważ dotyczą Redakcji Postępów Fizyki, a nie Zarządu Głównego; umieszczanie ich w tym regulaminie uważa za zbyteczne. W paragrafie 10 proponował wykreślić w szczególności, zastąpić słowo udziale słowem pomocy oraz dodać po Delegatów i słowo Głównej. Stwierdzenie realizuje jest nieporozumieniem.
  Prof. dr hab. Krzysztof Fiałkowski stwierdził, że prawo zgłaszania kandydatów nie oznacza obowiązku i nie widzi powodu, dla którego należy motywować zasadność zgłaszanych kandydatur. Jawne zgłaszanie kandydatów należy uznać za łamanie tajności wyborów.
  Prof. dr hab. Wiesław Kamiński zwrócił uwagę, że Statut PTF postanawia: skarbnik prowadzi gospodarkę finansową PTF; sprzeciwia się wprowadzaniu w paragrafie 10 przepisu ograniczającego kompetencje zapisane w Statucie. Ideą przepisu zawartego w paragrafie 11 jest to, by fakt ubycia jednego członka ZG nie zakłócił jego działania. Proponował wprowadzić możliwość polecenia pełnienia tych funkcji jednemu z zwyczajnych członków Zarządu Głównego.
  Dr Marek Kowalski proponował, by dla sprawnej działalności ZG i uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego pozostawić bez zmian paragraf 10, wykreślając z niego jedynie część dotyczącą współudziału księgowego. Proponuje aby Zarząd Główny opracował pisemny szczegółowy regulamin dotyczący działalności finansowej PTF.
  Prof. dr hab. Bogdan Cichocki stwierdził, że członkowie Komisji Regulaminowej popierają zamieszczenie paragrafu 4 punkt 2 w niezmienionej wersji. Sformułowanie zawarte w paragrafie 11 należy uznać za obowiązujące, ponieważ występuje w Statucie PTF. Proponuje sprawdzenie działania regulaminu w praktyce i powrót do spraw określonych w paragrafach 13 i 14 za dwa lata. Wprowadzenie w paragrafie 11 zmian proponowanych przez prof. dr hab. Wiesława Kamińskiego sprowadziłoby się do poprawiania Statutu za pomocą regulaminu.
  Każda z poprawek była głosowana oddzielnie. Wyniki poszczególnych głosowań:
  - Paragraf 4 punkt 2 : głosów oddanych - 90, za pozostawieniem w obecnym kształcie - 78, przeciw - 12.
  - Paragrafy 13 i 14: głosów oddanych - 90, za pozostawieniem w obecnym kształcie - 86, przeciw - 4.
  - Paragraf 10: głosów oddanych - 90, za wykreśleniem słów w szczególności i zastąpieniem słowa udziale słowem pomocy oraz dodaniem słowa Głównej przed słowem Komisji - 90, przeciw - 0.
  - Paragraf 11: głosów oddanych - 90, za pozostawieniem w obecnym kształcie dodając słowo Głównej przed słowem Komisji - 77, przeciw - 13.

  Przewodnicząca Zebrania prof. dr hab. Danuta Bauman podziękowała Komisji Regulaminowej za pracę i poddała pod głosowanie zmiany w Regulaminach: Zebrania Delegatów PTF, Zarządu Głównego PTF, Głównej Komisji Rewizyjnej PTF, Sądu Koleżeńskiego PTF.
  Uchwała Nr 2
  Zebranie Delegatów w dniu 14 września 2005 roku w Warszawie zatwierdza zaproponowane przez Komisję Regulaminową regulaminy: Zebrania Delegatów PTF, Zarządu Głównego PTF, Głównej Komisji Rewizyjnej PTF, Sądu Koleżeńskiego PTF wraz z przegłosowanymi na Zebraniu poprawkami.
  Głosów oddanych - 90, za - 88, przeciw - 2.

  Przewodniczący Komisji Regulaminowej prof. dr hab. Bogdan Cichocki zaproponował aby siedzibą działalności Sądu Koleżeńskiego PTF był Lublin. Propozycja ta została poddana pod głosowanie. Głosów oddanych - 91, za - 89, przeciw - 2.

 8. Sprawozdanie Zarządu Głównego PTF i Komisji Rewizyjnej PTF z działalności za okres od września 2003 do września 2005 roku.
  Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego PTF za okres od września 2003r. do września 2005 r. przedstawiła Sekretarz Generalna ZG prof. dr hab. Helena Białkowska. W sprawozdaniu omówione zostały główne elementy działalności Zarządu Głównego PTF. Działalność ta dotyczyła następujących spraw (częściowo omówionych później w szczegółowych sprawozdaniach przedstawionych na tym zebraniu):
  - organizacji wyborów,
  - organizacji XXXVIII Zjazdu Fizyków Polskich,
  - działalności popularyzatorskiej - tu gros aktywności łączy się z obchodami Światowego Roku Fizyki (patrz sprawozdanie prof. Kicińskiej). Inicjatywą Zarządu Głównego było przeprowadzenie Ogólnopolskiego Eksperymentu dla szkół - pomiaru zanieczyszczeń powietrza. W sprawozdaniu pokazano rozkład 109 uczestniczących szkół oraz mapkę zapylenia powietrza nad Polską, sporządzoną na podstawie pomiarów.
  Spraw nauczania fizyki - członkowie Zarządu Głównego uczestniczyli w pracach przygotowawczych nowej matury z fizyki. Członkowie Zarządu utrzymywali kontakty z Europejskim Towarzystwem fizycznym EPS oraz towarzystwami fizycznymi w krajach sąsiednich.

  Sprawozdanie z działalności Oddziałów PTF za okres od września 2003r. do września 2005 r. przedstawił prof. dr hab. Reinhard Kulessa. Sprawozdanie zostało opracowane na podstawie sprawozdań dostarczonych przez Oddziały PTF. Aktualnie istnieje 19 Oddziałów PTF. Liczba członków PTF wynosi 2112. Tylko 22% członków prenumeruje Postępy Fizyki, należy zadbać o zwiększenie liczby prenumeratorów tego czasopisma. Działalność Oddziałów PTF grupowała się głównie wokół następujących spraw:
  - Upowszechnianie wyników badań naukowych, wykłady naukowe.
  - Popularyzacja fizyki w społeczeństwie oraz wśród uczniów i nauczycieli.
  - Organizacja konkursów i innych imprez.
  - Obchody Światowego Roku Fizyki.
  - Inne formy działalności.
  We wszystkich ośrodkach odbywają się regularnie wykłady o tematyce dotyczącej różnych dziedzin fizyki. W czterech ośrodkach prowadzone są konwersatoria, w Oddziale Krakowskim, w Oddziale Katowickim, w Oddziale Poznańskim i w Oddziale Warszawskim. Wiele Oddziałów PTF prowadzi cykliczne przedsięwzięcia mające na celu popularyzację fizyki w społeczeństwie, wśród uczniów i nauczycieli. Organizowane są cykle wykładów, Festiwale Nauki i Jarmarki Fizyczne. Należy podkreślić szczególne zaangażowanie Oddziałów w organizację konkursów, doświadczeń i pokazów fizycznych.
  W wielu Oddziałach PTF organizowane są wykłady związane z rocznicami związanymi z fizykami lub odkryciami fizycznymi oraz podejmowane są działania w związku z obchodami Światowego Roku Fizyki 2005.
  Wszystkie sprawozdania były analizowane przez Komisje Rewizyjne Oddziałów PTF i uzyskały pełną akceptację i uznanie dla podejmowanych form działalności.
  Kończąc swoje wystąpienie, prof. Reinhard Kulessa podziękował Oddziałom za przesłanie sprawozdań dotyczących ich własnej działalności. Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego PTF oraz Oddziałów PTF stanowią załączniki do protokołu