Zebranie Delegatów PTF w dniu 17 września 2003 r. o 15:00 w Gdańsku

W Zebraniu Delegatów udział wzięło 88 delegatów na wybranych 104 oraz zaproszeni goście.
 1. Otwarcie Zebrania Delegatów i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
  Otwierając zebranie prezes PTF Maciej Kolwas powitał zebranych i stwierdził, że Zebranie Delegatów zostało zwołane prawidłowo i posiada zdolność podejmowania uchwał.
 2. Powołanie Prezydium Zebrania.
  Przewodniczącą Zebrania została wybrana jednogłośnie Danuta Bauman.
 3. Wybór dwóch protokolantów, Komisji Wnioskowej, Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej.
  Na protokolantów wybrano Marię Dobkowską i Zuzannę Suwald. Wybrano Komisję Wnioskową w składzie : Krzysztof Fijałkowski, Andrzej Dobek, Elżbieta Zipper oraz Komisję Wyborczo-Skrutacyjną w składzie: Jacek Goc, Tomasz Fatyga, Andrzej Ptok, Józefina Turło.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
  A. Szymański zgłosił poprawkę do punktu 7 porządku obrad. Wniosek dotyczył zastąpienia słów "dyskusja nad sprawozdaniami" słowami "dyskusja nad działalnością PTF". Wniosek przyjęto (44 osoby za, 14 przeciw).
 5. Zatwierdzenie protokółu z Zebrania Delegatów w dniu 18 września 2001 oraz z Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów w Warszawie w dniu 22 lutego 2003.
  Protokół z Zebrania Delegatów z dnia 18.09. 2001 został przyjęty (głosów za 68, przeciw 1). Protokół z Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów z dnia 22 lutego 2003r. został przyjęty również przyjęty bez poprawek (79 głosów za, 1 przeciw).
 6. Sprawozdania: ZG PTF, z działalności oddziałów PTF i Komisji Rewizyjnej z działalności za okres od września 2001.
  Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego za okres dwuletniej kadencji (2001-2003) przedstawił Prezes Maciej Kolwas. Sprawozdanie to stanowi załącznik do protokołu. Podziękował członkom Zarządu za pracę, a w szczególności skarbnikowi Markowi Kowalskiemu za wzorowe zarządzanie finansami.
  Sprawozdanie z pracy Komisji oraz Sekcji PTF złożyła wiceprezes Zarządu Katarzyna Chałasińska-Macukow .Główne problemy, którymi w swojej pracy zajmowały się poszczególne komisje przedstawili: Urszula Woźniakowska-Bezak, Zofia Gołąb-Meyer, Barbara Sagnowska, Bernard Jancewicz oraz Andrzej Ptok, który podziękował władzom PTF za utworzenie Sekcji Młodych i krótko nakreślił zadania i plany tej sekcji.
  Wiceprezes Reinhard Kulessa przedstawił zbiorcze sprawozdanie z działalności wszystkich oddziałów PTF (aktualnie 19).
  Marek Kowalski - skarbnik ZG przedstawił sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2002 do czerwca 2003.
  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Witold Dobrowolski oceniając pracę PTF stwierdził, że w okresie sprawozdawczym zmieniła się technika informacyjna, zastosowanie internetu zbliżyło Zarząd Główny do Oddziałów. Stan finansowy Towarzystwa jest zadawalający, głownie dzięki pozyskaniu sponsorów i wykorzystaniu reklam w Postępach Fizyki. Stwierdził, że działalność PTF była zgodna z założeniami statutowymi i postawił wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 7. Dyskusja nad działalnością PTF i udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
  Postawiony przez Komisję Rewizyjną wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi został przyjęty jednogłośnie (za - 87 głosów).
  Na propozycję Ireneusza Strzałkowskiego zebrani minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych członków Towarzystwa wymienionych w sprawozdaniu R. Kulessy.
  Andrzej Nadolny prosił o uzupełnienie informacji na temat stypendiów udzielanych przez PTF. Prezes M. Kolwas odpowiedział, że dotyczyły one wyjazdów na konferencje lub zaproszenie do Niemiec. Wyjaśnił, że stypendia te były fundowane przez Fundację Heareusów wspólnie z Niemieckim Towarzystwem Fizycznym. Zaznaczył, że ten fundusz stypendialny od 2004 przestaje istnieć.
  A. Szymański zwrócił uwagę, że autorytet fizyków w społeczeństwie jest niski, że uczniowie są słabo przygotowani z fizyki. Postawił wniosek o zorganizowanie systemu pozyskiwania informacji na temat dydaktyki w szkołach.
  Wiesław Kamiński dokonał uzupełnienia do sprawozdania dotyczącego pracy Komisji Legislacyjnej.
  Ireneusz Strzałkowski zwrócił uwagę, że brak składek na EPS jest bardzo niekorzystny. Stwierdził, że należy znaleźć środki na tę składkę, aby być członkiem zbiorowym EPS. Prezes Kolwas odpowiadając wyjaśnił, że spodziewa się dotacji z PAN.
 8. Wystąpienie Komisji Legislacyjnej PTF z projektem poprawek do nowego statutu zatwierdzonego przez NWZD w dniu 22 lutego br. Dyskusja i podjęcie uchwały o zatwierdzeniu poprawek do nowego statutu.
  Wiesław Kamiński w imieniu Komisji Legislacyjnej PTF, a także jako przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej Zebrania Delegatów PTF ds. Nowego Statutu zapoznał zebranych z projektem poprawek i modyfikacji do tekstu nowego statutu zatwierdzonego przez Nadzwyczajne Zebranie Delegatów 22 lutego 2003r. Zaproponowane poprawki wypływały z uwag zgłoszonych przez Urząd Stołeczny m. St. Warszawy w ramach nadzoru. Niektóre nowe sformułowania miały na celu bardziej jednoznaczne uregulowanie prawne zawartych w statucie rozwiązań. W trakcie szczegółowego referowania modyfikacji delegaci wnieśli uwagi do niektórych proponowanych sformułowań. Ostatecznie Zebranie Delegatów PTF podjęło uchwałę zatwierdzającą poprawione nowe brzmienie paragrafów 7,9,12,13,14,15,17,27,29,30,31,34,35,43. W głosowaniu brało udział 76 delegatów.Za uchwałą opowiedziało się 74 delegatów, przeciw nie było nikogo, zaś 2 delegatów wstrzymało się.
  Zebranie Delegatów PTF podjęło uchwałę wprowadzającą tekst jednolity Statutu w brzmieniu z 22 lutego 2003 r. z poprawkami uchwalonymi na obecnym Zebraniu. Wynik głosowania uchwały: 77 delegatów za jej przyjęciem, przeciw nikt nie głosował, 1 delegat wstrzymał się od głosu.
  Uchwalony Statut PTF
 9. Wybory prezesa PTF.
  Jerzy Warczewski zgłosił kandydaturę Macieja Kolwasa na stanowisko prezesa PTF. Wobec braku innych kandydatur przystąpiono do tajnego głosowania, w którym Maciej Kolwas uzyskał 80 głosów za, 3 przeciw. W wyniku głosowania prezesem PTF na kadencję 1.01.2004 - 1.01. 2006 został Maciej Kolwas. Podziękował za wybór i zaufanie oraz poprosił, aby dalszy ciąg Zebrania Delegatów prowadziła nadal Danuta Bauman.
 10. Wybory członków Zarządu Głównego PTF, Komisji Rewizyjnej PTF i Sądu Koleżeńskiego.
  Kandydaci do nowego zarządu zgłaszani byli przez Delegatów z sali oraz przez Prezesa M. Kolwasa. Z pracy Komisji (zgodnie z protokołem) podczas tych wyborów wyłączono Andrzeja Ptoka z powodu zgłoszenia jego kandydatury. W wyniku tajnego głosowania następujący kandydaci zostali członkami Zarządu Głównego PTF: Helena Białkowska, Katarzyna Chałasińska- Macukow, Bernard Jancewicz, Marek Kowalski, Franciszek Krok, Reinhard Kulessa, Maria Mucha, Andrzej Ptok, Barbara Sagnowska, Mirosław Trociuk.
  W podobnej procedurze, w tajnym głosowaniu wybrano Sąd Koleżeński w składzie: Adam Bechler, Zdzisław Błaszczak, Zofia Gołąb-Meyer, Wiesław Kamiński, Ireneusz Strzałkowski, Stanisława Szarska, Jerzy Warczewski.
  W tajnym głosowaniu do Komisji Rewizyjnej wybrano następujące osoby: Witold Dobrowolski, Mirosław Drozdowski, Marian Kuźma, Jerzy Rutkowski, Andrzej Zięba.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Głównego do zmian wysokości składek członkowskich w czasie pomiędzy Zebraniami Delegatów.
  Podjęto uchwałę, która upoważnia Zarząd Główny PTF do zmian wysokości składek członkowskich w czasie pomiędzy Zebraniami Delegatów. ( Delegaci głosowali za przyjęciem 47, przeciw 21).
 12. Wolne wnioski.
  Zofia Gołąb Meyer wyraziła zaniepokojenie działaniami władz oświatowych w sprawie nowej matury i przedstawiła projekt wniosku skierowanego do Zarządu Głównego PTF o podjęcie prac związanych z przygotowaniem matury 2005r. Andrzej Ptok odczytał wniosek Sekcji Młodych, popierający wniosek Sekcji Nauczycielskiej, następującej treści: Sekcja Młodych PTF dołącza się do wniosku Sekcji Nauczycielskiej: Zakres programowy planowanych wymagań wobec maturzystów wprowadza dezorientację, nie precyzując zagadnień lub formułując je wbrew prawu oraz komplikując przygotowanie uczniów do matury z fizyki w roku 2005. Wobec powyższego żądamy, aby Zarząd Główny PTF apelował o: sprecyzowanie oraz poprawienie zakresu programowego, wycofanie "Informatora Maturalnego 2005" (zawierającego wiele poważnych błędów merytorycznych).Sekcja Młodych pragnie wyrazić swoje zdanie w zakresie recenzji podręczników szkolnych. Uważamy, że ZG PTF powinien interweniować w tej sprawie. Proponujemy zwrócić się do wszystkich recenzentów podręczników w MENiS. W przypadku braku skuteczności takiego apelu, żądamy podjęcia dodatkowych działań.
  Jadwiga Salachowa zacytowała szereg sformułowań, przykładów i zadań zamieszczonych w "Informatorze", które uważa za błędne.
  Jerzy Gronkowski - Redaktor Naczelny Postępów Fizyki przedstawił zamierzenia Redakcji i apelował o upowszechnienie czasopisma i zwiększenie prenumeraty.
 13. Uchwalenie wniosków przedłożonych Komisji Wnioskowej w trakcie Zebrania.
  Przewodniczący Komisji Wnioskowej Krzysztof Fiałkowski odczytał wnioski zgłoszone na Zebraniu, a następnie odbyło się głosowanie nad poszczególnymi wnioskami.

  Wniosek zgłoszony przez A Szymańskiego następującej treści: Zebranie Delegatów zobowiązuje Oddziały PTF do wyłonienia i mianowania w porozumieniu z Zarządem Głównym animatorów, którzy zbiorą i opracują informacje zbiorcze na temat dydaktyki szkolnej z przedmiotów przyroda (S. P.) i fizyka (Gim..Lic.Tech.) do wykorzystania w pracy PTF. Wniosek przyjęty. (49 za, 11 przeciw).

  Projekt uchwały zgłoszonej przez W.A. Kamińskiego, w której uzasadniono podjęte przez Zebranie zmiany w Statucie, został przyjęty jednogłośnie. Treść podjętej uchwały : Kierując się konstytucyjną zasadą wolności stowarzyszania się, koniecznością naprawy prawa naszego Towarzystwa oraz potrzebą stworzenia ram dla swobodnej aktywności jego członków jak również odnowienie celów i form działania PTF jako ważnej dla fizyków polskich reprezentacji, Zebrania Delegatów PTF w Toruniu, Warszawie i Gdańsku podjęły wysiłek nadania Polskiemu Towarzystwu Fizycznemu nowej konstytucji organizacyjnej i prawnej. W dziele tym postanowiono odwołać się także do nowoczesnych technik telekomunikacyjno-komputerowych, stwarzających obecnie każdemu członkowi PTF możliwość aktywnego uczestnictwa w działalności Towarzystwa, w tym w tajnych i bezpośrednich wyborach organów PTF. Zebrani w Gdańsku delegaci PTF wyrażają nadzieję, że organy sądownicze i administracyjne będą sprzyjać podjętej przez Towarzystwo reformie jego Statutu.

  Wniosek zgłoszony przez Zofię Gołab Meyer jest efektem dyskusji uczestników Sesji Dydaktycznej zorganizowanej przez Sekcję Nauczycielskieą i Komisję ds. Nauczania Fizyki w Szkołach, Redakcję Fizyki w Szkole i Fotonu. Wniosek ten brzmi: Walne Zebranie Delegatów wyraża głębokie zaniepokojenie treścią opublikowanego i rozesłanego do szkół "Informatora Maturalnego od 2005 roku z Fizyki i Astronomii". Informator opracowała Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi w porozumieniu z CKE w Warszawie. Informator zawiera istotne błędy merytoryczne, a zakres programowy planowanych wymagań wobec maturzysty jest niezgodny z obowiązującą podstawą programową. Zobowiązujemy Zarząd Główny PTF do wystąpienia do właściwych władz oświatowych o natychmiastowe wycofanie tego dokumentu i spowodowania opracowania nowej poprawionej wersji. Za wnioskiem 75 głosów przeciw 2. (Zob. propozycja poprawek do Informatora maturalnego).

  Witold Dobrowolski zgłosił wniosek o zmianę proporcji podziału składek członkowskich: 40% dla Zarządu Głównego PTF, 60% dla Oddziału PTF (obecnie jest 20% dla ZG, 80% dla Oddziału). Za wnioskiem 7 głosów, przeciw 70. Wniosek nie został przyjęty.

  Jerzy Warczewski wnioskuje, aby Zebranie zobowiązało Zarząd Główny do wystąpienia do odpowiednich władz o powołanie Centralnej Komisji do spraw oceny podręczników szkolnych w randze takiej jak Centralna Komisja ds. Tytułów i Stopni Naukowych. Za wnioskiem 16 głosów, przeciw 31. Wniosek nie został przyjęty.

 14. Zamknięcie Zebrania.
  Prezes ZG PTF Maciej Kolwas zamykając Zebranie serdecznie podziękował Przewodniczącej za sprawne przeprowadzenie Zebrania, Delegatom za owocną dyskusję i życzył wszystkim sukcesów i dobrej współpracy.
Protokolanci: Maria Dobkowska, Zuzanna Suwald