Drugie posiedzenie Zarządu Głównego PTF
w dniu 1 grudnia 2001 r. w Warszawie

o godz.11:00 w siedzibie WF UW w Warszawie przy ul. Hożej 69, sala nr 228.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie ustępującego Zarządu Głównego oraz Zarządu wybranego na nową kadencję. Zebranie przebiegało zgodnie z porządkiem obrad:

1./2. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie protokołu z 1. posiedzenia ZG PTF
Posiedzenie otworzył Prezes Ireneusz Strzałkowski, który powitał zebranych i dalsze prowadzenie przekazał dotychczasowemu Sekretarzowi Generalnemu, a zarazem nowemu Prezesowi Towarzystwa, panu Maciejowi Kolwasowi.

3. Informacje o bieżącej działalności PZG PTF
Prof. dr hab. Maciej Kolwas omówił działanie Prezydium Zarządu Głównego w okresie od 18 września 2001 r. do chwili obecnej. W pierwszej kolejności przekazał zebranym informację, że dzięki staraniom Kierownika Biura ZG PTF zakończyła się, trwająca od kwietnia, procedura rejestracyjna naszego Towarzystwa w Krajowym Rejestrze Sadowym. Następnie kolejno wymienił następujące akcje:
- Ponowienie deklaracji współpracy z nowo wybraną Minister Edukacji Narodowej i Sportu i doręczenie jej Uchwały Zjazdu.
- Udział w Radzie Towarzystw Naukowych przy PAN (Prezes Ireneusz Strzałkowski).
- Udział w posiedzeniach Komitetu Fizyki PAN (Prezes Ireneusz Strzałowski).
- Wystąpienie na Forum Dziekanów Wydziałów i Dyrektorów Instytutów Fizyki (obaj Prezesi).
- Wyłonienie kandydatów na Kierowników Komisji PTF-u.
- Przygotowanie wystąpienia do KBN-u o dofinansowanie konferencji współorganizowanych przez PTF.

4. Informacje o działaniu EPS
Prof. Ryszard Sosnowski - członek Komitetu Wykonawczego EPS - przedstawił główne kierunki działalności Europejskiego Towarzystwa Fizycznego. Koncentrowały się one na:
- uruchomieniu działalności nowej siedziby Towarzystwa w Alzacji,
- działalności sekretariatu i tworzeniu obsady personalnej,
- promocji fizyki poprzez narodowe towarzystwa fizyczne,
- promocji fizyki poprzez PUP (publiczne rozumienie fizyki),
- uzgadnianiu programów nauczania fizyki na różnych poziomach nauczania,
- przygotowaniach do następnych wyborów Prezesa EPS-u i członków Komitetu Wykonawczego.
W imieniu ZG PTF została zaproponowana kandydatura prof. Andrzeja K. Wróblewskiego na prezesa EPS. Sekretarz EPS, dr David Lee, podkreślił, że jest to kandydatura uzgodniona z wieloma narodowymi Towarzystwami. Zarząd Główny ustalił, że należałoby również wspólnie z innymi narodowymi towarzystwami fizycznymi zorganizować kampanię wyborczą na rzecz polskiego Kandydata.
Podczas posiedzenia Komitetu Wykonawczego Sekretarz EPS złożył sprawozdanie ze swojego udziału w spotkaniu Prezesów i delegatów Towarzystw Fizycznych, które odbyło się przy okazji Zjazdu Fizyków Polskich w Toruniu. Przy tej okazji podkreślił olbrzymie znaczenie tego spotkania.
Kolejne akcje EPS to:
- Propozycja ogłoszenia roku 2005 Światowym Rokiem Fizyki. Ogłoszenie Światowego Roku Fizyki wymaga zatwierdzenia tej inicjatywy przez UNESCO.
Podjęte przez EPS kroki formalne wymagają czasu potrzebnego do zatwierdzenia tego projektu. Ustalono, że narodowe Komitety UNESCO mogłyby już pomyśleć o konkretnych działaniach na terenie swoich krajów. Zebrani na posiedzeniu ZG PTF ustalili, że już teraz należy zacząć myśleć o planie działania i imprezach, które mogłyby być organizowane w naszym kraju. Wcześniejsza działalność może polegać na szukaniu sponsorów dla konkretnych przedsięwzięć.
- Tworzenie autonomicznych organizacji wewnątrz EPS. Jako przykład prof. Ryszard Sosnowski przedstawił ideę Komitetu Wykonawczego, by z Europejskiego Towarzystwa Optycznego i Sekcji Elektroniki Kwantowej i Optyki utworzyć Europejską Grupę Optyki i Fotoniki.
- Stworzenie nowych możliwości zatrudnienia fizyków w XXI wieku poprzez pracę związaną z nowymi technologiami, m.in. uwzględniającymi postęp w dziedzinie biofizyki i nanofizyki
- Uruchomienie nowego BIURA ds. Konferencji przy EPS
- Poszukiwanie w ramach EPS finansów na konkretne formy działalności
Prof. Sosnowski powiedział także o:
- przygotowaniach do 13 kongresu EPS w Zurychu,
- nowej edycji konkursu Fizyka na Scenie.
W dyskusji dotyczącej poruszonych problemów głos zabrali: A. Kopystyńska, K. I. Wysokiński, K.Chałasińska-Macukow, I. Strzałkowski, S. Chwirot, J. Warczewski, B. Jancewicz i M. Kolwas. Podkreślano, że promocją fizyki w społeczeństwie winno się zainteresować polityków. Zdaniem prof. J. Warczewskiego należy przywrócić znaczenie fizyki, która przecież tkwi u podstaw wielu dziedzin nauki. Rozważano podjęcie działań na rzecz Światowego Roku Fizyki między innymi przez Forum Dziekanów i Dyrektorów Instytutów Fizyki, Komitetu Fizyki PAN i inne gremia. Uznano, że należy powołać Krajowy Komitet Organizacyjny. Do podjęcia tych działań zebrani upoważnili Prezesa Macieja Kolwasa.

5. Program działań PTF
Prof. Maciej Kolwas przedstawił program działania Towarzystwa jako ośrodka opiniodawczego, opiniotwórczego, centrum informacji i działań na rzecz edukacji. Przedstawił takie cele jak:
- działalność międzynarodowa, polegająca na współpracy z innymi narodowymi Towarzystwami,
- aktywność w kontaktach z oddziałami Towarzystwa,
- podjęcie działań w środowisku fizyków polskich oraz wśród Narodowych Towarzystw Fizycznych na rzecz wyboru przyszłego prezesa EPS,
- przyspieszenie opracowania nowego statutu Towarzystwa. Ustalono, że na następnym posiedzeniu Zarządu Głównego PTF, które odbędzie się w dniu 23 lutego w Krakowie, prof. W. Kamiński przedstawi projekt nowego statutu, opracowany przez Specjalną Komisję powołaną przez Walne Zebranie Delegatów w Toruniu.
- stworzenie bazy danych członków Towarzystwa, co ułatwi wymianę informacji ze wszystkimi członkami
- uruchomienie czasopisma elektronicznego (niezależnie od wydawania Postępów Fizyki)
- intensywniejsze wspomaganie nauczycieli
- zdobycie nowych członków wspierających Towarzystwo.

6. Dyskusja
Dyskusji przewodniczył Prezes Maciej Kolwas. Jako pierwszy głos zabrał prof. S. Chwirot, który zaznaczył jak ważne jest ustalenie misji Towarzystwa i stworzenie strategii działania, opartej o członków, którzy chcieliby realizować konkretne zadania. Zauważył, że na stronie WWW Towarzystwa winien być zainstalowany licznik osób odwiedzających. Stwierdził, że należałoby zwrócić się do członków z prośbą o ocenę naszego Towarzystwa, co jest jego siłą ,co słabością i gdzie mogą tkwić zagrożenia.
Prof. A. Kopystyńska stwierdziła, że ważne, by członkowie mieli świadomość tego, że przynależność do Towarzystwa wiąże się z konkretnym przywilejem.
Prof. K. I. Wysokiński zaznaczył, że fizycy powinni tworzyć swoje środowisko.
Prof. M. Kolwas stwierdził, że należy działać poprzez promocję fizyki oraz promocję Towarzystwa i osób z nim związanych. Zauważył, że należy zwiększyć aktywność Towarzystwa w przygotowaniu wystąpień o nagrody z dziedziny fizyki np. przyznawane przez Fundację Nauki Polskiej i inne instytucje.
Prof. J. Warczewski zauważył, że należy bardziej zadbać o informację w prasie lokalnej o nagrodach przyznanych nauczycielom.
Prof. A. Bielski postulował, aby nagrody PTF za dwa kolejne lata wręczać na Zjeździe Towarzystwa, gdyż podniosłoby to ich prestiż
Prof. K. I. Wysokiński zwrócił się do zebranych z wnioskiem, aby Towarzystwo raz w roku przyznawało jednej osobie tytuł członka honorowego. Wniosek ten poparł prof. J. Gaj. zaznaczając, że dzięki temu wzrósłby prestiż Towarzystwa, a liczba zasłużonych osób jest pokaźna. Dr B. Wojtowicz-Natanson stwierdziła, że coroczne przyznawanie tego tytułu umniejszyłoby status członka honorowego. Prof. J. Warczewski poparł ten wniosek. Podsumowując ten fragment dyskusji Prezes M. Kolwas zwrócił się do zebranych o przegłosowanie wniosku postawionego przez prof. K. I. Wysokińskiego. Zebrani członkowie obu Zarządów Głównych jednogłośnie go poparli.
Prof. J. Warczewski zgłosił inicjatywę reaktywowania wykładowcy PTF. Prof. M. Kolwas poparł te propozycję.
U. Woźnikowska-Bezak wskazała na ogromną rolę Towarzystwa we wspieraniu nauczycieli fizyki. Stwierdziła, że Towarzystwo winno być pomostem między Ministerstwem a nauczycielami, przedstawiła program dla nauczycieli jaki jest realizowany w Pałacu Młodzieży w Katowicach i powiedziała, że ta akcja jest popularna w środowisku nauczycieli fizyki. Zauważyła, że działania w sprawie programu edukacyjnego z fizyki podjęto zbyt późno. Przekazała też informację, że pracę Pałacu Młodzieży wspierała również Fundacja Kronenberga.
Prof. J. Gaj wystąpił z propozycją, aby PTF ufundowało stypendium doktoranckie dla socjologa. Pozwoliłoby to na wykonanie analizy i oceny losów fizyków oraz na możliwość oceny wkładu "pracy organicznej" na rzecz środowiska. Prof. M. Kolwas poparł tę ideę stwierdzając, że dobrze by było, aby tym zajął się profesjonalista, co mogłoby przyczynić się do zdobycia argumentów na zwiększenie zainteresowania wśród chętnych na studia w zakresie fizyki

7. Sprawy różne
Prof. M. Kolwas zwrócił się do zebranych o opinię nt. inicjatywy Brytyjskiego Towarzystwa Fizycznego (IOP), aby PTF stał się jego członkiem stowarzyszonym. Wyjaśnił, że IOP zaoferowało szereg przywilejów dla naszych członków. Zebrani w pełni poparli tę inicjatywę i zaakceptowali status członka stowarzyszonego. Zwrócono jednak uwagę, że należy się zastanowić nad propozycją IOP, aby PTF zbierał składkę 15 funtów od osób, które by się zdecydowały na prenumeratę pisma Physics World i przekazywał ją do IOP. Prof. K. I. Wysokiński i doc. W. D. Dobrowolski stwierdzili, że Towarzystwo nie powinno zajmować się finansami członków indywidualnych i jako PTF nie powinno angażować się w zbieranie pieniędzy od członków indywidualnych. Przeciwnego zdania był prof. I. Strzałkowski. Na wniosek prof. S. Chwirota zebrani upoważnili nowego prezesa do zajęcia się tą sprawą.
Prezes Maciej Kolwas przedstawił propozycje działania Komisji PTF oraz proponowane kandydatury na ich przewodniczących. Z uwagi na fakt nie obsadzenia wszystkich Komisji, sprawę odłożono do posiedzenia prezydium ZG PTF w dniu 9 stycznia 2002.

8. Wolne wnioski
Prof. A. Bielski zwrócił się do Prezesa z apelem, by księgowa przygotowała dla oddziałów PTF informację o obowiązującym podatku VAT.

Na tym zebranie zakończono.
Przygotowała Aleksandra Kopystyńska - Sekretarz Generalny PTF